POLITIEK

DONGENHOMESPOT DE INTERNETKRANT

Dongens Nieuws.Elke dag. Actualiteiten voor en over Dongen, s Gravenmoer , Klein-Dongen en Dongen-Vaart .De internetkrant van Dongen is er voor alle Dongenaren

De besluitenlijst

van het Dongense college van B&W

dinsdag 13 maart 2018

 

 

 

Adresonderzoek

Het college heeft besloten tot het vaststellen van het nieuwe protocol adresonderzoek gemeente Dongen 2018. Het bestaande protocol voldeed niet meer aan de huidige wetgeving.

 

Archivering

Het college stemt in met het handboek digitale vervanging van op termijn te vernietigen archiefbescheiden Gemeente Dongen.

 

Grondruil

Het college stemt in met een grondruil. Het betreftpercelen nabij Lage Ham en Kanaaldijk-Zuid. Hetverzoek komt van een bewoner. Het verschil in waarde van de percelen wordt gecompenseerd door de bewoner met bijbetaling van een marktconform bedragvan € 28.525,-.

 

Ontwerpbestem-mingsplan

Van Cranenbroek

Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan‘Hoek Houtstraat- Industriestraat/Metaalstraat en Textielstraat 8 e.o.’ Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in het omdraaien van bestemmingen. Zo wordtde huidige winkel Van Cranenbroek een(afhaal)magazijn en het huidige afhaalmagazijn(voormalig Bald-complex) wordt winkel. Daarnaast is het in het kader van een goede verkeersafwikkeling noodzakelijk dat de Metaalstraat wordt afgesloten. Het ontwerpbestemmingsplan wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd.

 

VV Dongen

Het college heeft besloten VV Dongen een innovatie -/stimuleringssubsidie van € 6.000,- te verlenen voor het innoveren van het vrijwilligersbeleid binnen de vereniging en de invoering van een software pakket om vrijwilligerstaken te organiseren. Daarbij geldt als voorwaarde dat VV Dongen de resultaten van het project innovatie vrijwilligersbeleid deelt met andere (sport)verenigingen binnen de gemeente.

 

Ontwerp-bestemmings-plan Laagstraat

Het college stemt in met het ontwerpbestem-mingsplan Laagstraat 30. De initiatiefnemer, wonende aan deLaagstraat 30, heeft een verzoek gedaan voorde realisatie van twee woningen, waarvan één nieuwewoning en één herbouw van de voormalige bedrijfswoning op onderhavig perceel. Als compensatie hiervoor wordt de agrarische bedrijfsbebouwing gefaseerd gesloopt, zal de daarbij behorende verharding verwijderd worden en wordt de milieuvergunning ingetrokken. Hiermee wordt de agrarische bedrijfsvoering aan de Laagstraat 30 beëindigd. Er wordt ruim 1200 m² aan bedrijfsbebouwing gesloopt. Het ontwerpbe-stemmingsplan wordt gedurende zes wekenter inzage gelegd.

 

 

Lange besluitvormende vergadering maakt 'inhaalslag'

 

Foto van 'oude 'raad .Website gemeente Dongen | Jan Stads .Pix4Profs

Dongen, 9 maart. Het leek er op dat partijen in de Dongense raad toe waren aan een inhaalronde. In de laatste vergadering in de huidige samenstelling kwam de politiek met een aantal moties en amendementen om juist hun stempel op de besluitvorming te zetten. Ondanks de vaste en normaal gerespecteerde afspraak niet na 23.00 verder te vergaderen plakte burgemeester Starmans op verzoek van de raad ruim een half uur aan de soms hier en daar enerverende vergadering. De onderwerpen waren daartoe ook wel de aanleiding . Ondanks de verkiezingskoorts en de politieke onderlinge verschillen was de sfeer in de raadszaal bepaald niet vijandig. Hier en daar was door een ludieke handeling of opmerking een hoorbare lach te bespeuren. Zo toonde raadslid Martin Montens (DP) zijn laatste aankoop aan wethouder Ad van Beek. Het was een serie vlaggetjes als herinnering deze op te hangen op de ooit beloofde datum waarop de energieproblemen in de Beljaart zouden zijn opgelost en speelde VVD fractielid Henny Vlasveld de rol van 'Holle Bolle Gijs' ( papier hier) bij de behandeling van een motie vreemd aan de dag over het invoeren van statiegeld voor kleine petflesjes en blikjes. De motie werd trouwens verworpen door een meerderheid gevormd door VVD en VPD.

 

De raad was soms ook unaniem blij en complimenteus . Dat feit deed zich voor bij de constatering dat het bestuur van voetbalvereniging Olympia 60 akkoord gaat met de voorwaarden die de gemeente stelt aan de verzelfstandiging van de club. De langdurende besprekingen en het overwinnen van wat breekpunten resulteerden volgens de raad tot algemene tevredenheid . De complimenten aan wethouder Panis en diens ambtenaren waren raadsbreed. De tevredenheid van de raad klonk ook door tijdens de behandeling van het beleidsplan 'Samen sterk tegen armoede'

Er komt nu een uitvoeringsplan dat concreter ingaat op de maatregelen en acties in de komende twee jaren en dat op diverse punten gunstiger is voor de mensen die het aangaat. Vooral de PvdA vond veel teug van hun inspanningen op dit gebied . Complimenten waren er ook voor het college voor wat betreft het gebruik en toepassen van de - Klijnsma' -gelden voor kindeen uit gezinnen waaar armoede heerst in de vorm van een sociaal paket in December . Dongen behoorde tot de weinige gemeenten in ons land die hier al actie ondernam .

 

Content

De Partij van de Arbeid die het onderwerp betreffende het lopende onderzoek naar speeltoestellen verspreid over speeltuinen in het dorp ook in het deze week gehouden verkiezingsdebat aansneed , kan gerust gerust zijn. Wethouder van Beek zegde de resultaten van het onderzoek toe en beloofde nu al actie als blijkt dat dat voor vooral de veiligheid nodig zou zijn .De volkspartij Dongen was dan weer content over de uitspraken van ook weer wethouder van Beek wat betreft de aanwezige aandacht van de gemeente betreffende de veiligheid bij wegwerkzaamheden.Dat blijkt in Dongen goed te zijn geregeld door middel van vooraf gemaakte afspraken met de uitvoerende bedrijven.

Wethouder van Beek had een vrij drukke avond. Zo wilde de Volkspartij Dongen weten of er iets gedaan kan worden aan de huidige voorkomende parkeerproblemen rondom de in aanbouw zijnde Cammeleur. De buren hebben er volgens de VPD last van. De wethouder is op de hoogte van de omschreven toestanden en beloofde weer in gesprek te gaan met de aannemer(s). Verbieden om op ' vrije 'parkeerruimtes ' te parkeren kan de wethouder niet verwezenlijken. Wel zal het gesprek erover met de betrokken -vooral- onderaannemers dringend , maar wel 'vriendelijk 'blijven . Er bestaan al afspraken volgen van Beek ,maar eventuele sancties bij het niet naleven daarvan zijn niet aan de orde.

Gezien het tijdstip waarop burgemeester Marina Starmans op aandringen van een naburig zittend raadslid een keer de voorzittershamer als slot van het geheel hanteerde, merkte zij ( vrij vertaald) op dat ze begrip had voor die leden die maar geen afscheid konden nemen van de zetel waarvan ze de afgelopen vier jaar gebruik van maakten. Een dankwoord was dan ook op zijn plaats.

 

 

Op 28 en 29 maart vergadert de gemeenteraad in een nieuwe samenstelling als gevolg van de dan bekende verkiezingsuitslag, De ' nieuwe garde ' die vermoedelijk gedeeltelijk nog zal bestaan uit huidige volksvertegenwoordigers

- Via aanvraag zendvergunning van Langstraat Media voor de periode 2018-2023.

- Brede ' Lokale ' omroep voor Dongen

- Raad niet bepaald enthousiast

Dongen gaat deel uitmaken van regio-omroep

 

 

Dongen, 23 februari 2018 update eerdere berichtgeving .Ondanks een raad die grotendeels afwijzend staat tegen toevoeging van een lokale omroep aan het Dongense mediabestand en enkel Pro-Dongen en Partij van de Arbeid voor,zal deze naar alle waarschijnlijkheid op 8 maart instemmen met het raadsvoorstel dat lokale omroep in Dongen ( weer )mogelijk maakt . De raad was bepaalt niet enthousiast over een toevoeging van wéér een medium aan het huidige mediabestand in het dorp. Het klonk bijna als compliment aan de huidige papieren en digitale media. Het feit dat afwijzing van het raadsvoorstel op wettelijke gronden enkel is toegestaan op basis van technische gronden vond raadslid Denise Kunst-van Suylekom van de Volkspartij Dongen het raadsvoorstel zelfs een kwestie van 'slikken of stikken'. Dit nadat burgemeester het voorstel duidelijk had toegelicht. Ook Henny Vlasveld van de Dongense VVD was niet gecharmeerd van het plan.

HIER VERDER LEZEN

 

Insprekers vrezen verkeersoverlast na verbouwing

Raad vol begrip voor bezwaren maar gaat akkoord

met plannen Heuvel 15

Ondanks drie insprekers en andere belanghebbenden bewoners van de de Heuvel , de plaatst waar volgens sommigen het dorp Dongen ontstaan is , gaat de raad niet in op aanpassing van de ( verkeers)plannen rond het renoveren van de oude fabriekspanden aldaar . Want vooral de te verwachten geluidhinder zat de insprekers dwars .Ze hadden twijfel over het aantal aangekondigde verkeersbewegingen en de ligging van parkwerfgelegenheden die strakst geboden worden aan nieuwe bewoners van nummer 15. Hierdoor ontstaat een minder aantrekkelijk woongenot voor de huidige bewoners van de Heuvel, zo was ook de vrees. De bezwaren van de bewoners zijn echter niet zwaarwegend genoeg verklaart . De raad had wel alle begrip voor de klagers , die zich zonder meer in hun hemd gezet voelden door de gemeente. Twee partijen, CDA en VPD - riepen de wethouder nog op om opnieuw met de bezwaarmakers in gesprek te gaan .

HIER VERDER LEZEN

Regiotaxi

 

Er zijn volgens fractievoorzitter Pieter Brooijmans van de Dongense VVD veel klachten over het functioneren van de regiotaxi .Ook een slechte communicatie is oorzaak van ergernissen en wachttijden rijzen de pan uit.. De oorzaak van de lange wachttijden is volgens wethouder van Beek een slecht werkende nieuwe ( telefoon)centrale bij het bedrijf dat in de gehele regio als vervoerder is aangewezen .Bovendien is het aantal gebruikers de laatste tijd bijzonder groot. Volgens de wethouder hebben mensen in de gehele regio dezelfde klachten.De probleemoplossing moet ook samen met de samenwerkende gemeenten opgepakt worden. Hij zegt de klachten ook te begrijpen. 'Afspraken maken is ze ook nakomen '. Een gesprek met de begeleidingsgroep ligt in het verschiet.