POLITIEKDongens Nieuws.

Elke dag.

Actualiteiten voor en over Dongen,

s Gravenmoer , Klein-Dongen en Dongen-Vaart

en  de Langstraat. De internetkrant  van Dongen

is er voor alle Dongenaren.DHS montage

Klimaat in de raad : neuzen staat ongeveer in dezelfde richting

Ook Dongen heeft lange adem nodig om klimaatdoel

te bereiken

Alhoewel de klimaattransitie niet alleen het dorp Dongen aangaat en de ambities hier gemiddeld hoger liggen dan bij de omliggende gemeenten, Nederland als land voorop lijkt te lopen in de strijd tegen een te hoge temperatuurstijging van de aarde en het feit dat de plaatselijke Klimaat- &Energieagenda Dongen er een is met een lange adem, waagde de raad op donderdag 21 februari zich te buigen over dit vraagstuk van intense omvang. Wethouder René Jansen noemt de agenda terecht overstijgend aan de huidige bestuursperiode. Er komt overal in den lande, maar ook wereldwijd water onder de boeg in discussies, conferenties en jeugdstakingen. Plaatsvervangend voorzitter Pieter Brooijmans gaf de raad ook hier bijna carte blanche door een groot aantal termijnen toe te staan waarin de politiek haar woordje kon doen. Het CDA herinnerde de raad aan het bestaan van waterstofenergie die schoon en goedkoop is. D66 bestreed dat weer en gaf de voorkeur aan andere vormen van energieopwekking. Deze partij bleef overigens ook dicht bij het gemeentelijk niveau waarin de raad zich kan begeven. 'Tegel eruit plant erin ', was daarbij de simpelste tip. HIER VERDER LEZEN 

Lichtpuntjes zichtbaar

Weerstand huisvesting arbeidsmigranten in oud-broederhuis Glorieux blijft.

In de besluitvormende raadsvergadering was de mogelijke huisvesting van voornamelijk Oost-Europese arbeidsmigranten in oud-broederhuis Glorieux het belangrijkste onderwerp waarover nu juist geen besluit werd genomen. De status waarin de kwestie zich nu bevindt laat dat ook niet toe. Er zijn volgens wethouder Bea van Beers én de raad nog te veel zaken niet opgelost. De wethouder laat, ze blijkt, een belangrijk deel van de uiteindelijke oplossing over aan de werkgevers waar de migranten werkzaam zijn. 
HIER VERDER LEZEN 

( oorspronkele foto: Jan Stads Pix4Profs)

Begin volgende week controle 

Wordt Infill (zand en rubber) bij TUF dit weekend opgeruimd ?

Het is een van een nog in te vullen lasten onder bestuursdwang die de gemeente Dongen heeft opgelegd aan TUF recycle BV. Voor uiterlijk 1 april 2019 moet TUF Recycling BV het teveel aan opgeslagen infill (zand en rubber) binnen de inrichting afvoeren naar een daartoe vergunde inrichting. Voor de opslag van infill moet worden voldaan aan een maximale hoogte van 6 meter. TUF Recycling BV dient de afvoerbewijzen aan het college ter beschikking te stellen. Dat wordt begin volgende week ook gecontroleerd. Burgemeester Marina Starmans zei aan het begin van het te behandelen agendapunt over TUF- Recycling tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag dat TUF heeft laten weten aan deze eis van de gemeente Dongen te willen voldoen. Bij het passeren op vrijdagmiddag door een verslaggever van deze krant was weinig activiteit te zien op het fabrieksterrein aan de Vierbundersweg .  HIER VERDER LEZEN CDA Motie Glorieux niet overgenomen door de gemeenteraad

Huisvesting voor arbeidsmigranten in Dongen

eigen berichtgeving CDA
Afgelopen donderdag hebben wij aandacht gevraagd voor de voorgenomen huisvesting van ca. 100 arbeidsmigranten in voormalig Broederhuis in Glorieux. De eigenaar Woningcorporatie Leystromen uit Rijen heeft het pand verhuurd aan E&A Uitzendbureau, een commerciële organisatie die naast werk ook huisvesting verzorgd. In onze regio is een grote vraag naar hun veelal Poolse flexwerkers in de logistiek, industrie, productie en food. Op dit moment is de inschatting dat er in de Gemeente Dongen ca. 700 arbeidsmigranten woonachtig zijn, verspreid over de gemeente in kleine woonvormen. Volgens de regionale afspraken en de groeiende behoefte aan arbeidsmigranten is de afspraak dat er in Dongen in 2025 huisvesting moet zijn voor 950 arbeidsmigranten. HIER VERDER LEZENDongense VVD:

Petra Lepolder nieuwe wethouder

De Dongense VVD draagt Petra Lepolder voor als nieuwe wethouder van de gemeente Dongen. Het college heeft deze week kennisgemaakt met de kandidaat. Op donderdag 18 april aanstaande neemt de gemeenteraad een officieel besluit. Vanaf 20.00 uur heeft op het gemeentehuis een extra raadsvergadering plaats. Deze is besluitvormend en openbaar. Op de agenda staat de voordracht tot benoeming en de beëdiging van de kandidaat-wethouder. Bij een positief besluit van de raad, kan Lepolder in Dongen per direct aan de slag.

Petra Lepolder is 47 jaar en werkt sinds april 2014 als wethouder. Zowel in de vorige als in de huidige bestuursperiode maakte ze namens de VVD deel uit van het college in de gemeente Steenbergen. Enkele weken geleden, op 27 maart 2019, besloot de lokale VVD-fractie uit de coalitie te stappen wegens een te groot politiek verschil van mening met een van de twee coalitiepartners. Dat maakt dat Lepolder nu beschikbaar is om in Dongen de functie over te nemen van Rolf Vullings, die recent (21 maart) bekend maakte vanwege persoonlijke redenen met onmiddellijke ingang te stoppen als wethouder. Vandaag (donderdag 11 april) heeft Lepolder haar ontslagbrief ingediend bij de gemeenteraad van Steenbergen.HIER VERDER LEZEN

Integraal Kind Centrum
Raad eens met investering van ruim zes miljoen in onderwijs 

Alhoewel met name de Dongense VVD en de Volkspartij Dongen zich nog wat zorgen maken over de grote investering die nodig is voor de realisatie van het IKC Beljaart , is er nu water onder de boeg voor de financiering van het derde grootschalige project dat Dongen wil investeren in het onderwijs na de nieuwbouw van het nieuwe Cambreur- college en een IKC ib Dongen -Vaart. De VPD ziet het te voteren bedrag van ruim zes miljoen euro  na antwoorden op technische vragen nu wel zitten. Ook de toelichting van wethouder Bea van Beers hoe ze van plan is om te gaan met te verwachten kapitaallasten stelde de partij gerust. “Er zijn risico's maar we hebben alles goed doorgerekend” aldus van Beers. Ze benadrukte onder andere dat de opbrengst van de te huren ruimten en vormen van samenwerken met de diverse partners een goede basis vormt waarop het IKC kan worden gerealiseerd.
HIER VERDER LEZEN 

Plaatsing 380KV hoogspanning

tracé  in ‘s GravenmoerEigen berichtgeving CDA -Dongen / s Gravenmoer   


TenneT is voornemens om een 380KV hoogspanning tracé te plaatsen dicht bij het dorp ’s Gravenmoer. Gisteren is hierover in de Geubel een informatieavond geweest. Een vertegenwoordiging van inwoners van ’s Gravenmoer stelde voor om het tracé verder van de bebouwde kom te plaatsen, in verband met uitzicht en straling. Daarnaast heeft het mogelijk gevolgen voor het niet verder kunnen uitbreiden van het dorp met nieuwbouw. Het verplaatsen van het tracé, door een extra knik, zal extra kosten met zich meebrengen, naar schatting 25 miljoen.

Opkomen voor belangen inwoners ‘s Gravenmoer
Het CDA vindt dat je mag verwachten dat Wethouder van Beers, gekozen door inwoners van Dongen en ’s Gravenmoer, opkomt voor de belangen van haar inwoners. “We moeten reëel zijn” was het devies van de wethouder, waarbij ze vooral refereerde naar de extra kosten. Rekening houden met de belangen van TenneT is te begrijpen, maar niet haar eerste prioriteit. Als de wethouder niet opkomt voor de belangen van haar inwoners, wie moet dat dan wel doen?


Voortaan op televisie

Populair lokaal programma wordt nieuw leven ingeblazen
Dongen krijgt weer een 'politiek café ' dat via televisie te volgen is.

In 2006 heeft de toenmalige Dongense Lokale Omroep LOD ( Radio0162) de laatste rechtstreekse uitzending verzorgd via de radio van het Politieke Café uit café 'd'n Hamse Bok'. In die tijd was het programma heel populair en goed beluisterd door Dongenaren én politici. De sinds september 2018 actieve en nieuwe Lokale Omroep die vanuit Waalwijk uitzendt als streekomroep samen met Dongen, gaat het programma nieuw leven inblazen. Het programma gaat , waarschijnlijk met enige  regelmaat vanaf mei 2019 weer uitgezonden worden en wel rechtstreeks vanuit de Cammeleur.  Op 15 mei om 20.30 uur start het eerste  programma. Niet op de radio maar via ziggo televisie kanaal 42. Net als in 2006 is de presentatie weer in handen van Paul de Jong die technisch wordt bijgestaan door Adriaan Raesen. Eindredacteur en mede- presentator is Rinus Krijnen. Binnenkort meer info in deze krant

HIER MEER LEZEN

De besluitenlijst

van het Dongense college van B&W 

 2, 9 en 16  april 2019


Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers ( 16 april)

Het college heeft de regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Dongen 2019 vastgesteld. Deze is gebaseerd op een

door de VNG uitgebrachte model regeling. Op 1 januari 2019 is in werking getreden het rechts-positiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Dit besluit betekent een uniformering en standaar-disering van de eerdere rechtspositieregelingen.


Groene long Beljaart  ( 9 april)

Het college stelt een aanvullend krediet beschikbaar voor de afronding van de groene long tussen fase1 en 2 van De Beljaart. Dit komt ten laste van de exploitatie van het grondbedrijf van De Beljaart en blijft binnen de totale uitvoeringskosten voor de aanleg van de groene long.


Knip Beneluxlaan/ Kapucijnenstraat

Het college stemt in met het ambtelijk advies om de knip in de Beneluxlaan/Kapucijnenstraat te behouden. Het advies is voor een belangrijk deel tot stand gekomen op basis van inwonerparticipatie. In het maatregelenoverzicht van het verkeersbeleidsplan is het opheffen van de knip opgenomen. Maar wijkraad en omwonenden geven aan dat behoud van de knip bijdraagt aan verkeersveiligheid, leefbaarheid en beheersing van de snelheid van het autoverkeer in de wijk.
Oude Baan 103

Het college heeft kennis genomen van het principeverzoek voor uitbreiding bebouwings- mogelijkheden en het verzoek wijziging bestemming Oude Baan 103. Het perceel is gelegen binnen de grenzen van het bestemmings- plan Zuid en West Dongen en heeft de bestemming Wonen. Het op het perceel gelegen bouwvlak (27 x 15 meter) mag volledig volgebouwd worden. In totaal wordt er circa 450 m2 aan extra erfbebouwing gevraagd, bovenop de reeds aanwezige 120 m2 erfbebouwing. Volgens het geldende beleid is niet meer erfbebouwing toegestaan dan maximaal 200 m2.


Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Het college heeft kennis genomen van het beleidsplan 2019-2023 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het plan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.


Bestuurlijke reactie rekenkameronderzoek

Het college heeft kennis genomen van de conceptversie van het rapport van de rekenkamercommissie en een bestuurlijke reactie gestuurd. Het betreft een onderzoek naar het Wmo-beleid, de wijze waarop het georganiseerd is en de informatievoorziening in de gemeenten Dongen, Goirle en Loon op Zand


Ruimtelijke scan sportvoorzieningen

Het college heeft kennis genomen van de ruimtelijke scan sportvoorzieningen 'Het Beweeglandschap 2039', zoals opgesteld door bureau Kragten. Op basis van deze scan kan de volgende stap worden gezet bij het opstellen van een nieuwe sportvisie. Dinsdag 9 april heeft een openbare avond plaats in het kader van de sportvisie (inspraak en terugkoppeling). Deze avond wordt gehouden in De Cammeleur en begint om 19.30 uur. De scan wordt dan gepresenteerd door bureau Kragten. De gemeenteraad ontvangt de scan komende week als onderliggend stuk voor de te realiseren sportvisie.

afbeelding : pukkemuk


Uitbreidings-plannen Pukkemuk krijgen groen licht van raad

Nachtrecreatie past in het streven van Dongen om zich toeristisch te profileren. Dat bleek behalve uit de woorden van verantwoordelijk wethouder Bea van Beers ( oa toerisme), als uit de mening van zowat alle gemeenteraadsleden en dat partijbreed. De uitkomst van het debat over de uitbreidingsplannen van recreatiebedrijf Pukkemuk was een eitje. Vooral de wijze waarop van Beers het raadsvoorstel had voorbereid oogstte respect van de raad. De raad was dan ook vlug om. Ondanks de protesten voorafgegaan aan diverse zienswijzen over de expansiedrift van eigenaar van Leijsen, de lange tijd die dat in beslag nam en een laatste twee hartstochtelijke inspreek- pleidooien om nog eens goed naar de plannen te kijken, haalde onder andere de Stichting De Goeije Akkers bakzeil. HIER VERDER LEZEN 


Raadszaal lijkt even rechtszaal

heemkundekring Dongen

Donderdag 24 januari 2019. De raadszaal in Dongen zat de publieke tribune vol. Een echte traditie is dat eigenlijk niet. Er waren maar liefst vier insprekers. Een er van spreekt 'gerechtelijke' taal en is dan ook een heuse advocate. Een andere spreker is deskundige op historisch gebied en is de enige die geen partij is in de zaak. Velen vragen zich af of dit een zaak is voor de raad. Persoonlijke zaken komen maar zelden aan de orde als agendapunt. Vandaag is dat anders. Reden ervoor is er ook en is terug te voeren naar ten minste het jaar 2012. Maar de zaak speelde al langer. In 2012 wijzigde de gemeente een gedeeltelijk perceel aan de Windmolenweg 11 van bestemming. De wijziging was onderdeel van bestemmingsplan Zuid en West Dongen. De bestemming 'wonen ' aangaande Windmolenweg 11 werd veranderd in bestemming 'verkeer - verblijfsgebied'. De RvS sprak zich destijds uit in het voordeel van de ( ook huidige) bewoners en sommeerde de gemeente Dongen het besluit terug te draaien. De gemeente erkende uiteindelijk de fouten en gaf daarbij ook de nodige toelichting. De raad ging daarom deze donderdag vooralsnog vrij aarzelend in op het voorstel om de bestemming te veranderen in 'wonen' en wil de historische werkelijkheid het liefst herstellen.

HIER VERDER LEZEN