POLITIEK

DONGENHOMESPOT DE INTERNETKRANT

Dongens Nieuws.Elke dag. Actualiteiten voor en over Dongen, s Gravenmoer , Klein-Dongen en Dongen-Vaart .De internetkrant van Dongen is er voor alle Dongenaren

De besluitenlijst

van het Dongense college van B&W

dinsdag 10 oktober

 

 

 

Gunning werkzaamheden

 

Het college heeft kennis genomen van de aanbesteding voor het vervangen van verhardingen in de Julianastraat. De werkzaamheden worden gegund aan de firma Van den Elshout en De Bont. Bewoners worden met een informatiebrief op de hoogte gebracht van de uitvoering.

 

Groene long Beljaart

 

Het college is akkoord met de verdere uitwerking en realisatie van het ontwerp voor de groene long in de Beljaart. De buurten rondom de Schoolsticht en de Klaproos (resp. fase 1 en 2) in de Beljaart zijn nagenoeg afgerond. Datzelfde geldt voor het Eiland, een cluster woningen, dat in de groene zone tussen beide buurten ligt. Dat betekent dat deze groene zone, ook wel groene long genoemd, aangelegd kan worden. Afgelopen jaar is met de wijkraad en bewoners van de Beljaart van gedachten gewisseld over de inrichting van deze groene zone. Door Plancompagnons is een visie en ontwerp gemaakt, dat recht doet aan hetgeen door bewoners en wijkraad is ingebracht. Dat bleek ook bij de presentatie aan de bewoners die enthousiast op het ontwerp reageerden. Het ontwerp kan nu verder worden uitgewerkt, met de bedoeling dit in de winter van 2017-2018 te realiseren.

 

Van Cranenbroek

 

Het college stemt in met het voorontwerp-bestemmingsplan hoek Houtstraat-Industriestraat en Textielstraat 8. Het plan wordt voor de duur van zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kunnen inspraakreacties worden ingediend. Van Cranenbroek heeft het voormalige Baldcomplex aangekocht en het verzoek gedaan tot uitbreiding van winkel en magazijn(en). Het is de bedoeling dat op de Bald-locatie een nieuwe winkel met magazijn en een grootschalige parkeervoorziening wordt gerealiseerd. De huidige winkel wordt getransformeerd tot afhaalmagazijn. De geldende beheersverordening Tichelrijt voorziet niet in de beoogde ontwikkeling van Van Cranenbroek. De raad wordt nader geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

Het voorontwerp uitwerkingsplan ligt met ingang van 20 oktober 2017 gedurende zes weken ter inzage. In deze periode vindt een informatieavond (1 november 2017) voor omwonenden en omliggende bedrijven plaats.Met Van Cranenbroek is afgesproken dat zij in gesprek gaan met andere bedrijven om mogelijke verkeersmaatregelen te bespreken. De uitkomst hiervan wordt tezamen met de overige inspraakreacties ter beoordeling aan het college voorgelegd.

 

Cliëntervarings-onderzoek Wmo

 

Het college heeft kennis genomen van het rapport Cliëntervaringsonderzoek Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2017. De raad wordt nader geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. Het rapport wordt toegevoegd als bijlage.

CDA stelt vragen over wifi

CDA Dongen en s Gravenmoer wil gratis wifi op bepaalde plaatsen

Het Europees Parlement heeft geld vrijgemaakt voor gemeenten die gratis wifi willen faciliteren voor hun bewoners. Het CDA wil dat de gemeente Dongen daar ook aan meedoet. Online bereikbaarheid is een basisbehoefte volgens de partij. Volgens woordvoerder Rob Huijben kunnen gemeenten in Europa binnenkort gratis wifi aanvragen voor hun stads- en dorpscentra. Op 12 september heeft het Europees Parlement het WiFi4EU-plan goedgekeurd. Het fonds stelt tot € 120 miljoen beschikbaar voor de aanschaf van apparatuur voor lokale projecten. Dat moet gericht zijn op het voorzien van gratis wifi in publieke ruimtes, zoals pleinen, parken, bushaltes, gemeente- en ziekenhuizen, buurthuizen en onderwijs-, cultuur-, sport- en jeugdinstellingen. Volgens cijfers van het CBS had in 2016 gemiddeld 6,6% van de Nederlandse bevolking geen toegang tot internet. In Dongen zou dat uitkomen op zo’n 1650 personen. Voor een open lijn met de rest van de wereld mag het volgens de CDA-fractie niet uitmaken waar je woont of hoeveel je verdient. Bovendien is toegang tot internet volgens de CDA-fractie een basisbehoefte. De wifi die aangeboden en gefinancierd wordt vanuit het WiFi4EU-plan moet hoogwaardig in kwaliteit en in alle opzichten gratis zijn, dus kosteloos en zonder hinderlijke reclame en zonder dat gebruiksgegevens worden verkocht. De verwachting is dat de gelden uit het fonds snel vergeven zullen zijn. De toewijzing van de subsidie gebeurt op volgorde van indiening van de aanvraag, waarbij rekening gehouden wordt met geografische spreiding. Het is daarom voor onze gemeente van belang dat we er snel bij moeten zijn. De CDA-fractie wil onder andere van het college weten waar in Dongen, s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart wifi zou moeten worden aangelegd en doet ook enkel sugesties .

 

'Action komt gewoon naar Dongen '

Drie insprekers ten spijt; de Action zal in december gewoon opengaan. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid de uitkomst zijn als de raad op 26 oktober een besluit neemt over de uiteindelijke komst van deze superwinkel aan de Windmolenweg. Of liever over de voorwaarden waardoor dat mogelijk wordt. Begrip was er raadsbreed voor de argumenten van de verontruste buurbewoners. Een groot aantal luisterden mee vanaf de publieke tribune . Een beetje verwarrende discussie ontstond er wel over het in heel Dongen actuele onderwerp. Debet daaraan was de onduidelijkheid over wie het nu eigenlijk voor het zeggen had in die hoek van West 2 en de Lage Ham. Is het zaak die de projectontwikkelaar aangaat en moet die in overleg treden met de bewoners of is dat zoals de vertegenwoordigers van een aantal bewoners suggereren, een zaak van de gemeente en is er sprake van een afschuifsysteem.

HIER VERDER LEZEN

huislijn.nl

Oude muziekschool gaat minder opbrengen

 

 

De opbrengst van verkoop van de muziekschool in de Kerkstraat wordt mede gebruikt voor de financiering van de nieuwe Cammeleur. Het pand is een mede zogenoemde kostendrager hiervoor. In mei dit jaar werd bekend dat het pand mogelijk verkocht was. Echter er was een asbestsanering nodig. Die is inmiddels achter de rug. Naar aanleiding van vragen van Martin Montens van het Democratisch Podium zei wethouder Panis afgelopen donderdag 12 oktober ins de raad dat er nog een ruimte is waar moeilijk het nog aanwezige asbest kan worden weggehaald. Daar moet een oplossing voor gevonden worden . Als gevolg daarvan is het bod door de potentiële koper aangepast. Hoeveel het gebouw uiteindelijk op zal brengen is nog onbekend . Er was in maart 2010 al sprake van een bijna verkoop . De gemeente had toen een bedrag in gedachten dat het pand zo'n ruim een miljoen op zou moeten brengen miljoen. Een ontwikkelaar uit s Gravenmoer bood toen 'slechts' € 671.000 . De koop ging toen niet door. Het pand staat op dit moment onder de status van verkocht onder voorbehoud nog voor € 695.000 k.k.' op Funda

'Wie is de baas ?'

Raadsvoorstel subsidiebeleid zorgt voor spanning in de raad

Het was tevoren duidelijk. Dit raadsvoorstel leverde een levendige discussie op . In de opiniërende raadsvergadering was al duidelijk dat het over het algemeen goed ontvangen beleidsplan toch vuurwerk zou opleveren tussen de oppositie en de coalitiepartijen. In feite ging de hele discussie over maar een vraag en die luidde 'wie is de baas'. Met name Martin Montens van het DP was faliekant tegen het 'gevolg voor de raad ' dat bij aanname van het voorstel volgens hem de raad op een zijspoor zal zetten. Hij werd gesteund door Mieke Breugelmans van de gelijknamige lijst . Zij haalde een bericht aan uit BNdeStem waarin wordt melding gemaakt van een flinke hap uit het toegekende budget voor het Provinciale Filharmonisch orkest . Ze was bevreesd dat een college bij een niet denkbeeldige nieuwe samenstelling volgens het huidige voorstel ook op deze manier zou kunnen handelen. Volgens Pieter Brooijmans ( Dongense VVD) blijft de mogelijkheid om als raad het college te blijven controleren in Dongen gewoon bestaan . Bovendien vond Brooijmans het een goed idee dat het plan was onderhandelt met de voor subsidie in aanmerking komende verenigingen. HIER VERDER LEZEN

 

 

Het nieuwe subsidiebeleid :Reactie Volkspartij Dongen

eigen berichtgeving VPD

In maart heeft de gemeenteraad de uitgangspuntennotitie vastgesteld voor de herijking van het subsidiebeleid, inclusief de kaders voor de afzonderlijke subsidie onderdelen. Eerder, in de programmabegroting 2017 heeft de raad 11,4 miljoen euro opgenomen aan subsidies. Dat zijn alle subsidies: voor samenwerkingspartijen, zoals de Diamantgroep en Jeugdzorg, voor de zogenaamde BCF contracten (zoals voor Stichting DonckHuys of Theek5), en bijdragen aan verenigingen (bv. Oud Papier ophalen door verenigingen en subsidies voor sport, cultuur, cultureel erfgoed etc.) Dit voorstel is afgelopen voorjaar door de gemeenteraad unaniem aangenomen. In de tussenliggende periode is hard gewerkt aan de invulling. In juni zijn drie bijeenkomsten georganiseerd voor verenigingen en belangstellenden om mee te denken over de herijking. De uitkomsten van deze meedenksessies zijn gedeeld met de raad. In het nieuwe Subsidiebeleid 2018 komt terug hoe de door de raad vastgestelde uitgangspunten en de uitkomsten en ideeën van de meedenksessies zijn verwerkt in het nieuwe beleid. Maximale transparantie, maximale participatie.

HIER VERDER LEZEN

De druiven zijn zuur….

 

Eigen berichtgeving Lijst Breugelmans

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering heeft de raad gediscussieerd over het toekomstige subsidiebeleid. De oppositiepartijen gaven daarbij aan dat het een prima plan is, minder regels, innovatiebudget etc. Waar wij het niet mee eens zijn is dat de raad niets meer te zeggen heeft over wie, voor welke activiteit, subsidie gaat ontvangen. Dat bepaalt voortaan het college. Dat betekent dat de subsidieontvangers zijn overgeleverd aan de bereidheid van het college om hen subsidie te geven en de raad daar niets meer te zeggen heeft. Zij mag alleen bepalen hoeveel subsidie er in totaal wordt gegeven. Er ontspon zich een levendige discussie, het stuk stond niet voor niets als bespreekstuk op de agenda en het onderwerp is belangrijk genoeg. Dat de discussie niet welgevallig was, dat de discussie niet verliep zoals men wilde, dat is volgens mijn fractie nog geen reden om zo zuur uit te halen. HIER VERDER LEZEN

 

Verdringen arbeidsmigranten huurders?

eigen berichtgevig VVD

De gemeente Dongen gaat in regionaal verband afspraken maken over het huisvesten van arbeidsmigranten. De Dongense VVD wil graag weten wat daarbij precies de uitgangspunten zijn. Plaatsing van arbeidsmigranten mag niet ten koste gaan van inwoners van Dongen die daardoor langer op een woning moeten wachten. In antwoorden op vragen van de Dongense VVD heeft het college aangegeven, dat de verantwoording voor huisvesting in eerste instantie ligt bij de arbeidsmigranten zelf. Verhuurders en werkgevers moeten hierbij helpen. De gemeente Dongen doet dit niet. Wel kan de gemeente meewerken aan het vaststellen van de regels. De woningbouwcorporatie heeft een wettelijke taak betaalbare woningen beschikbaar te stellen aan mensen met een laag inkomen. Arbeidsmigranten, die zich permanent vestigen in Dongen en een laag inkomen hebben, behoren ook tot deze doelgroep.HIER VERDER LEZEN

 

Plan onderwijshuisvesting door middel van gezamenlijke motie unaniem aangenomen

 

Dongen, 29 september 2017 .Was het plan van aanpak aangaande de huisvesting van onderwijsinstellingen in Dongen volgens de gehele politieke arena al een pareltje , in de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 28 september werd dit feit nog eens bekrachtigd. Daarvoor was wel een motie nodig, die op initiatief van de Volkspartij Dongen en ondersteunt door alle andere fractie bovendien unaniem werd aangenomen. Met name de grootste raadsfractie haalde hier in feite een punt binnen .De Volkspartij Dongen had al eerder aangegeven liever gezien te hebben gehad dat eerst een nieuwe onderwijsvisie was voorgelegd en daarna een huisvestingsplan was voorgelegd. Volgens de partij was dit een betere volgorde geweest. Volgorde in de prioriteit van aanpak was een heikel punt voor de fractie die met name 's-Gravenmoer naar zeker de tweede in de rang wilde zien schuiven .

HIER VERDER LEZEN

 

Bekendmaking verkiezingsslogan 2018 Volkspartij Dongen

ÉÉN VOOR DONGEN

Eigen mededeling van de Volkspartij Dongen

 

De Volkspartij Dongen gaat met de slogan ‘ÉÉN VOOR DONGEN’ de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in. ÉÉN VOOR DONGEN staat voor ‘samen sterk vóór Dongen’ en onze focus als lokale volkspartij op de inzet en betrokkenheid voor alle kernen: Dongen, ’s Gravenmoer en Klein Dongen Vaart. Lijst 1, Volkspartij Dongen: samen sterk voor een beter Dongen! Op dit moment wordt hard gewerkt aan de afronding van ons verkiezingsprogramma. Het programma inclusief de kandidatenlijst wordt in december vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV). Uw ideeën zijn welkom. Meld ze via onze facebook pagina, website www.volkspartijdongen.nl of kom langs bij onze de eerstvolgende Praat op Straat, zaterdag 7 oktober, van 10 tot 12 op het Looiersplein. OOK HIER

Joeri de Jong, D66 Dongen

Huisvesting scholen belemmert eigentijds onderwijs

Hoe ziet D66 Dongen onderwijshuisvesting

Eigen berichtgeving D66

 

D66 Dongen heeft samen met andere geïnteresseerden vorige week het debat over het plan van aanpak onderwijshuisvesting in de gemeenteraad gevolgd. Zoals bekend is het huidige schoolgebouwenbestand in Dongen verouderd, te veel geld dat bedoeld is voor onderwijs gaat op aan onderhoud en oplopende energiekosten. Daarnaast laat de luchtkwaliteit op de meeste scholen te wensen over. Gezien de leerlingenprognoses moet de gemeente het ruimteoverschot minimaliseren. Concreet: het aantal schoollocaties terugbrengen van elf naar acht locaties. Hoog tijd dus voor een voortvarende aanpak in het dossier onderwijshuisvesting.

HIER VERDER LEZEN