VOORPAGINA

Aangenomen motie voorlopig niet uitgevoerd

'Schone Lucht Akkoord nog niet voor Dongen'


schone lucht Dongen

( door Piet Eelants)


Het doel van het Schone Lucht Akkoord is om gezamenlijk de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. De deelnemende partijen nemen maatregelen om de luchtverontreiniging van binnenlandse bronnen te beperken. De ambitie is om daarmee 50% gezondheidswinst te bereiken in 2030 ten opzichte van 2016. Dat is een halvering van de gezondheidsschade als gevolg van binnenlandse bronnen en dat betekent dat mensen langer, gezonder en met meer kwaliteit kunnen leven. In november 2020 heeft de gemeenteraad van Dongen een motie aangenomen over het zogenoemde Schone Lucht Akkoord. Het college heeft toen toegezegd de haalbaarheid van de in de motie gestelde doelen daarin omschreven te willen onderzoeken. Het Schone Lucht Akkoord is in 2020 gesloten tussen het Rijk, de meeste provincies (waaronder Noord-Brabant) en tientallen gemeenten. In Hart van Brabant zijn Tilburg, Waalwijk en Heusden aangesloten. In een deze week verschenen raadinformatiebrief is het onderzoeksresultaat met betrekking tot het geremde akkoord meegedeeld aan de raadsleden Beide portefeuillehouders (wethouder Jansen en wethouder Lepolder) hebben aangegeven op dit moment niet te willen aanhaken. Dit is ook in het college besproken. “Het gaat behoorlijke en nog niet te overziene consequenties hebben voor de gemeente om te voldoen aan de ‘eisen’ en ‘voorwaarden’. Wel willen wij in de geest van het akkoord (in communicatie) aandacht vragen voor dit onderwerp. Bij diverse projecten en beleidsterreinen gaat dat ook gebeuren.  

HIER VERDER LEZEN  reacties 

Evaluatie positief


Community Care Dongen voor ouderen met geheugenproblematiek is een significant succes

ouderezorg Dongen

( door Piet Eelants)


Ruim twee jaar geleden is er in Dongen een begin gemaakt met een vorm van samenwerking op multidisciplinair zorggebied. Zorgaanbieder Maria- Oord, Zorgkantoor  ,Zorgverzekeraar VGZ en de gemeente Dongen hebben de samenwerking nu geëvalueerd.  Er wordt 'anders' gewerkt waardoor los van wetten, budgetten of organisaties gekeken wordt naar wat de beste zorg voor een inwoner met geheugenproblematiek is. Gestart al pilot laat de evaluatie zien dat er opvallend goede resultaten zijn geboekt. Senioren met deze specifieke mentale problemen blijken in de praktijk langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Eenvoudig gezegd is er rust te melden door stabiliteit voor cliënt en hun naasten en bovendien blijkt het een flinke financiële besparing in de zorg op te brengen. Ouderen ervaren een hogere mate van welzijn, omdat er meer stabiliteit rondom de persoon wordt gecreëerd. Ook wachtlijsten worden op deze manier korter.

HIER VERDER LEZEN


Barbecuewedstrijd KCBS:

Vaartse Hoeve BBQ wedstrijd met publiek?

...een leeg evenemententerrein: Hopelijk kan er in september weer publiek bij zijn.
SteakA: Met zorg wordt door een deelnemer een steak voorbereid
Whole Hog: Het Dongense Vaartse Hoeve BBQ-team is één van de teams, die zich heeft ingeschreven.


Afgelopen jaar moest de zesde internationale BBQ-wedstrijd zonder publiek worden afgewerkt. Dit evenement wordt georganiseerd door boerderijvlees De Vaartse Hoeve in samenwerking met sportcafé ’t Vaartje. Het was opnieuw een echt barbecuespektakel aan de Ruiterbaan in Dongen-Vaart. Door de beperkende maatregelen kon het toernooi alleen doorgaan zonder publiek. De afwezigheid van publiek had zeker invloed op de sfeer. De deelnemers en juryleden waren echter blij dat ze weer eens met hun hobby bezig konden zijn. Immers er was eindelijk wat verruiming na de eerste lock-down. Het toernooi werd gehouden in september. Niet lang daarna was er weer een nieuwe lock-down. Minister De Jonge rekent erop dat voor juli vrijwel iedereen die dit wil gevaccineerd is. Dat is goed nieuws want het zou betekenen dat het barbecuetoernooi wat onder auspiciën staat van de internationale Kansas City Barbecue Society (KCBS) doorgang zou kunnen vinden. Het toernooi kenmerkt steeds door gezelligheid. Er zijn veel activiteiten voor kinderen en er is een groot terras met de laatste jaren steeds livemuziek. De organisatie bereidt zich dan ook voor om een evenement in volle glorie neer te kunnen zetten.

Aanmelden BBQ-toernooi

Het is een internationaal toernooi met steeds deelneming van verschillende landen. Ook veel teams uit Nederland doen mee. Voorts zien regionale teams dit als een fantastische manier om zich te kunnen meten met de internationale top. Zeker omdat de verschillende producten kip, ribben, pork en brisket door een onafhankelijke jury beoordeeld gaan worden. Het toernooi wordt gehouden op het evenemententerrein aan de Ruiterbaan in Dongen-Vaart op 11 en 12 september. Inschrijven kan via de website van de Vaartse Hoeve. Klik dan door naar de BBQ-contest.

Wethouder Petra Lepolder reikt een gemeentelijke oorkonde uit

aan de heer Ad Verharen.


Foto: Jan Stds ( pix4profs)

De heer Verharen is op 16 februari 2011 toegetreden als bestuurslid. Sinds 18 februari 2013 is hij voorzitter. Hij verleent naast het bestuurswerk ook diverse andere uitvoerende taken. Hij is medeorganisator van activiteiten voor gasten met een beperking, inzetbaar voor diverse ad hoc taken zoals bijvoorbeeld lotenverkoop, heeft tijdelijk de vacature van Coördinator Vrijwilligers op zich genomen en is vertegenwoordiger in het Regiobestuur van de Zonnebloem.’t Kleine Theater is een amateurtoneelgezelschap in Dongen, opgericht in 2015. Het toneelgezelschap verzorgt uitvoeringen, o.a. voor de Zonnebloem, de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) en b.v. ook tijdens de herdenking in 2019 van 75 jaar Vrijheid Dongen met het toneelstuk “Door kinderogen” in de Cammeleur.De heer Verharen is secretaris van ’t Kleine Theater en doet naast de organisatie ook mee aan uitvoeringen. De heer Verharen helpt bij de zusters van Maria-oord, b.v. het optuigen van de kerstboom in de kersttijd etc. Tevens is de heer Verharen al jarenlang mantelzorger.

Foto: Jan Stads ( pix4profs)

Coca-Cola fabriek in Dongen

CO2-neutraal vanaf 2023

persfoto CocaCola Dongen


( door Piet Eelants )


Dongen, 4 maart 2021. Een deel van het college waaronder wethouder Petra Lepolder en René Jansen neemt vandaag deel aan het digitaal evenement Coca Cola ‘Open 2021’. “Vier duurzaamheidsthema’s die onze portefeuilles raken “ zegt wethouder Jansen. Het symposium gaat over klimaatneutraal en 'wat leren we van elkaar'. “Coca Cola Nederland is in 2023 volledig co2 neutraal. Daar zijn we trots op. Want ook de productiefabriek, al ruim 80 jaar! gevestigd in Dongen, is in 2023 klimaatneutraal “. De Dongense fabriek aan de Eindsestraat kondigt vandaag ook aan van plan te zijn de fabriek in Dongen vanaf 2023 volledig CO2-neutraal in bedrijf te laten zijn. De international wil juist ook nu blijven investeren in duurzaamheid en het terugdringen van de milieu impact, van productie tot aan verpakkingen. Deze plannen zijn onderdeel van de ambitie van Coca-Cola European Partners (CCEP) om in 2040 over de hele waardeketen klimaatneutraal te zijn. De fabriek in Dongen behoort tot één van de zes geselecteerde pilot-fabrieken in het kader van de 2040-ambitie van Coca-Cola European Partners. In Dongen worden voornamelijk voor de Europse mark meer dan 85% van alle Coca-Cola dranken die in Nederland worden verkocht ook gemaakt. De merken Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fuze Tea, worden zodoende geproduceerd in de fabriek in Dongen.

HIER VERDER LEZEN


theek5 Dongen

Let op: Theek 5 dit weekend tijdelijk uit de lucht


Theek 5 gaat naar de cloud. Om deze migratie uit te kunnen voeren moeten we helaas even tijdelijk uit de lucht. Om dit ongemak voor iedereen zo klein mogelijk te maken, doen Theek5 dit dit weekend van zaterdag 6 maart 20.00 uur tot uiterlijk zondag 7 maart 22.00 uur.Dit weekend kun je even geen gebruik maken van de Iguana Bibliotheekapp, van de website, catalogus en Mijn Theek 5. Je kunt dan dus tijdelijk geen boeken reserveren, verlengen of betalingen verrichten. Maandag 8 maart is '5 ' gewoon weer helemaal bereikbaar. Bedankt voor jullie begrip!

Selectie VV Dongen, seizoen 2021-2022, stelt zich aan u voor.

Deze week: Wessel Sprangers en Luuk Hultermans

vvDongen stelt voor ...


Door Piet Scheepers

In deze rare tijd waarin we geschiedenis zullen schrijven en terugkijken op een voetballoze periode, gaan binnen de verenigingen de huishoudelijke beslommeringen gewoon door. Een van deze zaken is het op peil houden van de selectie van VV Dongen, passend binnen de visie van de vereniging.  HIER VERDER


VEEL MEER SPORT

UIT DONGEN

VIND JE H I E R HIER HET POLITIEKE NIEUWSBesluiten collegevergadering  van B&W gemeente Dongen van dinsdag 

 2

maart 2021

****

BEELD EN ANALYSE

van de

raadsvergadering van 25 februari 2021


Kort, krachtig en efficiënt

besluitvormende raadsvergadering van donderdag 25 februari 2021.


Extra contact en ondersteuning

Dongen in coronatijd 

Gezien de actuele ontwikkelingen voeren college en gemeentelijke organisatie extra gesprekken met vertegenwoordigers uit de Dongense samenleving, zoals winkeliers, onderwijs, verenigingen, horeca, sociaal domein. Vragen en behoeften worden in kaart gebracht. Samen wordt gekeken naar de best mogelijke oplossingen en mogelijke vormen van ondersteuning.Het gemeentelijk kernteam corona heeft over die lijst gesproken en aan het college en de gemeentelijke teams maatschappelijk beleid en sociaal beleid gevraagd om te bezien of initiatieven van die lijst in Dongen kunnen worden ontplooid. De teams maatschappelijk beleid en sociaal beleid hebben een inventarisatie uitgevoerd. Daarbij zijn de vaste gemeentelijke partners betrokken. Mede in overleg met hen is geïnventariseerd welke initiatieven in Dongen (extra) worden uitgevoerd, welke signalen en zorgen de partners van hun achterban ontvangen en waar nog kansen liggen. Op de verschillende beleidsterreinen staan de beleidsambtenaren in nauw contact met de betroken partners en vindt afstemming plaats over de (extra) dienstverlening. Het college wordt daarover regulier geïnformeerd als er ontwikkelingen zijn.


Aanleg laatste gedeelte N629 steeds meer in zicht

Aanbesteding N629 traject Dongen - Oosterhout in maart van start 

Planning N629


( door Piet Eelants )


Dongen, 3 maart 2021. De provincie Noord Brabant begint deze maand al met de aanbestedingen voor de aanleg van de tweede fase van de N629, het gedeelte tussen Oosterhout en Dongen.Sinds september 2020 kan het verkeer al gebruik maken van de volledig gereconstrueerde aansluiting van de N629 op de A27. Om de doorstroom en verkeersveiligheid te verbeteren is hier onder andere een dubbele rotonde, extra viaduct, carpoolplaats en nieuw fietspad aangelegd. De uitvoering van fase 2 tot aan de Westerlaan wordt op dit moment in het provinciehuis voorbereid. De plannen bevatten de verdere aanleg van de N629 Dit gedeelte omvat het gedeelte tussen het kruispunt Westerlaan/Steenstraat/ Duiventorenbaan in Dongen en het kruispunt Provincialeweg /Ter Horst bij Oosteind. Vanaf medio 2025 is het volgens de provincie mogelijk dat het doorgaand verkeer niet meer over de bestaande N629 hoeft te rijden waardoor vertragingen afnemen, de verkeersveiligheid toeneemt, het oversteken veiliger wordt en en leefbaarheid wordt verbetert.Eind 2020 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de plannen in fase 2 van de N629. De bezwaren op het provinciaal inpassingsplan zijn door de Raad van State ongegrond of niet ontvankelijk verklaard. Dit betekent volgens de provincie dat de plannen voldoen aan alle wetgeving.

HIER VERDER LEZEN 

belastingsarchief

Zowel  voor particulieren als ondernemers:

'Controleren van vooraf ingevulde aangifte dit jaar extra belangrijk'


( door Piet Eelants )

Dongen, 1 maart 2021 Vanaf vandaag het weer mogelijk om belastingaangifte te doen. Aangiften doen is belangrijk, zeker dit jaar. Niet enkel is het ten slotte opgehaalde geld belangrijk om alles democratisch te verdelen ten furore van ons allemaal, maar dat betekend nog niet dat we te veel moeten betalen. Eerlijkheid is waar het om gaat en zelfs de politiek wijst ons er op dat je alles goed dient te controleren. Zelfs de Belastingdienst zelf blijft niet achter bij deze raad. Meer dan 8 miljoen burger- belastingplichtigen en ook zo'n anderhalf miljoen ondernemers kunnen vanaf nu aangifte inkomstenbelasting doen over 2020. Uitgaande van het besef dat de overheid zich dient te houden aan een eerlijk proces bij het innen van de belastingpenningen is het goed om deze keer eens alles extra te controleren. De slogan ' makkelijker kunnen we het niet maken...' is nog altijd een beetje kort door de bocht. Het goed controleren van je gegevens in de aangifte en aanvullen waar nodig blijft belangrijk.Teruggaven zijn een welkome aanvulling op het vakantiegeld, het huishouden of andere budgetten dienen bij tijdige aangiften voor 1 juli terug op je bankrekening te staan.

HIER VERDER LEZEN

Dongenhomespot


Open brief aan burgemeester Starmans, en politieke partijen Dongen

Precies 2 weken geleden deed ik een oproep aan B & W en de Gemeenteraad van onze gemeente Dongen om initiatief te nemen om de geplande verkiezingen van 17 maart 2021 door te schuiven naar juni 2021.Dit in het belang van de burger, en speciaal die van de Dongense gemeenschap. Tot op heden mocht ik geen enkele reactie op mijn uitnodiging ontvangen om hierover in gesprek te gaan. Het “waarom” van mijn verzoek heeft U uitgebreid in mijn vorig artikel kunnen lezen.Namens veel ongeruste bewoners (oudere en ook jong) roep ik U nogmaals op om de aanstaande verkiezingen een halt toe te roepen, en een signaal naar Den Haag af te geven om deze door te schuiven naar juni 2021.Dit kan ook volgens een alternatief scenario van de Overheid !Dit kabinet duwt echter toch door onder het motto: see no evil, hear no evil: het moet en het zal, waarbij de keuze van gezondheid van burgers minder telt dan andere overwegingen!k kom hier nogmaals op terug gezien(...)


Ad Meeren

HIER VERDER LEZEN


Goede afspraken voor

stappenplan oplossen conflict tussen

vvDongen en gemeente


Analyse Piet Eelants


De verhoudingen waren verkoeld. Er werden verwijten gemaakt en er werd boos gereageerd. Er werd eigenlijk niet met elkaar maar via andere kanalen ‘over’ elkaar gesproken.Er was sprake van een nare situatie en een patstelling was nabij. Als die situatie ontstaat is het tijd om toch te praten. Een oplossing voor de problemen over onder meer de krapte van de ruimte waarop de voetbalvereniging haar sportieve prestaties moet leveren is er nog niet, maar de partijen gaan wel weer met elkaar aan tafel.

Oud zeer :

De verhuizing naar of de Beljaart of de Noorderlaan zijn al lang van de baan. Het verhaal begint in 2015. De club wil praten met de gemeente. Er was groei en de ruimte dus beperkter. Parkeren wordt moeilijker en de club wil in het sportpark De Biezen blijven, maar uitbreiden kan daar niet. Ontwikkelaar Van Wanrooij Bouw uit Geffen ziet een ruilhandel wel zitten. Die heeft bouwgrond nabij de Noorderlaan. Daar is ruimte voor een sportcomplex en huizen bouwen nabij het centrum van Dongen, meer bepaald op de grond van het sportpark de Biezen is zo’n gekke ruil nog niet. Toenmalige wethouder Piet Panis heeft er in eerste instantie wel oren naar en geeft de raad de raad om vóór te stemmen na een haalbaarheidsonderzoek. De raad is niet echt enthousiast maar gaat akkoord. Bij de vereniging komt de ledenraad bijeen. Zoiets is openbaar en niet aan dovemans oren van andere ontwikkelaars. Van de Ven Bouw – die zich later terugtrekt uit de inmiddels warboel van belangen- , Ontwikkeling BV uit Tilburg, De Bunte Vastgoed BV en PvH Vastgoed BV zien wel iets in zo’n project. De Berlagelaan komt in zicht.

HIER VERDER LEZEN 

Verkiezingen
Dongenaren hebben sinds donderdag 25 februari  de gemeentelijke informatiekrant in huis  Daarin  staan drie pagina’s met informatie over de aanstaande verkiezingen voor de Tweede Kamer en de extra maatregelen die zijn genomen in verband met corona.


Klik hier voor de digitale versie.

Alle actuele informatie is ook te lezen op www.dongen.nl/verkiezingen.

Taalhuis Dongen brengt de verkiezingskrant in eenvoudige taal naar je toe

Op 17 maart zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Op wie ga je stemmen? Een keuze maken is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je niet zo goed kunt lezen of met de computer kan werken. Dan is het bijvoorbeeld moeilijk om op internet op te zoeken waar politieke partijen voor staan. Of om een stembiljet te begrijpen. Gelukkig is er de verkiezingskrant in eenvoudige taal. In de krant staat wat de Tweede Kamer doet, hoe stemmen werkt en wat wel en niet mag bij stemmen. Het Taalhuis Dongen brengt de verkiezingskrant persoonlijk bij je langs.


Neem contact op met het Taalhuis

Wil je de krant voor jezelf of iemand anders ontvangen? Stuur een berichtje naar dongen@taalhuismb.nl. Neem ook gerust contact met ons op als je meer informatie wilt over beter leren lezen, schrijven, rekenen en computeren. Daar is het Taalhuis Dongen voor! Kijk bijvoorbeeld eens op onze website Taalhuismb.nl.


Meer weten over stemmen Liever geen krant, maar wil je wel meer weten over stemmen? De website hoewerktstemmen.nl geeft met filmpjes en gesproken tekst op eenvoudige manier uitleg over de verkiezingen en stemmen. Op kieskompas.steffie.nl kun je uitvinden welke politieke partij bij jou past. Makkelijk als je nog niet weet op wie je wil stemmen.

Het Taalhuis Dongen is een samenwerking tussen Theek 5, ContourdeTwern, gemeente Dongen, ROC Tilburg – School voor educatie en Inburgering en MST – Mensen in beeld houden. 

Dongen groeit sneller dan verwacht tot 2041

'Dongenaren moeten kunnen blijven wonen in aantrekkelijke gemeente voor gezinnen en starters 'afbeelding gemeente Dongen

( door Piet Eelants )


Dongen, 24 februari 2021. UPDATE. In een vergadering van 9 februari 2021 heeft het college het Woningbouwprogramma 2021 – 2040 vastgesteld op 1103 woningen. In de gemeentelijke woonvisie 'Dongen Woont' 2017 – 2027 staan de kaders voor het Dongense woningbouwbeleid. In de visie wordt aangegeven  dat de gemeente Dongen een aantrekkelijke gemeente is voor gezinnen en starters en dat gekeken wordt naar een goede balans tussen doelgroepen.  Dongen wil er voor zorgen dat inwoners zo lang mogelijk kunnen wonen in het dorp en liefst zelfstandig. De gemeente vindt het daarom noodzakelijk een divers en flexibel woningbouwprogramma te hanteren , met voldoende ruimte om te sturen. Er wordt in dit kader vooruit gekeken naar de jaren 2021 tot 2040 en er wordt aandacht besteed aan de nieuwe bevolkings- en woningbouwprognoses van de provincie en de consequenties die deze gaan hebben voor de woningbouwopgave in Dongen. Dongen groeit in de komende jaren, de samenstelling van de bevolking ondergaat een te voorspellen verandering in leeftijd en vraagt passende woonbehoeften

HIER VERDER LEZEN 

Prijsvraag

Met een prijsvraag worden inwoners uitgedaagd om samen met buren na te denken over hoe hun eigen straat aangepast kan worden om te zorgen dat ook met een veranderend klimaat de straat een fijne woonomgeving blijft. De winnaar van de prijsvraag krijgt hulp vanuit de gemeente om het idee voor een klimaatbestendige straat, wijk of buurt uit te voeren. Meer informatie over de prijsvraag is te vinden op www.samen.dongen.nl

Streefdoel óók in Dongen :

'Heel Nederland in

2050 waterrobuust en klimaatbestendig'

( door Piet Eelants )

In een raadsinformatiebrief heeft het college de raad ingelicht over het door het rijk geïnitieerde Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA).Reden is het alom bekende feit van de klimaatsverandering . Het rijk wil de te verwachten effecten daar van in beeld brengen. In het DPRA is afgesproken dat heel Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. Om de kwetsbaarheden in beeld te krijgen, dienen alle overheden een zogenaamde 'klimaatstresstesť te hebben uitgevoerd voor de vier klimaatthema’s: wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Dongen werkt daar hard aan.De gehele operatie dient transparant te zijn voor iedereen. Stresstesten zijn openbaar. Ook burgers en bedrijven behouden dan inzicht in de kwetsbaarheid van hun omgeving.  Ook het Dongense college heeft besloten  om de klimaatstresstesten openbaar te maken via het Brabantse Klimaatportaal. Hier maken meer Brabantse gemeenten hun testen en besluiten openbaar. Dat gebeurt middelsthemakaarten.” Het klimaatportaal vormt bij uitstek een goed communicatiemiddel om de inwoners en bedrijven bewuster te maken van de impact en aanpak van klimaatsverandering. De stresstesten hebben betrekking op de vier klimaatthema’s: grote droogte, periodieke hevige regenval en wateroverlast.

HIER MEER LEZEN : Wateroverlast | Droogte | Hitte | Overstromingen


TENNISBANEN PROCUREURWEG 2


Alles wordt in het werk gesteld om dit jaar zo snel mogelijk te kunnen gaan spelen op de 2 gravelbanen. Verwachting is dat dit in de loop van maart zal zijn. Voorlopig alleen enkel spel toegestaan maar een team van 4 spelers krijgt de mogelijkheid gratis een extra uur af te spreken op een vrij tijdstip.Door de verwachte start met beperktere mogelijkheden is de huurprijs verlaagd naar €100,-- per baan/speeluur.U heeft voor dit bedrag gedurende 1 uur per week op een vaste dag en op een vaste tijd uw eigen baan. Met gratis een 2e uur zolang er nog geen dubbelspel toegestaan is.

Het seizoen loopt tot minimaal 31 oktober.U mag 1x één uur gratis bij wijze van proef spelen.Wilt u meer informatie of een baan huren?

www.tennisdebiezen.nl |  biezen.secretaris@gmail.com

Bellen kan met  Leny de Wilt 317827 | Leon de Jong (0162)317041

COLUMNS

First Dates(66)

Je kent het programma misschien wel, First Dates, elke werkdag te zien op NPO3, ’s avonds rond half 8. 

HIER VERDER LEZEN 

HIER ALLE COLUMNS VAN

LIA  VAN GOOL


POSITIEF (398)

CITAAT : ( ….)Positief? Dat had ik in het geheel niet verwacht. Ik was niet verkouden, had alleen een beetje last van de pollen, maar dat bleef beperkt tot maximaal twee korte niesbuitjes per dag.

Verder mankeerde ik niets en had ook geen koorts. We moesten gelijk tot actie overgaan. Lappen tekst van het internet doorgelezen wat je allemaal moet doen en vooral laten.  (…)

HIER  verder lezen 

HIER ALLE COLUMNS

RINUS KRIJNEN


LAAT ONS BIDDEN,DUIMEN MAG OOK( 679)


CITAAT (…) Over wind gesproken : in ons eigen dorp werd bij de vorming van een voormalig nieuw college al eens een frisse wind beloofd. Dat bleek voor een in Dongen niet meer in de raad vertegenwoordigde partij een niet meer te temmen orkaan te zijn waarna die zich in de luwte van de wind moest proberen te herstellen om tenslotte een stille plaatselijke dood te sterven.(...)


HIER VERDER LEZEN

HIER ALLE COLUMNS

PIET EELANTS

Niet-essentiële winkels krijgen in Dongen ook de nodige aandacht


Lokaal heeft structureel overleg plaats met partijen over de invulling van de landelijke maatregelen in onze lokale samenleving. Wethouder Van Boxtel, de accountmanager bedrijven van de gemeente Dongen en de centrummanager van Dongen Promotion onderhouden naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen extra contact met de lokale niet-essentiële winkels. De nieuwe regels vanaf 10 februari worden met hen besproken. De betreffende wethouder en team maatschappelijk beleid van de gemeente Dongen onderhouden extra contacten met de basisscholen en kinderdagopvang naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen en het besluit van het kabinet dat deze vanaf maandag 8 februari weer volledig open kunnen.

Actuele CORONA informatie

NIEUWSTIPS 

of 

IDEEÉN ?

info@dongenhomespot.nl

logdhs
logoDHS
logokrant

Cinemaclub Dongen

timmert  hard aan de weg

( door Piet Eelants )

Bartjeroen Haselbekke (l), Paul Beckers (m) en Johan van Engelen (r). Foto: Remco den Boer.

Even een bioscoopje pikken. Een filmpje doen. Het kan nu even niet. Netflix , HBO en andere streamingsdiensten spinnen er garen bij. Toch gelooft de leiding van de Dongense Cinemaclub in de toekomst van het filmtheater. Veel Dongenaren verlangen dan ook terug naar een 'open' Volckaerttheater om weer te kunnen genieten van de sfeer, het grote scherm en het echt uitgaan. Bioscopen zijn er in overvloed. Heel vroeger had elk dorp wel een bioscoop. Concurreren met de grotere jongens in de stad was een tijdje een soort van sport en werd voor veel exploitanten meer een hobby dan een bron van verdiensten. Er zijn wel nog steeds grote commerciële bioscopen met meerdere zalen en programma's. Leuk, maar voor velen erg duur en te commercieel ingesteld. Zij richten zich daarom veelal op 'grote', populaire titels en producten en bijvoorbeeld bekende Hollywood-films .Filmtheaters en filmhuizen tonen vaak, maar niet uitsluitend, kleinere, kunstzinnige films. Deze films hebben een minder grote doelgroep en zijn daarom commercieel minder interessant. Tot die groep hoort ook duidelijk het filmtheater van de Volckaert in Dongen. Op zich is de zaal niet echt klein, maar wel geschikt voor de 'betere' film. We hadden in de serie van interviews van niet essentiële bedrijven of instellingen in coronatijd een virtueel gesprek met drie enthousiaste filmgenieters die gerust ook deskundig kunnen worden genoemd. Bartjeroen Haselbekke, Paul Beckers en Johan van Engelen. Zij en de trouwe bezoeker houden het Volckaert theater open en de daar te tonen films de moeite waard. Er zijn bovendien grote plannen.

HIER VERDER LEZEN 


Via www.wozwaardeloket.nl vergelijkt u eenvoudig de WOZ-waarde van uw woning met woningen uit uw straat. Heeft u vragen over de WOZ, bel ons op (076) 529 83 00. Of plan een terugbelverzoek in met de taxateur via www.bwbrabant.nl/over-woz.

Aanslag lokale belastingen 2021

( door Piet Eelants )

Eind februari ontvangt de Dongenaar de jaarlijkse aanslag voor de gemeentelijke - en waterschapsbelastingen. Dat laat de gemeente op haar website weten. Wie gebruik maakt van MijnOverheid, vindt het aanslagbiljet terug in de Berichtenbox (uw digitale postbus). Wie nog niet is aangemeld bij de Berichtenbox, ontvangt een papieren aanslag per post. Hoe dan ook, de gezamenlijk belastingdienst van West Brabant weet ook de Dongenaar wonen.. De maand januari was niet gratis. Je betaald in feite net als anders in 10 maanden gewoon voor de volle twaalf. Bovendien is het maandelijkse bedrag aanmerkelijk hoger dan in alle voorgaande jaren. Hoofdzakelijk hebben we dat te danken aan het feit dat de WOZ-waarden voor 2021 flink zijn gestegen.Op het aanslagbiljet 2021 wordt de nieuwe WOZ-waarde vermeldt. Alhoewel we dat al wisten meldt de gemeente bovendien dat je er rekening mee moet houden dat het afgelopen jaar de WOZ-waarden in heel Nederland behoorlijk zijn gestegen. Dongen is daarop geen uitzondering.  Enige schrale  troost is te putten uit de mededeling dat  Corona wel de economie aantast maar nauwelijks invloed heeft op de WOZ-waarden.Het kan maar ergens vandaan komen.Een opsteker is zeker dat  we hier In Dongen alles samen doen. Ook op dit gebied. Logisch.


Heeft u een oproep gehad voor de vaccinatie voor Covid 19 van het RIVM, maar kunt u niet zelf naar de vaccinatielocatie komen?

ANWB AutoMaatje Dongen

helpt!Voor meer informatie of het aanvragen van een rit naar de vaccinatielocatie, kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 11.30 uur bellen naar ANWB AutoMaatje Dongen, 0162 375 333 of een email sturen naar automaatje@swodongen.nl.

Samen komen we er wel!

..er wordt geluisterd ...

In 2020 :

Acht 'burgerverzoeken' aan 'Commissie Ombudsman' inzake klachtrecht over 'handelen' gemeente Dongen( door Piet Eelants )


Het jaarlijkse rapport van de 'Commissie Ombudsman' laat enkele 'Dongense zaken' zien die in deze gemeente voorkwamen en waar de commissie onafhankelijk tussen beide kwam. De Commissie doet haar werk en geeft adviezen in het wettelijke kader van het zogenoemde 'klaagrecht'. Er zijn in onze gemeente in 2020 in totaal acht klachten onderzocht en behandeld. Deze verzoeken tot interventie betreffen het totaal van de klachten die bij de commissie aanhangig zijn gemaakt en waartoe de Commissie in eerste instantie bekeken heeft of ze wel ontvankelijk waren. Wettelijk is het namelijk een vereiste dat als de gemeente een klacht nog niet in behandeling heeft gehad de Commissie verzoeker eerst terug verwijst naar de gemeente. In vier gevallen kon de commissie na informatie- inwinning direct doorverwijzen naar het juiste proces. Bij twee meldingen heeft de commissie een korte interventie gepleegd en bij twee andere zaken is een onderzoek uitgevoerd en afgerond. Zo was er een verzoek aan de Commissie zich te buigen over een klacht over de wijze waarop een Dongense beleidsadviseur zich had opgesteld tijdens een bezwaar- en beroepsprocedure.

HIER VERDER LEZEN


Snoeien en rooien aan de Kerkdijk

Dongedijk, Kerkdijk, en Brouwersdijk

vanaf  eind maart beter begaanbaar

foto archief fa, Weijtmans


( door Piet Eelants )


s Gravenmoer, 1 februari 2021. In een bewonersbrief zijn inwoners door de gemeente op de hoogte gesteld over snoei en rooi werkzaamheden op de Kerkdijk in s Gravenmoer De werkzaamheden bestaan uit het doodhout verwijderen uit de bomen boven het voet/fietspad en het ecologisch kappen van de aanwezige dode bomen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de dit jaar 100-jarige Boomrooierij Weijtmans.Het gesnoeide en gezaagde hout wordt verwerkt in de beplantingsranden waar het weer dient als schutplaats voor flora en fauna. Bij de opstart van de werkzaamheden zal een afvaardiging van Ken en Geniet de ins en outs weergeven over de flora en fauna aan de aannemer.Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt de Kerkdijk vanaf het Kerkebos tot aan de Wilhelminalaan afgezet. Er worden voortijdig informatieborden geplaatst voor de voetgangers en fietsers dat de Kerkdijk tijdens deze werkzaamheden is afgesloten.Als deze werkzaamheden zijn afgerond wordt de Kerkdijk weer open gesteld en dan is het de planning dat eind maart een deel van de Dongedijk, Kerkdijk, en Brouwersdijk tot aan ingang EVZ voorzien wordt van een half verharding zodat deze paden weer goed begaanbaar worden voor voetgangers en fietsers.

tips van SWOD Dongen

In deze coronatijd slaat de verveling soms toe. Vooral mensen in een gevorderde levensfase zijn daardoor ook minder actief. Altijd een potje kaarten of ganzenborden ; is leuk, maar je wilt af en toe 's wat anders. Nuttig bijvoorbeeld, is een cursus beginnen, iets interessants ( bij)leren.Of een website waar je wat aan hépt. We kregen van Colinda Blous van de SWOD een aantal tips aangereikt die we hier graag publiceren.


 • Virtueel museum bezoeken in heel heel de wereld (Kan ook met app)

 • Bekijk en bewerk kunstwerken in Rijksstudio (Rijksmuseum)

 • Het Geheugen van Nederland is een beeldbank met schilderijen, tekeningen, foto’s, beeldhouwwerken, keramiek, postzegels, affiches en krantenknipsels uit meer dan honderd Nederlandse musea, archieven en bibliotheken. In Het Geheugen kunt u rustig ronddwalen, maar u kunt ook gericht zoeken naar beeldmateriaal over specifieke onderwerpen.

 • Het geheugen van Brabant

 • Zoek in archieven naar je familiegeschiedenis

 • Altijd en overal e-books lenen. Maak een keuze uit meer dan 28.000 e-books (voor volwassenen en jeugd). Van literatuur tot kookboek, van non-fictie tot jeugd en verder nog Engelstalige titels. Voor computer, e-reader, tablet of smartphone. Gratis voor bibliotheekleden.

 • Tijdschriftenbieb - 16 digitale tijdschriften voor volwassenen. Gratis voor bibliotheekleden. Download de app

 • Geniet van een luisterboek Download de gratis app (Android – IoS) met 250 luisterboeken en hoorcolleges. Er is voor elk wat wils: of je nu wilt wegdromen bij een goed boek, je kennis wilt opschroeven met een hoorcollege, je kind wilt laten voorlezen of wilt luisteren voor je lijst.

 • Brabant leert - gratis online cursussen

 • Volg een gratis online cursus en spijker je kennis bij over o.a. golf, creatief schrijven, mediawijsheid, kunstmatige intelligentie, klusjes in huis, sieraden maken, Word en Excel.

 • Wil je je kennis bijspijkeren over sociale media, zoals Facebook, Whatsapp en Skype. Volg dan de online cursus Klik en tik – Samen op ‘t web

 • Vlogcursus van Max

 • E-learning kunstmatige intelligentie

 • Dagelijks nieuws uit de laatste oorlogsjaren

 • Luisteren naar podcasts (online radioprogramma’s

 • Live meekijken nestkasten

 • Wereldreis maken via webcams