POLITIEK IN DONGEN

Agenda Opiniërende raadsvergadering
14 oktober 2021
Aanvang 20.00 uur
Locatie Raadszaal gemeentehuis Dongen


1 Opening
2. Vaststelling van de agenda en mededelingen
3. Spreekrecht
De richtlijnen voor het spreekrecht kunt u  HIER vinden


T E R B E S P R E K I N G / R A A D S V O O R S T E L L E N


4. RV: Vaststellen bestemmingsplan Oude Baan 133 + ongenummerd
5. RV: Vaststelling bestemmingsplan Eindsestraat ongenummerd naast 76
6. RV: Doorontwikkeling Sociaal Domein
7. RV: Zienswijze begrotingswijzigingen 2021 en 2022 GGD + zienswijze wijzigingen Gemeenschappelijke Regeling GGD
8. RV: 2021-014210 Dilemma’s en uitgangspunten Water- en Rioleringsplan
9. RV: 2021-014839 Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Bravoo
10. RV: Wijzigen statuten Bravoo


O V E R I G E A G E N D A P U N T E N


11. Stand van zaken Beljaart fase 1 – Eteck
12. Rondvraag
13.Sluiting


RV : RAADSVOORSTEL

Opiniërende raadsvergadering
14  oktober  2021

VERSLAG   Twee onderwerpen stonden deze keer centraal: de doorontwikkeling sociaal domein in Dongen en het bespreken van dilemma's en uitgangspunten van het raadsvoorstel over een nieuw water- en rioleringsplan. Wat opviel bij beide onderwerpen was- zonder dat er een pasklare oplossing te verwachten is van alle bij de onderwerpen te verwachte problemen – de ijver waarmee de raad zich had voorbereid. Beide onderwerpen leenden zich ook uitstekend voor een zinnige discussie. Het rioleringsstelsel, de toekomst ervan die en onvermijdelijke invloed daarop van de klimaatsveranderingen zal net als de oprichting van een sociaal dorpsteam nog frequent terugkomen in de raad. Deze krant gaat na de besluitvormende raadsvergadering verder in op het ( lokale) hemelwaterprobleem in het algemeen en zal daarbij de bevindingen van de raad meenemen.

De vergadering begon met het verkiezen en het na de eedaflegging installeren van de nieuwe ( tijdelijke ) wethouder Cors Zijlmans. Burgemeester Starmans zei er van overtuigd te zijn dat de nieuwbenoemde wethouder een grote aanwinst zal blijken te zijn voor Dongen, gezien zijn grote staat van dienst. Het stemmen en daarmee het onderschrijven van de geloofsbrieven gingen in het kader van de gemeentewet hoofdelijk en geheim. Door afwezigheid van diverse raadsleden en daarbij inbegrepen de gehele fractie van de ouderenpartij, was er desondanks wel een voldoende quorum die de nieuwe wethouder verwelkomde met 15 voor- en een tegenstem.

Het zowat raadsbreed gesteunde raadsvoorstel om te komen tot het vormen van een sociaal dorpsteam zag de raad zowat als een voldongen feit. In de toekomst zullen deze eerste voorstellen die nu ter tafel liggen zeker een rol gaan spelen in de Dongense gemeenschap. De discussie over het toekomstig sociale dorpsteam spitste zich vooral toe over de samenstelling er van. Er is een grote rol weggelegd voor vrijwilligers. Daar zette de  raad nog al wat kanttekeningen bij.

HIER VERDER LEZENVOLKSPARTIJ DONGEN zet ' Dongen op 1'


René Jansen lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen voor VPD


Het was eigenlijk geen verrassing meer;onder het motto 'Never chance a winning team ' is woensdagavond 13 oktober, tijdens de Algemene Leden Vergadering van de Volkspartij Dongen, waarin ook een start werd gemaakt aan de verkiezingscampagne,de kop van de verkiezingslijst bekend geworden als resultaat van de ledenverkiezing die avond. De lijst VPD wordt aangevoerd door huidig wethouder René Jansen.Jansen was hiervoor acht jaar gemeenteraadslid. Een vertrouwt gezicht dus en een verenigingsman pur sang. De partij noemt hem een 'boegbeeld' van de VPD en zegt trots te zijn op haar wethouder en nu dus ook lijsttrekker die 'het verenigingsleven een warm hart toedraagt' .Denise Kunst, nu fractievoorzitter van de Volkspartij Dongen, is tweede geworden op de lijst.”Kunst heeft de afgelopen periode veel ervaring opgebouwd als fractievoorzitter en wil zich graag ook een vierde periode inzetten. Zij is ook een belangrijk vertegenwoordigster van de gemeenschap in ’s Gravenmoer “ zo omschrijft de partij haar in een na de vergadering uitgegeven persbericht.

HIER VERDER LEZEN  Foto's  : Jan Stads | Pix4Profs

Volkspartij Dongen en Dongense VVD dragen Cors Zijlmans voor als nieuwe wethouder 

Foto aangeleverd door de gemeente Dongen


De twee overgebleven partijen die op dit moment nog deel uitmaken van de Dongense coalitie, dragen Cors Zijlmans uit Zevenbergen ( woonplaats) voor als nieuwe derde ( tijdelijke) wethouder van Dongen. De voordracht aan de raad is donderdag 14 oktober tijdens de reguliere opiniërende raadsvergadering. De Heer Zijlmans is volgens een vandaag door de Volkspartij Dongen en de Dongense VVD uitgegeven persbericht, na de officiële benoeming per direct beschikbaar. Volgens de twee partijen wordt met de heer Zijlmans een ervaren wethouder in huis gehaald. De 68-jarige Zevenbergenaar, die uit het onderwijs komt, heeft ervaring als raadslid in Dinteloord, Prinsenland en Steenbergen en is drie bestuursperiodes wethouder geweest ; als 'kernwethouder' in Kruisland en De Heen en op parttime basis in Dinteloord en Prinsenland. Hij deed dit namens en telkens via een lokale partij.

Cors Zijlmans heeft in 2018 heel bewust afscheid genomen van de politieke arena heeft wel de motivatie om in Dongen 'met zin' aan de slag te gaan heeft Cors er nu veel zin in om in Dongen aan de slag te gaan. De korte periode tot maart 2021 speel daarbij een rol, maar is van plan om tijdens die korte bestuursperiode resultaten te boeken.Hij staat bekend om op een communicatieve manier van besturen. De heer Zijlmans heeft in een groot aantal bestuurlijke functies veel ervaring opgedaan Zowel de Volkspartij Dongen en Dongense VVD zeggen er vertrouwen in te hebben met Zijlmans een goede kandidaat te hebben aan gedragen die bovendien uit 'eigen' netwerkt komt. Cors Zijlmans zal voor 0,7fte aan de slag gaan en neemt een groot deel over van de portefeuille van voormalig wethouder Eline van Boxtel. We worden zaken rond het centrummanagement en de nieuwbouwlocaties Noorderlaan en Waspikseweg verdeelt onder de wethouders René Jansen en Petra Lepolder

Succesvolle afronding opleidingstraject

Nieuwe talenten Volkspartij Dongen

eigen berichtgevig Volkspartij Dongen

Woensdag 6 oktober heeft de slotsessie plaatsgevonden van het opleidingstraject van de Volkspartij Dongen. Voor de derde keer werd gebruik gemaakt van VIPS, het programma dat de partij zelf heeft ontwikkeld. Maar liefst 11 kandidaten hebben het programma succesvol afgerond.Ook dit keer was er sprake van buitengewoon veel enthousiasme en motivatie. Het resultaat mag er zijn. Alle kandidaten hebben interesse om zich in te zetten voor onze partij en de lokale politiek. VIPS staat voor ‘Volkspartij Dongen Innoveert, Participeert en is Sterk voor de toekomst’. De Volkspartij Dongen besteedt veel aandacht aan het vernieuwen en verjongen van de ledenlijst en met name de kandidaten die actief willen worden in de lokale gemeentelijke politiek.Het programma geeft een inleiding in de lokale politiek en staat open voor zowel jong als oud en iedereen uit Dongen, ’s Gravenmoer en Klein Dongen-Vaart die geïnteresseerd is. Vrijblijvend wordt kennis gemaakt met wat er speelt in Dongen. Het programma borduurt verder op eerdere succesvolle reeksen in 2013 en 2017. Het programma geeft o.a. door interactieve sessies en een debattraining in de raadszaal een inkijk in de Dongense politieke keuken. Als afsluiting van het geheel is er nog een leuke excursie met een “actueel politiek tintje”.   HIER VERDER LEZEN

Nieuwbouw Noorderlaan in de steigers

Eigen berichtgeving Dongense VVD

Foto : Aangeleverd door Dongense VVD

In de afgelopen periode is door de gemeente Dongen een uitgangspuntennotitie opgesteld voor de nieuw te bouwen wijk aan de Noorderlaan. Voor de zomer is er een raad brede motie ingediend waarmee deze opdracht is versterkt met door de gemeenteraad aangegeven kaders. Er komt een wijk met een diversiteit aan woningen waarbij er voor ieder wat wils zal zijn.

Doorstroming

De Dongense VVD heeft tijdens de bespreking van de uitgangspuntennotitie aangedrongen op een gezonde verdeling van woningen in de wijk: een verdeling van 35% goedkoop-35% middelduur-30% duur. Dat is ook belangrijk om doorstroming in de woningmarkt op gang te brengen. Die lijkt nu op slot te zitten. Iedere bewoner die doorstroomt naar een ander huis laat immers een woning achter. Daarnaast is voor ons leefbaarheid belangrijk. Verschillende typen woningen, zowel huur- als koopwoningen, bevorderen de leefbaarheid van de wijk.

Flexibel wonen

Flexibiliteit vindt de Dongense VVD ook een belangrijk thema. We moeten snel aan de gang, er is immers een tekort aan woningen. Maar ook flexibiliteit in het bouwen van woningen die kunnen meegroeien met levensbehoeften van de bewoners. Als derde is flexibiliteit gewenst op basis van de actuele woonbehoeften. En tenslotte vinden we zogenaamd modulair en prefab bouwen van belang in deze tijd. Hiermee kunnen we snel woningen realiseren voor starters bijvoorbeeld.

HIER VERDER LEZEN


7 oktober eerste pilot van gemeenteraad

Gemeenteraad van Dongen probeert nieuwe manier van vergaderen uit

Publiek en media van harte welkom en hebben een belangrijke rol in het geheel

Free photo One.Come Premium


Eigenlijk was het al eerder gepland, maar door allerlei omstandigheden wordt er nu pas een begin mee gemaakt. De raad houdt op donderdagavond 7 oktober aanstaande voor de eerste keer een pilot om een nieuwe manier van vergaderen te oefenen. Publiek en media zijn van harte welkom. De sessie begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de centrale hal van het gemeentehuis, Daar is voldoende ruimte voor deze probeer-sessie De Dongenaar hoeft zich daarvoor niet aan te melden.

Opzet + thema
Een uur lang wordt er gesproken over één gespreksthema. Bij het onderwerp betrokken Dongenaren nemen plaats aan een kleinschalige gesprekstafel. Van elke politieke partij schuift één raadslid aan. Gespreksleider is een van de raadsleden, te benoemen door de griffier. De betrokken wethouder en de vakinhoudelijk ambtenaar zijn op de tweede rij beschikbaar. Het onderwerp van 7 oktober betreft dilemma’s en uitgangspunten van riool- en waterbeheer. Gespreksleider is Angela Horsten (VVD). Namens het college is wethouder Petra Lepolder aanwezig.

Doel van de pilot
,,Doel is het mogelijk maken van een laagdrempelig gesprek met de inwoners van Dongen. Zodat direct en persoonlijk met elkaar kan worden gesproken. Met de pilot wil de raad onderzoeken op welke manier dit het best kan worden georganiseerd. Aan het eind van deze pilot worden de deelnemers gevraagd naar hun ervaringen. De uitkomst hiervan zal worden gebruikt voor een volgende pilot en uiteindelijk een nieuw vergadermodel’’, aldus raadsgriffier Eric Dammingh.

Werkgroep democratische vernieuwing
Op dit moment vergadert de gemeenteraad op basis van drie stappen: een raadsinformatieavond, een opiniërende raadsvergadering en een besluitvormende raadsvergadering. De werkgroep democratische vernieuwing heeft de afgelopen tijd gesproken over een nieuw vergadermodel, waarbij het gesprek met de inwoners een meer centrale plaats krijgt. De inwoner krijgt op deze manier een andere plek in de besluitvorming van de gemeenteraad.


VOORLOPIGE NIEUWE PORTEFEUILLE-INDELING B&W DONGEN

Het college van de gemeente Dongen heeft in de B&W-vergadering van dinsdag 28 september 2021 besloten tot een herverdeling van de portefeuilles. Dit in afwachting van actuele ontwikkelingen en de uitkomst van de besprekingen tussen de twee overgebleven coalitiepartijen Volkspartij Dongen en Dongense VVD.
Vorige week (woensdag 22 september) maakte Eline van Boxtel bekend per direct te stoppen als wethouder en stapte de PvdA uit de coalitie. Zie  in deze krant   een overzicht voor de huidige taakverdeling:

Portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders 2021-2022.

Vetgedrukt zijn de portefeuilles vermeld die tot nader order door de twee overgebleven wethouders René Jansen (VPD) en Petra Lepolder (VVD) worden waargenomen.


HIER VERDER LEZEN

Besluiten college B&W van

dinsdag12 oktober 2021 


Raadsvoorstel voortgangsrapportage grondexploitatie 2021


Het college heeft besloten tot vaststelling van de voortgangsrapportage grondexploitatie 2021 en legt deze voor aan de gemeenteraad. De gegevens uit deze voortgangsrapportage vormen de basis voor de paragraaf grondbeleid van de begroting 2022.


Subsidie Theek 5


Het college heeft besloten de subsidie 2020 voor bibliotheek Theek 5 vast te stellen op een bedrag van € 433.661,- Dit naar aanleiding van de jaarstukken en een goedkeurende controleverklaring van een onafhankelijke accountant. De verleende subsidie is middels voorschotten uitgekeerd, er hoeft dan ook geen verrekening van subsidie meer plaats te vinden. Voor 2021 wordt aan Theek 5 een subsidie verleend van € 430.660,-


Stimuleren taalontwikkeling kinderen


Het college heeft kennis genomen van de subsidieaanvraag van Theek5 gericht op het stimuleren van de taalontwikkeling van kinderen in de voor en vroegschoolse periode. Voor het schooljaar 2021-2022 wordt aan Theek 5 incidenteel een subsidie ad. € 38.628,- beschikbaar gesteld voor de inzet van de Voorleesexpress, Boekstart in de kinderopvang en de Boekstartcoach. De financiële dekking heeft plaats via aanwending van de rijksuitkering onderwijs-achterstandenbestrijding 2021. Het college hecht aan goede evaluatie alvorens een besluit wordt genomen over eventuele voortzetting.

foto : Jan Stads| Pix4Profs

VPD en VVD: Beter door met 3 wethouders


Dongen, 1 oktober 2021.Na het vertrek van wethouder van Boxtel en het verrek van de PvdA uit de Dongense coalitie is er een keuze voor de twee overgebleven coalitiepartijen hoe nu verder. Denise Kunst sprak voorafgaand aan de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 30 september namens de Dongense VVD de wens uit veder te willen met een voortzetting van de coalitie met een derde wethouder. Er is gesproken met alle partijen die vertegenwoordigd zijn in de raad. Volgens de fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij Kunst was het doel van de gesprekken ' het bepalen hoe we nu doorgaan tot de verkiezingen in maart 2022. ' Kunst : “De gesprekken waren intensief, open en constructief. De partijen hebben hun meningen en ideeën voor de komende periode kenbaar gemaakt. Het heeft ons inzicht gegeven in de voorkeur van een groot deel van de gemeenteraad “ Op basis van die gesprekken is er besloten om op zoek te gaan naar een derde wethouder voor de periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Er is volgens mevrouw Kunst hiervoor gekozen om ' besluitvorming voor onze gemeente en onze inwoners niet te vertragen'. Er komt een tijdelijke wethouder uit de 'netwerken' van de huidige coalitie. Met twee kandidaten zijn er gesprekken gaande. De beslissing wie mevrouw van Boxtel gaat opvolgen wordt binnen twee weken verwacht


LEES   ÓÓK DE REACTIES VAN DE ANDERE DONGENSE POLITIEKE PARTIJEN OP DE  RECENTE ONTWIKKELINGEN 

HIER VERDER LEZEN  

Stijn Sips (20) is de lijsttrekker voor het CDA Dongen – ’s Gravenmoer

Foto : CDA Dongen s Gravenmoer

Op vrijdag 3 september is Stijn Sips unaniem gekozen door de leden van het CDA Dongen – ’s Gravenmoer tot lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Voor het bestuur een mooie bekrachtiging van de alreeds ingezette vernieuwing.Het bestuur van het CDA Dongen – ‘s Gravenmoer droeg Stijn Sips voor aan haar leden. Stijn Sips is sinds 2019 zeer actief voor het CDA. Zo heeft hij meegeschreven met het CDA Visiedocument, heeft hij zich ingezet voor leden- en kandidaten werving, is hij voorzitter van de Communicatie Commissie en is hij steunfractielid.


HIER VERDER LEZEN

VVD foto

Dongense VVD: Niet op de pof leven
Eigen berichtgeving Dongense VVD
De schuldenpositie van Dongen is hoog. Als we alle wensen voor uitgaven doorzetten, en tellen daarbij op de 11 miljoen euro die de investeringen voor de scholen extra gaan kosten, schieten de schulden door het plafond. Als we de gemeente Dongen financieel gezond willen houden, zullen we een spaarpot moeten gaan opbouwen.
Extra ruimte voor investeren
Eigenlijk is het onverantwoord om de schulden in Dongen nog verder te laten oplopen. We zitten aan de grens waarvoor een ‘rood licht’ staat. Toch is de Dongense VVD van mening dat noodzakelijke investeringen in de scholen moeten doorgaan. Daarom zijn wij bereid de schuld voor de komende jaren nog wat verder te laten oplopen. We hebben daarbij wel de afspraak gemaakt dat we dit voor enkele jaren toestaan. Met deze extra investeringen kunnen we de noodzakelijke ontwikkeling voor de scholen mogelijk maken. Tegelijkertijd gaan we een spaarpot opbouwen. De gemeenteraad heeft afgesproken dat we vanaf nu in de begroting jaarlijks een fors bedrag in onze reserve gaan stoppen. We leggen ons een grens op om niet al het geld wat we jaarlijks beschikbaar hebben helemaal op te maken. Dat heeft twee belangrijke voordelen: als het moeilijk wordt, hoeven we niet direct fors te bezuinigen en hebben we een spaarpot om de risico’s van onze schulden te dragen. 

HIER VERDER LEZEN 

CDA fractie spreekt over ambities en doelstelling van onze gemeente

Eigen berichtgeving CDA
Op dinsdag 6 juli is de Kadernota 2022 behandeld door de gemeenteraad. Hierbij wordt de raad uitgenodigd om richting te geven aan de ambities en doelstellingen van onze gemeente. Op basis van de nu bekende informatie is de verwachting dat de ruimte voor extra uitgaven de komende jaren beperkt is, tenzij daar lagere uitgaven tegenover staan of er nieuwe positieve meevallers ontstaan. Het CDA heeft zich als volgt uitgesproken over deze Kadernota in de algemene beschouwingen.

Rentmeesterschap
Een van de belangrijkste uitgangspunten van het CDA is rentmeesterschap. Hierbij denken we niet alleen aan onszelf, maar juist ook aan de volgende generatie, aan onze kinderen en kleinkinderen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd, dat geldt zowel voor het doel als voor de hoogte van de investeringen.Zo baart de huisvestiging van de scholen ons zorgen. Eind mei 2021 is duidelijk geworden dat we rekening moeten houden met extra kosten voor de nieuwbouw van de IKC ’s Gravenmoer en IKC J.J. Anspachschool. In totaal komt het zelfs neer op een extra investering van 11 miljoen euro voor de gehele onderwijshuisvestiging. Op donderdag 8 juli zal de raad, op aanvraag van de oppositiepartijen CDA, D66 en OPD, hierover spreken. HIER MEER LEZENTijdlijn REKS

Gemeenteraad Dongen stemt unaniem in  met Regionale Energie- en KlimaatstrategieDe gemeenteraad heeft op 27 mei 2021 unaniem ingestemd met de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) in Hart van Brabant. In de REKS staat hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Hoe we onze huizen duurzaam kunnen verwarmen en hoe we onze omgeving kunnen beschermen tegen hitte, droogte en wateroverlast. Wethouder René Jansen reageert met trots op deze belangrijke mijlpaal. “Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het opstellen van de REKS. Het instemmen met de REKS zorgt ervoor dat we weer een stap dichterbij het verduurzamen en het klimaatbestendig maken van de regio Hart van Brabant zijn. Duurzaamheid en klimaat zijn onderwerpen die verder gaan dan de gemeente grenzen, daarom is de REKS zo belangrijk. En uniek, want Hart van Brabant heeft als enige regio in Nederland de ‘K’ (aanpak Klimaat) nadrukkelijk een plek gegeven ”

HIER MEER LEZEN