POLITIEK IN DONGENDongens Nieuws.

Elke dag.

Actualiteiten voor en over Dongen,

s Gravenmoer , Klein-Dongen en Dongen-Vaart

en  de Langstraat. De internetkrant  van Dongen

is er voor alle Dongenaren.DONGENHOMESPOT.NL


Agenda

opiniërende

openbare raadsvergadering

21  en 22 januari 2021

zonder publiek

DEEL EEN  DONDERDAG  21 januari 2021


1. Opening
2. Vaststelling van de agenda en mededelingen
3. Spreekrecht
4. Aanwijzing en beëdiging griffier
TER BESPREKING/RAADSVOORSTELLEN
5. Voorstel tot overheveling van niet-bestede middelen uit de septembercirculaire 2020
6. Voorstel tot vaststelling van Ruimte voor Dongen – raamwerk voor de omgevingsvisie 1.0
7. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Sint Josepshtraat 39
8. Voorstel tot vaststelling van de uitgangspunten voor inkoop sociaal domein 2022
9. Evaluatie Arbeidsmigranten


DEEL TWEE VRIJDAG 22 januari 2021

VASTE AGENDAPUNTEN
10. Stand van zaken Beljaart fase 1 – Eteck
11. Raadsinformatiebrieven
Corona
RIB 80 – Coronavirus Update 03122020 met bijlagen
RIB 02 – Coronavirus Update 05012021 met bijlagen
RIB 04 – Coronavirus Update 13012021 met bijlagen
Regulier
RIB 77 – Evaluatie inzet wijk GGD
RIB 78 – Toekomstperspectief Cammeleur 3.0
RIB 79 – Ontwikkelingen sociaal domein_november 2020
RIB 81 – Tussentijdse rapportage ANWB AutoMaatje Dongen
RIB 82 – Stand van zaken Uitvoeringsplan Grondstoffen
RIB 01 – Decembercirculaire 2020
RIB 03 – Gecertificeerde instellingen
12. Rondvraag
13. Sluiting


2021

Eerste opiniërende raadsvergadering van Dongen in twee delen

ANALYSE 

UPDATE .Dongen ,21 en 22 januari 2021. Wat een techniek wordt er gebruikt bij de raadsvergadering in Dongen en waarom begint de vergadering na de schorsing donderdag,op vrijdag vroeger dan aangekondigd waardoor in ieder geval sommigen het eerste half uur hebben gemist ? Wie is wie. Wie was afwezig en waar blijft het verslag van de eerste pakweg 12 minuten. Waarom staat de partij niet achter de naam en zit Joeri de Jong voor de gemeente Oosterhout in de raad van Dongen en zijn alle raadsleden 'gasten' soms nog in het Engels geschreven ? Kortom erg overzichtelijk was het allemaal niet. Rommelig , anders, maar wel volgens het boekje en soms significant daar buiten.Het wisselen van griffier , het coronavirus, en de onwennigheid. Het zal wel. De opiniërende raadsvergadering van donderdag 21 januari 2021 ,die ook de eerste was in het nieuwe jaar zit er op. Of eigenlijk nog niet. De kleine oogjes werden zichtbaar en de vermoeidheid nam toe.  Zoals het gaat met elke té lange vergadering. Letterlijk ter elfder ure werd besloten om de niet afgewerkte agendapunten te verzetten naar vrijdag 22 januari. Al met al misschien een reden voor het presidium met al de ervaring die er is vooraf in te schatten hoe belangrijk en tijdrovend sommige agendapunten zijn. Ook een korter kerstreces is een manier om té veel agendapunten te stoppen in vergadering van een belangrijk orgaan als de gemeenteraad. In Dongen is het al een traditie dat na een reces de agenda te lang is. Ook nu : de agenda was te vol en het waren ook bijzonder belangrijke zaken die op de rol stonden. Zo waren er – op veilige digitale afstand- drie insprekers, waarvan er twee voor een nieuw woonwijkje in het dorp en een die de problemen van de huisvesting van de voedselbank becommentarieerde en dat agendapunt het belangrijkste maakte voor de raad. Immers vóór 1 maart moet er een oplossing komen om het voortbestaan van de voedselbank te garanderen of in ieder geval van een nieuw onderkomen te voorzien. Het gebouw waar deze helaas nog veel te veel nodig zijnde sociale instelling onderdak vindt is nu eigendom van Casade. Eerder was de huur al opgezegd door voormalig eigenaar de gemeente. Een motie 'vreemd aan de dag 'was volgens de gehele oppositie nodig om het onheil van een dakloze voedselbank te voorkomen. Marike Schouten (D66) deed het woord namens de Ouderenpartij, haar partij en het CDA.. Wethouder van Boxtel luisterde mee en heeft al een aantal inspanningen gedaan om het 'kwaad' dat de voedselbank boven het hoofd hangt te voorkomen. De toezeggingen waren zo duidelijk en hoopgevend dat na een korte schorsing de motie van tafel ging . 'Er komt een oplossing hoe dan ook' zegde de wethouder toe. Er is een nieuwe griffier. Toon Cornelissen die een aantal maanden de honneurs in Dongen waarnam als interim( 'zonne goeie hebben wij nog nooit gehad') ,kreeg mooie woorden en een ruiker. Eric Dammingh is benoemd als nieuwe griffier voor de Dongense raad en legde de gelofte van trouw af. Het tweede gedeelte van de opiniërende raadsvergadering na de schorsing – het gedeelte van vrijdag 22 januari 2021 – is nu ook te zien in de liveopname. De rondvraag is niet kunnen worden besproken wegens het vroegtijdig eindigen van de service van een bedrijf die de notulen van de gemeenteraad verzorgd en archiveert. In overleg met de raadsleden is die nu schriftelijk. Deze krant zal op een later moment daarvan nog verslag doen.


OOK HIER 


Besluiten college Vergadering  van B&W gemeente Dongen van dinsdag 19 januari 2021Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang

Het college heeft besloten tot vaststelling van de beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang Gemeente Dongen 2021. De beleidsnotitie beschrijft welke taken het gemeentebestuur heeft op het gebied van kinderopvang en vooral ook hoe de gemeente daarmee omgaat.


Participatie-overeenkomst Zonnepark Tichelrijt

Het college heeft besloten goedkeuring te verlenen aan de participatieovereenkomst ten behoeve van Burgerzonnepark Tichelrijt 3 in Dongen, tussen de Zonnepark Tichelrijt 3 BV en de coöperatieve vereniging Energie Dongen. De raad wordt nader geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.


Contract accountant

Het college heeft besloten af te wijken van het inkoopbeleid en daarmee de gemeenteraad de mogelijkheid te bieden de accountantsdiensten één op één te gunnen aan Verstegen Accountants en Belastingadviseurs. De gunning met een raadsvoorstel wordt voorgelegd aan de raad. Het huidige contract met de accountant loopt af na de controle van de jaarrekening 2020, op 31 juli 2021. Deze accountant heeft de afgelopen jaren ervaring en specifieke kennis op gedaan bij de gemeente Dongen en dat is een voordeel bij zowel de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording als ook de bijzondere omstandigheden in de Corona-periode.


Besluit Wmo 2021

Het college heeft besloten tot vaststelling van de tarieven en vergoedingen Wmo 2021. De gemeente heeft diverse contracten t.b.v. de uitvoering van de Wmo met leveranciers afgesloten. In deze contracten zijn indexeringsbepalingen opgenomen. Door toepassing van deze indexering is een jaarlijkse aanpassing van het Besluit Wmo, mede gelet op de jaarlijkse wijziging van overige landelijke bedragen, noodzakelijk.


Kadernota 2022 GGD Hart voor Brabant

Het college heeft kennis genomen van de kadernota 2022 van de GGD Hart voor Brabant. In de kadernota staan de inhoudelijke en financiële randvoorwaarden voor 2022 benoemd. Het college stelt de gemeenteraad voor akkoord te gaan met de inhoudelijke koers van de kadernota 2022 en daarnaast een zienswijze in te dienen over de voorgenomen indexering van de inwonerbijdrage 2022. Daarbij wordt de GGD Hart voor Brabant opgeroepen om de prijsinflatie binnen de begroting op te vangen zodat deze niet leidt tot verhoging van de inwonerbijdrage.


Mandaten Archiefwet

Het college stemt in met mandatering van bevoegdheden archiefwet aan het afdelingshoofd informatievoorziening van de gemeente Tilburg. Op het gebied van jeugdhulp, ondernemersbegeleiding en uitkeringen voert de gemeente Tilburg taken uit voor de gemeente Dongen. De mandatering regelt de bevoegdheden met betrekking tot bijbehorend informatiebeheer (ontvangen, registreren/vervaardigen, bewaren en vernietigen van documenten).


Herontwikkelen  van locatie Hof 35

Het college stemt in met het principeverzoek van een ontwikkelaar voor herontwikkelen van de locatie Hof 35 van winkel naar wonen. Het betreft plannen voor de realisatie van vijf huurappartementen en het realiseren van acht parkeerplaatsen. Het betreft de voormalige golfsportwinkel in de wijk Biezen. Het pand staat al geruime tijd leeg. DOMEV Vastgoed BV uit Oisterwijk wil herbestemmen naar vijf huurappartementen van gemiddeld 90 m2 in het betaalbare segment voor de doelgroep van één tot tweepersoons huishoudens. Hiermee wil DOMEV Vastgoed BV tegemoet komen aan de vraag naar betaalbare huurwoningen voor starters op de woningmarkt en alleenstaanden die in Dongen woonruimte zoeken. De initiatiefnemers worden gevraagd het plan nader uit te werken, de juiste procedure te volgen en een omgevingsdialoog te voeren met omwonenden en belanghebbenden.

Gemeenteraads-vergaderingen vooorlopig enkel online te volgen ! 


 

In verband met de coronamaatregelen zullen álle raadsvergaderingen voorlopig worden gehouden zonder publiek en pers. De vergaderingen  vanaf 29 oktober  2020 zullen live worden gestreamd en is dus op hetzelfde moment in beeld en geluid te volgen via Notubiz

en de dag erop in  deze krant 


Zolang er  een (corona) reden is voor de Dongense gemeenteraad de vergaderingen in het kader van de openbaarheid ervan online te houden kun je als extra service via deze internetkrant een dag na een  gemeenteraadsvergadering die integraal terugkijken en -beluisteren. De opnames blijft beschikbaar tot aan de volgende openbare vergadering van de raad. Op ons youtube-kanaal zijn de vergaderingen blijvend beschikbaar. Van  sommige belangrijke onderwerpen die in de raad besproken worden  wordt  bovendien een verslag of  een redactionele analyse gemaakt die  dan in de loop van de vrijdag op deze pagina te lezen is.

Een analyse

Wethouder krijgt bijval bij perikelen rond vvDongen


hopelijk geen owngoal  in Dongen

Wie de bal kaatst moet die terugverwachten. Alhoewel het in de raad over voetballen gaat ,dit gezegde is wel van toepassing op vvDongen en thuisploeg raad. De vereniging plaatste na discussies in de raad tijdens de begrotingsvergaderingen scherpe kanttekeningen bij de raadsbesluiten die de vereniging onwelgevallig waren. Wethouder Rene Jansen was de gebeten hond. Hij is degene die over sportzaken gaat en bovendien op de gemeentekas moet letten. Beiden hebben echt met elkaar te maken. In de laatste besluitvormende vergadering van dit jaar kreeg hij tot zijn algemeen genoegen de raad grotendeels aan zijn kant en won hij glansrijk  een wedstrijd  in deze competitie. Fractievoorzitter van de PvdA Martin Montens trapte de bal af. Hij hekelde de houding van de voetbalvereniging die volgens hem een verkeerde gang van zaken schetste in ook de media. Het lange verleden en de dan genomen besluiten die geleid hebben tot recente beslissingen zijn glashelder en juist vindt hij. Montens gebruikte diverse voetbaltermen als metafoor voor de gang van zaken en verwees beweringen van de voetbalvereniging naar het bankje als zou de gemeente  vvDongen benadeeld hebben : “een onjuiste voorstelling van zaken “ volgens de voorman van de sociaal democraten. Een gele kaart. De Volkspartij Dongen viel haar coalitiepartij bij. Al eerder gaf de VPD in columns in diverse media aan, het niet met de houding van vvDongen eens te zijn. Ook werd de wethouder in kwestie via de lokale media uit de wind gehouden. Zo gaat dat. Denise Kunst is een woordenkunstenaar: ze verstaat het om het kaf van het koren  te scheiden en spaarde ook nu weer de kool en de geit door de nietsverhullende boodschap de sportpartij van Dongen te   willen zijn en te blijven. In de politiek bouwt men soms een image op die in dit geval ook klopt. De ouderenpartij bleek ook hier weer een idealistische inslag te hebben door te verzuchten naar één voetbalaccommodatie voor alle voetballende Dongenaren. Wethouder Jansen was tevreden over de steun die hij zowat raadsbreed kreeg en verklaarde graag in gesprek te willen blijven met vvDongen en door te gaan naar het zoeken naar een toekomstbestendige oplossing van de verenigingsproblemen. Kunstgras komt er in ieder geval. En de goeie wil is er. VvDongen schopt graag tegen de bal en dat doen ze over het algemeen best goed. De grootste moet ook tegenslagen kunnen verwerken. Dat hoort ook bij sportiviteit en fair play. De échte supporter heeft daar hopelijk alle begrip voor.Deze  vervelende  plaatselijke derby is waarschinlijk en  jammer genoeg  nog niet afgefloten, maar  een owngoal is niet gewenst, houdt de tribune leeg en zet geen (kunst)graszoden aan de dijk.PE