POLITIEK IN DONGEN

Agenda Besluitvormende raadsvergadering
Normering schuldquote
16 september 2021
Aanvang 20.00 uur


Locatie Raadzaal gemeentehuis Dongen
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Spreekrecht
4. Uitwerking Kadernotabesluit Schuldquote
5. Sluiting


Voorzitter van de gemeenteraad,
drs. M.C. Starmans- Gelijns

Videostill DHS


MOTIE VAN AFKEURING VOOR WETHOUDER VAN BOXTEL

HAALT HET NIET IN DE RAAD


Dongen, donderdag 17 september. Een motie van afkeuring ingediend door door D66 en gesteund door CDA en Ouderenpartij Dongen haalde het donderdag 16 september niet in de besluitvormende vergadering in de Dongense raad. In de vergadering werd slechts een onderwerp besproken, namelijk de uitwerking kadernota normering schuldquote van de gemeente Dongen in de komende jaren. Deze krant komt in een separaat artikel uitgebreid terug met een lijst van aangenomen besluiten waar de raad hun prioriteiten heeft gesteld. Het raadsvoorstel om de schuldenlast van Dongen onder de 130% te houden werd overigens aangenomen.De motie van afkeuring betrof de rol van wethouder van Boxtel in de kwestie van de huisvesting van het onderwijs in de gemeente en de volgens de indieners onvolledige informatie die de raad kreeg. Ook haar 'onvolledige regie' in dezen werd haar kwalijk genomen.


Schorsing


De discussie over de ‘scholenkwestie ‘ liep in de opiniërende raadsvergadering van 8 juli al hoog op in de raadszaal. Wethouder Eline van Boxtel van onderwijs kwam toen al in zwaar weer. Net als op 16 september kreeg ze toen al heel wat verwijten op haar bestuurlijk bordje. Zo zou ze volgens vooral de oppositiepartijen, met D66 voorop, de raad onvoldoende en te laat hebben geïnformeerd. Hierdoor ontstonden er volgens D66 , CDA en Ouderpartij Dongen gaten in de informatiestroom waardoor de raad zich onvoldoende kon voorbereiden om tot besluiten te komen.

HIER VERDER LEZEN

Besluiten college B&W van

dinsdag 14 september 2021 
Aanwijzing toezichthouders Wabo en AP

Het college heeft besloten twee medewerkers aan te wijzen als toezichthoudend ambtenaar inzake artikel 5.10, lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 6.2, lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Dongen.


Buisleidingen Rotterdam tot Chemelot in zuid Limburg met aansluiting voor Noordrijn-Westfalen.

Het college heeft kennis genomen van het grote infrastructureel project ‘Realiseren van (minimaal) vier ondergrondse buisleidingen van de haven van Rotterdam tot Chemelot in zuid Limburg met aansluiting voor Noordrijn-Westfalen’. De Rijksoverheid, Chemelot en Havenbedrijf Rotterdam hebben gezamenlijk een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de aanleg van leidingen voor C4-LPG, propeen, waterstof en CO2 tussen Rotterdam en Chemelot. De provincies Limburg, Noord-Brabant en Zuid-Holland zijn betrokken bij de studie. De studie wijst uit dat de aanleg van deze ondergrondse infrastructuur tal van voordelen biedt. In Noord-Brabant loopt het beoogd tracé via de gemeenten: Moerdijk, Drimmelen, Oosterhout, Dongen, Loon op Zand, Tilburg, Oisterwijk, Boxtel, Best, Meijerijstad, Son & Breugel, Laarbeek, Beek en Donk, Gemert-Bakel, Deurne. De drie initiatiefnemers hebben afgesproken verder onderzoek naar de aanleg van deze leidingen te gaan doen. Het College heeft besloten wethouder Lepolder aan te wijzen als portefeuillehouder van dit dossier.


Kwijtschelding huur gemeentelijke sportaccommodaties

Het college heeft besloten de huur van de gemeentelijke sportaccommodaties voor amateursportverenigingen die vallen onder de landelijke TVS regeling in de periode 1 april t/m 30 juni 2021 (gedeeltelijk) kwijt te schelden zonder voorbehoud van vaststelling door het rijk.. De betreffende verenigingen worden voor 19 september 2021 schriftelijk geïnformeerd over het besluit.


Aanwending coronamiddelen

Het college stemt in met de verdeling van de vanuit het rijk ontvangen coronamiddelen. De middelen worden onder meer ingezet voor activiteiten en projecten op het gebied van gezondheid, tegengaan eenzaamheid bij ouderen, jeugd- en jongerenwerk, begeleiding kwetsbare inwoners, heroriëntatie zelfstandigen en sport/beweging (aanleg trapveldje Wagnerstraat/Weberstraat, trim- en trialparcours in Biezen en zo mogelijk ook in ’s Gravenmoer, upgraden basketbalveld Van Linschotenstraatonderhoud/vervanging speeltuinen). Met de partners worden afspraken gemaakt over de concrete invulling van de bestedingsdoelen.

Participatie en communicatie Omgevingsvisie

Het college stemt in met het participatie- en communicatieplan Omgevingsvisie. In januari werd het raamwerk ‘Ruimte voor Dongen’ door de gemeenteraad vastgesteld. Het vervolgtraject voor het opstellen van de omgevingsvisie is gegund aan Antea Group. Bij het opstellen van de omgevingsvisie is het van belang dat het participatie en communicatieplan vooraf helder is. Het participatie en communicatieplan Omgevingsvisie wordt voorgelegd aan de raadswerkgroep Omgevingswet. De gemeenteraad wordt via de raadswerkgroep Omgevingswet over het participatie en communicatieplan geïnformeerd.
Stijn Sips (20) is de lijsttrekker voor het CDA Dongen – ’s Gravenmoer

Foto : CDA Dongen s Gravenmoer

Op vrijdag 3 september is Stijn Sips unaniem gekozen door de leden van het CDA Dongen – ’s Gravenmoer tot lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Voor het bestuur een mooie bekrachtiging van de alreeds ingezette vernieuwing.Het bestuur van het CDA Dongen – ‘s Gravenmoer droeg Stijn Sips voor aan haar leden. Stijn Sips is sinds 2019 zeer actief voor het CDA. Zo heeft hij meegeschreven met het CDA Visiedocument, heeft hij zich ingezet voor leden- en kandidaten werving, is hij voorzitter van de Communicatie Commissie en is hij steunfractielid.


HIER VERDER LEZEN

VVD foto

Dongense VVD: Niet op de pof leven
Eigen berichtgeving Dongense VVD
De schuldenpositie van Dongen is hoog. Als we alle wensen voor uitgaven doorzetten, en tellen daarbij op de 11 miljoen euro die de investeringen voor de scholen extra gaan kosten, schieten de schulden door het plafond. Als we de gemeente Dongen financieel gezond willen houden, zullen we een spaarpot moeten gaan opbouwen.
Extra ruimte voor investeren
Eigenlijk is het onverantwoord om de schulden in Dongen nog verder te laten oplopen. We zitten aan de grens waarvoor een ‘rood licht’ staat. Toch is de Dongense VVD van mening dat noodzakelijke investeringen in de scholen moeten doorgaan. Daarom zijn wij bereid de schuld voor de komende jaren nog wat verder te laten oplopen. We hebben daarbij wel de afspraak gemaakt dat we dit voor enkele jaren toestaan. Met deze extra investeringen kunnen we de noodzakelijke ontwikkeling voor de scholen mogelijk maken. Tegelijkertijd gaan we een spaarpot opbouwen. De gemeenteraad heeft afgesproken dat we vanaf nu in de begroting jaarlijks een fors bedrag in onze reserve gaan stoppen. We leggen ons een grens op om niet al het geld wat we jaarlijks beschikbaar hebben helemaal op te maken. Dat heeft twee belangrijke voordelen: als het moeilijk wordt, hoeven we niet direct fors te bezuinigen en hebben we een spaarpot om de risico’s van onze schulden te dragen. 

HIER VERDER LEZEN 

CDA fractie spreekt over ambities en doelstelling van onze gemeente

Eigen berichtgeving CDA
Op dinsdag 6 juli is de Kadernota 2022 behandeld door de gemeenteraad. Hierbij wordt de raad uitgenodigd om richting te geven aan de ambities en doelstellingen van onze gemeente. Op basis van de nu bekende informatie is de verwachting dat de ruimte voor extra uitgaven de komende jaren beperkt is, tenzij daar lagere uitgaven tegenover staan of er nieuwe positieve meevallers ontstaan. Het CDA heeft zich als volgt uitgesproken over deze Kadernota in de algemene beschouwingen.

Rentmeesterschap
Een van de belangrijkste uitgangspunten van het CDA is rentmeesterschap. Hierbij denken we niet alleen aan onszelf, maar juist ook aan de volgende generatie, aan onze kinderen en kleinkinderen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd, dat geldt zowel voor het doel als voor de hoogte van de investeringen.Zo baart de huisvestiging van de scholen ons zorgen. Eind mei 2021 is duidelijk geworden dat we rekening moeten houden met extra kosten voor de nieuwbouw van de IKC ’s Gravenmoer en IKC J.J. Anspachschool. In totaal komt het zelfs neer op een extra investering van 11 miljoen euro voor de gehele onderwijshuisvestiging. Op donderdag 8 juli zal de raad, op aanvraag van de oppositiepartijen CDA, D66 en OPD, hierover spreken. HIER MEER LEZENTijdlijn REKS

Gemeenteraad Dongen stemt unaniem in  met Regionale Energie- en KlimaatstrategieDe gemeenteraad heeft op 27 mei 2021 unaniem ingestemd met de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) in Hart van Brabant. In de REKS staat hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Hoe we onze huizen duurzaam kunnen verwarmen en hoe we onze omgeving kunnen beschermen tegen hitte, droogte en wateroverlast. Wethouder René Jansen reageert met trots op deze belangrijke mijlpaal. “Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het opstellen van de REKS. Het instemmen met de REKS zorgt ervoor dat we weer een stap dichterbij het verduurzamen en het klimaatbestendig maken van de regio Hart van Brabant zijn. Duurzaamheid en klimaat zijn onderwerpen die verder gaan dan de gemeente grenzen, daarom is de REKS zo belangrijk. En uniek, want Hart van Brabant heeft als enige regio in Nederland de ‘K’ (aanpak Klimaat) nadrukkelijk een plek gegeven ”

HIER MEER LEZEN