POLITIEK IN DONGEN


Agenda Besluitvormende raadsvergadering

gemeente Dongen

22 april 2021

Aanvang 20.00 uur

Locatie Digitaal via MS Teams

Griffier H.J. Dammingh

( plaatsvervangend) Voorzitter van de gemeenteraad,

Dhr. Pieter Brooijmans


zonder publiek0. Vragenhalfuurtje


1. Opening


2. Vaststelling van de agenda


3. Spreekrecht ( geen actieve deelname deze keer)


4. Vaststelling besluitenlijsten d.d. 25 maart 2021 en 22 april 2021


H A M E R S T U K K E N /

B E S P R E E KS T U K K E N

5. RV 2021-005837 Onderzoek rekenkamercommissie ‘Wel of niet thuis geven’


O V E R I G E  A G E N D A P U N T E N


6. Ingekomen Stukken

RB 2021-006012 Ingekomen Stukken 22-04-2021


7. Toezeggingen en aangenomen moties

7a. Toezeggingenlijst gemeenteraad Dongen

7b. Lijst aangenomen moties


8. Sluiting22 april 2021


Het is nu mei-reces

Besluitvormende
raadsvergadering
Datum 22 april 2021
.

Door : Piet Eelants


ANALYSE 


De opvallend korte besluitvormende raadsvergadering van donderdag 22 april 2021 die door een ietwat onwennige plaatsvervangende voorzitter toch strak werd geleid ,had 'de huizenmarkt ' als maar een in het oog springende onderwerp te behandelen. Een deel daarvan werd al behandeld in het vragenhalfuurtje. Knap dat een onderwerp als dit in Dongen zo'n korte tijdspanne aandacht vraagt. Uiteraard en weliswaar is de bouw van woningen al een veelvuldig terugkerend onderwerp in de raad, maar toch. Ook nu laat deze krant de lezer de keuze om zelf te oordelen over de inhoud; dus een minimum aan verslag bij de audio -en videowaarneming. Als het nog steeds heersende coronavirus het straks weer toelaat, is onze verslaggever

( gelukkig en graag) weer ter vergadering aanwezig en is duiding meer op zijn plaats en nuttig.Eigen meningsvorming is hier belangrijker ook  over deze analyse. De vergadering moet  namelijk wel interessanter blijven dan het huishoudelijke gebeuren waarmee de toehoorder op afstand, dus eigenlijk de kijker,  soms verrast wordt vóór en ná de vergadering en als 'pauzefilmpje' tussen de onderdelen. De regie bij het serieuze karakter van een vergadering door een belangrijk bestuursorgaan als de raad toch is,  zou daar toch rekening mee moeten houden door in ieder geval de audio op die momenten te reduceren. De krant wil de lezer óók de verschillende non-verbale houdingen van de deelnemers besparen. Raadsleden zouden zich  hier ook  wat bewuster van moeten zijn omdat  ( met name) sociale media iemand tegenwoordig kan maken of breken met (on)vrijwillige privéposes.  Daarom knipt deze krant  in de eigen versie van het verslag  ook niet ter zaken doende, soms te triviale opmerkingen in die spatetime weg. Het zou niet de eerste keer zijn, dat een raadslid wordt afgerekend op officieuze uitlatingen die ter vergadering tot contradictie kunnen leiden. Den Haag meet zich de vorm van een soap al toe. Dongen hoeft niet te volgen. De Dongense politiek zou zichzelf daarvoor moeten beschermen. Politieke transparantie blijft alleen nuttig én nodig als die het officiële karakter blijft behouden en de burger zelf kan beoordelen of daarmee de zaak wordt bediend.

HIER VERDER LEZENDongense VVD : 'Haal de woningmarkt van het slot'

Ingezonden door de Dongense VVD


Op dit moment is de woningmarkt geheel uit balans. Het is lastig om aan een huur- of koopwoning te komen. De Dongense VVD vindt dat er voor iedereen een passende woning moet zijn. Dat lukt helaas op dit moment niet en dat frustreert! Wij zijn van mening dat hier een aantal oorzaken onder liggen.

Mensen die nu een sociale huurwoning hebben, krijgen weinig kansen om door te stromen. Om wachttijden te verkleinen, is het wat de Dongense VVD betreft niet alleen van belang om sociale huurwoningen te bouwen, maar om juist te investeren in de goedkopere starterswoningen en de middeldure huurwoningen. Daar is op dit moment een tekort aan waardoor er nauwelijks doorstroming plaatsvindt en het ‘scheefwonen’ ontstaat. Je kunt dan wel een duurdere woning betalen, maar er is eenvoudigweg onvoldoende aanbod om door te kunnen stromen. HIER VERDER LEZENGroen, groener, groenst: D66 Dongen wil snelle actie voor meer groen!

INGEZONDEN DOOR D66

Groen groen Groen ...

In de zomer van 2020 zijn zogenaamde klimaatstresstesten uitgevoerd. Aan de hand van deze testen zijn gebieden in kaart gebracht die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Hevige plensbuien en langdurige droogte vragen namelijk om een aanpassing van de omgeving, ook in Dongen zo blijkt. Wateroverlast, verdroging en hittestress, we gaan het steeds vaker meemaken en we zullen ons daarop moeten aanpassen. Dat noemt men klimaatadaptatie en –zo meldt het voorlichtingsfilmpje op de website van de gemeente Dongen– ‘klimaatadaptatie vraagt directe actie’. Kom op dan, spoorde o.a. D66 de gemeente Dongen al diverse malen aan.Kleine aanpassingen maken het verschil. Onze motie “tegel eruit, plant erin” is bedoeld om water beter te kunnen opvangen in de ondergrond o.a. voor gebruik in droge tijden. Daarnaast dragen bloemen en planten bij aan meer insecten en vogels en die hebben we weer nodig om plagen als de eikenprocessierups te voorkomen. Onze motie ‘differentiatie rioolheffing’ vraagt om het belonen van het afkoppelen van lozen van regenwater op het riool, door de rioolheffing te verlagen voor huishoudens die maatregelen nemen. Dit stimuleert groene daken, gebruik van regentonnen en zorgt voor minder verdroging van de grond in de gebouwde omgeving. De kosten voor de gemeente van deze lagere heffing zijn lager dan de kosten voor noodzakelijke aanpassingen aan de openbare ruimte, die de gemeente anders toch moet doen, zo is elders gebleken. De eerste motie is wel aangenomen maar wordt zonder budget uitgevoerd (hebt u al iets gemerkt?). De tweede motie haalde het niet. Het college van B&W raadde deze motie af. Dat gold ook voor onze derde motie om aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord. En ook ons voorstel om duurzame maatregelen in het algemeen te belonen door lagere legeskosten te berekenen haalde het niet. Helaas werd de opvatting van het college door de meerderheid van de gemeenteraad gesteund.Ondertussen zien we wel steeds meer airco’s op daken en gevels verschijnen en schrikken we iedere week van het aantal verleende kapvergunningen voor bomen. Daarom doen we opnieuw een oproep aan de gemeenteraad en het college. Met het oog op de voorbereiding van de volgende begrotingsronde zijn er weer nieuwe kansen. Zet in op groen, groener, groenst. Meer bomen, planten en groene daken zorgen voor minder hittestress, schonere lucht, wateropvang, minder verdroging, meer insecten en vogels en daarmee een veel aantrekkelijkere woonomgeving. En wie wil dat nou niet?

D66 Dongen gaat voor groen, groener, groenst. Doet u mee?

Namens de fractie van D66 Dongen,Marieke Schouten, Joeri de Jong en Henriet Jespers - van Dongen dongen.d66.nl/

D66 Dongen en D66 Noord-Brabant trekken samen op in dossier 380 kV

INGEZONDEN DOOR D66

Foto : Jan Stads | Pix4Profs

Over de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg wordt al jaren gesproken. Niet alleen op gemeentelijk niveau, maar ook provinciaal en landelijk. De fractie van D66 Dongen ziet de noodzaak en toegevoegde waarde van deze nieuwe verbinding. Niet alleen om ervoor te zorgen dat duurzame energie van Zeeland naar Brabant kan worden getransporteerd, maar zeker ook om de forse ambities in onze eigen REKS (Regionale Energie- en KlimaatStrategie) waar te kunnen maken. Alle zon- en windprojecten in onze regio vragen om een goed netwerk zodat de nieuwe projecten ook daadwerkelijk op het elektriciteitsnet aangesloten kunnen worden.Wel hechten wij veel waarde aan het creëren van een breed draagvlak bij de Dongense inwoners. Dit draagvlak kan onder meer gevonden worden door goed te luisteren naar de ideeën en plannen van omwonenden en belanghebbenden. Daarom staan wij als D66 Dongen achter de compenserende en verzachtende maatregelen die worden voorgesteld door onder andere de Bewonersgroep ’s Gravenmoer en de Dorpsraad Klein Dongen – Vaart. Deze plannen kunnen bovendien rekenen op een breed maatschappelijkdraagvlak.

HIER VERDER LEZEN foto: Jan Stads|pix4Profs

D66 Dongen wil meedoen aan het Schone Lucht Akkoord

Maar het college adviseert nog niet mee te doen

Schone Lucht

INGEZONDEN DOOR D66

Gemiddeld leven Nederlanders door luchtverontreiniging negen maanden korter en jaarlijks overlijden ongeveer 11.000 mensen vroegtijdig als gevolg van blootstelling aan luchtverontreiniging. Het doel van het Schone Lucht Akkoord is om in 2030 minimaal 50% gezondheidswinst te behalen door als Rijk, provincies en gemeenten gezamenlijk de luchtkwaliteit te verbeteren. D66 vindt een schone lucht erg belangrijk voor de inwoners van Dongen. Schone lucht is noodzakelijk, helemaal voor mensen met overgevoelige luchtwegen zoals bij astma. Daarom willen wij graag dat onze gemeente zich verbindt aan het Schone Lucht Akkoord. Onze motie voor onderzoek naar aansluiting bij het landelijke akkoord werd door de hele gemeenteraad aangenomen.Tot onze spijt adviseert het college de gemeenteraad nu nog niet aan het Schone Lucht Akkoord mee te doen. Er zou geen geld zijn voor de benodigde ambtelijke capaciteit en monitoring. D66 betreurt dit standpunt, omdat ook Dongen kan bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit.Het Schone Lucht Akkoord vraagt geen grote investeringen van gemeenten. In de basis wordt aan gemeenten gevraagd om de gezondheidsambities uit het akkoord te onderschrijven en op te nemen in gemeentelijk beleid. Zo kan de gemeente al veel sturen. Dit kost niets extra’s. Denk hierbij aan de verplichte inzet van emissie-loos bouwmateriaal, het weren van sterk vervuilende motorvoertuigen uit het centrum en het beperken van de maximumsnelheid in de bebouwde kom of het voorlichting geven over stookgedrag (houtkachels en -haarden zijn goed voor 23% van de fijnstof uitstoot in Nederland). Bovendien wordt er door het Rijk extra geld beschikbaar gesteld voor deelnemers aan het akkoord. Voor D66 Dongen staat vast dat onze lucht schoner kán en móet. Daarom blijven wij ons hard maken voor deelname aan het Schone Lucht Akkoord. Hierbij is het uitgangspunt: begin klein met initiatieven die passen bij de Dongense situatie en zet in op monitoring zodat de effecten zichtbaar worden.

Namens de fractie van D66 Dongen,

Joeri de Jong
j.dejong@d66dongen.nl

www.d66dongen.nl

Besluiten college van B&W gemeente Dongen van maandag  26  april  2021Actualisatie beheerregeling informatiebeheer

Het college heeft besloten tot vaststelling van de beheerregeling informatiebeheer gemeente Dongen 2021. Het betreft een actualisatie van de bestaande regeling.

Actualisatie gebouwenbeheer- systeem

Het college stemt in met actualisatie van het uitvoeringsprogramma onderhoudsplan geprogrammeerd onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen. In het vierde kwartaal van 2020 zijn de gemeentelijke gebouwen geïnspecteerd en is het gebouwenbeheerssysteem (GBS) geactualiseerd voor de jaren 2021 – 2024. Bij de inventarisatie is zowel rekening gehouden met de korte- als middellange termijnverwachting voor het beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen.

Actualisatie deelnemers- overeenkomst 2022 SVn

Het college stemt in met de deelnemersovereenkomst 2022 in het kader van SVn. De gemeente Dongen is sinds 1 januari 2019 aangesloten bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) en biedt via dit fonds haar inwoners de mogelijkheid een startersleningen te krijgen. De onderlinge afspraken tussen gemeente en SVn zijn vastgelegd in een deelnemersovereenkomst. Deze wordt nu geactualiseerd.

Bestuursopdracht dorpsteam

Het college geeft een projectteam opdracht voor het nader vormgeven van het dorpsteam en opstellen van een plan van aanpak voor het dorpsteam. De transformatie binnen het sociaal domein is in 2015 ingezet. In 2017 is De Entree geopend. In 2020 is de business case De Entree uitgewerkt. In februari 2021 heeft de raad middels een motie ingestemd met onderzoek naar (de laagdrempeligheid) van een dorpsteam. Dit wordt gesteund door de ketenpartners en de WMO-adviesraad. Er wordt in 2021 langs drie sporen toegewerkt naar het leggen van een goede basis, van waaruit de verdere transformatie van het sociaal domein vanaf 2022 gestalte zal krijgen. Het eerste spoor betreft het opstellen van een plan van aanpak voor het dorpsteam. Het tweede spoor betreft de inkoop van algemene voorzieningen (voorliggend veld) per 1 januari 2022. En het derde spoor heeft betrekking op de regionale inkoop van maatwerkvoorzieningen WMO en Jeugdhulp. Gedurende het traject wordt de raad geïnformeerd middels de raadsinformatiebrief sociaal domein over de voortgang van het project.

Kaders inkoop algemene voorzieningen

Het college heeft kennis genomen van de kaders die worden gehanteerd bij de dialoogsessies voor de inkoop van de algemene voorzieningen. Het gaat om jongerenwerk, ouderenwerk, welzijnswerk, onafhankelijke cliëntondersteuning en maatschappelijk werk. Per 2022 dienen nieuwe contracten gesloten te worden. Het beschikbare budget voor de totaalopdracht 2022 wordt gelijk gesteld aan het budget van 2021, waarbij de indexering o.b.v. prijsindex netto materiële consumptie (meicirculaire 2021) nog wordt toegepast.

Beleidsregel 2021 pré mantelzorgwoningen

Het college heeft besloten tot het vaststellen van de beleidsregel pré mantelzorgwoningen gemeente Dongen 2021. Dit maakt het mogelijk om met een omgevings- vergunning voor bepaalde tijd een pré mantelzorgwoning te realiseren. De gemeenteraad wordt nader geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

Art. 33 vragen inzake IKC Beljaart

Het college stemt in met de beantwoording van art. 33 vragen inzake IKC Beljaart. De vragen zijn gesteld door de Volkspartij Dongen.

Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2020

Het college stemt in met het jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2020. Het jaarverslag wordt ter kennis name aangeboden aan de gemeenteraad en de provincie Noord-Brabant.

Uitgangspuntennotitie Cammeleurconcept 3.0

Het college stemt in met de uitgangspuntennotitie Cammeleurconcept 3.0 en legt deze voor aan de gemeenteraad. De Cammeleur-partners krijgen de notitie toegestuurd, met daarbij het verzoek uiterlijk 13 mei aanstaande een zienswijze/reactie op de stukken te geven. De zienswijzen worden daarna gedeeld met de gemeenteraad. Op basis van de planning is behandeling in de raad voorzien op 20 mei.

KunstPodium

Het college stemt ermee in Het KunstPodium een nieuwe subsidieopdracht en een nieuw subsidiebudget te geven, in lijn met de uitkomsten van de verkenning. Na een verkenning door Het KunstPodium en de gemeente in 2020-2021, ziet Het KunstPodium mogelijkheden om haar kunst- en cultuureducatie op een andere manier vorm te geven, passend bij de Dongense Onderwijsvisie. Deze verkenning is uitgevoerd onder begeleiding van Kunstloc Brabant (kennis- en 2 uitvoeringsorganisatie voor kunst- en cultuur in de Provincie Noord-Brabant.

Ontwerpbegroting 2022 OMWB

Het college stemt in met de ontwerpbegroting 2022 van de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). De gemeenteraad wordt gevraagd een reactie te geven. Het college heeft kennis genomen van de kaderbrief 2022 van de OMWB en deelt deze met de gemeenteraad.

Jaarstukken OMWB 2020

Het college heeft de voorlopige jaarstukken 2020 van de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) ontvangen en biedt deze aan de gemeenteraad aan. Deze stukken zijn bedoeld om het door de OMWB uitgevoerde beleid en de financiële positie van deze dienst te controleren.

Invoeren toeristenbelasting

Het college heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen per 1 januari 2022 over te gaan tot het heffen van toeristenbelasting. Dit op basis van een gedifferentieerd tarief en de verordening heffing en inning toeristenbelasting Dongen 2022. Met betrokken ondernemers heeft bij het maken van de notitie overleg plaatsgehad.

Beslissing op bezwaar inzake omgevings-vergunning huisvestingsunits Fazantenweg

Het college heeft besloten de ingediende bezwaren, gericht tegen de verleende omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van huisvestingsunits voor arbeidsmigranten aan de Fazantenweg, ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Dit is in afwijking van het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften maar in overeenstemming met de uitspraak van de voorzieningenrechter. De reden is dat de aangedragen alternatieven om meerdere redenen niet leiden tot een gelijkwaardig resultaat met aanmerkelijk minder bezwaren.


Aftellen en voorbereiden. Onze campagne is gestart!

Ingezonden mededeling van de Volkspartij Dongen 

VPD Dongen

Woensdag 16 maart 2022 is het zo ver, de gemeenteraadsverkiezingen! De Volkspartij Dongen is een jaar voor die datum al goed op weg in haar voorbereidingen.We tellen af, want er is nog veel te doen voor die datum. Het verkiezingsprogramma is in voorbereiding. Ideeën voor de campagne worden uitgewerkt. Houd onze facebook-pagina in de gaten en lees onze columns. Want er worden heel gave en verrassende dingen ontwikkeld! Net als de vorige twee periodes, leiden we intern nieuwe kandidaten op. In ons eigen, door onszelf ontwikkelde, VIPS programma krijgen geïnteresseerden een inkijkje in de lokale politiek. VIPS staat voor Volkspartij Dongen Innoveert, Participeert en Sterkt aan. Dat is precies waar we als partij voor staan: vernieuwend, midden in de samenleving en bouwend aan een steeds mooiere gemeente Dongen. In een aantal avonden nemen we de kandidaten mee in de wereld van raadsvergaderingen, dilemma’s, vergaderstrategieën en regionale samenwerkingen.We hebben al een mooie lijst met deelnemers aan het VIPS programma. Maar er mogen altijd mensen aansluiten. Ook inwoners van Dongen, ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart die wel mee willen kijken en hun mening willen delen, maar niet politiek actief willen worden zijn van harte welkom! VIPS is een programma zonder verplichtingen aan de lokale politiek of de Volkspartij Dongen! Neem contact op via fractie@volkspartijdongen.nl of via onze Facebook-pagina. Nog een jaartje geduld en we weten wie de 21 raadsleden zijn die vanaf dat moment 4 jaar lang zich raadslid van de gemeente Dongen mogen noemen. Tot die tijd laten wij, net als nu, regelmatig van ons horen via onze columns en facebookberichten. Binnenkort onthullen we de slogan voor onze verkiezingscampagne, passend bij de identiteit van de Volkspartij Dongen. Tot snel! Namens de fractie, wethouder en bestuur van de Volkspartij Dongen

Denise Kunst

René Jansen

Kees Hoevenaars

D66 stelt vragen

Klimaatsysteem bij basisschool

Noorderpoort hapert


D66 Heeft antwoord gekregen op de vragen ten aanzien van volgens deze partij haperingen aan het klimaatsysteem bij basisschool Noorderpoort. Volgens D66 heeft de directie van Stichting Initia een technisch adviesbureau onderzoek laten doen naar het binnenklimaat van KBS De Noorderpoort en er aan de conclusie verbonden dat het gebouw zonder aanpassingen niet zal kunnen voldoen aan de eisen “frisse scholen C” en het Bouwbesluit. Volgens de partij ' zal de directie in het belang van de gezondheid van iedereen die in het gebouw werkzaam is en onderwijs ontvangt, om de vereiste aanpassingen laten uitvoeren, ondanks het feit dat het gebouw op de nominatie staat om gesloopt te worden'. De kosten van deze investering worden minimaal geraamd op € 30.000,00. In dit kader vraag D66 aan wethouder van Boxtel (onderwijs) of de gemeente samen met of voor Stichting Initia deze tegemoetkoming / subsidie van het Rijk heeft aangevraagd. Wethouder van Boxtel schrijft in haar antwoord dat 'met de schoolbesturen contact is opgenomen over de mogelijkheid gebruikt te kunnen maken van 'SUVIS' (Specifieke uitkering ventilatie in scholen red.). Dat is een rijkssubsidieregeling . Volgens van Boxtel is het zo, dat de schoolbesturen  op basis van hun inventarisaties bepalen of zij een aanvraag willen voorbereiden. Initia neemt contact op met de gemeente zodra hun afweging en de gegevens tbv een eventuele aanvraag compleet zijn. Dat is nog niet gebeurt.  Wethouder van Boxtel wijst er overigens op dat het rijk 30% van de kosten dekt en dat de rest door het schoolbestuur en gemeente betaald moeten worden. “Op basis van de aard van de gevraagde investeringen wordt bepaald welke verdeling van verantwoordelijkheden (en kosten) wettelijk geldt tussen schoolbestuur en gemeente aldus van Boxtel.

Zolang er  een (corona) reden is voor de Dongense gemeenteraad de vergaderingen in het kader van de openbaarheid ervan online te houden kun je als extra service via deze internetkrant een dag na een  gemeenteraadsvergadering die integraal  terugkijken en -beluisteren. De opnames blijft beschikbaar tot aan de volgende openbare vergadering van de raad. Op ons youtube-kanaal zijn de vergaderingen blijvend beschikbaar. Van  sommige belangrijke onderwerpen die in de raad besproken worden  wordt  bovendien een verslag of  een redactionele analyse gemaakt die  dan in de loop van de vrijdag op deze pagina te lezen is.