POLITIEKDongens Nieuws.

Elke dag.

Actualiteiten voor en over Dongen,

s Gravenmoer , Klein-Dongen en Dongen-Vaart

en  de Langstraat. De internetkrant  van Dongen

is er voor alle Dongenaren.Raad in meerderheid voor raadsvoorstel

Nieuwe manier van afvalinzameling en verwerking start na de zomerperiode

Dongen, 31 januari 2020. Wethouder René Jansen kan op twee oren slapen. Het raadsvoorstel over een flinke aanpassing van de manier van afvalinzameling die moet leiden tot een hoeveelheid restafval van -voorlopig - 100 kg per jaar voor een Dongense gezin, haalde met een flinke meerderheid de eindstreep in de raad. Uiteindelijk en uiterlijk in 2025 gaat daar nog eens 70 kg vanaf. Het gehele raadsvoorstel werd bijna raadsbreed gesteund. Gaande de discussie was Jansen vrij toegeeflijk. Een tenslotte raadsbreed amendement door de raad zonder het CDA ingebracht , dat een open einde behelsde voor het wel of niet weghalen van de PMD ondergrondse 'supermarktcontainers' was dan ook niet echt een probleem voor de wethouder. Jansen heeft er vertrouwen in , dat hij, onder andere door dit te monitoren uiteindelijk zijn gelijk zal halen waardoor die verdwijen uit het straatbeeld. De discussie rond het moverend ter zaken doende amendement bracht tevens wat verwarring. Voorzitter burgemeester Marina Starmans gaf daarom een kort college door de begrippen 'motie' en 'amendement' nader toe te lichten aan André Vonk van het CDA .Het deed er toe en zorgde voor het raadsbreed instemmen met het ingebrachte amendement.

HER VERDER LEZEN

Huisvesten arbeidsmigranten in Glorieux nog ver weg van feit 

Dongen, 21 februari 2020 . Het is nog lang geen gelopen race. Het huisvesten van maximaal 99 voornamelijk Poolse arbeidsmigranten in het voormalige broederhuis Glorieux stuit nog steeds op bezwaren van een aantal zich verenigd hebbende buurtbewoners. Het lijkt er dus op dat een door alle partijen gewilde en aanvaardbare oplossing nog lang op zich zal laten wachten. Er is een patstelling ontstaan en er wordt geen duimbreed afgeweken van standpunten. Een groep buurtbewoners wil een permanente bestemming voor het gebouw. Ze streven daar al jaren voor zeggen ze onder leiding van buurtbewoonster Germaine Portier. Ze zijn niet tegen de komst van de Polen, klinkt het geregeld. Portier maakte ook nu gebruik van het recht vóór de vergadering in te spreken. De gemeente heeft omschreven in een raadinformatiebrief een uiterste poging gedaan om de ontevreden omwonenden gerust te stellen en tegemoet te komen door een groot aantal en vergaande voorwaarden te stellen aan de eigenaar van het gebouw Leystromen om de komst van de arbeidsmigranten te vergunnen.

HIER VERDER LEZEN

Óók Verantwoording 

College geeft raad overzicht van gemeentelijk geldend sociaal beleid


Dongen, 27 januari 2020. Op landelijk gebied is de politieke bestuurlijke drijfsfeer op sociaal beleid doorgaans gericht op het versterken van de eigen verantwoordelijkheid van inwoners. Ook Dongen voert dit beleid in het sociaal domein en geeft dit ook aan in de programmabegroting 2020-2023. Het is vooral een liberale gedachte dat zelf regie voeren over eigen leven de mens  naar een hoger plan drijft. Mensen kunnen wel rekenen op de ( gemeentelijke) overheid daar waar het mogelijk en echt nodig is. De burger wordt ondersteunt vanuit voorzieningen die vooral de wet 'Wmo' oplegt aan de gemeenten. “De gemeente doet dit samen met alle partners en vanuit een integrale benadering.Daarbij wordt  gezocht naar effectieve oplossingen, met oog en zorg voor de financiële beheersing “. Dat laatste zegt het college in een vorige week aan de raad gestuurde raadinformatiebrief betreffende het te voeren beleid in het sociaal domein- gebied. In de brief aan de raad worden tal van andere zaken binnen het sociaal domein opgesomd en verduidelijkt. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de problematiek rond wachttijden in verzorgingstehuizen en de stijgende kosten in de jeugdzorg. Hierover komt binnenkort een separate raadinformatiebrief uit. Ook wordt verantwoording gegeven over het beleid ten aanzien van statushouders en de inburgering daaromtrent. Ook hierover bereikt de raad binnenkort een raadinformatiebrief. 

HIER VERDER LEZEN


Vergadering B&W gemeente Dongen maandag18 februari 


Kunstpodium

Het college heeft kennis genomen van de jaarstuk- ken 2018, de begroting 2019 en de begroting 2020 van Het KunstPodium. De subsidie voor 2018 is vastgesteld op € 370.077. Voor 2019 wordt een definitieve subsidie te verlenen van € 375.312. Voor 2020 wordt een voorlopige subsidie verleend van

€ 380.942. Het KunstPodium verzorgt educatieve taken op het gebied van muziek, dans, theater.

De Cammeleur :

'gewoon een goed verhaal'

Evaluatie valt  vrij gunstig uit ,

maar er zijn beren op de weg 


Dongen, 24 januari 2020. Beginnen met het goede nieuws is een veel voorkomend fenomeen. Het college van Dongen koos hiervoor bij het vrijgeven van de gegevens uit de eerste evaluatie over het wel en wee van de eind 2018 geopende Cammeleur. Dat kan ook. De Cammeleur is inderdaad de nieuwe hotspot van Dongen zoals het college opmerkt. Aan de hand van de vrijgekomen cijfers vanuit een op 15 januari 2020 gesloten enquête onder gebruikers en bezoekers blijkt dat op een schaal van 10 de ondervraagden gemiddeld een 7,2 aan waarderingscijfers gaven aan vele aspecten van het gebouw en het concept waarop de Cammeleur draait . Men voelt zich thuis in de Cammeleur en men vindt dat er genoeg te doen is (veel activiteiten in het gebouw). Ook vindt men goed geholpen te worden , zijn ze tevreden over de ruimten en vindt men de prijzen aanvaardbaar. De ( 28) medewerkers zijn tevreden over de 'open cultuur' ,de ruimten ,het gevarieerde aanbod van activiteiten , de toegankelijkheid, de ten tijden van de enquête geldende toegangstijden en de samenkomsten tussen de verschillende doelgroepen .Ook minpuntjes kwamen hier naar voren .”In praktijk lopen ze het meest aan tegen drukte in het gebouw en op kantoor en de overlast van jongeren. Medewerkers zien nog groeimogelijkheden in de samenwerking en communicatie tussen de partners “zegt het college. Wel werd het 'klimaat' in de enquête door gebruikers en bezoekers ook regelmatig genoemd als verbeterpunt.

HIER VERDER LEZEN


D66: over het belang van afval

(en grondstoffen)

Dongen, 11 februari 2020.  Afgelopen donderdag werd in de gemeenteraad van Dongen het uitvoeringsplan grondstoffen behandeld. Voor D66 een belangrijk thema, omdat veel van het afval dat we produceren perfect kan dienen als grondstof voor nieuwe producten. Zo verminderen we de hoeveelheid afval wat verbrand moet worden en dragen we bij aan een circulaire economie, het hergebruiken van producten.

Op dit moment produceert een inwoner in Dongen gemiddeld 170 kg restafval per jaar. Landelijk is afgesproken dat dit fors omlaag moet, deze afspraak staat in de VANG doelstellingen. VANG staat voor Van Afval Naar Grondstof. In deze doelstellingen is opgenomen dat er in 2025 nog maar 30 kg restafval per persoon per jaar geproduceerd mag worden. Dit is een grote opgave, maar het is mogelijk als we al onze afvalstromen goed scheiden. In Dongen willen we als tussenstap in 2021 naar 100 kg restafval per persoon. Daarnaast gaat de gemeente samen met inwoners onderzoeken hoe we de stap naar 30 kg restafval per persoon gaan maken.

HIER VERDER LEZEN

( eigen berichtgeving D66 , Dongen )
Foto : Jan Stads Pix4Profs

Plan snelfietsroute Tilburg-Dongen-Oosterhout krijgt gestalte 
De gemeente Dongen moet er nog een besluit over nemen , maar de eerste stappen voor de aanleg van een snelfietsroute van Tilburg , via Dongen naar Oosterhout (F629) zijn gezet. Afhankelijk van een Dongens bestuurlijk besluit kan een bestuursovereenkomst opgesteld worden. De gemeenten Tilburg, Dongen, Oosterhout én provincie Noord-Brabant zetten vervolgens een handtekening onder een gezamenlijke overeenkomst met onder andere afspraken over financiële bijdragen aan de aanleg.De gemeente Tilburg heeft de voorlopige route vastgesteld. Het plan wordt verder uitgewerkt. De fietsverbinding loopt vanaf de Slotlaan in Oosterhout via Dongen tot de midden-Brabantweg in Tilburg. Daar sluit het fietspad aan op de fietsroute N261 die tot het station in Tilburg loopt. Het grootste deel van de route loopt langs het Wilhelminakanaal. De gemeente Tilburg investeert samen met andere Brabantse gemeenten en de Provincie in snelfietsroutes. Dit zijn routes waar je lekker kunt doorfietsen. Het zijn vaak bestaande fietspaden die slim met elkaar verbonden worden en extra fietskwaliteit krijgen. Het gaat om brede, geasfalteerde fietspaden die, vaker dan nu, voorrang hebben op zijwegen. Met deze routes wordt Tilburg nog beter bereikbaar per fiets, maar ook binnen de stad vormen de snelfietsroutes de meest directe en comfortabele fietsverbindingen tussen wijken en de binnenstad.Dit jaar worden ook afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat. Een groot deel van de grond langs het Wilhelminakanaal is van Rijkswaterstaat en valt onder een ecologische verbindingszone. Het plan is om in 2021 de eerste delen van de snelfietsroute te realiseren. De hele snelfietsroute tussen Tilburg, Dongen en Oosterhout is naar verwachting in 2025 klaar. Het onderwerp wordt binnenkort in de raad besproken