POLITIEK IN DONGENDongens Nieuws.

Elke dag.

Actualiteiten voor en over Dongen,

s Gravenmoer , Klein-Dongen en Dongen-Vaart

en  de Langstraat. De internetkrant  van Dongen

is er voor alle Dongenaren.Algemene ledenvergadering Volkspartij Dongen druk bezocht

ingezonden door de Volkspartij Dongen

ALV VPD Afb4 - Leden2
ALV VPD Afb2 - Bestuur

Dongen, 25 september 2020.Deze week vond de algemene ledenvergadering van de Volkspartij Dongen plaats. Normaal gesproken vindt deze in april plaats. Echter in verband met de Corona-maatregelen was deze uitgesteld. Ondanks het uitstel was de belangstelling er in de grote zaal van de Cammeleur niet minder om. Nagenoeg alle beschikbare plaatsen waren bezet. Tijdens de ALV werd door het bestuur terug geblikt op het bestuursjaar 2019 en natuurlijk al met een schuin oog vooruitgekeken naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Dit lijkt nog ver weg maar over een jaar moeten de campagne al opgestart worden. Het bestuur kijkt terug op een succesvol 2019. In de fractie en steunfractie is extra aandacht besteed aan de onderlinge samenwerking. Dankzij het gebruik van moderne hulpmiddelen werpt dit duidelijk zijn vruchten af. In het tweede jaar na de gemeenteraadsverkiezingen staat er een goed ingewerkte en gedegen fractie die goed op elkaar ingespeeld is. Rene Jansen voert dankzij een goede voorbereiding zijn functie als wethouder met trots en verve uit. Hij is actief aanwezig in de Dongense samenleving en bij de Dongense verenigingen waardoor signalen snel doorkomen en direct opgepakt kunnen worden. Tijdens de ALV zijn natuurlijk ook de jubilarissen gehuldigd. Speciale aandacht was er voor Toon Ariens. Hij is inmiddels 50 jaar lid van de VPD. Tijdens deze 50 jaar heeft hij tal van functies bekleed en zich nadrukkelijk bezig gehouden met de opbouw van de Volkspartij. Vanwege de corona maatregelen werd de afsluitende informele borrel op gepaste afstand van elkaar gehouden. Dankzij de voorzieningen in de Cammeleur was dit goed mogelijk .Als bestuur van de Volkspartij Dongen willen we iedereen bedanken die op welke manier dan ook aan het succes heeft meegewerkt, en daarmee mee gewerkt heeft aan een gemeente waar het prettig leven is. We hopen dat iedereen zich ook de komende periode op eenzelfde manier blijft inzetten.

Ook eigen behuizing onderwerp van gesprek

Werkwijze , werking en

doorontwikkeling van De Entree geëvalueerd.


Dongen, 17 september 2020. In een raadinformatiebrief informeert het college vandaag de raad over de ontwikkelingen van De Entree. De raadsleden krijgen daarin ook een overzicht van de evaluatie van De Entree. De Entree is een afdeling van de gemeente Dongen die geheel is ingericht met het oog op sociale zaken en beschikt over een eigen behuizing.Vanaf december 2017 en nog onder wethouder Piet Panis, is de laagdrempelige 'De Entree' er voor iedere Dongenaar die een vraag heeft op het gebied van werk, inkomen, zorg en algemene sociale zaken. Vragen over een evaluatie van dit insituut waren er al in de laatst gehouden gemeenteraadvergadering. Het college heeft al eerder de bestuursopdracht Businesscase Entree goedgekeurd. Hiermee was de opdracht gegeven om De Entree binnen de gemeente Dongen te evalueren en scenario's uit te werken voor doorontwikkeling. Tijdens de evaluatie kwamen er zaken aan de orde als samenwerking en werkwijze medewerkers van De Entree , samenwerking met de ketenpartners en zekerde fysieke locatie op de Hoge Ham 104 welke door corona – maatregelen voorlopig is gesloten. Het college zegt dat de evaluatie nu is afgesloten en dat de bevindingen en conclusies zijn uitgewerkt. Op donderdag 8 oktober worden in een gezamenlijke sessie de uitkomsten van deze gesprekken met betrokken partijen ( IMW, MEE, ContourdeTwern en SWOD) gedeeld. Er wordt gekeken naar de successen die gezamenlijk zijn bereikt en waar uitdagingen liggen voor de komende periode zoals concrete verbeteracties om de werkwijze en samenwerking te optimaliseren en afspraken te maken over hoe deze acties samen kunnen woorden aangepakt. In september en oktober wordt ook de fysieke locatie van de Entree geëvalueerd. Vragen hierbij zijn of de 'eigen' locatie van De Entree gehandhaafd blijft of weer wordt weer ingebed in het gemeentehuis. Eind dit jaar moet dit bekend zijn

Hoe blijft de Cammeleur

de huiskamer van Dongen?

Foto : Jan Stads | pix4profs


D66 hoort  graag hoe u hier over denkt!


De nieuwe Cammeleur, de huiskamer van Dongen, kostte € 9 miljoen. Theek5, Het Kunstpodium en Contour de Twern zijn samen met Stichting Donckhuys de vaste huurders. De huur gaat naar de gemeente Dongen die daarmee de lening en rente aflost.

Donckhuys is hoofdhuurder. Ze is ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het pand en de betaling van de energielasten. Naast een jaarlijkse subsidie van € 275.000 voor het zijn van de ‘huiskamer van Dongen’ moet Donckhuys inkomsten behalen uit verhuur van zalen, de exploitatie van het theater en de horeca.

2019 verliep voor Donckhuys heel slecht. De inkomsten bleven achter bij de verwachtingen en de kosten waren hoger dan begroot. Er werd een verlies van € 130.193 geleden. Alle reserves zijn nu op. De huur kon niet voldaan worden. 2020 begon goed met een super Carnaval maar door COVID-19 zakte alles in.

HIER VERDER LEZEN 


foto: JAN STADS | PIX4PROFS

ARTIKEL INGEZONDEN DOOR D66

De Restzetel” is de allereerste Dongense podcastserie

De rest zetel

Vanaf  vandaag, zaterdag 12 september is de allereerste podcastaflevering van ‘De Restzetel’ te beluisteren. Op laagdrempelige wijze wordt de luisteraar binnen een half uurtje bijgepraat over de Dongense politieke actualiteit. Podcastmakers Stefan van den Bosch, Harrie Broeders en Tjietse Broeders nemen plaats op de restzetel en verkondigen wekelijks de ongehoorde stem. Met dit eigentijdse audiomedium wil ‘De Restzetel’ fungeren als intermediair tussen de lege publieke raadszaaltribune en de Dongense huishoudens. Zij hopen zo de lokale politiek voor zoveel mogelijk Dongense inwoners toegankelijk, inzichtelijk en begrijpelijk te maken.Afgelopen donderdag kwam de gemeenteraad voor de eerste keer na de zomervakantie bijeen. De volksvertegenwoordiging sprak over de herbenoeming van burgemeester Starmans en het nieuwe afvalinzamelsysteem. Voor podcastproducers Stefan (24), Tjietse (33) en Harrie (65) was dit een ideale moment om met dit nieuwe project te starten. Al jaren missen de betrokken Dongenaren geen enkele raadsvergadering. Zo was Stefan tot deze zomer actief D66-lid, maar vertrok bij de Dongense fractie voor dit project. Harrie was meer dan veertig jaar werkzaam in het sociale domein en is sinds zijn pensionering een actieve vrijwilliger in deze sector. Tjietse stopte begin dit jaar als politiek commentator van Weekblad Dongen. Zijn scherpe pen wordt sinds zijn vertrek door de vele, trouwe Weekbladlezers gemist.

HIER VERDER LEZEN  Vergadering B&W gemeente Dongen maandag 22 september  2020Raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant

Het college stemt in met het raadsvoorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant. De wijziging is nodig door de herindeling van de gemeente Haaren per 1 januari 2021 en door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. De raad wordt gevraagd over te gaan tot vaststelling van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant per 1 januari 2021 conform het voorstel van het Algemeen Bestuur d.d. 9 juli 2020.


Bestuursopdracht Water- en Rioleringsplan Dongen

Het college stemt in met de bestuursopdracht voor het opstellen van het water- en rioleringsplan Dongen. Het betreft de financiële onderbouwing en de verantwoording van de kosten die gemaakt worden voor rioolbeheer, -verbeteringen en -vervangingen. Het plan vormt tevens de basis voor hoe om te gaan met thema’s als hemelwater, grondwater en afvalwater. Ook wordt verbinding gemaakt met de openbare ruimte en groen, natuur, leefbaarheid, gezondheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie, energietransitie en duurzaamheid. Meer dan voorheen zullen bewoners, bedrijven en andere stakeholders worden betrokken bij de wateropgaven.


Verlenging contracten sociaal domein

Het college stemt in met verlenging van contracten in het sociaal domein.

Besloten is:
1. De overeenkomst met ContourdeTwern te verlengen met 1 jaar tot en met 31 december 2021 en conform de overeenkomst een indexering toe te passen van 1,7 %;

2. De overeenkomst met MEE/IMW te verlengen met 1 jaar tot en met 31 december 2021 en conform de overeenkomst een indexering toe te passen van 1,7 %;

3. De overeenkomst met Stichting Welzijn Ouderen Dongen te verlengen met 1 jaar tot en met 31 december 2021 en conform de overeenkomst een indexering toe te passen van 1,7 %;

4. De contractwaarde van de overeenkomst met Stichting Welzijn Ouderen in 2021 met € 1.882,80 op te hogen. Per 2022 volgt een nieuwe inkoop.


Gunning werkzaamheden reconstructie Emmalaan

Het college heeft kennisgenomen van het verslag van de aanbestedingsprocedure voor het project reconstructie Emmalaan. Conform de bepalingen worden de werkzaamheden gegund aan de laagste inschrijver, aannemersbedrijf Van Wijlen BV uit Sprang-Capelle. In de Emmalaan in 's Gravenmoer zijn zowel de weg als riolering aan reconstructie toe. De bewoners en dorpsraad zullen geïnformeerd worden over de voortgang van de werkzaamheden.

Hierbij zal vooral gebruik worden gemaakt van communicatie via WhatsApp. Tijdens het project zal ook extra aandacht gegeven worden aan het toepassen van klimaatadaptieve klinkers.


Project rioolvervanging Molensteeg

Het college heeft besloten het project "rioolvervanging Molensteeg" aan te besteden en te gebruiken als proefproject voor de verwijdering van aanwezige asbesthoudende voegenkit. In het verleden werd voegenkit gebruikt tussen de rioolbuizen om de buisverbindingen/ rioolaansluitingen waterdicht te maken. Onlangs is bekend geworden dat dit voegmateriaal asbestdeeltjes kan bevatten.

Raadsvoorstel beheersverordening


De Wildert

Het college stemt in met het raadsvoorstel tot vaststelling van de beheersverordening De Wildert. De beheersverordening heeft gedurende 6 weken voor inspraak ter inzage gelegen. Er zijn geen inspraakreacties ingediend.


Ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan Sint Josephstraat 39-53

Het college stemt in met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan Sint Josephstraat 39-53 gedurende een periode van 6 weken. Hazenberg b.v. heeft voor deze locatie (JAL terrein) een stedenbouwkundige visie opgesteld plus het bijbehorende bestemmingsplan. Hierbij wordt uitgaan van 42 woningen. Medewerking aan het plan is mogelijk door het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure.


Raadsvoorstel bestemmingsplan Julianastraat 119

Het college heeft besloten het bestemmingsplan Julianastraat 119 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Het perceel Julianastraat 119 is gelegen binnen de grenzen van het vigerende bestemmingsplan Zuid en West Dongen en heeft de bestemming bedrijf. Het stedenbouwkundig plan voorziet in het realiseren van 8 patiowoningen met parkeervoorzieningen.
Energietransitie


In heel Nederland wordt regionaal nagedacht over de toekomst van onze energievoorziening. Ook in onze regio zijn wij er nu volop mee bezig. We stemmen dit in Dongen af met acht andere gemeenten in het Hart van Brabant in de zogenaamde regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS). Alle aandacht gaat uit naar zon en wind. Voor de langere termijn ziet de Dongense VVD dit echter als een deeloplossing.Voor de komende tien jaar moeten vooral zonnepanelen en windmolens zorgen voor een halvering van het aardgas- en oliegebruik. De vraag is hoe we dit het beste kunnen doen. De Dongense VVD vindt dat we ervoor moeten zorgen dat het buitengebied niet wordt volgepropt.Als eerste moeten we maximaal zonnepanelen op daken leggen. Op grote schaal zonnevelden aanleggen vraag erg veel ruimte, daar moeten we zuinig op zijn. Windmolens hebben mede om die reden onze voorkeur. Bovendien zijn molens veel efficiënter. Daarnaast hebben wij liever enkele grote molens dan meer kleine.

HIER VERDER LEZEN  dit artikel is ingezonden door de Donense VVDAfvalinzameling op de schop vanaf oktober 

Zowat raadsbreed : 'communicatie met Dongenaren van groot belang'


Er is al lang over gesproken ,overlegd ,gewikt en 'gewogen' .Dat laatste zelfs in de praktijk.: Dongen krijgt een nieuwe vorm van vuilnis – ophalen en ook worden de regels bij Coolhof aangepast. De raad praatte er deze week over en deed dat al eerder; ook was er een raadinformatiebijeenkomst. De veranderingen komen voort uit het streven van het rijk om vooral het restafval in het land te verminderen. Daarvoor werd een zogenaamd 'bestuursakkoord' ontwikkeld en vlak daarna al ondertekend door ruim 50 gemeenten. Inmiddels ondertekenen  steeds meer gemeenten het bestuursakkoord en zijn of komen tot actie. Volgens de laatste berichten zijn er dat al meer dan 225. Dongen is al ver met de ontwikkelingen en gaat in fasen over tot het uitvoeren ervan . Dongenaren ondervinden in oktober van dit jaar de eerste aanpassingen aan den lijve. De raad is het opvallend eens met de plannen en zal naar alle waarschijnlijkheid akkoord gaan.Vooral de Volkspartij Dongen dringt er bij wethouder René Jansen op aan te zorgen voor goede en adequate voorlichting naar de Dongenaren toe. Ook tussentijds evalueren is een voorwaarde tot slagen vindt VPD- raadslid Frits Klijs. Klijs wil ook dat burgers inzicht hebben over het resterende aantal ' tikken' op hun pasjes. De Dongense VVD drong er bij de wethouder op aan te zorgen voor goede communicatie. André Vonk (CDA) had best nog wat bedenkingen en vragen en tevens kritiek op de late beantwoording van de technische vragen. Verder vroeg Vonk zich af wie wat besluit : het college of de raad. Een amendement van de grootste oppositiepartij is zeker te verwachten ; er zijn zeker nog vele vragen. De start van het nieuwe systeem staat vast: de eerste fase start op 1 oktober. Deze krant besteedde al eerder veel aandacht aan de nieuwe afvalophaal en reductiesysteem. HIER, HIER en HIER onder andere. Binnenkort vindt de lezer een uitgebreidere duiding van de veranderingen


Directeur DonckHuys Jurgen Jansen en gemeente :

'Bijeenkomst over stand van zaken van de Cammeleur informeel dus niet openbaar'


update .De bijeenkomst van maandagavond in de Cammeleur, waar gepraat werd over de vooral bij enkele partners niet rooskleurige cijfers van de stichting DonckHuys waaronder de Cammeleur en de diverse gebruikers van het gebouw was niet openbaar.Dat het met de financiën in Dongen niet goed gesteld is is geen geheim. De gemeente is daar naar de raad  toe en met een doorgaans transparante blik naar de regionale en lokale pers ook vrij duidelijk over.Ook met de Cammeleur gaat het financieel niet zoals dat zou moeten. Ook in deze krant is de stand van zaken rond de Cammeleur uitvoerig aan de orde geweest .De raad luidde de alarmklok en wilde meer weten van de hoed en de rand . Een zich in de raadsvergadering van 2 juli duidelijk  geïrriteerd voelende wethouder Jansen en dit vanwege zoals hij noemde ' herhaalde zetten ' van enkele raadsleden, deed   toen ter plaatse de toezegging  van een vragenuurtje over de financiën van de Cammeleur en zaken in  de context daarvan.Dit  voorstel  werd gedaan  mede namens Stichting DonckHuys. Diverse fracties hebben toen aangegeven dit op prijs te stellen. Naar aanleiding van deze toezegging is er  maandag  24 augustus een zogenaamd vragenuurtje georganiseerd waar Stichting DonckHuys inzicht in de cijfers over het eerste half jaar van 2020 gaf . De raadsleden werden deze avond bijgepraat over de actuele stand van zaken op basis van de 'laatste' DonckHuys- halfjaarcijfers en er was gelegenheid om vragen te stellen. Helemaal nieuw zal de informatie niet zijn geweest.Volgens directeur Jurgen Jansen van Stichting DonckHuys ' zijn nog niet alle actuele cijfers voorhanden en heeft hij dus nog geen gelegenheid gehad die intern te bespreken '. Jurgens zei ook dat hij in zijn aanbod om over de Cammeleur te praten uitgegaan is van een 'informele' bijeenkomst met de raadsleden.  

OOK H I E R .

 Wat zuiniger

aan doen ....

In de gemeenteraad hebben we gesproken over de uitgangspunten voor de begroting voor 2021 en verder. De Dongense VVD heeft heldere uitgangspunten: geen financieel tekort accepteren, en als we meer ambities willen uitvoeren, dan moeten we andere plannen laten liggen. Het geld kan maar één keer worden uitgegeven!


Financieel degelijk

Wij streven naar een stabiele en stevige financiële positie van Dongen. Onze schuldenpositie is hoog, het weerstandsvermogen is nog voldoende. Maar kijken we ver genoeg vooruit? Niet alleen op de korte maar ook op de lange termijn moeten we aan onze financiële verplichtingen kunnen blijven voldoen.


Waar is de gemeente van

Gezien de financiële situatie moeten we keuzes maken en onszelf afvragen: wat kunnen onze inwoners zelf en waarin moet de gemeente hen ondersteunen? Hierin moeten we naar elkaar helderheid geven.

Voor ons geldt dit voor de Dongense samenleving in de volle breedte: voor de WMO, de Jeugdzorg, participatie, de verenigingen, organisaties. Het lokaal sportakkoord laat zien dat hierin wederzijdse verantwoordelijkheid genomen kan worden. De voorzieningen in Dongen zijn op veel terreinen prima op orde. Een goede balans tussen wat de gemeente moet regelen en wat de burgers zelf kunnen is een goed uitgangspunt om nader uit te werken.


Preventie

In het sociaal domein is voorkomen wat ons betreft beter dan genezen. Wij leggen daarom het accent op schuldhulpverlening en de aanpak daarvan. Waarom? Omdat schulden de oorzaak zijn van langdurige en tevens complexe problemen. Signalering in zowel onderwijs en zorg zijn hierbij belangrijk. Dit geldt ook voor laaggeletterdheid.

Ons spreekt de integrale aanpak van alle problemen binnen het gezin erg aan. Verschillende organisaties werken samen met de betrokken gezinnen aan het oplossen van de problemen. Deze aanpak stimuleert het anders denken en werken, en we zien dit als de weg om op termijn enerzijds uit de rode cijfers te komen maar vooral om gezinnen vroegtijdig weer vanuit eigen kracht verder te laten leven en ontwikkelen. Wij zien daarbij een verbinding tussen zorg, onderwijs en sport als goede mogelijkheid om oplossingen te bieden.


Wat nog meer?

Het is een goed idee om na te denken over verblijfsbelasting voor onder andere arbeidsmigranten in Dongen. Zij maken immers ook gebruik van alle faciliteiten in onze gemeente.

Ten aanzien van handhaving en veiligheid in zijn algemeenheid zitten wij in Dongen op de goede weg. Dit moet ook zo blijven. Een veilig Dongen is voor de Dongense VVD een zeer belangrijk thema.Bijdrage onder verantwoordelijkheid van de Dongense VVD

Pieter Brooijmans

Dongense VVD