POLITIEK

DONGENHOMESPOT DE INTERNETKRANT

Dongens Nieuws.Elke dag. Actualiteiten voor en over Dongen, s Gravenmoer , Klein-Dongen en Dongen-Vaart .De internetkrant van Dongen is er voor alle Dongenaren

– Via aanvraag zendvergunning van Langstraat Media voor de periode 2018-2023.

– Brede ' Lokale ' omroep voor Dongen is haalbare zaak.

Dongense raad behandelt deze week raadsvoorstel dat kan leiden naar 'lokale omroep voor Dongen'

 

Ongeveer op het moment dat radio 0162 ( Omroep Dongen) 11 jaar geleden op 1 januari 2007 uit de ether en van de kabel verdween ,zijn er nieuwe ontwikkelingen rond een lokale omroep in Dongen. Lokale omroep is vandaag de dag meer regiobreed georiënteerd. Enerzijds uit financiële noodzaak en wegens de zich steeds verder ontwikkelende techniek en aandacht op vooral digitaal gebied ,anderzijds aangespoord door staatssecretaris Dekkers van het vorige kabinet die verregaande samenwerking stimuleerde tussen lokale zenders. Bovendien hebben lokale omroepen die binnen de bestaande overkoepende OLON ( Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland) in 2015 een onafhankelijke stichting opgericht die onder de naam Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen een gemeenschappelijke koepel vormt voor lokale omroepen , met als doel regiobrede programma's uit te zenden. Het zou in dit licht onverstandig zijn een puur Dongense omroep terug in het leven te roepen . Radio blijft belangrijk ,zeggen deskundigen en ook de mogelijkheden in dezen zijn door eigentijdse technische toepassingen steeds meer haalbaar. HIER VERDER LEZEN initiatieven

 

 

Dongense VVD houdt vinger aan de pols

'Huisvesting arbeidsmigranten goed regelen'

Eigen berichtgeving Dongense VVD

De gemeenteraad van Dongen heeft de uitgangspunten voor het huisvesten van arbeidsmigranten besproken. De Dongense VVD stelt dat arbeidsmigranten welkom zijn. Zij dragen bij aan de economische ontwikkeling van Dongen en onze omgeving. Zorgen voor goede huisvesting is een belangrijk aandachtspunt. Naar de mening van de Dongense VVD zijn vooral de werkgevers en de uitzendbureaus de eerste verantwoordelijken voor het realiseren van goede woonruimte. Het agrarisch bedrijfsleven wil hierin zijn verantwoording nemen. Diverse insprekers uit het buitengebied hebben ervoor gepleit om tijdelijke woonruimte rondom de agrarische bedrijven mogelijk te maken. Wij zijn daar voorstander van. Arbeidsmigranten kunnen voor korte tijd prima in hun werkomgeving wonen. Bij de behandeling in de gemeenteraad heeft de Dongense VVD aandacht gevraagd voor de druk op de woningmarkt voor sociale huur. Als er meer woningen beschikbaar moeten worden gesteld aan arbeidmigranten lopen we het risico dat de bestaande doelgroep langer moet wachten. Het standpunt van de Dongense VVD is: bouw meer sociale huurwoningen om de Dongenaren niet in de knel te laten komen. Wij zijn geen voorstander van locaties waar arbeidsmigranten in grotere groepen worden gehuisvest. In onze kleine dorpskernen past dit niet. We willen een goed evenwicht en een goede mix van bewoning in de wijken.

Een belangrijk aandachtspunt is draagvlak in de omgeving. Als we het goed regelen, kunnen wij op een goede manier onze arbeidmigranten huisvesten.

HIER VERDER LEZEN

 

 

 

De besluitenlijst

van het Dongense college van B&W

dinsdag 6 februari 2018

 

Raadsvoorstel opstartlening

Het college stemt in met het raadsvoorstel betreffende opstartlening en blijvers-lening. Het voorstel wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.In de nieuw woonvisie 'Dongen Woont - 2017 - 2027' is als actie opgenomen het evalueren van de uitkomsten van overleg met de financiële sector over de Dongense Opstartlening. Verder is in de woonvisie een onderzoek aangekondigd naar een mogelijke gemeentelijke 'blijvers-lening'. Uitkomst van de evaluatie van de Dongense Opstartlening is dat deze geen geschikt instrument meer is voor de ondersteuning van starters op de woningmarkt. Door de aanscherping van de hypotheekregels kan en mag de financiële markt geen alternatieven bieden. Om de doelgroep te kunnen ondersteunen is een alternatieve regeling gewenst. Deze kan gevonden worden door aan te sluiten bij de Starterslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn).

Uitkomst van het onderzoek naar de financiële mogelijkheden voor een Blijverslening is dat de markt zich steeds meer richt op de beoogde doelgroep. Het is naar onze mening niet noodzakelijk om aan te sluitenbij de Blijverslening van SVn nu er - ook voor huisbezitters met een klein inkomen - mogelijkheden door de markt worden geboden.Beide uitkomsten zijn verwerkt in het raadsvoorstel.

Raadsvoorstel Olympia'60

Het college stemt in met het raadsvoorstel 'Verzelfstandiging sportpark Crispijn / VV Olympia'60. Het voorstel wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Natuurbod regio

Hart van Brabant

Het college stemt in met het Natuurbod Regio Hart van Brabant. Het bidboek wordt aangeboden aan de provincie Noord-Brabant en het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Voor de gemeente Dongen betekent dit dat twee sub regionale ecologische verbindingszones ('s

Gravenmoerse Gat en Wildertse Arm) deel uitmaken van dit natuurbod.

Raadsvoorstel

Heuvel 15

Het college stemt in met het raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Heuvel 15. Het voorstel wordt ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Het ontwerpbestem-mingsplan Heuvel 15, dat voorziet in de verbouw van de voormalige leerlooierij tot woningen en de bouw van grondgebonden woningen op het aansluitend terrein, heeft in het kader van de wettelijke procedure gedurende zes weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn 15 zienswijzen ontvangen. De zienswijzen geven geen aanleiding om de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Wmo

Het college heeft besloten tijdelijk verblijf voor de doelgroep licht verstandelijk gehandicapten individueel, in te kopen op basis van maatwerkovereenkomsten.

Raadsvoorstel

Samen sterk

tegen armoede

Het college stemt in met de beleidsnota Dongen Samen Sterk Tegen Armoede. Deze wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De nota zet de koers voor het gemeentelijk armoedebeleid voor de komende jaren uit.

Herziening bestemmingsplan

Het college stemt in met het voorbereiden van een bestemmingsplanherziening. De bestemming Verkeer-Verblijfsgebied voor het perceel Windmolenweg 11, wordt hierbij hersteld naar de voormalige bestemming, Wonen. De herziening wordt ter vaststelling voorgelegd aan de raad.

 

Het CDA heeft vandaag meer achtergrond informatie verstrekt over de afgelopen periode aangaande het persbericht over Rob Huijben van het Openbaar Ministerie.

 

Deze krant publiceert de gehele en letterlijke tekst

 

"Donderdag 11 januari 2018 om 09.50 uur heeft het Openbaar Ministerie het persbericht uitgestuurd;Dit was aanleiding om op donderdag 11 januari met bestuur en fractie samen te komen. Hier is het unanieme besluit genomen Rob Huijben te vragen vrijwillig afstand te doen van zijn raadszetel;Op maandag 15 januari heeft Rob in diverse gesprekken aangegeven vrijwillig afstand te zullen doen van zijn raadszetel. Wij hebben hem gevraagd om dit voor dinsdag 16 januari 18.00 uur aan ons kenbaar te maken; Wij waren dan ook verrast om op dinsdag 16 januari 2018 18.15 uur van Rob het bericht te ontvangen dat hij zijn raadszetel niet aan het CDA teruggeeft maar op persoonlijke titel verder gaat;In een schrijven van 16 januari heeft Rob aan ons aangegeven dat hij sinds oktober 2017 de intentie had om met een eigen lijst te komen;Het past niet bij het CDA om op deze wijze afscheid te nemen en betreuren dat dan ook zeer;A.s. donderdag zullen de gevolgen van zijn besluit worden besproken in een extra ALV;Mocht daartoe aanleiding zijn dan zullen wij u uiterlijk vrijdag nader informeren. "

CDA Dongen en

s Gravenmoer neemt

afscheid van Rob Huijben

persfoto

 

 

 

 

 

 

Dongen, 16 januari 2018.In een persbericht van het CDA Dongen en s Gravenmoer , vandaag wordt kort een mededeling gedaan door Clement van De Ven namens de gehele fractie van de partij . De verklaring luidt als volgt : “ Rob Huijben maakt niet langer deel uit van de CDA-fractie in de gemeenteraad van Dongen. Ook zal hij geen plaats krijgen op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 21 maart aanstaande. Het persbericht zegt dat dit besluit vandaag door de fractie van het CDA Dongen - ’s Gravenmoer is besloten. Vorige week maakte het openbaar ministerie bekend dat Rob Huijben wordt vervolgd voor het doen van meerdere valse aangiften inzake bedreiging en mishandeling. ,,Integriteit is voor ons een belangrijk gegeven. Het onderling vertrouwen is geraakt. Deze nare gebeurtenis zorgt voor veel commotie, zowel binnen als buiten onze partij. We kunnen niet anders dan dit besluit nemen'', aldus de CDA-fractie Informatie van fractie en bestuur CDA

 

MEER NIEUWS LATER IN DEZE KRANT

 

Wit busje

Het verkeer in Dongen is nog al eens onderwerp van gesprek. Ook in de raadszaal. Mieke ( Lijst) Breugelmans kaartte dit maal de situatie aan bij het kruispunt bij de Boerenbond. Met name verkeer dat vanaf het Wilhelminaplein links af de Tramstraat in moete rijden ondervindt nogal wat hinder van geparkeerde auto's die het zicht danig belemmeren. Een wit busje is daar opvallend onderdeel van volgens Breugelmans. Deze situatie is volgens het raadslid debet aan het frequente aantal ongevallen wat daar de laatste tijd plaats vind .Een parkeerplaats afsluiten brengt volgens haar een oplossing. Wethouder van Beek heeft de afgelopen week met de buurt overleg gehad en het probleem heeft dus zijn aandacht. Het bewuste witte busje doet overigens niets tegen de regels van de wet. Een vriendelijk verzoek aan de eigenaar om elders te parkeren blijft over. Dat is ook wat de wethouder beloofde te doen.

Regiotaxi

 

Er zijn volgens fractievoorzitter Pieter Brooijmans van de Dongense VVD veel klachten over het functioneren van de regiotaxi .Ook een slechte communicatie is oorzaak van ergernissen en wachttijden rijzen de pan uit.. De oorzaak van de lange wachttijden is volgens wethouder van Beek een slecht werkende nieuwe ( telefoon)centrale bij het bedrijf dat in de gehele regio als vervoerder is aangewezen .Bovendien is het aantal gebruikers de laatste tijd bijzonder groot. Volgens de wethouder hebben mensen in de gehele regio dezelfde klachten.De probleemoplossing moet ook samen met de samenwerkende gemeenten opgepakt worden. Hij zegt de klachten ook te begrijpen. 'Afspraken maken is ze ook nakomen '. Een gesprek met de begeleidingsgroep ligt in het verschiet.

AutoMaatje

Wethouder van Beek staat positief tegenover vervoersplan voor minder mobiele mensen

 

Zowel de Volkspartij Dongen, de Partij van de Arbeid als de Dongense VVD voelen wel iets voor een pilot in Dongen van de ANWB – initiatief 'AutoMaatje . Deze partijen gebruikten het vragen halfuurtje van donderdag 21 december om de mogelijkheid van invoeren in Dongen warm te maken bij wethouder Ad van Beek . Het vervoeren door vrijwilligers van hun minder mobiele plaatsgenoten tegen een geringe onkostenvergoeding is al in veel gemeenten een feit. Gemeenten hoeven het spreekwoordelijke wiel niet meer uit te vinden. De landelijk opererende ANWB heeft hiervoor alle kennis, software, begeleiding, training en materiaal al in huis en stelt dat gratis beschikbaar aan gedesinteresseerde gemeenten. Mensen zo lang mogelijk mobiel houden en laten deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer is de reden dat de ANWB deze vervoerservice heeft opgezet.Het initiatief kan lokaal worden georganiseerd en heeft geen winstoogmerk.Gebruikers betalen enkel kilometervergoeding. Het plan is volgens de VPD al een tijdje geleden ambtelijk aangekaart in Dongen door de SWOD. Bespreken van het initiatief in de regio is nu aan de orde .Wethouder van Beek vindt AutoMaatje een goed idee en ziet er wel iets in. Het college moet haar standpunt nog wel bepalen. Als beren op de weg al van toepassing zijn is het de komende bestuurswisseling in 2018. De wethouder beloofde ook met andere gemeenten te overleggen