POLITIEK IN DONGENDongens Nieuws.

Elke dag.

Actualiteiten voor en over Dongen,

s Gravenmoer , Klein-Dongen en Dongen-Vaart

en  de Langstraat. De internetkrant  van Dongen

is er voor alle Dongenaren.
Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 7 juli 2020


Beleidsregels gehandicapten- parkeerplaatsen 2020

Het college heeft besloten tot het vaststellen van de beleidsregels Gehandicaptenparkeerplaatsen 2020. Om de leesbaarheid te vergroten is de vorige nota daar waar mogelijk ingekort en ook de structuur is aangepast. Er was geen aanleiding om inhoudelijke wijzigingen door te voeren. In het kader van de Omgevingswet worden verschillende beleidsstukken onder de loep genomen.

Verlenging contract  restafval en GFT

Het college stemt in met verlenging van de contracten restafval en GFT. De huidige overeenkomsten met SITA ReEnergy (restafval) en Attero (GFT) lopen tot 01-02-2022. Deze overeen- komsten kunnen tweemaal worden verlengd met drie jaar. Uiterlijk 18 maanden voor het verstrijken van de duur dient dat aan de opdrachtnemer schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

Ter inzage legging ontwerp wijzigingsplan uitbreiding bouwvlak glastuinbouwbedrijf Vaartweg 186

Het college stemt in met het ontwerp wijzigingsplan voor uitbreiding van het bouwvlak van het glastuinbouwbedrijf aan de Vaartweg 186. Het plan wordt gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd, op grond van artikel 3.6.1.a. Wro en afdeling 3.4 Awb. De initiatiefnemer wil met de

wijzigingsplanprocedure het huidige kassencomplex van 10.430 m² uitbreiden met 5.600 m².

Buurtbemiddeling

Het college heeft besloten om de voorziening buurtbemiddeling voort te zetten en verzoekt de gemeenteraad middels de bestuursrapportage 2020-2 hiervoor budget beschikbaar te stellen. Na instemming van gemeenteraad kan de inkoop van buurtbemiddeling gebeuren bij ContourdeTwern.

Regionale startnotitie veranderopgave inburgering

Het college stemt in met de regionale startnotitie veranderopgave inburgering. Per 1 juli 2021 worden gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe wet inburgering. Namens de regio Hart van Brabant hebben de bestuurders eind 2018 aangegeven voor de ondersteuning aan statushouders regionaal te willen samenwerken, waarbij de lokale kracht regionaal versterkt wordt. Deze startnotitie vormt de

basis voor het beleidskader en voor de inkoop en aanbesteding. De inhoud van de notitie is op hoofdlijnen besproken met de regionale adviesraden sociaal domein en de adviesraad statushouders.

Inzet impulsgelden 2020

Het college heeft besloten om de impulsgelden 2020 van het rijk in te zetten voor het opzetten van activiteiten die gericht zijn op het versterken van de taalverwerving en die mogelijk een gunstig effect hebben op de positie van de kandidaten op de arbeidsmarkt. De doelgroep van de impulsgelden is de groep inburgeringsplichtige statushouders. Dongen zet het budget 2020 in voor starttrajecten van de pilot van Hart van Brabant, leerwerktrajecten binnen de pilot, lokale taalverwervingstrajecten bij AndersWerkt en taalverwervingstrajecten bij de Diamant-groep.

Huiselijk geweld

Het college stemt in met de samenwerkings-afspraken van wijkteams en Veilig Thuis over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling voor Dongen en de uitwerking van deze afspraken naar De Entree.

Global Goals

Het college heeft kennis genomen van de evaluatie Global Goals Gemeente Dongen. De focus is geweest op de doelen 1 (geen armoede), 11 (een leefbaar dorp) en 13 (tegengaan van klimaatverandering).

Evenementenleges & corona

Het college heeft besloten op basis van de hardheidsclausule in het besluit 'Mandaat- en machtigingsbesluit ambtshalve vermindering, toepassing hardheidsclausule en oninbaarverklaring Dongen' de hardheidsclausule toe te passen ten aanzien van geannuleerde evenementen:
1. Leges voor evenementvergunningen voor geannuleerde evenementen tussen 1 maart 2020 en 1 september 2020 die in behandeling zijn genomen te restitueren;
2. Binnengekomen aanvragen voor evenementenvergunning voor geplande evenementen tussen 1 maart 2020 en 1 september 2020, die niet in behandeling zijn genomen, buiten behandeling te laten. En derhalve geen leges te heffen.
3. De kosten voor restitutie ten laste te brengen van de post inkomsten leges evenementen;
4. Rekening te houden in het jaarresultaat 2020 met een lagere inkomst uit leges;
5. Voor de begroting 2021 een lagere verwachte inkomt uit leges op te nemen.

Huwelijksleges & corona

Het college heeft besloten op basis van de hardheidsclausule in het besluit 'Mandaat- en machtigingsbesluit ambtshalve vermindering, toepassing hardheidsclausule en oninbaarverklaring Dongen' de hardheidsclausule toe te passen ten aanzien van huwelijken:
1. Geannuleerde huwelijken: Leges ten aanzien van huwelijken die in de periode van 1 maart 2020 en 1 september 2020 geannuleerd zijn te restitueren.2. Verplaatste huwelijken: Huwelijken die tussen 1 maart en 1 september 2020 stonden of staan gepland kosteloos te verplaatsen, onder de voorwaarden dat:
 Het huwelijk naar een datum voor 1 juli 2021 wordt verplaatst;
 Het huwelijk wordt gesloten op van maandag tot en met zaterdag tussen 8.30 en 17.00 uur op een van de door de gemeente aangewezen trouwlocatie's;
 Het huwelijk wordt maximaal éénmaal verplaatst; Voor afwijkingen hierop worden leges in rekening gebracht op basis van de legesverordening geldig in jaar van aanvraag verplaatsing.
3. De kosten voor restitutie ten laste te brengen van de post inkomsten leges huwelijken;  4. Rekening te houden in het jaarresultaat 2020 met een lagere inkomst uit leges;  5. Voor de begroting 2021 een lagere verwachte inkomt uit leges op te nemen.

Opschorting verplichting betaling huur

voor sportverenigingen

Het college heeft besloten de opschorting van de betalingsverplichting inzake de huur voor sportverenigingen te verlengen tot 1 januari 2021.Dit in afwachting van de landelijke compensatiemaat-regel. De regeling die moet voorzien in het (deels) kwijtschelden van de huur voor niet-commerciële sportverenigingen wordt door het rijk uitgewerkt en juridisch getoetst.

Jaarstukken 2019

Het college heeft besloten tot vaststelling van de geactualiseerde jaarstukken 2019. Voor een goede afwikkeling van de jaarrekening controle zijn onderstaande zaken alsnog aangepast in de jaarrekening 2019: Jaarrekening 2019 van GR Hart van Brabant (jeugd) en Jaarafrekening 2019 van de persoonsgebonden budgetten (PGB).Energietransitie


In heel Nederland wordt regionaal nagedacht over de toekomst van onze energievoorziening. Ook in onze regio zijn wij er nu volop mee bezig. We stemmen dit in Dongen af met acht andere gemeenten in het Hart van Brabant in de zogenaamde regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS). Alle aandacht gaat uit naar zon en wind. Voor de langere termijn ziet de Dongense VVD dit echter als een deeloplossing.Voor de komende tien jaar moeten vooral zonnepanelen en windmolens zorgen voor een halvering van het aardgas- en oliegebruik. De vraag is hoe we dit het beste kunnen doen. De Dongense VVD vindt dat we ervoor moeten zorgen dat het buitengebied niet wordt volgepropt.Als eerste moeten we maximaal zonnepanelen op daken leggen. Op grote schaal zonnevelden aanleggen vraag erg veel ruimte, daar moeten we zuinig op zijn. Windmolens hebben mede om die reden onze voorkeur. Bovendien zijn molens veel efficiënter. Daarnaast hebben wij liever enkele grote molens dan meer kleine.

HIER VERDER LEZEN  dit artikel is ingezonden door de Donense VVD


UITGELICHT 

Raad en college met zorgen reces in...


Het ' parlementaire ' jaar zit er ook in Dongen op . Raad en college – samen het bestuur van ons dorp - mogen even uitblazen. Vele Dongenaren doen dat ook en allemaal hebben we het in meer of mindere mate verdient. De raad gaat, zeker na dit erg belabberd slechte financiële jaar en dito vooruitzichten met een ambivalent gevoel de als ontspanningsperiode bedoelde tijd invullen op campings, of pretparken. Net als anderen zal de keuze ook hier beperkt blijken. De bijkomende factor is dit jaar de corona- crisis. Ook die is mede debet aan de zorgen die de raad mee op vakantie neemt. Grootste struikelblok voor een spoedig financieel herstel blijft de in 2015 de door het rijk aan de gemeenten opgelegde verantwoordelijk voor de jeugdzorg . Een bijna onmogelijke taak als je het sindsdien moet doen met minstens 30% minder geld. Geld erbij komt niet of niet voldoende voldoende aanwaaien uit Den Haag. Als een van de opvallendste resultaten van het afgelopen politieke jaar mag wel het invoeren van de reclamebelasting gelden. Het is met name wethouder Eline van Boxtel - Pullens die daar haar nek voor uitstak. De raad ging met frisse tegenzin toch in meerderheid akkoord met dit op zich vreemde fenomeen dat -in dit geval- centrumondernemers vrágen om belasting te 'mogen' betalen. Het afgelopen jaar gaf overigens eenzelfde politiek beeld als gewoonlijk in Dongen. Hier en daar was er sprake van op zichzelf duidelijke meningsverschillen die ook vertaalt kan worden als gezonde oppositie én er was ook afgelopen periode geen sprake van dualistische politiek of enige polarisatie.


HIER VERDER LEZEN 


Snelfietsroute F629 wellicht toch mogelijk!


Opiniestuk  Joeri de Jong van D66 

Er zijn concrete plannen voor de aanleg van een snelfietsroute tussen Oosterhout, Dongen en Tilburg. Een mooie mogelijkheid voor Dongen om een betere aansluiting te krijgen op het Brabantse snelfietsroute netwerk. D66 Dongen is een groot voorstander van de komst van deze snelfietsroute. Al lijkt de financiële positie van de gemeente roet in het eten te gooien. Dit was de reden dat we een paar weken geleden het college opriepen om andere financieringsmogelijkheden te vinden.Wat D66 Dongen betreft draagt de fietsroute bij aan een aantal belangrijke thema’s. Zo kan een hoogwaardige fietsverbinding met de rest van Brabant Dongenaren stimuleren om vaker de (elektrische) fiets te pakken in plaats van de auto voor woon-werkverkeer. Dit draagt bij aan de CO2 reductie opgave waar we als gemeente voor staan. Ook is het fietspad een mooi visitekaartje voor de toeristische gemeente die Dongen wil zijn. En natuurlijk komt meer fietsen de gezondheid van de Dongenaren ten goede.


Daarom heeft D66 Dongen in de gemeenteraad het college gevraagd te onderzoeken of alternatieve financiering mogelijk is. Dit kan bijvoorbeeld door het vinden van extra subsidies, financiering vanuit het project N629 (de nieuwe weg tussen Dongen en Oosterhout) en het inzetten van reguliere onderhoudsbudgetten.

Tijdens de raadsvergadering van 2 juli bracht wethouder Lepolder ons hoopvol nieuws. Na overleg met de gemeenten Oosterhout en Tilburg is er een traject ingezet om subsidie van het Rijk aan te vragen waardoor de aanleg van de snelfietsroute Dongen geen geld gaat kosten. Wethouder Lepolder gaf wel aan dat het nog geen gelopen race is, en dat ze bij de raad terug komt als er uitsluitsel is over de subsidie. Desondanks zijn wij blij dat, mede door onze vasthoudendheid, er een serieuze poging wordt gedaan om de aanleg van het Dongense deel van de F629 mogelijk te maken.


Natuurlijk zijn niet alleen de financiën belangrijk. Er moet ook aandacht zijn voor de inpassing in het groen wat ligt tussen het Wilhelminakanaal en de sportparken aan de Hertog Janstraat, het Crispijnhof en de Sportlaan. Wethouder Lepolder heeft aangegeven dat de groene strook achter de sportparken mogelijk wordt opgewaardeerd tot een mooie buffer voor West 1. Bomen die gekapt moeten worden voor de aanleg van het fietspad moeten bovendien elders herplant worden. Daarnaast is de veiligheid van fietsers en voetgangers van belang. In de plannen voor het nieuwe fietspad is voorzien in verlichting langs het hele traject, dat is veiliger en een verbetering van de huidige situatie. Ook wordt het nieuwe fietspad een stuk breder, wat het mogelijk maakt om met belijning een veilige situatie voor fietsers en andere recreanten te creëren. Al met al moet er nog heel wat water door het Wilhelminakanaal stromen voordat het nieuwe fietspad gerealiseerd kan worden. Wij zullen de uitwerking van de plannen steeds toetsen of deze in lijn zijn met onze verwachtingen en de toezeggingen van de wethouder. Maar de F629 is na vorige week weer een stukje dichterbij!
 Wat zuiniger

aan doen ....

In de gemeenteraad hebben we gesproken over de uitgangspunten voor de begroting voor 2021 en verder. De Dongense VVD heeft heldere uitgangspunten: geen financieel tekort accepteren, en als we meer ambities willen uitvoeren, dan moeten we andere plannen laten liggen. Het geld kan maar één keer worden uitgegeven!


Financieel degelijk

Wij streven naar een stabiele en stevige financiële positie van Dongen. Onze schuldenpositie is hoog, het weerstandsvermogen is nog voldoende. Maar kijken we ver genoeg vooruit? Niet alleen op de korte maar ook op de lange termijn moeten we aan onze financiële verplichtingen kunnen blijven voldoen.


Waar is de gemeente van

Gezien de financiële situatie moeten we keuzes maken en onszelf afvragen: wat kunnen onze inwoners zelf en waarin moet de gemeente hen ondersteunen? Hierin moeten we naar elkaar helderheid geven.

Voor ons geldt dit voor de Dongense samenleving in de volle breedte: voor de WMO, de Jeugdzorg, participatie, de verenigingen, organisaties. Het lokaal sportakkoord laat zien dat hierin wederzijdse verantwoordelijkheid genomen kan worden. De voorzieningen in Dongen zijn op veel terreinen prima op orde. Een goede balans tussen wat de gemeente moet regelen en wat de burgers zelf kunnen is een goed uitgangspunt om nader uit te werken.


Preventie

In het sociaal domein is voorkomen wat ons betreft beter dan genezen. Wij leggen daarom het accent op schuldhulpverlening en de aanpak daarvan. Waarom? Omdat schulden de oorzaak zijn van langdurige en tevens complexe problemen. Signalering in zowel onderwijs en zorg zijn hierbij belangrijk. Dit geldt ook voor laaggeletterdheid.

Ons spreekt de integrale aanpak van alle problemen binnen het gezin erg aan. Verschillende organisaties werken samen met de betrokken gezinnen aan het oplossen van de problemen. Deze aanpak stimuleert het anders denken en werken, en we zien dit als de weg om op termijn enerzijds uit de rode cijfers te komen maar vooral om gezinnen vroegtijdig weer vanuit eigen kracht verder te laten leven en ontwikkelen. Wij zien daarbij een verbinding tussen zorg, onderwijs en sport als goede mogelijkheid om oplossingen te bieden.


Wat nog meer?

Het is een goed idee om na te denken over verblijfsbelasting voor onder andere arbeidsmigranten in Dongen. Zij maken immers ook gebruik van alle faciliteiten in onze gemeente.

Ten aanzien van handhaving en veiligheid in zijn algemeenheid zitten wij in Dongen op de goede weg. Dit moet ook zo blijven. Een veilig Dongen is voor de Dongense VVD een zeer belangrijk thema.Bijdrage onder verantwoordelijkheid van de Dongense VVD

Pieter Brooijmans

Dongense VVD