POLITIEK IN DONGEN

Geen kandidatenlijst voor PvdA Dongen

one.come free premium


Sociaaldemocraten nemen niet deel aan gemeenteraadsverkiezingen

De PvdA Dongen draagt geen kandidatenlijst aan voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Dat is besloten tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 november. In een korte schriftelijke persverklaring zegt de afdeling  in de persoon van Eric Hendriks, (voorzitter) :


"De huidige politieke sfeer en context voelen niet meer als de plek waar de actieve leden van de Dongense afdeling zich willen bewegen. Zitting nemen in het gemeentebestuur, zowel in gemeenteraad als in het college, voelt niet als de weg om voor de gemeente Dongen op dit moment de goede dingen te kunnen doen. De PvdA Dongen is trots op het nieuw elan dat de partij afgelopen periodes bracht in zowel oppositie als coalitie. De partij dankt alle inwoners die een stem of steun gaven. Daardoor kon de PvdA een sociaal gezicht geven aan de gemeente Dongen. De PvdA afdeling Dongen blijft bestaan en de leden blijven actieve inwoners die zich op andere manieren zullen inzetten voor de samenleving. Vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 maakt de partij opnieuw de balans op of deelname aan de verkiezingen een mogelijkheid is.

Dongense VVD: verantwoordelijkheid nemen & weloverwogen investeren

De begroting voor 2022 is aangenomen. Met alle ambities en stijging van de woonlasten lager dan de inflatie ligt er een degelijk plan voor de komende jaren. In de gemeentekrant hebben we enkele speerpunten aangehaald. De inbreng van de Dongense VVD doet ertoe: we blijven kritisch op uitgaven.


Het nemen van verantwoordelijkheid

Iedereen moet in zijn leven keuzen maken. De financiële ruimte in de huishoudportemonnee kent zijn grenzen en vraagt keuzes over wat wel én wat nog even niet kan. Niet leuk, maar wel noodzakelijk om duurzaamheid te realiseren.Zo werkt dat ook bij de begroting voor de gemeente Dongen. Niet alles kan, en er moeten prioriteiten gesteld worden en keuzes worden gemaakt.De Dongense VVD vindt vandaag alles uitgeven en veel schulden maken onwenselijk. Daarom zijn er prioriteiten gesteld in de dingen die we doen. Na breed overleg met alle partijen hebben we in de gemeenteraad de begroting op enkele punten aangepast. Desondanks hebben D66 en de Ouderenpartij voor Dongen de begroting afgekeurd. Deze partijen willen meer uitgeven dan onze begroting toelaat. Financiën op orde lijkt voor deze twee partijen ondergeschikt en dat betreuren wij.

Gelukkig hebben wij met VPD, CDA en PvdA groen licht aan de begroting gegeven.

 HIER MEER LEZEN  (eigen berichtgeving Dongense VVD ) Besluiten college B&W van

dinsdag 16 november 2021 


Gladheidsbestrijdingsplan Gemeente Dongen
2021-2022

Het college heeft besloten tot vaststelling van het Gladheidsbestrijdingsplan Gemeente Dongen 2021-2022. Hierin is aangegeven volgens welk strooischema en welke prioriteit van routes de gemeente de wegen strooit bij winterse omstandigheden zoals ijzel en sneeuw. De routes en kaarten worden binnenkort gepubliceerd op de website, https://www.dongen.nl/gladheid.html. Daar staan ook tips voor bewoners om gladheid rondom huis te voorkomen.


Bestuursrapportage

2021-3

Het college heeft kennis genomen van de derde Bestuursrapportage van dit jaar (Berap 2021-3) en stemt in met de mutaties van de reserves. Het gewijzigde begrotingssaldo 2021 (Berap 2021-2) wordt naar boven bijgesteld met € 317.000, inclusief de mutaties op de reserves. De gewijzigde begroting na Berap 2021-2 sloot op € 748.000. Na Berap 2021-3 bedraagt het gewijzigde begrotingssaldo € 1.065.000.


Subsidie Beweegburo

Het college heeft besloten het Beweegburo in schooljaar 2021-2022 een subsidie te verlenen van € 201.939,- op basis van de algemene subsidieverordening. Het Beweegburo is al een aantal jaar een vaste partner voor de uitvoering van het project combinatiefuncties binnen de pijlers onderwijs en sport. Het Dongense basisonderwijs is de grootste afnemer van de combinatiefuncties en zij maken steeds meer gebruik van de inzet van gekwalificeerde beweegdocenten van het Beweegburo. Dit is nodig omdat binnen het onderwijs steeds minder docenten zijn die het vak beweegonderwijs mogen en kunnen geven. De constructie die de afgelopen jaren is gehanteerd, waarbij het Beweegburo op basis van een overeenkomst een vergoeding ontving via Gemeente Dongen is volgens de accountantscontrole niet wenselijk gebleken. De huidige rijksregeling loopt t/m december 2022 en dat houdt in dat we aan het laatste jaar werken volgens de huidige opzet. Daarom wordt voorgesteld om het Beweegburo via een subsidie de opdracht te geven om het project combinatiefuncties in schooljaar 2021-2022 uit te voeren. De subsidie kan verleend worden op basis van de algemene subsidieverordening 2017 waarbij gebruik kan worden gemaakt van de hardheidsclausule zodat de opdracht van het Beweegburo passend binnen de subsidieregels kan worden uitgevoerd.


Vaststellen van verordeningen programmabegroting

Het college stemt in met het vaststellen van de verordening op de heffing en invordering van:
-onroerendezaakbelasting 2022;
- afvalstoffenheffing 2022;
-rioolheffing 2022;
-leges 2022;
-lijkbezorgingsrechten 2022;
-marktgeld 2022;
-retributies 2022;
-reclamebelasting 2022;
Het college stemt ook in met het toepassen van de vast te stellen verruiming van de vermogensnorm kwijtschelding met € 2.000 voor de groep AOW-gerechtigden en volledig gehandicapten.
Afgelopen week is de programmabegroting 2022-2025 vastgesteld. Jaarlijks worden in “paragraaf A. Lokale heffingen” de uitgangspunten weergegeven voor de gemeentelijke belastingen en heffingen. Deze zijn uitgewerkt in de belastingverordeningen die nu ter vaststelling zijn voorgelegd en vastgesteld. Daarnaast zijn er jaarlijks inhoudelijke en wettelijke wijzigingen die actualisatie van de verordeningen noodzakelijk maken.


Technische vragen VPD en VVD inzake Pukkemuk

Het college stemt in met de beantwoording van de technische vragen inzake Pukkemuk zoals die zijn gesteld door de fracties van Volkspartij Dongen en Dongense VVD.


Besluiten college B&W van

dinsdag 23 november 2021


Intentieverklaring
REKS ontwikkelbedrijf

Het college stemt in met de Intentieverklaring Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf en Regionaal Klimaatfonds REKS Regio Hart van Brabant. De raad wordt nader geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.


Dienstvoertuig boa’s

Het college stemt in met het aangaan van een leasecontract voor een dienstvoertuig voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Hierdoor kunnen de boa’s meer meldingen en controles uitvoeren waardoor ze hun wettelijke taken efficiënter kunnen uitvoeren.


Inkoop inloopvoorziening kwetsbare inwoners

(Eagle Shelter)

Het college stemt er mee in de inkoop inloopvoorziening kwetsbare inwoners te verlengen voor de duur van twee jaar en 1-op-1 te gunnen aan stichting Eagle Shelter. Dit met de mogelijkheid om te verlengen met twee keer één jaar. Eagle Shelter is een inloopvoorziening voor (psychisch) kwetsbare inwoners in Dongen. De gemeente financiert deze voorziening middels een inkooprelatie. Hiervoor is een bedrag opgenomen in de begroting van € 102.000. De Wmo verplicht gemeenten om zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met psychische (en psychiatrische) problematiek.Besluiten college B&W van

dinsdag 30 november 2021
Subsidie onderwijs schakelfunctie stichting Initia en stichting Bravoo

Het college heeft kennis genomen van de verantwoording van de subsidies schakelklassen schooljaar 2020-2021 van stichting Initia en stichting Bravoo. Het college stelt een subsidie ad. € 87.938,- beschikbaar aan stichting Initia ter voortzetting van de deeltijds en voltijds schakelklas (resp. Taalsetting en de Onderwijs Op Maatklas) op basisschool De Noorderpoort in het schooljaar 2021-2022. Het college stelt een subsidie ad. € 26.230,- beschikbaar aan stichting Bravoo ter voortzetting van de schakelfunctie op basisschool Westerkim in het schooljaar 2021-2022. De subsidies worden beschikbaar gesteld via aanwending van de rijksuitkering onderwijsachterstandenbestrijding 2022.

Verkoop ondergrond PoP-locatie Wielstraat

Het college heeft besloten tot verkoop van een perceel, ter grootte van circa 11 m², gelegen aan de Wielstraat te ‘s Gravenmoer, aan DELTA Fiber Netwerk B.V. Er wordt in

‘s Gravenmoer een glasvezelnetwerk aangelegd door deze firma. Onderdeel van dit netwerk is een zogenaamd PoP-stations (Point of Presence). Dit is een verdeelstation ten behoeve van het glasvezelnetwerk. Het is gebruikelijk dat de ondergrond van dit nutsstation in eigendom komt van de netwerkeigenaar.
D66 komt met gevarieerde lijst in Dongen

De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is bekend. D66 Dongen komt opnieuw met een gevarieerde lijst. In de top 6 staan 3 mannen en 3 vrouwen waarbij de leeftijden variëren tussen de 24 en 60 jaar. “Daar ben ik enorm trots op. Diversiteit vind ik belangrijk omdat je tijdens onderlinge discussies allemaal je eigen kennis en ervaring inbrengt en daarmee verschillende doelgroepen vertegenwoordigt”, aldus Marieke Schouten die de lijst aanvoert.

Leden van D66 Dongen konden zich tot 24 augustus kandideren. Vervolgens heeft de lijstadviescommissie bestaande uit lijsttrekker Marieke Schouten (al eerder gekozen), Bart Lauwen (D66 Breda) en Sharon Peters (D66 Oisterwijk) gesprekken gevoerd met de kandidaten en een advies voor de leden opgesteld. Hierna konden de leden van D66 digitaal hun stem over het lijstadvies uitbrengen. Dit heeft geresulteerd in een lijst met 19 kandidaten.

“Het is een mooie mix van vrouw en man, jong en wat ouder, ervaren en onervaren. Vooral voor het laatste hebben we bewust gekozen. Joeri (nummer twee op de kieslijst) en ik hebben de afgelopen 4 jaar op politiek vlak veel ervaring opgedaan. Gitta Camfferman (nummer 3) en Ulas Kose (nummer 4) missen op dit moment deze ervaring nog. Wij kunnen hen hierbij helpen, net zoals zij ons op een aantal inhoudelijke onderwerpen veel kunnen leren. Zo vullen we elkaar als team mooi aan en zorgen we er voor de toekomst voor dat politieke ervaring bij D66 blijft gewaarborgd.” aldus Marieke.

De plaatsen 5 en 6 van de kandidatenlijst worden bezet door Martijn Messing en Henriet Jespers – van Dongen. Martijn was de afgelopen 4 jaar namens D66 lid van de financiële commissie en Henriet maakt op dit moment deel uit van de fractie.

De komende maanden stellen zij en de andere leden van de kandidatenlijst van D66 Dongen zich graag aan u voor. Door middel van stukjes in de media, maar uiteraard ook door met inwoners in gesprek te gaan. Elke laatste zaterdag van de maand staan wij bijvoorbeeld van 12.00 tot ongeveer 14.00 met de tent op het Looiersplein.

Bent u benieuwd naar onze complete lijst? Kijk dan op dongen.d66.nl

'Datalek bij gemeente Dongen'

De restzetel jubileert en heeft eerste primeur 


Dongen, 5 november 2021. De politieke Dongense Podcast 'De Restzetel' zendt vandaag de 50ste politieke beschouwing uit. In september van 2020 besloten drie Dongenaren om apart van de andere Dongense media een actueel politiek luisterforum op te zetten. Harrie Broeders, Stefan van den Bosch en Tjietse Broeders zijn niet enkel actief betrokken in het Dongens maatschappelijk circuit, maar geloven ook dat  de plaatselijke democratie pas goed functioneert wanneer burgers zich zo veel mogelijk betrokken voelen bij de samenleving. Volgens de website van de drie is De Restzetel 'een verrijking en aanvulling op het huidige Dongense media-aanbod'.Bij het beluisteren van de afleveringen tot nu toe blijkt de podcast een evenwichtige mening te verkondigen, is met tijden ook bewust, maar voorzichtig ambigu en streeft als doel na een waakhond te zijn in het Dongense politieke leven. De kleine groep neemt de podcast bij voorkeur op vrijdagavond op om daarmee ze actueel mogelijk te zijn. De gemeenteraad houdt haar vergaderingen traditioneel op donderdag. De restzetel is in tamelijk korte tijd erg populair geworden in Dongen. Zo werd deze week de 10.000ste luisteraar geregistreerd.

Vandaag dus de 50ste aflevering die als felicitatie ook te horen is als bijlage van dit artikel.( klik/click op pijltje hierboven) Deze aflevering bevat bovendien een primeur waarvoor ook bij deze alle credits:  De Restzetel ontdekte volgens eigen zeggen een heuse datalek bij de gemeente Dongen.

 ' thuis in wat er leeft '

CDA Dongen - ‘s Gravenmoer stelt verrassende en volledig vernieuwde lijst vast


foto : CDA Dongen en S Gravenmoer

Dongen, s Gravenmoer, 21 oktober 2021. Het CDA Dongen - ‘s Gravenmoer zit stevig verankerd in de Dongense politiek en heeft meermalen politieke verantwoordelijkheid genomen in het Dongense. De partij heeft deze week een verrassende lijst bekend gemaakt die de positie van het CDA bij de komende gemeenteraadsverkiezingen nog steviger in het zadel moet zetten. De partij maakte gisteren de verrassende en totaal vernieuwde kandidaat-lijst bekend. Ook de verkiezingsslogan is nu bekend : maar liefst 32 kandidaten gaan onder het motto “thuis in wat er leeft” de campagne in. Na de al eerder bekend gemaakte lijsttrekker Stijn Sips ( 20), staan er maar liefst 8 nieuwkomers in de top 10.

Volgens afdelingsvoorzitter Mark van den Broek maken de huidige fractieleden Annemarie van Eenennaam , André Vonk en Koenraad van Eersel , na 12 jaar raadslidmaatschap, plaats voor de nieuwkomers .Koenraad van Eersel en André Vonk staat nog wel op de lijst op respectievelijk plaatst 15 en 16. “Wij hebben een geweldige lijst met kandidaten, jong en oud, van hoge kwaliteit die door werk en verenigingsleven thuis zijn in wat er leeft in de samenleving. Ieder met zijn of haar eigen talent en expertise. “ Volgens van den Broek, die zelf op plaatst 31 als lijstduwer op de lijst staat ,  'stuk voor stuk échte CDA’ers die voor de inwoners van Dongen, ‘s Gravenmoer en Klein- Dongen- Vaart aan de slag willen'.


HIER VERDER LEZENVOLKSPARTIJ DONGEN zet ' Dongen op 1'


René Jansen lijsttrekker

gemeenteraadsverkiezingen voor VPD


Het was eigenlijk geen verrassing meer;onder het motto 'Never chance a winning team ' is woensdagavond 13 oktober, tijdens de Algemene Leden Vergadering van de Volkspartij Dongen, waarin ook een start werd gemaakt aan de verkiezingscampagne,de kop van de verkiezingslijst bekend geworden als resultaat van de ledenverkiezing die avond. De lijst VPD wordt aangevoerd door huidig wethouder René Jansen.Jansen was hiervoor acht jaar gemeenteraadslid. Een vertrouwt gezicht dus en een verenigingsman pur sang. De partij noemt hem een 'boegbeeld' van de VPD en zegt trots te zijn op haar wethouder en nu dus ook lijsttrekker die 'het verenigingsleven een warm hart toedraagt' .Denise Kunst, nu fractievoorzitter van de Volkspartij Dongen, is tweede geworden op de lijst.”Kunst heeft de afgelopen periode veel ervaring opgebouwd als fractievoorzitter en wil zich graag ook een vierde periode inzetten. Zij is ook een belangrijk vertegenwoordigster van de gemeenschap in ’s Gravenmoer “ zo omschrijft de partij haar in een na de vergadering uitgegeven persbericht.

HIER VERDER LEZEN  Foto's  : Jan Stads | Pix4Profs  

Petra Lepolder wordt

lijsttrekker Dongense VVD
Bericht  ingezonden door de Dongense VVD 


Dongen, 18 oktober 2021 Afgelopen vrijdag is tijdens de algemene ledenvergadering van de Dongense VVD met unanieme stem Petra Lepolder gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Petra is 2,5 jaar geleden gestart als zeer ervaren wethouder in de gemeente Dongen en woont inmiddels al enige tijd in ons mooie dorp. Petra heeft haar sporen snel verdiend in Dongen.Petra: ‘Uiteraard ben ik enorm vereerd en trots met het vertrouwen dat de Dongense VVD in mij uitspreekt. Vanaf dag 1 heb ik me zeer welkom gevoeld in Dongen, ‘s Gravenmoer en Klein Dongen Vaart. Zo welkom zelfs, dat we als gezin naar Dongen zijn verhuisd. Ik kijk er naar uit om de komende 4 jaar mijn werk in Dongen voort te zetten, er is nog genoeg te doen’. Ondertussen is zij een vertrouwd gezicht binnen Dongen en is er veel waardering voor haar. Zij heeft haar dossierkennis op orde, denkt graag vooruit en heeft oog voor de mensen die hulp nodig hebben. Haar snelle manier van werken en denken, haar inlevingsvermogen en haar drang tot verbinden en samenwerken zijn voor ons als Dongense VVD de ingrediënten die van belang zijn om een goede lijsttrekker te zijn. Kortom, Petra is het perfecte boegbeeld voor onze partij om een goede en inhoudelijke campagnetijd tegemoet te gaan.