POLITIEK

DONGENHOMESPOT DE INTERNETKRANT

Dongens Nieuws.Elke dag. Actualiteiten voor en over Dongen, s Gravenmoer , Klein-Dongen en Dongen-Vaart .De internetkrant van Dongen is er voor alle Dongenaren

Het CDA heeft vandaag meer achtergrond informatie verstrekt over de afgelopen periode aangaande het persbericht over Rob Huijben van het Openbaar Ministerie.

 

Deze krant publiceert de gehele en letterlijke tekst

 

"Donderdag 11 januari 2018 om 09.50 uur heeft het Openbaar Ministerie het persbericht uitgestuurd;Dit was aanleiding om op donderdag 11 januari met bestuur en fractie samen te komen. Hier is het unanieme besluit genomen Rob Huijben te vragen vrijwillig afstand te doen van zijn raadszetel;Op maandag 15 januari heeft Rob in diverse gesprekken aangegeven vrijwillig afstand te zullen doen van zijn raadszetel. Wij hebben hem gevraagd om dit voor dinsdag 16 januari 18.00 uur aan ons kenbaar te maken; Wij waren dan ook verrast om op dinsdag 16 januari 2018 18.15 uur van Rob het bericht te ontvangen dat hij zijn raadszetel niet aan het CDA teruggeeft maar op persoonlijke titel verder gaat;In een schrijven van 16 januari heeft Rob aan ons aangegeven dat hij sinds oktober 2017 de intentie had om met een eigen lijst te komen;Het past niet bij het CDA om op deze wijze afscheid te nemen en betreuren dat dan ook zeer;A.s. donderdag zullen de gevolgen van zijn besluit worden besproken in een extra ALV;Mocht daartoe aanleiding zijn dan zullen wij u uiterlijk vrijdag nader informeren. "

CDA Dongen en

s Gravenmoer neemt

afscheid van Rob Huijben

 

 

 

 

 

persfoto

 

Dongen, 16 januari 2018.In een persbericht van het CDA Dongen en s Gravenmoer , vandaag wordt kort een mededeling gedaan door Clement van De Ven namens de gehele fractie van de partij . De verklaring luidt als volgt : “ Rob Huijben maakt niet langer deel uit van de CDA-fractie in de gemeenteraad van Dongen. Ook zal hij geen plaats krijgen op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 21 maart aanstaande. Het persbericht zegt dat dit besluit vandaag door de fractie van het CDA Dongen - ’s Gravenmoer is besloten. Vorige week maakte het openbaar ministerie bekend dat Rob Huijben wordt vervolgd voor het doen van meerdere valse aangiften inzake bedreiging en mishandeling. ,,Integriteit is voor ons een belangrijk gegeven. Het onderling vertrouwen is geraakt. Deze nare gebeurtenis zorgt voor veel commotie, zowel binnen als buiten onze partij. We kunnen niet anders dan dit besluit nemen'', aldus de CDA-fractie Informatie van fractie en bestuur CDA

 

MEER NIEUWS LATER IN DEZE KRANT

 

Dongense Internetkrant start een transparante special rond aanstaande gemeenteraadsverkiezingen

 

Vanaf half januari gaat de Dongense internetkrant een opvallende gelegenheidspagina openen die op weg naar de komende gemeenteraadsverkiezingen, peilingen, meningen en nieuws gaat brengen rond die verkiezingen. Alle politieke partijen krijgen hier ruimte om hun programma, meningen en nieuws bekend te maken .Hierop kunnen lezers en dus potentiële kiezers reageren door middel van een reactieformulier. Een van de rubrieken zal zijn dat Kandidaat-gemeenteraadsleden minstens drie moeilijke en zeer lastige vragen beantwoorden die de krant ze stelt. De verkiezingspagina wordt eerlijk en transparant en hoeft voor een keertje vanuit de lezer niet objectief te zijn. Jouw inbreng mag divers zijn en ruimschoots , waarbij wij de mate van redelijkheid in hoeveelheid hanteren en u vragen onze disclaimer te respecteren . Het e-mailadres dongenkiest@dongenhomespot.nl staat nu al open

De besluitenlijst

van het Dongense college van B&W

dinsdag 9 januari 2018

 

 

 

Jeugdhulp

Het college heeft kennis genomen van het rapport Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2017. De raad wordt nader geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. Het rapport wordt toegezonden aan de Wmo Adviesraad.Het onderzoek levert een beeld op van hoe cliëntee(effecten van) hulp en ondersteuning ervaren binnen hun gemeente. In 2016 hebben de gemeenten

van Hart van Brabant er voor gekozen om het onderzoek gezamenlijk uit laten voeren dooronderzoeksbureau I&O Research.

SWOD

Het college heeft kennis genomen van de offerte die is uitgebracht door Stichting Welzijn Ouderen Dongen. Het college stemt in met het verhogen van het budget ouderenwerk met € 3.200 tot € 73.500.

Cambreur College

Het college heeft kennis genomen van het technisch en ruimtelijk-functioneel programma van eisen voor de nieuwbouw van het Cambreur College. De gemeenteraad ontvangt een raadsvoorstel om in te stemmen met het voteren van het benodigde investeringsbudget ad. € 13.2 miljoen. Het gaat om de realisatie van nieuwbouw voor 1000 leerlingen (vmbo-t, havo en vwo) uiterlijk in 2020.

Hart van Brabant

Het college stemt in met van actualisatie van degemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant en legt dit voor aan de gemeenteraad.

Grondprijzen

Het college heeft de grondprijzen 2018 vastgesteld. Op grond van de Nota Grondbeleid dient het college elk kalenderjaar marktconforme grondprijzen

vast te stellen. De grondprijzen van 2017) zijn marktconform en kunnen ongewijzigd gehandhaafd blijven voor 2018.

Voertuig

Het college stemt in met de aanschaf van een kolkenzuiger en stelt hiervoor een krediet beschikbaar. Het voertuig wordt ingezet door het servicebedrijf Openbare Ruimte van de gemeente Dongen voor reinigen kolken, pompgemalen en diverse reinigingswerkzaamheden.

Cammeleur

Het college stemt in met aanvang van (de uitwerking van) de aanbesteding van diverse interieuronderdelen voor De Cammeleur.

OMWB

Het college stemt in met wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevings-dienst Midden- en West-Brabant (OMWB) en legt dit voor aan de gemeenteraad. Dit naar aanleiding van een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Financiën

Het college stemt in met de actualisering van de financiële beleidskaders 2018.

 

Raad met reces

Onrustige laatste besluitvormende gemeenteraadsvergadering

 

 

 

Dongen, 22 december 2017 .Ondanks enkele opvallende verhitte discussies in de laatste besluitvormende gemeenteraadsvergadering van dit jaar werden er na afloop ervan en tijdens de traditionele borrel weer gebroederlijk handen geschud terwijl de rode oortjes overigens nog duidelijk zichtbaar waren. Aanleiding daarvoor waren de hier en daar hoogoplopende discussies tussen met name fractievoorzitter Pieter Brooijmans van de Dongense VVD en collega en raadslid Martin Montens die nu nog het Democratisch Podium vertegenwoordigt in de raad. Deze laatste viel met scherpe bewoordingen over volgens hem 'niet nagekomen beloftes' over de door de het college beloofde rapportage inzake zaken rondom de nieuwbouw van de Cammeleur en een motie vreemd aan de dag van dezelfde partij over de oplopende onduidelijkheden rondom de eventuele verplaatsing van sportcomplex de Biezen .HIER VERDER LEZEN

 

Wit busje

 

Het verkeer in Dongen is nog al eens onderwerp van gesprek. Ook in de raadszaal. Mieke ( Lijst) Breugelmans kaartte dit maal de situatie aan bij het kruispunt bij de Boerenbond. Met name verkeer dat vanaf het Wilhelminaplein links af de Tramstraat in moete rijden ondervindt nogal wat hinder van geparkeerde auto's die het zicht danig belemmeren. Een wit busje is daar opvallend onderdeel van volgens Breugelmans. Deze situatie is volgens het raadslid debet aan het frequente aantal ongevallen wat daar de laatste tijd plaats vind .Een parkeerplaats afsluiten brengt volgens haar een oplossing. Wethouder van Beek heeft de afgelopen week met de buurt overleg gehad en het probleem heeft dus zijn aandacht. Het bewuste witte busje doet overigens niets tegen de regels van de wet. Een vriendelijk verzoek aan de eigenaar om elders te parkeren blijft over. Dat is ook wat de wethouder beloofde te doen.

Regiotaxi

 

Er zijn volgens fractievoorzitter Pieter Brooijmans van de Dongense VVD veel klachten over het functioneren van de regiotaxi .Ook een slechte communicatie is oorzaak van ergernissen en wachttijden rijzen de pan uit.. De oorzaak van de lange wachttijden is volgens wethouder van Beek een slecht werkende nieuwe ( telefoon)centrale bij het bedrijf dat in de gehele regio als vervoerder is aangewezen .Bovendien is het aantal gebruikers de laatste tijd bijzonder groot. Volgens de wethouder hebben mensen in de gehele regio dezelfde klachten.De probleemoplossing moet ook samen met de samenwerkende gemeenten opgepakt worden. Hij zegt de klachten ook te begrijpen. 'Afspraken maken is ze ook nakomen '. Een gesprek met de begeleidingsgroep ligt in het verschiet.

AutoMaatje

Wethouder van Beek staat positief tegenover vervoersplan voor minder mobiele mensen

 

Zowel de Volkspartij Dongen, de Partij van de Arbeid als de Dongense VVD voelen wel iets voor een pilot in Dongen van de ANWB – initiatief 'AutoMaatje . Deze partijen gebruikten het vragen halfuurtje van donderdag 21 december om de mogelijkheid van invoeren in Dongen warm te maken bij wethouder Ad van Beek . Het vervoeren door vrijwilligers van hun minder mobiele plaatsgenoten tegen een geringe onkostenvergoeding is al in veel gemeenten een feit. Gemeenten hoeven het spreekwoordelijke wiel niet meer uit te vinden. De landelijk opererende ANWB heeft hiervoor alle kennis, software, begeleiding, training en materiaal al in huis en stelt dat gratis beschikbaar aan gedesinteresseerde gemeenten. Mensen zo lang mogelijk mobiel houden en laten deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer is de reden dat de ANWB deze vervoerservice heeft opgezet.Het initiatief kan lokaal worden georganiseerd en heeft geen winstoogmerk.Gebruikers betalen enkel kilometervergoeding. Het plan is volgens de VPD al een tijdje geleden ambtelijk aangekaart in Dongen door de SWOD. Bespreken van het initiatief in de regio is nu aan de orde .Wethouder van Beek vindt AutoMaatje een goed idee en ziet er wel iets in. Het college moet haar standpunt nog wel bepalen. Als beren op de weg al van toepassing zijn is het de komende bestuurswisseling in 2018. De wethouder beloofde ook met andere gemeenten te overleggen