POLITIEK

DONGENHOMESPOT DE INTERNETKRANT

Dongens Nieuws.Elke dag. Actualiteiten voor en over Dongen, s Gravenmoer , Klein-Dongen en Dongen-Vaart .De internetkrant van Dongen is er voor alle Dongenaren

Behandeling programmabegroting 2018

DE INBRENG VAN DE POLITIEKE PARTIJEN

Dongen ,3 november 2018

Vandaag , traditiegetrouw in deze krant de volledige teksten van alle partijen van hun pleidooien tijdens de donderdag 2 november gehouden eerste sessie van de behandeling van de programmabegroting 2018- 2021.

PARTIJ VAN DE ARBEID

DONGENSE VVD

VOLKSPARTIJ DONGEN

LIJST BREUGELMANS

CDA DONGEN / s- GRAVENMOER

DEMOCRATISCH PODIUM

KLIK OF TIK OP EEN PARTIJNAAM

Raad wil via werkgroep Cammeleur haring en kuit en liefst snel

 

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 30 november ontstond bij het vaste agendapunt 'de Cammeleur' enig tumult door een fel debatje over met name de voortgangsrapportage of liever het uitblijven daarvan. De raad die de Cammeleur heeft aangemerkt als 'Majeur project' en daarmee bedongen heeft op de hoogte te willen worden gesteld van ontwikkelingen op vooral financieel gebied aangaande bouw van de nieuwe multifunctionele accommodatie wacht nog steeds op complete rapportage. In september was die al toegezegd. Raadslid Mustafa Kilinçarslan (CDA) drong er bij wethouder Ad van Beek op aan, haast te maken met het bijeenroepen van de werkgroep teneinde deze te voorzien van de laatste ontwikkelingen rond de bouw. Ook Martin Montens was ontevreden over de gang van zaken en stak dat niet onder stoelen en banken . “ Het is rekken en strekken wat u doet , u ontwijkt alles en zet ons als raad te kakken “ aldus Montens van het Democratisch Podium . Net als Kilinçarslan wil Montens dat de informatie niet in stukken en brokken naar de raad komt en ook tijdig.Wethouder van Beek gaf aan het begin van de discussie toe dat de informatie te laat is ,maar voegde er aan toe dat het financieel gewoon allemaal goed zit met de bouw. Het is aan diplomatiek voorzitterschap te danken dat het debat ook kort was.Op de vraag van de VPD wat er met het kleurverschil bij de 'buikwand' van het gebouw moet gebeuren zei van Beek dat de aannemer zich gewoon aan de afgesproken kleur moet houden en dat het kleurverschil later nog onderwerp van gesprek zal zijn.

 

persfoto

Eline van Boxtel en Bea van Beers nummer 1 en 2 bij Dongense sociaal democraten

Ervaren duo voert opnieuw lijst PvdA Dongen aan

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de PvdA Dongen is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 gepresenteerd. Huidig fractievoorzitter Eline van Boxtel gaat de verkiezingen, net als vier jaar geleden, in als lijsttrekker. Wethouder Bea van Beers heeft als nummer 2 van de kandidatenlijst opnieuw de ambitie voor het wethouderschap. Afdelingsvoorzitter van de PvdA Eric Hendriks: “Never change a winning team. De PvdA is erg blij dat Eline en Bea opnieuw samen de lijst aanvoeren. Beiden hebben inmiddels bijna acht jaar ervaring in de Dongense politiek en zijn met hun 31 en 33 jaar nog steeds een jonge, frisse en ambitieuze verschijning. Daarnaast staat de lijst vol met ervaren raadsleden en zowel jonge als wat oudere actieve leden van onze partij.”

HIER VERDER LEZEN

De besluitenlijst

van het Dongense college van B&W

dinsdag 28 november

 

GGA Hart van Brabant

Het college stemt in met verlenging van de samen-werkingsovereenkomst GGA Hart van Brabant voor een periode van 2 jaar. De daarbij horende financiële aspecten worden voortgezet en opgenomen in de begroting voor 2019. In de GGA Hart van Brabant werken acht gemeenten in Midden-Brabant samen op het gebied van Verkeer en Vervoer.

Sociaal Domein

Het college stemt in met indexering in 2018 van de tarieven zoals opgenomen in de raamovereenkomsten Sociaal Domein. Dit betreft de samenwerking van de gemeenten Goirle, Dongen, Hilvarenbeek en Oisterwijk (GDHO). De aanbieders hebben zelf te kennen gegeven dat, onder andere vanwege CAO wijzigingen, een indexering in 2018 op zijn plaats zou zijn. De GDHO gemeenten hebben sinds de ingangsdatum vande contracten niet eerder een indexering toegepast.Per 1 januari 2018 worden de huidige raamovereenkomsten sociaal domein van de GDHO-gemeenten geïndexeerd met 2,3%. De indexering wordt binnen de lopende Wmo-budgetten opgevangen.

ContourdeTwern

Het college heeft kennis genomen van de jaarstukken 2016 van ContourdeTwern. De subsidie over het jaar 2016 wordt definitief vastgesteld op € 517.517,-.

SWOD

Het college heeft kennis genomen van de jaarstukken 2016 van Stichting Welzijn Ouderen Dongen (SWOD). De subsidie over het 2016 wordt definitief vastgesteld op € 65.874,-

MEE

Het college heeft kennis genomen van de jaarstukken 2016 van MEE. De subsidie over het jaar 2016 wordt definitief vastgesteld op € 277.826,-. MEE biedt cliëntondersteuning aan jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, chronische ziekte of autisme spectrum stoornis.

IMW

Het college heeft kennis genomen van de jaarstukken 2016 van IMW. De subsidie aan Instituut Maatschappelijk Werk over het jaar 2016 wordt definitief vastgesteld op € 465.020,-

KunstPodium

Het college heeft kennis genomen van de jaarstukken 2016 van Stichting Het KunstPodium. De subsidie over het jaar 2016 wordt definitief vastgesteld op € 335.000,-

Voor 2017 wordt een subsidie verleend van € 341.000; deze wordt verwerkt in de jaarrekening 2017 van de gemeente. De definitieve vaststelling heeft plaats in

2018 na ontvangst van de jaarstukken 2017 van Het KunstPodium.

Inrichtingsplan omgeving Cammeleur

Het college stemt in met het definitieve ontwerp voor de omgeving Cammeleur en het over gaan tot devoorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de realisatie. Het college stemt in met een grondruil ten behoeve van een ruimere entree naar het park en de ondertekenen van een recht van opstal voor gebruik van pleintje aan overzijde Cammeleur.

Het inrichtingsplan is tot stand gekomen met meerdere organisaties en belanghebbenden diegeorganiseerd zijn in een ontwerpatelier. Hierin nemen deel aanwonenden, gebruikers van de nieuwe

Cammeleur, eigenaren villa en Winkk, Dongen promotion en winkeliers en eigenaar plein aan de overzijde Hoge Ham en Heemkundekring.

CAO

Het college stemt in met vaststelling van de nieuwe CAO Gemeenten (looptijd van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019).

Een wijziging in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling krijgt pas rechtskracht op het moment dat deze door het college is vastgesteld.

Participatie

Het college stemt in met de organisatie van het evenement 'De week van de Nieuwe Dongenaren'.

 

 

 

De besluitenlijst

van het Dongense college van B&W

dinsdag 5 december

 

 

De Beljaart, fase 4

Het college heeft besloten tot vaststelling van het uitwerkingsplan De Beljaart, fase 4. Het college stemt in met de beantwoording van een binnengekomen zienswijze. Het vaststellingsbesluit en het uitwerkingsplan worden gedurende zes weken ter inzage gelegd, op grond van artikel 3.9a Wro. Het uitwerkingsplan De Beljaart, fase 4 voorziet in het realiseren van maximaal 200 nieuwe woningen in De Beljaart. Aan de zuidoostkant grenst het plangebied aan de Hamsesticht. Aan de noordwestkant grenst hetplangebied aan de Beljaartlaan met aan de overzijde agrarisch gebied. Aan de zuidwestkant vormt deVeenmos de begrenzing en aan de noordoostkant de Veenbies.

Stichting Parkplezier

Het college heeft besloten een intentieovereenkomst te sluiten met stichting Parkplezier over de samenwerking inzake park Vredeoord en Wilhelminaplein. De stichting Parkplezier wil de samenwerking tussen gemeente en stichting die al sinds een jaar of zeven bestaat, graag formaliseren. Hiervoor hebben zij een samenwerkingsdocument opgesteld.

Voorbereidingskrediet

Het college stemt in met het beschikbaar stellen van voorbereidingskredieten. Daarmee kunnen projecten worden opgestart die in het investeringsplan 2018-2021 zijn opgenomen. Het betreft kosten voor onderzoek naar kabels en leidingen, grondonderzoek.

Projectbegroting Cammeleur

Het college heeft besloten tot het vaststellen van de projectbegroting De Cammeleur d.d. 1 december 2017. De projectbegroting wordt vertrouwelijk ter inzage gelegd voor de leden van de gemeenteraad.

Aanbesteding

Het college stemt in met het opstarten van een aanbesteding voor aanschaf van materieel (aanhangwagen) voor ondersteuning van werkzaamheden van de buitendienst.

 

 

René Jansen kandidaat-wethouder VPD

 

Dongen, 13 december 2017.René Jansen is vanavond door de algemene ledenvergadering van de Volkspartij Dongen gekozen als lijsttrekker en kandidaat-wethouder voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Ook de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma zijn vastgesteld. De Volkspartij Dongen gaat de verkiezingen in met de slogan “Één voor Dongen”.De keuze voor het wethouderschap is voor de 57-jarige René Jansen een logische stap, ook al moet hij daarvoor zijn baan als manager bij KPN opzeggen. ,,Als geboren en getogen Dongenaar voel ik me nauw betrokken bij onze samenleving. Ik ben nu twee periodes raadslid. Met veel passie en betrokkenheid wil ik me de komende jaren in blijven zetten voor de belangen van onze inwoners. Maar dan vanuit een rol als bestuurder en wethouder van de gemeente Dongen. Na 38 jaar bedrijfsleven is het tijd voor een andere keuze, met nieuwe kansen en uitdagingen in het vooruitzicht '', aldus René Jansen. Hij is daarmee de beoogd opvolger van Piet Panis (67) die na vier bestuursperiodes en een termijn als raadslid met politiek pensioen gaat.

HIER VERDER LEZEN

Opinie Volkspartij Dongen

Denise Kunst – Van Suylekom over het onderwijs in Klein Dongen-Vaart en ‘s Gravenmoer

 

Door :Denise Kunst-Van Suylekom

 

 

Al jarenlang strijdt de Volkspartij Dongen voor goed onderwijs. We herinneren ons nog levendig hoe fel de discussies waren over het peuterspeelzaalwerk. Ook maakten we ons sterk voor nieuwbouw van de St. Agnesschool in Dongen-Vaart en een goede invulling van het Jeugdcentrum daarbij. De inpassing van een volwaardige rol van het Jeugdcentrum in het IKC blijft een zorgpunt, de Volkspartij Dongen houdt de vinger aan de pols. De afgelopen maanden ging het ook in de gemeenteraad weer veel over onderwijs. Het onderwijshuisvestingsplan stond immers op de agenda. Tijdens de opiniërende raadsvergadering stond de Volkspartij Dongen alleen in het debat met de andere partijen. Wat was nou het geval? De andere partijen sloten naadloos aan bij het voorstel van het college. Er lag een nieuwe planning voor nieuwbouw van de scholen, en die moest gevolgd worden. De planning was namelijk overeen gekomen met de overkoepelende schoolbesturen. Voor de Volkspartij Dongen was het alleen niet duidelijk waar die volgorde vandaan kwam.

HIER VERDER LEZEN

Verkiezingsslogan : 'Wij Zijn Dongen'

 

Dongense VVD kieslijst telt 19 kandidaten

 

De Dongense VVD gaat de verkiezingen in met een een grotendeels nieuwe ploeg . De kandidatenlijst bestaat uit een mix van ervaring en nieuw elan. Kenmerkend is zegt de partij, , dat alle kandidaten grote betrokkenheid hebben bij de Dongense gemeenschap. De Dongense VVD zegt bij het presenteren vandaag van de kieslijst dat het ' weer vanzelfsprekend is ' te willen meeregeren na 21 maart . 'De Dongense VVD is een partij die graag middenin het speelveld staat 'aldus het vandaag uitgegeven persbericht ; verantwoordelijkheid nemen is immers een van onze uitgangspunten '. Opvallend is het ontbreken van huidig raadslid Henny Vlasveld op de lijst . De kandidaten stellen zich zelf aan de lezer voor HIER VERDER LEZEN

 

 

foto: Jan Stads | Pix4profs

Martin Montens hoopt voor de Partij van de Arbeid in de raad te blijven

Geen verkiezingen voor het Democratisch Podium in 2018

Het Democratisch Podium doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Een aantal actieve leden van het Democratisch Podium is lid van D66, dat na een aantal jaren weer meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Martin Montens die de partij DP in de raad vertegenwoordigt stapte onlangs landelijk al over naar de PvdA en heeft sinds kort gesprekken met de plaatselijke afdeling van die partij. Montens is blij met het verloop aangaande de gesprekken met de plaatselijke Sociaal Democraten en hoopt ook op de verkiezingslijst van de partij te komen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen .De leden van het Democratisch Podium hebben zich de vraag gesteld of de inwoners van Dongen gebaat zijn bij twee politieke partijen die zich baseren op nagenoeg vergelijkbare uitgangspunten. In meerderheid kwam men tot de conclusie dat dit niet het geval was. Dit is gelijk ook de mening van huidige fractievoorzitter en enig lid in de gemeenteraad van de partij , die persoonlijk beslist niet over wil stappen naar D66.

HIER VERDERLEZEN straks een eerste reactie van de PvdA

 

 

https://youtu.be/IZdk0kUmMCg

André Vonk wederom lijsttrekker CDA

30 kandidaten op de lijst van het CDA

Tijdens de algemene ledenvergadering van het CDA van 22 november hebben de leden unaniem voor André Vonk gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het wordt de tweede keer dat André Vonk de CDA-kar gaat trekken. Naast André staan er in totaal 30 personen uit Dongen, ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart op de lijst van het CDA. André Vonk:” Bij het CDA Dongen – ’s Gravenmoer staan alle inwoners van de Gemeente Dongen centraal, de betrokkenheid van de Dongenaren bij de gemeente, het gezin, de school, de wijk, het bedrijf, de vereniging.

HIER VERDER LEZEN ( eigen bericht CDA)

D66 komt met gevarieerde kandidatenlijst

in Dongen

 

d66

Het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst is bekend. D66 komt met een gevarieerde lijst. 13 kandidaten met leeftijden tussen de 19 en 71 jaar, 5 vrouwen en 8 mannen. “Daar ben ik enorm trots op, door die diversiteit komen we verder”, aldus Marieke Schouten, die de lijst aanvoert.Tijdens de Algemene Afdelingsvergadering van D66 Midden-Brabant presenteerde lijsttrekker Marieke Schouten (al eerder gekozen) vol trots de lijst. “Het is een mooie mix van vrouw en man, jong en wat ouder, ervaren en onervaren. Maar één ding heeft iedereen gemeen: ze zitten vol enthousiasme en energie om in Dongen een progressief, sociaalliberaal geluid te laten horen!”. Een speciaal woord van dank ging uit naar lijstduwer Leo Hamers (nr. 13 op de kieslijst) voor zijn belangrijke bijdrage aan het schrijven van een compleet en evenwichtig verkiezingsprogramma voor de toekomst van Dongen. Hierin staat financiële, sociale en ecologische duurzaamheid centraal.

HIER VERDER LEZEN

Dongense VVD pleit voor bouw middenhuur woningen

'Woningmarkt voor huur in Dongen op slot '

 

“Jarenlang zijn er in Dongen veel te weinig woningen gebouwd. Er was sprake van een recessie, maar de problemen in de Beljaart met de warmtevoorziening hebben de gevolgen nog erger gemaakt. Daarom zitten we nu op de blaren. Het tekort neemt steeds verder toe. En dat geldt zeker ook voor huurwoningen. “ Dat zegt Piet Brooimans , fractievoorzitter van de de Dongense VVDDe VVD in Dongen zegt in een vandaag verschenen persbericht dat de vraag naar sociale huurwoningen al jarenlang veel groter is dan het aanbod. “Dit probleem is toegenomen door de komst van statushouders. Momenteel neemt de druk toe door de toestroom van arbeidsmigranten uit Midden en Oost Europa. Een belangrijke oorzaak van het echte tekort is, dat er veel te weinig huurwoningen zijn in het middensegment, van €700 tot €1000 per maand. Volgens Brooimans vindt er geen doorstroming plaats van sociale huur naar duurdere woningen omdat ze er gewoonweg niet zijn. “Maar ook jongeren en jonge gezinnen zonder eigen vermogen, maar met een inkomen boven de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een koopwoning, kunnen in Dongen helemaal niets huren. “ aldus de VVD-voorman

HIER VERDER LEZEN

Uitvoering verkeersplan s Gravenmoer is 'veiliggesteld'

In s Gravenmoer kunnen nu ook daadwerkelijk in de komende jaren wegen en straten worden aangepakt met een groot verbeterplan. Aanvankelijk sputterde raad wat tegen voor wat betreft een paar financiële aspecten . Niet zozeer het kostenplaatje , het prijskaartje wat vast hangt aan het geheel , maar meer hoe de raad haar controlerende taak hierbij kan blijven uitoefenen. Wethouder Ad van Beek nam de tijd om uitgebreide uitleg te geven hoe de financiële vork in de steel zit. Het is dan ook grotendeels aan de wethouder te danken dat behalve het Democratisch Podium , alle partijen akkoord gingen met het voorstel tot het vaststellen van het verkeersplan. Volgens de wethouder wordt de raad steeds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen die het uitvoeren van de werkzaamheden met zich meebrengen. Vooral het financiële aspect daarbij wordt streng bewaakt en bij dreigende overschrijdingen zal de raad in de dan vereiste besluitvorming worden betrokken.

HIER VERDER LEZEN