POLITIEK IN DONGEN


Agenda  besluitvormende raadsvergadering
donderdag 27 mei 2021

Aanvang 20.00 uur 


Locatie Digitaal via MS Teams

Griffier H.J. Dammingh

Voorzitter van de gemeenteraad,

drs. M.C. Starmans- Gelijns


zonder publiek


0. Vragenhalfuurtje


1. Opening


2. Vaststelling van de agenda
3. Spreekrecht
De richtlijnen voor het spreekrecht kunt u vinden op
https://www.dongen.nl/gemeenteraad.html
4. Vaststelling besluitenlijst d.d. 22 april 2021


H A M E R S T U K K E N
5. Raadsvoorstel 2021-006102 Voortgangsrapportage Grondexploitatie 2021 (2)
6. Raadsvoorstel 2021-007187 Wijziging opdracht Financiële commissie gemeenteraad Dongen
7. Raadsvoorstel 2021-006191 Voorlopige jaarstukken OMWB 2020, Kaderbrief OMWB 2022 en Ontwerpbegroting OMWB 2022


B E S P RE E K S T U K K E N
8. Raadsvoorstel 2021-006712 Uitgangspuntennotitie Cammeleurconcept 3.0
9. Raadsvoorstel 2021-004817 Vaststellen Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS) Hart van Brabant
10. Raadsvoorstel 2021-006194 Beleidsontwikkeling gemeentelijke begraafplaatsen
11. Raadsvoorstel 2021-006250 Invoering Toeristenbelasting gemeente Dongen 2022


O V E R I G  E A G E N D A P U N T E N
12. Ingekomen stukken
2021-007309 Raadsbesluit Lijst Ingekomen Stukken 27-05-2021
13. Toezeggingen, aangenomen moties en schriftelijke vragen
a. Toezeggingenlijst gemeente Dongen
b. Lijst aangenomen moties
c. Schriftelijke vragen ex art. 33
14. Sluiting

27 mei 2021

Het nu  mei-reces

In deze coronatijd zetten we voorlopig  de manier van verslaggeving voort waarin de lezer zelf oordeelt over de inhoud van de vergaderingen  en  daardoor als vanzelf toehoorder wordt. Wel is er telkens een redactioneel commentaar of analyse over een of meer  behandelde onderwerpen. De redactie hoopt dat ons belangrijkste bestuursorgaan weer  vlug fysiek toegankelijker zal zijn. .

Besluitvormende 
raadsvergadering
27 mei  2021

Door : Piet Eelants


ANALYSE | COMMENTAAR


Cammmeleur nog geen kat in 't bakkie


Er zijn al veel kogels door de kerk gegaan. De eerste was letterlijk; die in de Stint Josephkerk en de voorlopig laatste kan het afscheid van een van de partners zijn. De Cammeleur lijkt niet meer dan een heet hangijzer geworden en geen blijvend feest van cultuur. Gelukkig kun je taalkundig nog wat moed putten uit de voorgaande zinnen. Het is het altijd onbekende vermoeden dat er uit springt. Echt blij kan de Dongenaar niet zijn met ( weer ) het begin van de oplossing  om de Cammeleur  gezond te maken die de raad gisteren goedkeurde. Blij is niemand; de oppositie niet en en de coalitie niet. Zelfs het college en in het bijzonder wethouder Jansen zijn niet  onverdeeld blij. Er is altijd hoop en er zijn knopen doorgehakt, dat wel, maar de knoop in de maag blijft. Doorgedrukte besluiten uit het verleden zijn en blijven de oorzaak van de huidige feitelijke resultaten. Dat klinkt pessimistisch, maar zoals bijna altijd en bij elk probleem, is er ook een oplichtende stip aan de horizon. De som is dan ook heel voorzichtig optimistisch. Kies zelf : een half vol of een half leeg glas. In dit geval is de voortvarendheid van wethouder Jansen positief. Zonder echt de uitslag van de discussie in de raad te kennen, had de geplaagde wethouder al(weer) gesprekken geagendeerd met de bewoners van de Dongense nu nog zwarte parel aan de Hoge Ham. Dat geeft de burger moed en 'de partners' vertrouwen en wat lucht.

HIER VERDER LEZEN


Gemeenteraad Dongen stemt unaniem in

met Regionale Energie- en Klimaatstrategie


Tijdlijn REKS


De gemeenteraad heeft op 27 mei 2021 unaniem ingestemd met de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) in Hart van Brabant. In de REKS staat hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Hoe we onze huizen duurzaam kunnen verwarmen en hoe we onze omgeving kunnen beschermen tegen hitte, droogte en wateroverlast. Wethouder René Jansen reageert met trots op deze belangrijke mijlpaal. “Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het opstellen van de REKS. Het instemmen met de REKS zorgt ervoor dat we weer een stap dichterbij het verduurzamen en het klimaatbestendig maken van de regio Hart van Brabant zijn. Duurzaamheid en klimaat zijn onderwerpen die verder gaan dan de gemeente grenzen, daarom is de REKS zo belangrijk. En uniek, want Hart van Brabant heeft als enige regio in Nederland de ‘K’ (aanpak Klimaat) nadrukkelijk een plek gegeven ”

HIER MEER LEZENBesluiten college van B&W gemeente Dongen van dinsdag  8 JUNI  2021
Tiny Houses hoek Beljaartlaan / Lage Ham

Het college heeft kennis genomen van de nieuwe projectopzet voor Tiny Houses op de locatie hoek Beljaartlaan / Lage Ham. Het college heeft besloten om conform deze projectopzet in principe medewerking te verlenen aan het realiseren van een plan voor 8 Tiny Houses op deze locatie en de locatie hoek Beljaartlaan / Lage Ham voor een periode van 10 jaar beschikbaar te stellen.Het college stemt in met de voorgestelde projectbegroting, voorfinanciering en de te ontvangen vergoeding voor het gebruik van de grond.


Documenten mobiliteitRegio

Hart van Brabant

Het college heeft kennis genomen van de Regionale Beleidsagenda Mobiliteit 2021-2024 en van de Regionale MobiliteitsAgenda 2021-2023. Beide documenten zijn reeds vastgesteld in de regionale portefeuillehouders-overleggen mobiliteit en in het algemeen bestuur van de regio Hart van Brabant. In regionaal verband is afgesproken om beide documenten aan alle colleges voor te leggen. Mobiliteit kent immers vele raakvlakken met andere beleidsvelden en op deze manier kunnen er makkelijker dwarsverbanden gelegd worden tussen de verschillende beleidsvelden.

Schuldhulpverleningaan ondernemers

Het college heeft kennis genomen van een nieuwe vorm van begeleiding van ondernemers met schulden. In het kader van de brede schuldenaanpak is een aantal wetten per 1 januari 2021 gewijzigd. Schuldhulpverlening aan ondernemers vraagt andere kennis ten opzichte van schuldhulpverlening aan particulieren, onder meer omdat de levensvatbaarheid van de onderneming moet worden beoordeeld. Er wordt gewerkt aan een duurzaam plan, in afwachting van duidelijkheid over rijksmiddelen. Om ondernemers in nood direct te kunnen begeleiden, wordt nu een raamovereenkomst gesloten met Over Rood. Dit is een vrijwilligersorganisatie die kleine ondernemers begeleidt naar een financieel gezonde toekomst. Hierbij wordt samen met de ondernemer gekeken naar welke mogelijkheden het bedrijf heeft.


D66 Dongen wil meedoen aan het Schone Lucht Akkoord

Maar het college adviseert nog niet mee te doen

Schone Lucht

INGEZONDEN DOOR D66

Gemiddeld leven Nederlanders door luchtverontreiniging negen maanden korter en jaarlijks overlijden ongeveer 11.000 mensen vroegtijdig als gevolg van blootstelling aan luchtverontreiniging. Het doel van het Schone Lucht Akkoord is om in 2030 minimaal 50% gezondheidswinst te behalen door als Rijk, provincies en gemeenten gezamenlijk de luchtkwaliteit te verbeteren. D66 vindt een schone lucht erg belangrijk voor de inwoners van Dongen. Schone lucht is noodzakelijk, helemaal voor mensen met overgevoelige luchtwegen zoals bij astma. Daarom willen wij graag dat onze gemeente zich verbindt aan het Schone Lucht Akkoord. Onze motie voor onderzoek naar aansluiting bij het landelijke akkoord werd door de hele gemeenteraad aangenomen.Tot onze spijt adviseert het college de gemeenteraad nu nog niet aan het Schone Lucht Akkoord mee te doen. Er zou geen geld zijn voor de benodigde ambtelijke capaciteit en monitoring. D66 betreurt dit standpunt, omdat ook Dongen kan bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit.Het Schone Lucht Akkoord vraagt geen grote investeringen van gemeenten. In de basis wordt aan gemeenten gevraagd om de gezondheidsambities uit het akkoord te onderschrijven en op te nemen in gemeentelijk beleid. Zo kan de gemeente al veel sturen. Dit kost niets extra’s. Denk hierbij aan de verplichte inzet van emissie-loos bouwmateriaal, het weren van sterk vervuilende motorvoertuigen uit het centrum en het beperken van de maximumsnelheid in de bebouwde kom of het voorlichting geven over stookgedrag (houtkachels en -haarden zijn goed voor 23% van de fijnstof uitstoot in Nederland). Bovendien wordt er door het Rijk extra geld beschikbaar gesteld voor deelnemers aan het akkoord. Voor D66 Dongen staat vast dat onze lucht schoner kán en móet. Daarom blijven wij ons hard maken voor deelname aan het Schone Lucht Akkoord. Hierbij is het uitgangspunt: begin klein met initiatieven die passen bij de Dongense situatie en zet in op monitoring zodat de effecten zichtbaar worden.

Namens de fractie van D66 Dongen,

Joeri de Jong
j.dejong@d66dongen.nl

www.d66dongen.nl

Dongense VVD:

'Knopen doorhakken en gas erop' 

Pieter Brooimans / VVD

Ingezonden door de Dongense VVDDe Cammeleur moet vooruit. We hebben te maken met een complexe opgave waar de samenwerkings-partners zelf niet uitgekomen zijn. Al ruim een jaar zijn ze bezig om tot een antwoord te komen voor een toekomstbestendig Cammeleur concept. Nadat de partners er zelf niet uitkwamen, heeft de wethouder zelf een plan opgesteld. Wat ons betreft mag de wethouder grote stappen zetten om de Cammeleur tot een succes te maken.


De gekozen route

Vorig jaar ontvingen wij het bericht dat de partners samen niet tot een oplossing kwamen. Een gegeven dat wij uitermate betreuren. In een brief, gericht aan de gemeenteraad, werd gesproken over hoe complex de opgave zou zijn in combinatie met de huidige knelpunten van de samenwerking. En hoe zeer wenselijk het is dat de keuzes voor de toekomst vanuit een integraal perspectief gemaakt worden en dat de gemeente de meest logische partij zou zijn om de knopen door te hakken. Wat de Dongense VVD betreft, kijken we vooruit en laten we het verleden achter ons. De gemeente is nu zelf aan zet.

HIER VERDER LEZEN


Dongense VVD : 'Haal de woningmarkt van het slot'

Ingezonden door de Dongense VVD


Op dit moment is de woningmarkt geheel uit balans. Het is lastig om aan een huur- of koopwoning te komen. De Dongense VVD vindt dat er voor iedereen een passende woning moet zijn. Dat lukt helaas op dit moment niet en dat frustreert! Wij zijn van mening dat hier een aantal oorzaken onder liggen.

Mensen die nu een sociale huurwoning hebben, krijgen weinig kansen om door te stromen. Om wachttijden te verkleinen, is het wat de Dongense VVD betreft niet alleen van belang om sociale huurwoningen te bouwen, maar om juist te investeren in de goedkopere starterswoningen en de middeldure huurwoningen. Daar is op dit moment een tekort aan waardoor er nauwelijks doorstroming plaatsvindt en het ‘scheefwonen’ ontstaat. Je kunt dan wel een duurdere woning betalen, maar er is eenvoudigweg onvoldoende aanbod om door te kunnen stromen. HIER VERDER LEZEND66 Dongen en D66 Noord-Brabant trekken samen op in dossier 380 kV

INGEZONDEN DOOR D66

Foto : Jan Stads | Pix4Profs

Over de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg wordt al jaren gesproken. Niet alleen op gemeentelijk niveau, maar ook provinciaal en landelijk. De fractie van D66 Dongen ziet de noodzaak en toegevoegde waarde van deze nieuwe verbinding. Niet alleen om ervoor te zorgen dat duurzame energie van Zeeland naar Brabant kan worden getransporteerd, maar zeker ook om de forse ambities in onze eigen REKS (Regionale Energie- en KlimaatStrategie) waar te kunnen maken. Alle zon- en windprojecten in onze regio vragen om een goed netwerk zodat de nieuwe projecten ook daadwerkelijk op het elektriciteitsnet aangesloten kunnen worden.Wel hechten wij veel waarde aan het creëren van een breed draagvlak bij de Dongense inwoners. Dit draagvlak kan onder meer gevonden worden door goed te luisteren naar de ideeën en plannen van omwonenden en belanghebbenden. Daarom staan wij als D66 Dongen achter de compenserende en verzachtende maatregelen die worden voorgesteld door onder andere de Bewonersgroep ’s Gravenmoer en de Dorpsraad Klein Dongen – Vaart. Deze plannen kunnen bovendien rekenen op een breed maatschappelijkdraagvlak.

HIER VERDER LEZEN foto: Jan Stads|pix4Profs

Groen, groener, groenst: D66 Dongen wil snelle actie voor meer groen!

INGEZONDEN DOOR D66

Groen groen Groen ...

In de zomer van 2020 zijn zogenaamde klimaatstresstesten uitgevoerd. Aan de hand van deze testen zijn gebieden in kaart gebracht die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Hevige plensbuien en langdurige droogte vragen namelijk om een aanpassing van de omgeving, ook in Dongen zo blijkt. Wateroverlast, verdroging en hittestress, we gaan het steeds vaker meemaken en we zullen ons daarop moeten aanpassen. Dat noemt men klimaatadaptatie en –zo meldt het voorlichtingsfilmpje op de website van de gemeente Dongen– ‘klimaatadaptatie vraagt directe actie’. Kom op dan, spoorde o.a. D66 de gemeente Dongen al diverse malen aan.Kleine aanpassingen maken het verschil. Onze motie “tegel eruit, plant erin” is bedoeld om water beter te kunnen opvangen in de ondergrond o.a. voor gebruik in droge tijden. Daarnaast dragen bloemen en planten bij aan meer insecten en vogels en die hebben we weer nodig om plagen als de eikenprocessierups te voorkomen. Onze motie ‘differentiatie rioolheffing’ vraagt om het belonen van het afkoppelen van lozen van regenwater op het riool, door de rioolheffing te verlagen voor huishoudens die maatregelen nemen. Dit stimuleert groene daken, gebruik van regentonnen en zorgt voor minder verdroging van de grond in de gebouwde omgeving. De kosten voor de gemeente van deze lagere heffing zijn lager dan de kosten voor noodzakelijke aanpassingen aan de openbare ruimte, die de gemeente anders toch moet doen, zo is elders gebleken. De eerste motie is wel aangenomen maar wordt zonder budget uitgevoerd (hebt u al iets gemerkt?). De tweede motie haalde het niet. Het college van B&W raadde deze motie af. Dat gold ook voor onze derde motie om aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord. En ook ons voorstel om duurzame maatregelen in het algemeen te belonen door lagere legeskosten te berekenen haalde het niet. Helaas werd de opvatting van het college door de meerderheid van de gemeenteraad gesteund.Ondertussen zien we wel steeds meer airco’s op daken en gevels verschijnen en schrikken we iedere week van het aantal verleende kapvergunningen voor bomen. Daarom doen we opnieuw een oproep aan de gemeenteraad en het college. Met het oog op de voorbereiding van de volgende begrotingsronde zijn er weer nieuwe kansen. Zet in op groen, groener, groenst. Meer bomen, planten en groene daken zorgen voor minder hittestress, schonere lucht, wateropvang, minder verdroging, meer insecten en vogels en daarmee een veel aantrekkelijkere woonomgeving. En wie wil dat nou niet?

D66 Dongen gaat voor groen, groener, groenst. Doet u mee?

Namens de fractie van D66 Dongen,Marieke Schouten, Joeri de Jong en Henriet Jespers - van Dongen dongen.d66.nl/

Zolang er  een (corona) reden is voor de Dongense gemeenteraad de vergaderingen in het kader van de openbaarheid ervan online te houden kun je als extra service via deze internetkrant een dag na een  gemeenteraadsvergadering die integraal  terugkijken en -beluisteren. De opnames blijft beschikbaar tot aan de volgende openbare vergadering van de raad. Op ons youtube-kanaal zijn de vergaderingen blijvend beschikbaar. Van  sommige belangrijke onderwerpen die in de raad besproken worden  wordt  bovendien een verslag of  een redactionele analyse gemaakt die  dan in de loop van de vrijdag op deze pagina te lezen is.

D66 stelt vragenKlimaatsysteem

bij basisschool  Noorderpoort hapert


D66 Heeft antwoord gekregen op de vragen ten aanzien van volgens deze partij haperingen aan het klimaatsysteem bij basisschool Noorderpoort. Volgens D66 heeft de directie van Stichting Initia een technisch adviesbureau onderzoek laten doen naar het binnenklimaat van KBS De Noorderpoort en er aan de conclusie verbonden dat het gebouw zonder aanpassingen niet zal kunnen voldoen aan de eisen “frisse scholen C” en het Bouwbesluit. Volgens de partij ' zal de directie in het belang van de gezondheid van iedereen die in het gebouw werkzaam is en onderwijs ontvangt, om de vereiste aanpassingen laten uitvoeren, ondanks het feit dat het gebouw op de nominatie staat om gesloopt te worden'. De kosten van deze investering worden minimaal geraamd op € 30.000,00. In dit kader vraag D66 aan wethouder van Boxtel (onderwijs) of de gemeente samen met of voor Stichting Initia deze tegemoetkoming / subsidie van het Rijk heeft aangevraagd. Wethouder van Boxtel schrijft in haar antwoord dat 'met de schoolbesturen contact is opgenomen over de mogelijkheid gebruikt te kunnen maken van 'SUVIS' (Specifieke uitkering ventilatie in scholen red.). Dat is een rijkssubsidieregeling . Volgens van Boxtel is het zo, dat de schoolbesturen  op basis van hun inventarisaties bepalen of zij een aanvraag willen voorbereiden. Initia neemt contact op met de gemeente zodra hun afweging en de gegevens tbv een eventuele aanvraag compleet zijn. Dat is nog niet gebeurt.  Wethouder van Boxtel wijst er overigens op dat het rijk 30% van de kosten dekt en dat de rest door het schoolbestuur en gemeente betaald moeten worden. “Op basis van de aard van de gevraagde investeringen wordt bepaald welke verdeling van verantwoordelijkheden (en kosten) wettelijk geldt tussen schoolbestuur en gemeente aldus van Boxtel.