POLITIEKDongens Nieuws.

Elke dag.

Actualiteiten voor en over Dongen,

s Gravenmoer , Klein-Dongen en Dongen-Vaart

en  de Langstraat. De internetkrant  van Dongen

is er voor alle Dongenaren.Óók Verantwoording 

College geeft raad overzicht van gemeentelijk geldend sociaal beleid


Dongen, 27 januari 2020. Op landelijk gebied is de politieke bestuurlijke drijfsfeer op sociaal beleid doorgaans gericht op het versterken van de eigen verantwoordelijkheid van inwoners. Ook Dongen voert dit beleid in het sociaal domein en geeft dit ook aan in de programmabegroting 2020-2023. Het is vooral een liberale gedachte dat zelf regie voeren over eigen leven de mens naar een hoger plan drijft. Mensen kunnen wel rekenen op de ( gemeentelijke) overheid daar waar het mogelijk en echt nodig is. De burger wordt ondersteunt vanuit voorzieningen die vooral de wet 'Wmo' oplegt aan de gemeenten. “De gemeente doet dit samen met alle partners en vanuit een integrale benadering.Daarbij wordt  gezocht naar effectieve oplossingen, met oog en zorg voor de financiële beheersing “. Dat laatste zegt het college in een vorige week aan de raad gestuurde raadinformatiebrief betreffende het te voeren beleid in het sociaal domein- gebied. In de brief aan de raad worden tal van andere zaken binnen het sociaal domein opgesomd en verduidelijkt. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de problematiek rond wachttijden in verzorgingstehuizen en de stijgende kosten in de jeugdzorg. Hierover komt binnenkort een separate raadinformatiebrief uit. Ook wordt verantwoording gegeven over het beleid ten aanzien van statushouders en de inburgering daaromtrent. Ook hierover bereikt de raad binnenkort een raadinformatiebrief. 

HIER VERDER LEZEN

College van B&W wacht rustig af in dossier TUF Recycling

Sinds 2015 is de gemeente Dongen bezig met het aanpakken van TUF Recycling. Dat is tot nu toe weinig succesvol geweest. De berg met kunstgras ligt er nog en opdrachten die de gemeente aan TUF Recycling geeft, worden door hen niet uitgevoerd. De enige vooruitgang die in 2019 is geboekt, is dat er een grote hoeveelheid vervuild zand is weggehaald van het terrein.

Afgelopen donderdag zijn leden van D66 weer eens gaan kijken bij het terrein van TUF Recycling. Op meerdere plekken lagen de kunstgrasmatten slecht afgedekt en aan de randen van het terrein was duidelijk de vermenging van kunstgraskorrels met het gras en het water te zien. De rechter heeft inmiddels op een andere plaats in het land bepaald dat die korrels schadelijk zijn en aan een beheerder van een sportaccommodatie de verplichting opgelegd om maatregelen te treffen waardoor de korrels niet in de omgeving terecht komen. In dat vonnis gaat het alleen over een paar kunstgrasvelden. Wat betekent zo’n grote berg met matten met korrels dan wel niet voor het milieu?

Omdat D66 zich hier zorgen over maakt hebben wij opnieuw de vraag gesteld wat het College van plan is hieraan te gaan doen. Eerder heeft zij TUF Recycling een aantal lasten onder bestuursdwang opgelegd. Hier waren deadlines aan verbonden die inmiddels al lang zijn verstreken. Na het verstrijken van de deadlines zou het College zelf ingrijpen en op kosten van TUF Recycling de situatie zoveel mogelijk terug brengen naar de vergunde situatie. Dat is ook hoe een last onder bestuursdwang werkt. Uit het antwoord van het College blijkt echter dat ze hier op dit moment toch van afzien, ze wachten liever af tot TUF Recycling zelf met een oplossing komt, al dan niet door samenwerking met ASIR.

De bal ligt dus weer bij TUF Recycling. En omdat D66 daar geen enkel vertrouwen in heeft hebben wij het College tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag opgeroepen om in dit dossier weer stevig de regie terug te pakken. Daarnaast hebben wij de burgemeester nogmaals gevraagd om contact op te nemen met het Openbaar Ministerie en hen de vraag te stellen wanneer de inwoners van Dongen op de hoogte worden gebracht van de uitkomst van het onderzoek naar de brand.

Het antwoord op onze vragen was duidelijk. Het College van B&W onderneemt geen actie en wacht in het dossier TUF Recycling rustig af tot marktpartijen hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Ondertussen blijven de grasmatten liggen en wordt het probleem voor Dongen niet minder.
Marieke Schouten (D66 fractievoorzitter) Foto: Jan Stads | Pix4Profs. (Berichtgeving : D66)

'uitgerust terug van kerstreces'

Nieuw systeem van afvalverwerking goed ontvangen in de raad


Dongen, 17 januari 2020. De raad blijkt goed uitgerust terug van kerstreces. Een stichtelijk en uitdagend openingswoord van voorzitter burgemeester Marina Starmans versterkte die indruk zeker. Zij herhaalde aan het beging van de vergadering enkele zinsneden uit haar nieuwjaarsrede die ze uitsprak tijdens de oliebollenparty op het Looiersplein waarin ze de kracht van Dongen schetste en de manier waarop die is te handhaven en verbeteren. '..omdat we anders zijn is Dongen zo rijk..'. Het was ook de eerste maal dat de nieuwe wethouder Eline van Boxtel aantrad. Haar vuurdoop was opmerkelijk sterk waarmee ze zichtbaar bijval oogstte. De raad behandelde de aanpassingen in het afvalverwerkingssysteem als klapstuk deze avond. Het raadsvoorstel waarin de Dongenaren worden geacht mee te werken en te wennen aan significante veranderingen op dit gebied werd op een waardige en opvallende eensgezinde wijze besproken. Zowat alle partijen waren gematigd positief over de voorstellen. Wel blijven er wensen over. De raad wil dat er rekening moet worden gehouden met de haalbaarheid van sommige van de aangekondigde maatregelen. Zo kan de Dongenaar straks veel minder gebruik maken van de ondergrondse vuilniscontainers en is het plan geopperd dat de PDM verzamelbakken bij supermarkten gaan verdwijnen. Dat laatste is duidelijk een pijnpunt bij vooral de PvdA.

HIER VERDER LEZEN


Volle glasbakken

Dongen, 17 januari 2020 Ook in deze krant stond een foto van het onderwerp waar Dongense VVD- raadslid Angela Horsten aandacht voor vroeg. Door een misschien ongewilde komische formulering van de vraag aan wethouder Jansen ontstond er afgelopen donderdag een lacherige sfeer in de raadszaal . Horsten vroeg zich af 'wat de reden was ' van de vele lege flessen die niet in de glascontainers pasten bij een supermarkt in Dongen rond de jaarwisseling. Wethouder Jansen vermoedde 'dat niemand zich dat zal herinneren' , hetwelk antwoord de lach terug bracht. Volgens de wethouder was het een jaar eerder nog erger. De containers waren volgens Jansen om veilgeheidsredenen afgesloten vanaf 31 december tot en met 2 januari en zijn ze twee maal leeggehaald daarna. Bovendien stonden er drie extra glasbakken ten behoeve van resultaten van het tijdelijke 'losbandig leven'. Dewelke uitdrukking voor rekening van deze krant komt.


Stankoverlast

Raadslid Wens ( Dongense VVD) wilde weten hoe het gesteld is met de stankoverlast waar veel over te doen is geweest in het Dongense. Volgens wethouder Jansen is het aantal klachten op dit moment nul. Er is met Ecco gecommuniceerd en deze beloofde er alles te doen om deze vorm van overlast in de toekomst te voorkomen

884D8B10-1A4F-4292-8670-7CC5698BB800
8D75871E-36E1-47AC-9A52-1453FD344429

Leden van D66 Dongen lezen voor tijdens Nationale Voorleesdagen


Dongen, 25 januari 2020.Tijdens de Nationale Voorleesdagen op vrijdag 24 januari lazen Marieke Schouten, Joeri de Jong en Shabnam Noorzy dit jaar voor aan leerlingen van OBS Westerkim in Dongen. Voorlezen is niet alleen leuk, het is ook belangrijk. Lezen draagt bij aan de ontwikkeling van fantasie, taalgevoel en concentratievermogen van kinderen. Daarom steunt D66 de Nationale Voorleesdagen. Shabnam Noorzy: “Voorlezen geeft vooral veel plezier. Ik vind het leuk om op deze manier de interactie op te zoeken met kinderen en na het lezen door te praten over onderwerpen.”Afgelopen vrijdag waren we te gast bij groep 1/2, groep 3/4 en groep 5/6 van OBS Westerkim. Niet om te praten over politiek. Nee, om voor te lezen uit zelf meegebrachte boeken. Boeken waaruit we zelf voorgelezen zijn of waar we onze eigen kinderen uit hebben voorgelezen. Onder andere een klassieker van Paul Biegel, een filosofisch boek van Stine Jensen, het humoristische “Boek zonder tekeningen” en uiteraard ook “Moppereend” het prentenboek van het jaar 2020.

De Nationale Voorleesdagen zijn dit jaar van 22 januari tot en met 1 februari. Stichting CNPB, initiatiefnemer van de Nationale Voorleesdagen, heeft tot doel het lezen van boeken en het boekenbezit te stimuleren. Dit is één van de vele initiatieven die de stichting initieert om dat doel te bereiken. D66 helpt hier graag aan mee. Joeri de Jong: “Door het voorlezen probeer ik wat van mijn enthousiasme voor lezen over te brengen op kinderen. Als er dan aan het eind gevraagd wordt naar de titel van het boek om zelf verder te lezen, is dat gelukt!” Onderwijs is een van de speerpunten van D66. Goed onderwijs zorgt ervoor dat kinderen later succesvol en met plezier in onze ingewikkelde maatschappij kunnen functioneren. Dat is belangrijk voor de kinderen zelf en voor de toekomst van de samenleving. Hier zet D66 zich graag voor in. (Ingeonden door D66)

DE LUIS IN DE PELS


Dongen is een gewoon dorp. Een bekend tijdschrift heeft daarmee eens niet enkel een paar loze kolommen gevuld, maar ook de landelijke kranten en warempel het jeugdjournaal gehaald. Dongen is soms ook niet gewoon en roept ook vraagtekens op. Dongen doet me soms denken aan de conference van Herman Finkers die ooit over Almelo zei dat er altijd wat gebeurt : soms staat het stoplicht op rood en dan weer op groen. Maar dan komt er opeens opvallend nieuws. In Dongen.


HIER VERDER LEZEN 'Juridisch juist' .

HIER VERDER LEZEN Column

EX- BABS ambtenaar reageert op

'behandeling' van zijn zaak in de raad
De laatste raadsvergadering van dit jaar stond gedeeltelijk ook in het teken van 'de vrije pers kwestie '. Het niet verlengen van het contract van de heer Tjietse Broeders als BABS werd  afgelopen week breed uitgemeten in de regionale en lokale pers. Naast trouwambtenaar bij de gemeente Dongen is de heer Broeders ook politiek correspondent bij het weekblad Dongen. Broeders verwierf in korte tijd een opvallende bekendheid in het dorp door zijn op z'n minst fel te noemen commentaren over (personen) in het gemeentestuur en raad. Vorige week ontstond in de lokale pers enige ongerustheid over het niet verlengen van het contract als ambtenaar. Broeders denkt dat zijn afscheid als ambtenaar te maken heeft met zijn stijl van schrijven die niet welgevallig zou zijn bij de Dongense politiek. Door de publicaties is dit een openbare zaak geworden  en beschikbaar voor de raad. Vragen van alle drie de oppositiepartijen over deze zaak werden  gesteld in het vragenhalfuurtje. Burgemeester Starmans nam de tijd om uitgebreid op de vragen  te antwoorden en  verklaarde stellig  dat het niet verlengen van het contract met de heer Broeders niets van doen heeft met zijn manier van schrijven. Zij herhaalde wat de gemeentesecretaris als weerwoord in deze krant al uitgelegd had, dat het puur een juridische beslissing betreft en in het teken staat van de nieuwe wet op het ambtenarenrecht. Ze voegde er aan toe dat juist de vrijheid van de pers gediend was als een journalist geen arbeidsbinding heeft met het gemeentebestuur. Burgemeester Starmans  vindt  dat de heer Broeders vrij  is en blijft in het schijven  wat hij  als poltiek commentator vindt in het kader van de persvrijheid.  
Reactie van Tjietse Broeders
..”De grote opkomst van de belangstellenden ontroerde mij. Dit toont aan dat deze casus leeft onder de Dongense bevolking. Ik ben blij dat de volksvertegenwoordiging om opheldering heeft gevraagd bij burgemeester Starmans. De vragen van de oppositie waren helder. De antwoorden van Starmans waren dat niet. Tot achtmaal toe verschuilt zij zich met een geherformuleerde zin achter een verdedigingsmuur. Een muur die Starmans opbouwde met cirkelredenaties, inconsequenties en valse argumentatielijnen. Wellicht dat de juridische regels kloppen, maar Starmans’ logische onderbouwing deugt allerminst. Tijdens het kerstreces ga ik mijzelf eens bezinnen op eventuele vervolgstappen....”

ook hier lezen   


foto:Esther Huijskens


Nieuwe wethouder in college van DongenMet 7 stemmen tegen en 14 stemmen voor is PvdA-fractievoorzitter Eline van Boxtel gisteren benoemd tot wethouder van de gemeente Dongen. Ze gaat vanaf 1 januari aan de slag. Eline neemt de plaats in van Maarten Pieters, die als vervanger van Bea van Beers tijdelijk benoemd was.Eline van Boxtel – Pullens is donderdag 19 december beëdigd als wethouder in het Dongense college. Eline is raadslid vanaf 2010 in de gemeenteraad .In 2014 werd ze fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Maurice IJpelaar , Tonny Dijck en Martin Montes gaan nusamen de PvdA zetels bemannen. Montens wordt de nieuwe fractievoorzitterI

Wethouder Bea van Beers neemt  al ontslag per 1 januari 2020

Wethouder Bea van Beers neemt ontslag per 1 januari 2020 en onderbreekt daarmee haar zwangerschaps- en bevallingsverlof. De waarneming door Maarten Pieters stopt in goed overleg ook per 1 januari 2020. Op 19 december neemt de gemeenteraad aan het eind van de vergadering een besluit over de benoeming van beoogd wethouder Eline van Boxtel. Bij positief besluit van de gemeenteraad, start Van Boxtel op 1 januari als wethouder. Op deze manier kan op korte termijn, direct bij de start van het nieuwe jaar, het collegeteam in nieuwe samenstelling aan de slag. Bij haar benoeming tot wethouder, komt de gemeenteraadszetel van Eline van Boxtel vrij. Maurice IJpelaar keert graag terug in de gemeenteraad. Maurice is momenteel fractieondersteuner en zat in de periode 2014-2018 al in de gemeenteraad. Hij zou dan in de gemeenteraadsvergadering van 16 januari 2020 geïnstalleerd kunnen worden. Martin Montens wordt fractievoorzitter van de PvdA Dongen. Maurice van Boxtel dient zijn ontslag in als lid van de financiële commissie. De fractie bekijkt op korte termijn wie zijn rol overneemt en wie de nieuwe fractieondersteuner wordt.

Zie  en lees ook  de antwoorden van Eric Hendriks ( voorzitter van de Dongense afdeling van de PvdA ) op vragen van deze krant 

Oirschot werkt met een 'raadsbreed bestuursakkoord'

Dongense oud-wethouder

Ad van Beek voorgedragen

als wethouder

in Oirschot 


Ad van Beek die jarenlang wethouder was in Dongen en daarvoor een periode in Nuenen, wordt waarschijnlijk  de nieuwe wethouder van Oirschot. De lokale partij ‘De Gewone Man’ heeft de heer van Beek voorgesteld. Deze partij vormt de grootste fractie in de raad. Van Beek die lid is van de VVD en ook namens die partij zijn bestuurlijke functies uitvoerde, wordt straks collega van Piet Machielsen (CDA), Esther Langens (Dorpsvisie) en burgemeester Judith Keijzers die ook van CDA- huize is. Hieruit blijkt dat de VVD feitelijk in een oppositie positie in de raad zit in Oirschotse raad. In Oirschot wordt echter sinds vorig jaar met een raadsbreed akkoord gewerkt, waarbij er formeel geen sprake meer is van een oppositie en ook dus ook geen coalitie. Dualisme speelt dus officieel geen enkele  rol in deze gemeente. Het is dan ook bepaald niet onzeker dat Dongenaar Ad van Beek op politiek gebied  als kandidaat wethouder wordt gedragen door de gehele raad. Uit informatie die deze krant inwon, zijn  ook  andere niet positieve geluiden rond zijn benoeming  niet gehoord. Ad  Van Beek zal  daarom op 17 december  vrijwel  zeker worden beëdigd  in Oirschot.

Foto: Jan Stads | Pix4Profs 


Dongense begroting vandaag naar de provincie

Tot op het bot verdeelde raad geeft groen licht voor programmabegroting 2020 -2023


Dongen, 15 november 2019. “Het is soms huilen met de pet op...: liet een inwoner van Dongen zich ontvallen. Hij zat tot goed half twaalf op de publieke tribune. Op dat moment ging de kogel door de kerk : De programmabegroting 2020 -2023 kreeg groen licht .Debet daaraan is het coalitieblok in de raad. De gehele oppositie had zoveel moeite met de inhoud en de politieke keuzen dat ze met stemverklaring tegen stemden. Vijf moties , zeven amendementen , een sterk verdeelde raad, het in Dongen geheel traditioneel ontbreken van dualisme en een volle publieke tribune.  Zie hier een aantal ingrediënten tijdens de behandeling van de programmabegrotingsvergadering 2020 in ons dorp na de schorsing van een week geleden. De toen bedachte pogingen tot aanpassen of beïnvloeding van de manier en hoeveel beschikbaar geld de komende jaren kan worden verdeeld kwamen nu op tafel in de vorm van moties en amendementen. Geen ingewikkelde beschouwingen over economische belangrijke onderwerpen maar bijna geheel toegespitst op zaken rondom het sociaal domein. Op zich een verademing ,maar ook tekenend voor de samenstelling van de raad. De sfeer werd gezet door Martin Montens (PvdA) “Geen fijne begroting , het is een lastige ; we krijgen geen van allen onze zin”. Daarmee startte de vergadering. Ook opvallend was de slotzin en wens die werd gegund aan Denise Kunst- van Suylenkom van de Volkspartij Dongen: “ ….wij willen uitgestoken handen over en weer ..”. HIER VERDER LEZEN

Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 21 januari 2020


Prestatieafspraken met Casade 2020-2024 Het college stemt in met de prestatieafspraken 2020-2024 tussen Casade, Huurdersbelangen- vereniging Dongen en gemeente Dongen. De afspraken worden op vrijdag 24 januari aanstaande ondertekend door de drie partijen.


Implementatie Wvggz Het college stemt in met de implementatie van de Wvggz.

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) geldt vanaf 1 januari 2020. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een ggz-instelling verleend kan worden. Met dit voorstel worden een aantal praktische zaken geregeld. De colleges van de gemeenten in Hart van Brabant hebben besloten om de nieuwe taken die volgen uit de Wvggz regionaal uit te voeren binnen Hart van Brabant ten behoeve van betere dienstverlening, kostenbesparing en eenduidigheid in de samenwerking met ketenpartners en wel door het Crisis Interventie Team (CIT). De gemeenteraad wordt geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.


Beschermd Wonen voor doelgroep Licht Verstandelijk Beperkt

Het college heeft besloten de gemeentelijke taken die ten grondslag liggen aan de doelgroep LVB in 2020 en 2021 te latenuitvoeren door centrum-gemeente Tilburg. Het gaat om personen die een beschermd wonen voorziening nodig hebben vanwege een licht verstandelijke beperking (LVB), maar die niet vallen onder de Wet langdurige zorg.


Krediet werkzaamheden centrumgebied

Het college stelt een krediet van € 367.733 beschikbaar voor de uitvoering van werkzaam-
heden in het eerste kwartaal 2020 in het centrumgebied. Het betreft onder meer beplanting Wilhelminaplein, groeiplaatsverbetering en beplanting park Vredeoord, verplanten platanen Looiershof, plaatsen van meubilair (banken, afvalbakken, palen), verlichting van paden van Cammeleur naar de parkeerplaatsen, verwerking
boomstammen uit park tot objecten/ speel-toestellen, moderniseren van evenementkasten/ -aansluitingen op Wilhelminaplein en in park Vredeoord.


Het CDA stemt tegen de begroting van de gemeente Dongen

Eigen berichtgeving CDA Dongen | s Gravenmoer
Het CDA maakt zich grote zorgen over de financiële positie van de gemeente Dongen. De keuzes die het College gemaakt heeft, passen op belangrijke punten niet binnen de visie van het CDA. De belastingen zullen significant stijgen en het aanbod, vooral op sociaal gebied, zal flink versoberd worden.
De CDA-visie:

“De gemeente moet duidelijke grenzen stellen en mensen zekerheid bieden de komende jaren. Er moet betrokkenheid zijn tussen generaties én tussen arm en rijk. De zorg voor het milieu mag hierbij niet ontbreken.
OZB Verhoging.
Het CDA vindt de in de begroting voorgestelde OZB-verhoging veel te hoog. Hierdoor moeten zowel particulieren als bedrijven en verenigingen diep in hun portemonnee tasten. Het CDA-amendement om de OZB-verhoging te halveren werd niet aangenomen.

Budget mantelzorgcompliment en buurtbemiddeling
Het budget voor het mantelzorgcompliment en voor de buurtbemiddeling is in de begroting 2020 eenvoudig te realiseren. Ondanks ruimte in de begroting was de meerderheid van de gemeenteraad tegen het voortzetten hiervan.

Minimabeleid
Het college doet onderzoek om de Armoedegrens van 120% te verlagen, én de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en aanvullende ziektekostenverzekering af te schaffen. Deze maatregelen hebben tot gevolg dat het voor enkele honderden gezinnen, maar ook voor veel ouderen, moeilijker wordt deel te nemen aan sociale activiteiten, aan culturele vorming, aan sport- en beweging in clubverband. De CDA-visie is dat iedereen moet mee kunnen doen en daar past deze versobering niet in.
Daarom roept het CDA op, om de genoemde voornemens van het college voor 2020 niet uit te werken volgens deze begroting, maar de gemeenteraad te blijven betrekken bij de te nemen besluiten.
Namens de CDA-fractie: Annemarie van Eenennaam, André Vonk, Koenraad van Eersel

Begrotingsdebat wordt beheerst door Jeugdzorg en waarderingscadeaubon voor mantelzorgers

Dongen, 8 november 2019. In Den Haag is beweging op het vlak van Jeugdzorg . Vandaag kwamen de ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Sander Dekker voor Rechtsbescherming met een brief naar de tweede kamer over de jeugdzorg. Het is geen toeval dat die brief vandaag naar de leden van de tweede kamer gaat; de brief van de ministers is verstuurt naar aanleiding van een gezamenlijk rapport van de inspecties voor Gezondheidszorg en Jeugd en voor Justitie en Veiligheid. Zij doen aanbevelingen hoe het beter kan door onder andere méér gemeentelijke samenwerking dat weer leidt tot lagere kosten voor de gemeenten. De ministers erkennen hierbij ook dat de bezuinigingen waarmee de overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten gepaard ging in 2015 niet goed hebben gewerkt .Een gedeeltelijke decentralisatie zit er dik in.Dit nieuwste nieuws en de gevolgen daarvan speelde (nog) geen rol in de raad tijdens de 'algemene beschouwingen ' en de behandeling van de Dongense begroting voor de komende drie jaar. Voor de raad en college misschien een opsteker voor de afsluitende vergadering volgende week, van dit verplichte jaarlijkse agendapunt. De jeugdzorg en de stijging in kosten daarvan , is een van de oorzaken van de in de begroting aangekondigde ombuigingen in ons dorp. HIER VERDER LEZEN