POLITIEK IN DONGENBesturen is vooruitkijken


Besturen is vooruitkijken. Of de raad dat in dit geval een zegen vindt laat zich raden en met raden heeft altijd iemand ongelijk. Ook dat is relatief. Het ene raadslid is maar wat blij dat de vakantie zich nu aandient, een ander voelt zich er juist niet lekker bij. Hoe je het ook bekijkt , het zullen niet enkel koffers en de caravan zijn die als bagage mee gaat naar de camping in Borger,Twente of Saint Tropez .Er wordt ook geestelijke bagage meegesleept, een onzekere nabije en misschien wel ver in het verschiet liggende onzekere politieke toekomst . Voor dorp en mens en altijd hoop op beter. Regeren is vooruitzien. Zoveel is wel duidelijk na een onrustige laatste besluitvormende raadsvergadering voor het zomerreces. Zoals in juist politieke kringen nog al eens voorkomt , er moesten knopen worden doorgehakt om later uit de knoop te kunnen komen. Een risico van juist in of verder in de knoop te komen is er zeker. Politiek is zowat het meest onzekere in het leven van alledag en het raakt eenieder. Een blik in de raadszaal : een aantal amendementen kwamen er aan te pas met de bedoeling uiteindelijk een betere beslissing te kunnen nemen over wat het college met het beoogde wensenlijstje van de raad gaat doen ;wat er zeker moet en kán gebeuren in ons dorp en wat het het allemaal mag gaan kosten. In september praat de raad over de kijk  er op van het college die haar licht eerst  schijnt  over de mening van de raad,  over wat de raad heeft gezegd en verder wil. Ook dan heeft de raad het laatste woord. Het aloude Dongense volksspel dat de naam 'dualisme' niet mag dragen werd ook in de laatste raadsvergadering van deze periode met verve gespeeld. Wel werd het spel met meer begrip voor de mogelijke verliezer gespeeld. Er was empathie waarneembaar,.....HIER VERDER LEZEN 


VERGADERING VAN 15 JULI

Het is nu zomerreces. De raad vergadert op 9 september over de schuldenquote van de gemeente. De politieke berichtgeving van de krant staat gedurende deze tijd ook op een laag pitje. Is er wel nieuws vanuit de raad of college lees je dat uiteraard  direct in deze Dongense Internetkrant 

Uitgelicht Vragenhalfuurtje


Informatieavond Stichting DonckHuys m.b.t. de Cammeleur steekt wethouder René Jansen

foto  via twitter


Het vragenhalfuurtje is een in het leven geroepen vraagbaak voor raadsleden voorafgaand aan een besluitvormende raadsvergadering en kan bovendien verduidelijkt werken voor raad of college. Zo ook bij de laatste opiniërende raadsvergadering voor het zomerreces.Hierin stelde de Dongense VVD een vraag aan wethouder Jansen over de informatieavond die op woensdag 14 juni belegd is door de Stichting DonckHuys. De VVD vond het ook opmerkelijk dat enkel de pers melding maakte van de mening van de stichting over de gang van zaken een week daarvoor met betrekking tot de situatie rondom de Cammeleur .Wethouder Jansen was in aanvang terughoudend in zijn antwoord. Duidelijk werd wel dat de gemeente niet uitgenodigd was voor de informatieavond. Er bleken wel uitnodigen te zijn verstuurd naar anderen Aldus gevraagd zei de wethouder geen formele terugkoppeling te hebben ontvangen over de inhoud van de avond.“Via via heb ik wel het een en ander gehoord. Ik kan niet inschatten of dat een objectieve en volledige terugkoppeling is. Om die reden lijkt het mij niet goed als ik op de inhoud in ga “Volgens de wethouder was de gemeente ook geen toehoorder bij de informatieavond en dus is geen bijdrage geleverd, ook niet op verzoek Stichting DonckHuys. Er is dan ook geen sprake van woord en wederwoord vindt de wethouder. Die vond overigens ook dat de output van de informatieavond geen invloed kan hebben op het lopende proces

HIER VERDER LEZEN


Pilot gemeenteraad in september:

Raad wil laagdrempelig in gesprek met inwoners van Dongen
De gemeenteraad van Dongen houdt in september een pilot om een nieuwe manier van vergaderen te oefenen. Dat heeft de werkgroep democratische vernieuwing met leden uit de zes Dongense politieke partijen, deze week afgesproken.Komende maand volgen meer bijzonderheden. Maar er wordt gewerkt aan een opzet met een kleinschalige gesprekstafel. Gesproken wordt over één onderwerp. Gespreksleider is een van de raadsleden, te benoemen door de griffier. Bij het onderwerp betrokken Dongenaren nemen plaats aan tafel. Van elke politiek partij schuift één raadslid aan. De betrokken wethouder en de vakinhoudelijk ambtenaar zijn op de tweede rij beschikbaar. Daar is ook plaats voor de media. Het onderwerp en de datum van de gesprekstafel worden in augustus bekend gemaakt.

Doel van de pilot
,,Doel is het mogelijk maken van een laagdrempelig gesprek met de inwoners van Dongen. Zodat direct en persoonlijk met elkaar kan worden gesproken. Met de pilot wil de raad onderzoeken op welke manier dit het best kan worden georganiseerd. Aan het eind van deze pilot worden de deelnemers gevraagd naar hun ervaringen. De uitkomst hiervan zal worden gebruikt voor een volgende pilot en uiteindelijk een nieuw vergadermodel’’, aldus raadsgriffier Eric Dammingh.

Werkgroep democratische vernieuwingOp dit moment vergadert de gemeenteraad op basis van drie stappen: een raadsinformatieavond, een opiniërende raadsvergadering en een besluitvormende raadsvergadering. De werkgroep democratische vernieuwing heeft de afgelopen tijd gesproken over een nieuw vergadermodel, waarbij het gesprek met de inwoners een meer centrale plaats krijgt. De inwoner krijgt op deze manier een andere plek in de besluitvorming van de gemeenteraad

VVD foto

Dongense VVD: Niet op de pof leven
Eigen berichtgeving Dongense VVD
De schuldenpositie van Dongen is hoog. Als we alle wensen voor uitgaven doorzetten, en tellen daarbij op de 11 miljoen euro die de investeringen voor de scholen extra gaan kosten, schieten de schulden door het plafond. Als we de gemeente Dongen financieel gezond willen houden, zullen we een spaarpot moeten gaan opbouwen.
Extra ruimte voor investeren
Eigenlijk is het onverantwoord om de schulden in Dongen nog verder te laten oplopen. We zitten aan de grens waarvoor een ‘rood licht’ staat. Toch is de Dongense VVD van mening dat noodzakelijke investeringen in de scholen moeten doorgaan. Daarom zijn wij bereid de schuld voor de komende jaren nog wat verder te laten oplopen. We hebben daarbij wel de afspraak gemaakt dat we dit voor enkele jaren toestaan. Met deze extra investeringen kunnen we de noodzakelijke ontwikkeling voor de scholen mogelijk maken. Tegelijkertijd gaan we een spaarpot opbouwen. De gemeenteraad heeft afgesproken dat we vanaf nu in de begroting jaarlijks een fors bedrag in onze reserve gaan stoppen. We leggen ons een grens op om niet al het geld wat we jaarlijks beschikbaar hebben helemaal op te maken. Dat heeft twee belangrijke voordelen: als het moeilijk wordt, hoeven we niet direct fors te bezuinigen en hebben we een spaarpot om de risico’s van onze schulden te dragen. 

HIER VERDER LEZEN 

CDA fractie spreekt over ambities en doelstelling van onze gemeente

Eigen berichtgeving CDA
Op dinsdag 6 juli is de Kadernota 2022 behandeld door de gemeenteraad. Hierbij wordt de raad uitgenodigd om richting te geven aan de ambities en doelstellingen van onze gemeente. Op basis van de nu bekende informatie is de verwachting dat de ruimte voor extra uitgaven de komende jaren beperkt is, tenzij daar lagere uitgaven tegenover staan of er nieuwe positieve meevallers ontstaan. Het CDA heeft zich als volgt uitgesproken over deze Kadernota in de algemene beschouwingen.

Rentmeesterschap
Een van de belangrijkste uitgangspunten van het CDA is rentmeesterschap. Hierbij denken we niet alleen aan onszelf, maar juist ook aan de volgende generatie, aan onze kinderen en kleinkinderen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd, dat geldt zowel voor het doel als voor de hoogte van de investeringen.Zo baart de huisvestiging van de scholen ons zorgen. Eind mei 2021 is duidelijk geworden dat we rekening moeten houden met extra kosten voor de nieuwbouw van de IKC ’s Gravenmoer en IKC J.J. Anspachschool. In totaal komt het zelfs neer op een extra investering van 11 miljoen euro voor de gehele onderwijshuisvestiging. Op donderdag 8 juli zal de raad, op aanvraag van de oppositiepartijen CDA, D66 en OPD, hierover spreken. HIER MEER LEZENCDA is kritisch over de rol van de wethouder in zake Onderwijshuisvestiging

Eigen berichtgeving CDA

Foto aaang elverd door CDA

Op donderdag 8 juli heeft de gemeenteraad, op aanvraag van de oppositiepartijen CDA, D66 en OPD, gesproken over de Onderwijshuisvestiging van de basisscholen in Dongen. Aanleiding was de onaangename verrassing dat de bouw van IKC JJ Anspachschool en IKC ‘s Gravenmoer bijna twee keer zo duur zou worden. Het hele scholenplan zelfs 11 miljoen euro duurder dan eerder berekend.

Rol van de wethouder
Uit de pers heeft de CDA fractie mogen vernemen dat de wethouder al tijden wist dat het duurder zou worden. In hetzelfde bericht kaatste de wethouder de bal terug naar de gemeenteraad, alsof de raad verantwoordelijk is voor het wel of niet doorgaan van de nieuwbouw. Dit deed verantwoordelijk wethouder Van Boxtel (PvdA) zonder te reflecteren op haar eigen rol. CDA fractievoorzitter Annemarie van Eenennaam gaf aan dat de moeilijkheid van het uitvoeren van een plan niet alleen het zorgen dat het uitgevoerd gaat worden is, maar juist ook binnen het gestelde budget dit voor elkaar te krijgen. Het is juist de taak van de wethouder om dit in goede banen te leiden.

HIER VERDER LEZEN

Gemeenteraad Dongen stemt unaniem in

met Regionale Energie- en Klimaatstrategie


Tijdlijn REKS


De gemeenteraad heeft op 27 mei 2021 unaniem ingestemd met de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) in Hart van Brabant. In de REKS staat hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Hoe we onze huizen duurzaam kunnen verwarmen en hoe we onze omgeving kunnen beschermen tegen hitte, droogte en wateroverlast. Wethouder René Jansen reageert met trots op deze belangrijke mijlpaal. “Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het opstellen van de REKS. Het instemmen met de REKS zorgt ervoor dat we weer een stap dichterbij het verduurzamen en het klimaatbestendig maken van de regio Hart van Brabant zijn. Duurzaamheid en klimaat zijn onderwerpen die verder gaan dan de gemeente grenzen, daarom is de REKS zo belangrijk. En uniek, want Hart van Brabant heeft als enige regio in Nederland de ‘K’ (aanpak Klimaat) nadrukkelijk een plek gegeven ”

HIER MEER LEZENBesluiten college B&W van

dinsdag 20 juli 2021 

Inkoopstrategie jeugdhulp

Het college stemt in met de inkoopstrategie jeugdhulp. De gemeenten in Hart van Brabant willen goede zorg en ondersteuning die toegankelijk is voor inwoners die het nodig hebben en die betaalbaar is voor de gemeenten. Veel inwoners maken gebruik van meerdere voorzieningen. Zij moeten geen last hebben van verschillende loketten of schotten in de regelgeving. Daarom gaan de gemeenten op een andere manier zorg inkopen, zodat er een samenhangend en toegankelijk aanbod ontstaat dat betaalbaar is. In januari 2021 zijn we gestart met de voorbereiding van de nieuwe regionale inkoop van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie. Het doel is op 1 juli 2022 te werken volgens de nieuwe inkoopstrategie.

Achtervangovereenkomst met Stichting WSW

Het college stemt in met het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst met de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) per 1 augustus 2021. Woningcorporaties gaan leningen aan, waarmee ze sociale huurwoningen kunnen bouwen, verduurzamen en onderhouden. Het WSW staat hiervoor borg. Afgelopen jaren heeft WSW met de VNG, het Ministerie van BZK en met Aedes (de overkoepelende organisatie van woningcorporaties) gewerkt aan een verbetering van het borgstelsel met het Rijk en gemeenten als achtervanger.

Ondertekening convenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Het college stemt in met het ondertekenen van het convenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet. Per 1 januari 2022 wordt deze wetswijziging van kracht. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente (financieel) verantwoordelijk wordt voor het leveren van jeugdzorg. Het huidige woonplaatsbeginsel is gebaseerd op de woonplaats van de gezagsdrager (ouders of voogd) van een jeugdige. Het nieuwe woonplaatsbeginsel gaat uit van de woonplaats waar de jeugdige staat ingeschreven op het moment van de zorgvraag. Doel van de wetswijziging is het verminderen van administratieve lasten, het sneller kunnen leveren van zorg en ondersteuning aan jeugdigen en het versterken van preventie.

Handboek digitale vervanging bouwvergunningen

Het college heeft besloten tot vaststelling van het handboek ‘digitale vervanging bouwvergunningen voormalige gemeente Dongen en ’s Gravenmoer 1902 – 1996 en gemeente Dongen 1997 – 2009’. De gemeentearchivaris heeft het handboek positief beoordeeld. De digitalisering van het bouwarchief vergroot het raadpleeggemak voor inwoners, onderzoekers en medewerkers van de gemeente. De archiefwet geeft de mogelijkheid analoge documenten te vernietigen die zijn vervangen door digitale documenten. De gemeentelijke monumenten zijn uitgezonderd van deze vervangingsprocedure en blijven in analoge vorm beschikbaar, maar zijn ook digitaal in te zien.

Handboek digitale vervanging facturen

Het college heeft besloten tot vaststelling van het handboek ‘digitale vervanging van de op termijn te vernietigen analoog ontvangen facturen gemeente Dongen’. De gemeente- archivaris heeft het handboek positief beoordeeld. De gemeente Dongen heeft alle maatregelen getroffen die nodig zijn voor de inrichting van apparatuur, toepassing van software, keuzecriteria en wijze waarop de reproductie tot stand komt (scan en registratieproces) en de controle hierop, het vernietigingsproces en de kwaliteitsprocedures. Dit houdt in dat toekomstige facturen 8 weken na ontvangst en scanning en registratie kunnen worden vernietigd.

Ruimte voor Ruimte woning Fazantenweg

Het college neemt op grond van het ingediende principeverzoek, een positief standpunt in voor de realisatie van een Ruimte voor Ruimte (RvR) woning aan de Fazantenweg ongenummerd naast 12. Het college heeft kennis genomen van de omgevingsdialoog die met de directe omwonenden is gevoerd. De initiatiefnemer wordt met een brief geïnformeerd over de te doorlopen procedure. Voor deze ontwikkeling kan een wijzigingsplanprocedure artikel 3.6 Wro doorlopen worden. Met de ruimtelijke onderbouwing wordt onderbouwd of dat de gewenste ontwikkeling ruimtelijk aanvaardbaar is en of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

Uitbreiding/herontwikkeling van comfortcamping De Groenstraat

Het college neemt een positief standpunt in voor de uitbreiding/herontwikkeling van Comfortcamping De Groenstraat aan de Groenstraat 8. Het college heeft kennis genomen van de omgevingsdialoog die met de directe omwonenden is gevoerd. De initiatiefnemers willen de ontwikkelingen van de laatste jaren evenals een verdere ontwikkeling in de toekomst planologisch regelen. Hiervoor dienen de initiatiefnemers een bestemmingsplanherziening te doorlopen.

Eindafwikkeling
anterieure overeenkomst bestemmingsplan Eindsestraat 45

Het college stemt in met de eindafwikkeling van de anterieure overeenkomst van 10 juli 2014 over het bestemmingsplan Eindsestraat 45. Een bedrag van
€ 26.185,67 wordt betaald aan Zorgaccommodatie ’t Zonneke B.V. Deze betaling wordt verrekend met een door ’t Zonneke aan de gemeente te betalen bedrag van
€ 20.842,92 voor kwaliteitsverbetering van het landschap.

Aanpak derde fase van verdeling van de coronasteunmiddelen

Het college stemt in met de aanpak voor de derde fase van verdeling van de coronasteunmiddelen 2020 en 2021 waarbij alle vrijwilligersorganisaties van Dongen in de gelegenheid worden gesteld om een aanvraag in te dienen. De betreffende vrijwilligersorganisaties worden gericht benaderd. Team Maatschappelijk Beleid van de gemeente wordt gemandateerd om de aanvragen te beoordelen en te beslissen over de toekenning.

Voortgangsrapportage Omgevingswet

Het college stemt in met de voortgangsrapportage Omgevingswet van het tweede kwartaal van 2021. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is 1 juli 2022.D66 Dongen: Einde energieproblematiek Beljaart

fase 1 in zicht?

v.l.n.r. Joeri de Jong, Marieke Schouten, Henriet Jespers - van Dongen (Jan Stads / Pix4Profs).

Eigen

berichtgeving

D66Tijdens de opiniërende raadsvergadering van 17 juni is de gemeenteraad bijgepraat door wethouder van Boxtel over de meest recente ontwikkelingen rondom de energieproblematiek in Beljaart fase 1. Voor D66 is duidelijk dat we op de goede weg zijn, maar dat met name in de binnenhuisinstallaties nog problemen zijn die moeten worden opgelost. De afgelopen maanden is veel werk verzet om de energieproblematiek in Beljaart fase 1 aan te pakken. Vorige week heeft Eteck, met hulp van onderaannemers, de centrale installatie gespoeld om de vervuiling te verwijderen. Ook veel van de binnenhuisinstallaties zijn ontdaan van vervuiling zodat het systeem hopelijk snel weer naar behoren functioneert.

Tijdens de spoelingen zijn echter veel problemen geconstateerd aan de binnenhuisinstallaties. De vervuiling van de afgelopen 13 jaar hebben hier direct of indirect invloed op gehad. Voor D66 is duidelijk dat deze problemen moeten worden opgelost zodat dit hoofdpijndossier kan worden afgesloten.

Wijkraad de Beljaart heeft de gemeente en Eteck daarom een voorstel gedaan om via een collectieve oplossing de resterende problemen te verhelpen. Kortgezegd houdt dit in dat alle binnenhuisinstallaties worden nagekeken en er per huis een offerte gemaakt wordt voor de noodzakelijke aanpassingen. De kosten worden dan gedeeld door de huiseigenaar, Eteck en de gemeente. Afgelopen donderdag vroegen wij de wethouder om een reactie op dit plan. Zij gaf aan dat de binnenhuisinstallatie de verantwoordelijkheid is van de huiseigenaar. Dit is wat D66 betreft te kort door de bocht.Wat ons betreft wordt er gezamenlijk gezocht naar een oplossing die recht doet aan de ontstane situatie. Hierbij moet vanuit de gemeente gedacht worden in mogelijkheden en vanuit vertrouwen naar de inwoners. In Dongen doen we dingen immers samen!

De weg naar een evenwichtige en duurzame wijk

Angela Horsten / VVD


Dongen, 22 juni 2021 Afgelopen donderdag werd de startnotitie Noorderlaan besproken in de gemeenteraad. De meeste partijen, waaronder de Dongense VVD, zijn van mening dat de startnotitie nog niet klaar is. Er dient nog een kwaliteitsslag gemaakt te worden. De startnotitie is teruggenomen door de wethouder en komt na het zomerreces terug.


Een nieuwe wijk

Wij zijn heel blij dat de Noorderlaan ontwikkeld mag worden tot een woonwijk. De behoefte aan woningen is groot. Om zo’n wijk te ontwikkelen moet er goed over zijn nagedacht. Wat zijn de toekomstige ontwikkelingen waar ook rekening mee gehouden moet worden? Hoe wordt de wijk opgebouwd en wat is de basis voor de structuur? Gaan we innovatief en flexibel bouwen bijvoorbeeld? Kortom, een nieuwe wijk is iets waar zorgvuldig over nagedacht moet worden, omdat hij er meer dan 50 jaar zal staan.


Evenwicht

Voor de Dongense VVD is een goed samengestelde wijk erg belangrijk. Een goede mix van sociale huur, middel dure huur, starterswoningen en ook koopwoningen voor het duurdere segment. Casade heeft 50% van de bouwrechten en dat moeten niet alleen sociale huurwoningen worden. Daarnaast kan Casade ook middel dure huur en starterswoningen bouwen. Verder vinden wij dat de ruimte zo optimaal mogelijk benut dient te worden. De uitstraling van de wijk is van belang. Wij hebben nog onvoldoende zicht op de behoefte van onze inwoners. Allemaal zaken waar rekening mee gehouden moet worden in de nieuwe wijk langs de Noorderlaan.

HIER MEER LEZEN   ( eigen berichtgeving Dongense VVD)