POLITIEK IN DONGENDongens Nieuws.

Elke dag.

Actualiteiten voor en over Dongen,

s Gravenmoer , Klein-Dongen en Dongen-Vaart

en  de Langstraat. De internetkrant  van Dongen

is er voor alle Dongenaren.DONGENHOMESPOT.NL

VERGADERING 1 :

donderdag 5   november 2020


De agenda voor donderdag 5 november luidde als volgt:


De aangegeven tijden zijn bij benadering.

Vergadering I (donderdag 5 november 2020)


 1. 20.00 uur Opening.

 2. 2. Vaststelling van de agenda

 3. 3. Spreekrecht

 4. 4. Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2021 – 2024 (voorstel, concept-besluit, addendum, beantwoording technische vragen) 20.00 uur

  (4a.) Algemene beschouwingen van de fracties Fractievoorzitters houden ter vergadering op donderdag hun algemene schouwingen in een pitch (samenvatting) van maximaal 10 minuten; de digitaal ingeleverde beschouwingen maken in hun geheel (dat mag dus meer zijn dan de voorgelezen samenvatting) onderdeel uit van de beraadslagingen. 21.00 uur

  (4b.) Eerste termijn van bespreking van de beschouwingen 21.45 uur

  (4c.) Reactie van het college op de algemene beschouwingen en de eerste termijn 22.45 uur

  (4d.) Indienen van amendementen en moties Amendementen en moties kunnen in deze termijn ingediend of aangekondigd worden met een beknopte toelichting. Deze behoeven niet voorgelezen te worden, de integrale tekst van de dan al beschikbare amendementen en moties wordt online gezet. Deze kunnen later door de indieners eventueel alsnog worden gewijzigd of ingetrokken.

 5. 23.00 uur schorsing


VERGADERING 2 :

donderdag 12 november 2020


De agenda voor donderdag 12 november luidde als volgt:


(4e).

Inventarisatie van de al ingediende amendementen en moties en gelegenheid voor het alsnog indienen van de al op het eind van de vorige vergadering aangekondigde amendementen en moties. Laatste (hoge uitzonderingen daargelaten) gelegenheid om alsnog een amendement of motie in te dienen. Wijzigen of intrekken kan tot aan de besluitvorming.
(4f.)

tweede termijn bespreking van de programmabegroting 2021 door de fracties
Schorsing (voor nader beraad college en fracties)
(4g.)

Reactie college, inclusief advies over ingediende amendementen en moties
---Schorsing (voor nader beraad fracties)---

4h.

Inventarisatie van alle aan de orde te stellen en eventueel

gewijzigdeamendementen en moties
4i.

Stemming over:
- de ingediende amendementen
- het voorstel tot vaststelling van de begroting
- de moties
5. Sluiting.


De aangegeven tijden zijn bij benadering.

De opname van deze tweede en afsluitende begrotingsvergadering wordt in de krant weergegeven zonder de schorsingspauzes

BEGROTINGSVERGADERINGEN

2021 – 2024 Gemeente Dongen.


De krant verslaat de vergaderingen integraal in beeld en geluid.

Verderop leest u een analyse die deze krant maakte naar aanleiding van de twee vergaderingen die leidde tot het unaniem goedkeuren van de begroting


BETOGEN POLITIEKE PARTIJEN EN ANTWOORDEN COLLEGE PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE DONGEN

2021-2024Als extra service vind je in deze krant de volledige betogen van de Dongense politieke partijen .Ook de antwoorden van het college kun je integraal lezen. De documenten betreffen de weergaven in eerste termijn . Verder op deze pagina de besluiten aangaande amendementen en moties na de tweede termijn

HIER LEZENDongen, vrijdag 13 november 2020. De bezoeker van deze krant kan kijken en luisteren naar de opname van de eerste en tweede begrotingsvergadering die de Dongense raad besteedde aan de programmabegroting van de gemeente Dongen 2021 -2024. Dat kwam dit jaar neer op het volgende tijdpad met de daarbij aangegeven richttijden voor aanvang en behandeling. Woensdag 4 november 2020 hebben de fractieleiders van de in Dongen zittende fracties voor 10.00 uur de algemene beschouwingen van hun fractie inclusief de op dat moment gereed zijnde amendementen en moties die men voornemens is digitaal ingediend bij de griffier. De griffier maakte de algemene schouwingen, amendementen en moties beschikbaar op woensdag om 12.00 uur uitsluitend aan het college. Het college kon toen intern de beantwoording voorbereiden (meer gedegen beantwoording en geen schorsing daarvoor de volgende dag nodig). Deze stukken werden op dat moment nog niet met andere fracties, pers of publiek gedeeld. Vanaf nu ziet en luistert de bezoeker van deze krant ook het vervolg van de behandeling van de meerjarenbegroting die plaats vond op donderdag 12 november. Verderop leest u een analyse die deze krant maakte naar aanleiding van de twee vergaderingen die leidde tot het unaniem goedkeuren van de begroting

Een analyse

Dongen heeft een unaniem goedgekeurde programmabegroting


Iets wat je leent moet je terug geven, terug betálen. De rente is weliswaar laag en dat zal ook in de nabije toekomst zo zijn zeggen deskundigen. Een flink gedeelte van de raad is bezorgd over dat geld dat niet van 'ons ' is. Uit de begroting blijkt dat die schuld oploopt en over een goede vier jaar, met het aangekondigde beleid, uit kan groeien tot voor Dongen ongekende hoogte. In 2015 stond Dongen 'maar' zo'n 54 miljoen rood. D66 betoogde het ook : 'Waar eindigt dit ?”. De grootste politieke oppositiepartij, het CDA , is ook niet helemaal gerust over het spookbeeld dat de rente ooit toch zal stijgen. Het college lijkt er van overtuigd dat Den Haag een goed voorbeeld geeft. Als het landelijk beleid er een is die op dit moment gekoppeld is op de corona- werkelijkheid, kan Dongen zich ook een leninkje permitteren om het schip in de vaart te houden. Een mogelijke redenering. Dongense bestuurderen moeten zich dan wel realiseren dat Den Haag al wat vlees op de botten had vóór het 'Chinese' virus.

Van coalitiepartner VPD kreeg het college een flinke pluim en ook de PvdA was meer dan gematigd tevreden. De Dongense VVD had het moeilijk met de schulden die Dongen eens zal moeten aflossen, maar zag het beleid dat gevoerd gaat worden als springplank voor betere tijden . Zij zijn de partijen die het verwachte begrip op kunnen brengen voor de dingen die in Dongen gaan gebeuren .Door opvallend en constructief overleg kon het tenslotte niet uitblijven dat de begroting uiteindelijk unaniem de zegen kreeg van de raad. Opvallend waren ook enkele moties die gezamenlijk werden ingediend en hier en daar was er daardoor een voorzichtige poging om te proeven aan het in Dongen niet echt doorgedrongen begrip dualisme.

Dongen gaat ook de komende jaren roeien met de riemen die het heeft om het schip op koers te houden. Behalve de inkomsten die de burgers samen opbrengen is ook ons dorp afhankelijk van het rijk. Ondanks de connectie die sommige partijen zeggen te hebben met Den Haag ,is de politiek rond het Binnenhof niet royaal geweest. De invloed vanuit de residentie is groot en zorgt voor zorgen. Grof gezegd zal dat Den Haag een zorg zijn, gezien de niet echt gehoorde alarmerende geluiden vanuit veel gemeenten om meer middelen. Door de bezuinigingen van 'Rutte2 ' dat op 26 oktober 2017 Nederland achterliet met onder andere een uitgeklede zorg en verschraling van sociale verworvenheden, was er een buidel geld gecreëerd die op de derde dag van september voorzichtig werd meegedragen in het koffertje.

HIER VERDER LEZEN

ouderenpartij voor Dongen

Woningbehoefte onderzoek gaat er komen!
Eigen berichtgeving Ouderenpartij voor Dongen 
" Zeker onzeker.  Momenteel leven we in onzekere tijden. Dat betekent dat de vraag naar zekerheid bij iedereen toeneemt. We willen graag zeker weten dat de coronacrisis voorbij is, dat we een inkomen hebben en vooral: zeker weten dat alles goed komt. Die zekerheid kunnen we helaas niemand bieden. Maar het recht op een fatsoenlijk bestaan staat bij de Ouderenpartij voor Dongen centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil, en waardigheid voor wie niet kan. Deze begroting biedt die zekerheid niet. Het puilt uit van de onzekerheden." Daarmee opende de Ouderenpartij voor Dongen hun beschouwingen op de begroting. Het waren enerverende avonden dit jaar, de algemene beschouwingen over de begroting van de gemeente Dongen. Na een eerste bestudering van de begroting kwam bij de Ouderenpartij al snel een trefzekere titel voor dit stuk bovendrijven: Zeker onzeker... Een ambitieuze begroting, waarin naar onze mening te gemakkelijk en te veel geld wordt geleend om deze ambities waar te maken. Een verbouwing van een gemeentehuis waar naar onze bescheiden mening eerst maar eens uitdrukkelijk moet worden uitgezocht wat de gevolgen zijn van het nieuwe werken. Deze coronacrisis heeft in ieder geval duidelijk gemaakt, dat thuiswerken zeker een serieuze optie is, waardoor misschien heel andere uitkomsten mogelijk kunnen zijn. Wat zijn de mogelijkheden voor bv de Entree? Ik kan dat op dit moment niet beoordelen. De Ouderenpartij heeft dan ook volmondig het amendement en de motie van de VVD gesteund om deze 4,25 miljoen voorlopig maar niet te begroten.
HIER VERDER LEZEN

Begroting 2021-2024 gemeente Dongen

Column ingezonden door  Fractie Volkspartij Dongen 

De Volkspartij Dongen heeft de afgelopen jaren haar goede intenties laten zien door te staan 

voor een solide financiële huishouding. Dit was geen gemakkelijke weg, dat er moeilijke keuzes gemaakt moesten worden is helder. Ook de komende periode wordt deze opgave niet eenvoudig en daar zullen alle burgers iets van merken.Om huidige voorzieningen op een behoorlijk niveau te houden zijn investeringen nodig. Daarnaast stijgen de kosten om deze voorzieningen in stand te houden. De gemeente verkrijgt de financiële middelen door eigen inkomsten (zoals o.a. OZB, rioolheffing, leges, toeristenbelasting), geld van de Rijksoverheid of lenen.Maar er zijn meerdere onzekere factoren die behoorlijke impact kunnen hebben op de gemeentelijke financiële situatie; met name Covid-19 en de ontwikkelingen in het sociaal domein. Dit zorgt voor een verhoogd risicoprofiel van onze gemeente. Waakzaamheid en alertheid blijven geboden. Het is voortdurend zoeken naar een goede balans tussen inkomsten en uitgaven. Gaan we investeren of stellen we zaken uit? Worden er voorzieningen geschrapt of aangepast? De Volkspartij Dongen zal de financiële positie van de gemeente scherp mee in de gaten houden! Tijdens de raadsvergadering van 12 november bleek brede steun voor de grote lijn in Dongen voor volgend jaar met het mooie resultaat dat de gemeenteraad de begroting unaniem heeft aangenomen!Als Volkspartij Dongen hebben wij een aantal aangenomen moties ingebracht;

- zo is de wethouder verzocht onderzoek te gaan doen naar zelfbewoning van starterswoningen en alternatieve woonvormen.

- hebben wij de opdracht gegeven om te komen tot gebiedsvisie Dongedal.

- worden de wijkschouwen, die moeten leiden tot betere toegankelijkheid van de openbare ruimte (zie ons verkiezingsprogramma) uitgevoerd. 

- wordt het Hertog-Jan veld hopelijk eindelijk toegevoegd aan het complex van Olympia'60 èn komt er een nieuw trapveldje tussen beide voetbalverenigingen. 

Wij als Volkspartij Dongen gaan deze uitdagingen met de toekomstige investeringen niet uit de weg. Wij proberen, ook voor de langere termijn, een solide basis te leggen ter behoud van een behoorlijk voorzieningenniveau zodat we samen trots kunnen zijn op ons prachtig 

dorp Dongen en de haar even mooie omliggende dorpskernen ‘s Gravenmoer, Klein Dongen en Vaart.


HIER VERDER LEZEN  Inbreng Volkspartij Dongen bij de begrotingsvergaderingen 2020D66 Dongen keurt begroting goed

EIGEN BERICHTGEVING D66

Foto Jan Stds | pix4profs

Afgelopen donderdag heeft D66 Dongen voor het eerst in 3 jaar ingestemd met een begroting.

Het – voorlopig – schrappen van de investering in het gemeentehuis van 4,2 miljoen euro, een beter met ondernemers afgestemde toeristenbelasting, een unaniem aangenomen motie voor onderzoek naar een oplossing van de hoge schuldenpositie en het constructief samenwerken van diverse raadsfracties omtrent ingediende moties, heeft ons doen besluiten dit jaar akkoord te gaan.Alleen of samen met andere partijen dienden we veel moties in. Het doel van deze moties was voornamelijk om de begroting een socialere en groenere kleur te geven.Op een aantal punten is dit gelukt. Zo wordt er jaarlijks geld gereserveerd voor het mantelzorgcompliment, ondersteunt de gemeente de actie Tegel eruit, Plant erin, en komt er meer aandacht voor het openbaar groen in de wijk, maar ook bij woningbouwprojecten. Verder wordt er per wijk gekeken wat de knelpunten zijn voor mensen met een handicap, rollator of kinderwagen enhoe deze opgelost kunnen worden. Daarnaast gaat het college kijken of Dongen zich aansluit bij “het Schone Lucht Akkoord”. Ook vroegen we extra aandacht voor de verregaande digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening. Lang niet alle inwoners van Dongen kunnen met de computer en internet overweg. En voor hen is het belangrijk dat je ook op andere manieren met de gemeente kunt communiceren. Ten slotte vroeg de meerderheid van de raad om een gedetailleerd onderzoek naar de woonbehoeften van de inwoners. Van welk soort huizen is nu het grootste tekort?  ( foto : Jan Stads | pix4profs )

HIER VERDER LEZEN 

Horeca 2 PLUS 12 feesten/partijen voor De Salamander

loklale politiek Dongen


Eigen berichtgeving volkspartij Dongen 


Voor de besluitvormende raadsvergadering van 26 oktober staat de bestemmingsplanwijziging van De Salamander op de agenda. Het heeft uiteindelijk ruim 5 jaar geduurd voor het plan er ligt. De Volkspartij Dongen heeft in die tussenliggende tijd meermaals aangedrongen op doorpakken in dit dossier. Ondanks de spanningen die er nu in Dongen heersen over de besluitvorming, is het goed dat nu schot in de zaak zit. In de huurovereenkomst staat ‘horeca 2’ (middelgrote horeca zoals zalenverhuur), maar in het bestemmingsplan echter nog ‘horeca 1’ (lichte horeca zoals een cafetaria). Het raadsvoorstel waarover besloten wordt, brengt het bestemmingsplan in overeenstemming met de huurovereenkomst omhoog naar horeca 2. Daarmee sluit het bestemmingsplan straks aan bij de huidige reguliere activiteiten.  In het raadsvoorstel is horeca 2 de passende categorie voor horeca-gelegenheden waarbij de belangrijkste activiteiten niet het geven van feesten en partijen is. De Salamander is immers een sportcafé, en daarmee is het geven van feesten en partijen, hoe leuk en financieel aantrekkelijk ook, niet de belangrijkste activiteit voor deze locatie.Extra voorziening is dat het raadsbesluit erin voorziet dat


HIER VERDER LEZEN 

Dongense VVD: stop uitholling gemeente

Pieter Brooijmans ( Dongense VVD)

Eigen berichtgeving : Dongense VVDVeel Dongenaren is het bekend dat we er financieel niet goed voor staan. Als je de kranten een beetje volgt, valt op dat dit in veel gemeenten het geval is. De oorzaak hiervan is dat sinds 2015 de gemeenten financieel verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg en WMO. De vraag naar deze zorg neemt steeds maar toe, het geld wat we ervoor krijgen neemt af.

In de afgelopen raadsvergadering hebben we daarom met alle raadsfracties een signaal afgegeven dat het zo echt niet langer kan. We hebben een motie aangenomen waarin wij kenbaar maken dat er vanuit het Rijk wat moet gebeuren. Ook in Hart van Brabant wordt deze actie ondersteund.Wat is er aan de hand? Sinds de gemeente verantwoordelijk is voor het gehele sociaal domein van zorg groeit de vraag. De ondersteuningsvraag voor kinderen blijft maar stijgen en er wordt steeds meer gebruik gemaakt van jeugdzorg. Hoe komt dit toch? We moeten ons zeker afvragen of alle ondersteuning wel op het bordje van de gemeente moet liggen of dat de ouders of school hiervoor verantwoordelijk zijn.

HIER VERDER LEZEN 

Gemeenteraadsvergaderingen vooorlopig enkel online te volgen ! 


 

In verband met de coronamaatregelen zullen álle raadsvergaderingen voorlopig worden gehouden zonder publiek en pers. De vergaderingen  vanaf 29 oktober zullen live worden gestreamd en is dus op hetzelfde moment in beeld en geluid te volgen via Notubiz

en de dag erop in  deze krant 


Niet onbeperkt feesten in de Salamander ; wel de deur op een kiertje 

'Uitstelmotie' van oppositie haalt het niet


Er komt in ieder geval voorlopig geen water onder de boeg. De wensen van horecaondernemers Coert en Jolanda van Os in de Salamander zijn door de meerderheid van de raad afgewezen. Het schip is nog net niet gezonken en de intentie bij een deel van de raad blijft interpretabel. De uitkomst afgelopen donderdag bij de behandeling van over van wat officieel Raadsvoorstel 2020-000860 Bestemmingsplan Belgiëlaan 2 (Salamander, sporthallencomplex)heette was geen verrassing. Een motie van D66, CDA en Ouderenpartij die vroeg om uitstel van de behandeling ervan werd verworpen. Ondanks de grote inspanningen van met name Tom Schoormans en Annie Peeters die een paar uur voor -wat al wordt genoemd- het 'vonnis' in de raadszaal een petitie en de uitslag van een buurtonderzoek overhandigde aan de voorzitter van de raad, is de kans op een echte oplossing van het probleem verder weg dan ooit. Er is wel is waar een bergje hoop gestort voor de deur van de uitbaters, maar de wind verandert misschien in een storm. De hoop op een toekomstige oplossing bestaat overigens wel degelijk ; het college wil met de uitbaters blijven praten en overleggen. De wil om voor anker te gaan ontbrak door het verwerpen van de uitstelmotie. Een patstelling is het ook niet. Technisch gesproken is het bestemmingsplan Belgiëlaan 2 aangenomen door de raad maar staat de deur op bijsturen op een kier door geopperde gesprekken. Het wel aangenomen amendement van de Volkspartij Dongen biedt daarvoor een kleine ruimte.

Opvallend was de houding van de Partij van Arbeid wat de media aangaat. Fractievoorzitter Montens. Hij hekelde met ferme bewoordingen uitingen op de (sociale) media door zowel voor- als tegenstanders van het aangaande onderwerp die volgens de voorman van de PVDA ' geen enkele vorm van respect toonde'. Bij de opening van de besluitvormende vergadering uitte voorzitter burgemeester Starmans ook haar zorgen daarover met voorzichtiger gekozen bewoordingen. Het onderwerp werd uitgebreid behandeld door de raad waarbij het in Dongen niet populaire dualisme weer ontbrak , ook gezien de uitslagen bij de stemmingen over de motie ( hoofdelijk op verzoek van D66) en het amendement van de coalitiepartijen. Een echt fijn gevoel over de uitslag bleef uit bij veel raadsleden ,ondanks het aannemen van het amendement door VPD, VVD en PvdA waarin onder andere wordt geopperd ''Dat de ondernemer door het bestemmingsplan overigens ook niet beperkt wordt in het gebruik van het sportcafé zoals dat tussen gemeente als verhuurder en ondernemer als huurder is overeengekomen.''

( ook HIER ) 

Jeugdzorg en Wmo

'Hart van Brabant- brede ' antwoorden op groot aantal vragen van de Dongense VVD


In het kader van Jeugdzorg, participatie en andere Wmo- zaken heeft de Dongense VVD in oktober, mede naar aanleiding van verschillende publicaties over Jeugdzorg in Hart van Brabant vragen gesteld aan het college. ( zie HIER ) Tegelijkertijd werden in andere regiogemeenten en ook door plaatselijke VVD – fracties, dezelfde vragen gesteld. Volgens de griffie in Dongen is dat de reden waarom de vragen centraal zijn beantwoordt. In 2015 kregen gemeenten de verantwoordelijk voor de zorg op het gebied van Jeugd, Wmo en participatie. Hierbij kregen gemeenten een tweeledige opdracht: het systeem veranderen (transformatie genoemd) en tegelijkertijd de taken uitvoeren voor een lager budget. Vooraf aan de beantwoording van de VVD-vragen zegt de regio Hart van Brabant hier hard aan te werken . Volgens dit regionale college krijgt iedere inwoner die een beroep doet op hulp, de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Hart van Brabant her- en erkent dat uit de ontwikkeling van de kosten, én uit inzichten die uit verschillende onderzoeken naar voren kwamen duidelijk , dat de balans tussen zorgkosten en sommige winstcijfers zoek is.

ZIE OOK  H I E R 

Besluiten college Vergadering  van B&W gemeente Dongen

dinsdag 17 november 2020Uitwerking compensatie omzetderving Wmo begeleiding coronacrisis

Het college stemt in met het hanteren van een incidentele subsidie voor het compenseren van de zorgaanbieders. De coronacrisis en beperkende maatregelen hebben geleid tot uitval van zorgvraag en afname van zorglevering. Het Rijk en VNG hebben gemeenten opgeroepen de zorgaanbieders hiervoor financieel te compenseren. Eerder heeft het college hierover een richtinggevend besluit genomen. Toen waren er echter nog zaken die verder uitgewerkt moesten worden, zoals de specifieke voorwaarden en de grondslag op basis waarvan een compensatie verstrekt zou worden. Deze uitwerking is nu opgenomen in een nota. Namens de regio heeft gemeente Tilburg vanuit meerdere expertises gekeken naar de subsidievoorwaarden. Een grove schatting is dat de totale compensatie die moet worden verleend ligt tussen € 5.000 en € 25.000. Gemeenten worden door het Rijk gecompenseerd voor verschillende Wmo-kosten die zijn opgekomen door corona.


Herbestemmen winkelpand

Hof 35 naar wonen

Het college stemt in principe in met het herontwikkelen van de locatie Hof 35 van winkel naar wonen, ten behoeve van de realisatie van vijf huurappartementen. Initiatiefnemers worden verzocht om een omgevingsdialoog te voeren en uitgenodigd om het plan nader uit te werken, zoals de inrichting van de buitenruimte, inclusief de ontsluiting van de locatie, de verkeersafwikkeling en het parkeren.


Aanvullend besluit coulancebesluit

leges huwelijken

Het college stemt in met een aanvullend besluit betreffende het coulancebesluit leges huwelijken, nu de Covid-19 uitbraak langer aanhoudt. Op 7 juli 2020 heeft het college een besluit genomen ten aanzien van legesvoor het verplaatsen van huwelijken als gevolg van de Covid-19-maatregelen.

Ten aanzien van huwelijken in de periode met beperkende Covid-19 maatregelen voor wat betreft maximale groepsgrootte, geldt thans:
1. Annuleren huwelijk: Leges te restitueren.
2. Verplaatsen huwelijk: Kosteloos mee te werken aan verplaatsingen van huwelijken onder de voorwaarden dat:
 Het verplaatste huwelijk wordt gesloten vóór 31 december 2021;
 Het huwelijk wordt gesloten op van maandag tot en met zaterdag tussen 8.30 en 17.00 uur op een van de door de gemeente aangewezen trouwlocaties.
Voor afwijkingen hierop worden leges in rekening gebracht op basis van de legesverordening geldig in jaar van aanvraag verplaatsing.


Aanvraag-, toetsings- en toekenningscriteria ondersteuning van verenigingen en stichtingen

Het college stemt in met het vaststellen van aanvraag-, toetsings- en toekenningscriteria voor de ondersteuning van culturele verenigingen en stichtingen (buurt- en dorpshuizen, vrijwilligersorganisaties jeugd en lokale cultuur) die in acute financiële problemen verkeren als gevolg van de coronacrisis. Per brief worden de verenigingen en stichtingen nader geïnformeerd. De beschikbare middelen worden in eerste aanleg verdeeld op basis van urgentie en noodzaak. Besturen van verenigingen en stichtingen kunnen tot 15 december een onderbouwde aanvraag voor tegemoetkoming doen. Beoordeling heeft in principe nog in 2020 plaats en uiterlijk 15 januari 2021 worden middelen beschikbaar gesteld. Indien nodig wordt nog in 2020 een voorschot uitgekeerd. Wanneer er na deze eerste uitvraag middelen over blijven dan wordt een nieuwe uitvraag gedaan. Het doen van de uitvraag, toetsing en toekenning van de tegemoetkomingen wordt gemandateerd aan de teamleden van het team maatschappelijk beleid van de gemeentelijke organisatie.