POLITIEKDongens Nieuws.

Elke dag.

Actualiteiten voor en over Dongen,

s Gravenmoer , Klein-Dongen en Dongen-Vaart

en  de Langstraat. De internetkrant  van Dongen

is er voor alle Dongenaren.Vergadering B&W gemeente Dongen

dinsdag 5 november 2019Voortgangsrapportage grondexploitatie 2020

Het college stemt in met de voortgangsrapportage grondexploitatie 2020, deel 1. De rapportage wordt ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Verkoop snippergroen

Het college stemt in met de verkoop van een strook openbaar groen van 72 m2, gelegen naast woning Sterrebos 9. De eigenaren van de woning hebben hiertoe verzocht als uitbreiding van het huisperceel. Op grond van de snippergroentoets, komt deze grond in aanmerking voor verkoop.

Regionale nota publieke gezondheid 2020-2023
Midden-Brabant

Het college stemt in met de regionale nota publieke gezondheid 2020-2023 Midden-Brabant. Deze is tot stand gekomen door samenwerking tussen de negen Midden-Brabantse gemeenten en de GGD Hart voor Brabant. De nota wordt ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Collectieve verzekering minima 2020

Het college stemt er mee in voor 2020, als overgangsmaatregel, alle beschikbare pakketten van de collectieve ziektekostenverzekering voor de minima van het CZ en VGZ beschikbaar te stellen voor de huidige deelnemers van de gemeentepolis, waarbij voor de pakketten start en extra van het CZ en de pakketten compact en Compleet van het VGZ geen gemeentelijke bijdrage in de premie wordt verstrekt. De Richtlijn aanvullende collectieve verzekering minima wordt per 1 januari 2020 vastgesteld. Een bedrag van € 10.000 wordt toegevoegd aan de bijzondere bijstand voor het kunnen bieden van een individuele maatwerkvoorziening vanwege het (gedeeltelijk) wegvallen van de gemeentelijke bijdrage in de collectieve ziektekostenverzekering minima. De individuele maatwerkvoorziening wordt toegekend als er een causaal verband bestaat tussen de noodzakelijke individuele voorziening en het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage in de premie van de CZM. Dit alles onder voorbehoud van besluitvorming door de raad in de begrotings-vergadering van 14 november aanstaande.

Trainingen weerbaarheid en vaardigheid op scholen

Het college stemt er mee in om met schoolbesturen in gesprek te gaan over een nieuwe opzet voor trainingen weerbaarheid en vaardigheid voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Dit in het kader van een betere afbakening van wettelijke taken. De school heeft tot taak kinderen

ondersteuning te bieden in het kader van de onderwijsontwikkeling. De gemeente heeft tot taak er voor te zorgen dat kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien, zich kunnen ontwikkelen en meedoen in de samenleving. Indien het kind ondersteuning behoeft, dan samen er voor zorgen dat deze ondersteuning wordt geleverd.

OMWB

Het college stemt in met het verzoek van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) om lid te worden van de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen. De VNG heeft besloten tot oprichting van de werkgeversvereniging als reactie op de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De gemeenteraad wordt gevraagd eveneens in te stemmen met het verzoek.

IMW/MEE

Het college stemt er mee in om de dienstverlenings-overeenkomst met IMW/MEE tot 31 december 2020 te verlengen. Dit onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2020 door de gemeenteraad. De combinatie IMW/MEE (Stichting Instituut voor Maatschappelijk Werk en MEE plus) levert algemeen maatschappelijk werk en onafhankelijke cliëntondersteuning (inclusief maatschappelijk werk voor mensen met een beperking en school maatschappelijk werk) aan de gemeente Dongen. De huidige overeenkomst

loopt af op 31 december 2019.

Tweede herijkte begroting 2019 Regio Hart van Brabant

Het college stemt in met bijstelling van de deelbegroting jeugdhulp van de Regio Hart van Brabant op basis van de nieuwste prognose zorgkosten en een budgettair neutrale bijstelling van de begroting werkagenda vanwege de verwerking van enkele specifieke bijdragen. Het college stemt in met de 2e herijkte begroting 2019 Regio Hart van Brabant, met indiening van zienswijzen omtrent tijdige verstrekking van financiële prognoses én tijdige aanlevering van documenten in verband met het te doorlopen gemeentelijke besluitvormingsproces.


Begrotingsdebat wordt beheerst door Jeugdzorg en waarderingscadeaubon voor mantelzorgers

Dongen, 8 november 2019. In Den Haag is beweging op het vlak van Jeugdzorg . Vandaag kwamen de ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Sander Dekker voor Rechtsbescherming met een brief naar de tweede kamer over de jeugdzorg. Het is geen toeval dat die brief vandaag naar de leden van de tweede kamer gaat; de brief van de ministers is verstuurt naar aanleiding van een gezamenlijk rapport van de inspecties voor Gezondheidszorg en Jeugd en voor Justitie en Veiligheid. Zij doen aanbevelingen hoe het beter kan door onder andere méér gemeentelijke samenwerking dat weer leidt tot lagere kosten voor de gemeenten. De ministers erkennen hierbij ook dat de bezuinigingen waarmee de overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten gepaard ging in 2015 niet goed hebben gewerkt .Een gedeeltelijke decentralisatie zit er dik in.Dit nieuwste nieuws en de gevolgen daarvan speelde (nog) geen rol in de raad tijdens de 'algemene beschouwingen ' en de behandeling van de Dongense begroting voor de komende drie jaar. Voor de raad en college misschien een opsteker voor de afsluitende vergadering volgende week, van dit verplichte jaarlijkse agendapunt. De jeugdzorg en de stijging in kosten daarvan , is een van de oorzaken van de in de begroting aangekondigde ombuigingen in ons dorp. HIER VERDER LEZEN


De Dongense VVD loopt mee met de BOA’s van Dongen

Eigen berichtgeving Dongense VVD

Afgelopen zomer heb ik, Perry Wens, een dag meegelopen met de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) van Dongen. Deze actie kwam voort uit de verschillende vragen die wij als fractie van de Dongense VVD ontvangen ten aanzien van handhaving binnen Dongen. Veel Dongenaren vragen zich af wie de BOA is en wat zijn taken zijn. Dit was voor mij reden om een kijkje te nemen in het leven van de Dongense BOA. 

Meeloopdag en vragen in de gemeenteraad
Tijdens deze dag heb ik inzicht gekregen in het werk van de BOA’s en heb ik mogen ervaren wat er gedaan wordt met de meldingen die binnen komen door de Buiten Beter App. Ik was aangenaam verrast door de gedrevenheid van Leon (een BOA van Dongen). Ook situaties die niet eenvoudig zijn, worden door de BOA opgepakt en er wordt gehandhaafd indien nodig. Tijdens de meeloopdag bleek dat de BOA’s veel werk verzetten in onze gemeente en daar horen de juiste materialen bij. Alleen op die manier kunnen BOA’s passend optreden bij situaties die om handhaving vragen. Tijdens de beantwoording van onze vragen tijdens het vragenhalfuurtje in de gemeenteraad heeft de portefeuillehouder verteld dat vanaf medio november 2019 de BOA’s zullen worden uitgerust met een C2000 portofoon waardoor zij direct in contact staan met elkaar en met de politie. Naast de handboeien die zij tot hun beschikking hebben, vinden wij dit een goede ontwikkeling.
HIER VERDER LEZEN


Automatische kwijtschelding gemeentelijke belastingen volgend jaar ook in Dongen geregeld!

Eigen berichtgeving : D66 Dongen 
In Dongen is er een grote groep mensen die de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen niet kunnen betalen. Gelukkig is er een regeling, waardoor deze inwoners een verzoek kunnen doen voor de kwijtschelding van deze belastingen. De Belastingsamenwerking West Brabant (BWB) kijkt dan of ze hiervoor in aanmerking komen. D66 is hier blij mee.Wat we alleen jammer vinden, is dat er niet automatisch kan worden voorkomen dat er een belastingaanslag wordt verstuurd. Terwijl er bij veel mensen jarenlang niets verandert aan hun financiële situatie. Dat moet toch klantvriendelijker en efficiënter kunnen?
Na wat onderzoek kwamen wij er achter dat in bepaalde andere gemeenten de mogelijkheid bestaat voor automatische kwijtschelding van deze belastingen. Dit betekent dat inwoners 1 keer in de 5 jaar een aanvraag voor deze regeling moeten doen. Als zij hiervoor in aanmerking komen en er in de jaren erna niets aan hun huishoudboekje verandert , hoeven ze niets te doen. De BWB houdt een en ander in de gaten. Na die 5 jaar doe je de aanvraag opnieuw en dan is hij, indien toegekend, weer 5 jaar geldig.
Een goed idee voor Dongen vonden we. Daarom kwamen we in de raadsvergadering van 6 juni samen met het CDA en de Ouderenpartij voor Dongen met een motie om dit ook in Dongen zo te regelen. Helaas gaf de wethouder aan dat ons voorstel niet uitvoerbaar was. Hier waren we erg verbaasd over, maar omdat we wisten dat we met dit antwoord toch geen meerderheid in de raad zouden krijgen, hielden we onze motie aan. Dit najaar hebben wij contact met de BWB gezocht en hen gevraagd naar een oplossing. We waren blij verrast toen we hoorden dat die oplossing al gevonden was. De BWB heeft zijn werkwijze aangepast en vanaf volgend jaar is automatische kwijtschelding in alle betrokken gemeentes mogelijk!
D66 is hier erg blij mee en hoopt u ook!
De fractie van D66

Op de  foto: (Jan Stads/Pix4Profs) Marieke Schouten, fractievoorzitter D66

College maakt neveninkomsten bekend
UPDATE : 14 november 2019 .Burgemeester en wethouders moeten volgens een brief van minister Kasja Ollongren (Binnenlandse Zaken) de bedragen bekend maken die ze genieten uit nevenfuncties. De minister verwijst in haar brief naar de Gemeentewet waarin voor burgemeesters en wethouders de verplichting is opgenomen hun nevenfuncties en de hoogte van de inkomsten uit die nevenfuncties openbaar te maken.Dit is nodig om een transparant openbaar bestuur te bevorderen en de integriteit van bestuurders te bewaken. Er kan niet meer worden volstaan met enkel het vermelden van de diverse nevenfuncties en of die wel of niet bezoldigd zijn.  In Dongen heeft de burgemeester elf nevenfuncties waarvan een bezoldigd tot een bedrag van  €2500. Wethouder van Beers bekleed voor zover bekend één nevenfunctie die onbezoldigd is. Bij de functieomschrijving van de wethouders Jansen en Lepolder staan geen nevenfuncties gemeld. Gemeentesecretaris Henk van Noort heeft uit hoofde van zijn functie één onbezoldigde nevenactiviteit. Maarten Pieters die  wethouder van Beers vervangt heeft naast een aantal onbezoldigde, twee bezolgdigde nevenfunctie , tw : Zelfstandig ondernemer (bezoldiging 50.000 - 80.000  per jaar, (afhankelijk van jaaromzet en bedrijfskosten) en voorzitter raad van toezicht Stichting Edu-Ley Goirle (bezoldiging: 500 euro in 2019, en 2.037 euro in 2020)


Wethouder Bea van Beers onder vuur

in fel en emotioneel debat

Dongen, 25 oktober 2019. Wethouder Bea van Beers kreeg niet echt de kans om zich te verdedigen. Of ze daar behoefte aan had blijft de vraag. Burgemeester Starmans haalde de kastanjes voor de wethouder uit het vuur. Dat het college met één mond spreekt is wel een politieke gewoonte. De raadsvergadering van donderdag was een bijzondere, waarin de emoties hoog opliepen. Een motie van wantrouwen voor de wethouder ging voor de gehele oppositie na een lange schorsing net iets te ver. Waar gaat het over. Met name het CDA vond het een motie van treurnis waard om van Beers er op te wijzen dat ' besluitvorming nou niet bepaald de sterkste kant van de wethouder is '. De motie is een direct gevolg van de inhoud van een e-mail van het college als antwoord op een WOB - ( Wet Openbaarheid Bestuur) verzoek van de s Gravenmoerse werkgroep over de door hen vermaledijde plaatsing van hoogspanningsmasten ten behoeve van de Kv 380 hoogspanningstraject tussen Rilland-Bath en Tilburg. De zogenoemde 'knik' die gewenst is om de route verder van het dorp te situeren is door minister Wiebes vooralsnog afgewezen. Dat zijn de voorlopige feiten.


HIER VERDER LEZEN 

Dongenaren behouden veelal de vruchten van het veelbesproken Dongense DNA


OZB voor huizen en bedrijven

stijgt volgend jaar  'vrij behoorlijk '


Dongen, 22 oktober 2019.“Tevreden en trots en het resultaat van knoerthard werken “ aldus wethouder van financiën Rene Jansen. Deze sfeerbepalende opmerking was geen verrassende uitspraak aan het begin van de toelichting die het Dongense college deze ochtend gaf aan de lokale en regionale pers bij de presentatie van de programmabegroting 2020 -2023. Het college dat ook bij het aanbieden van deze editie van het gemeentelijke huishoudboekje niet gaat voor de spreekwoordelijke kaasschaafmethode van merkbare bezuinigen op de voornaamste behoeften en voorzieningen in het dorp spreekt over noodzakelijke ombuigingen die als het ware de solidariteit van alle ruim 26.000 Dongenaren vraagt.Volgens burgemeester Marina Starmans presenteert Dongen een begroting “rekening houdend met de financiele  realiteit “.De opvallend goed en in leesbare taal geschreven programmabegroting is een boekwerk van bijna 100 pagina's geworden en wordt door het college 'stabiel en sluitend' genoemd. Dat laatste is zeker waar. Het college  ziet ook  'voldoende reserves' voor een  'Doelgericht beleid'. Uit de begroting blijkt dat er voldoende geld kan blijven worden geïnvesteerd in belangrijke zaken zoals het onderwijs en veilgheid.    

HIER VERDER LEZEN


M.I. ( Maarten) Pieters

tijdelijk nieuwe wethouder gemeente Dongen

Wethouder Bea van Beers die  nu met zwangerschapsverlof is, wordt vanaf 1 november tijdelijk vervangen door Maarten Pieters uit Rosmalen. Pieters is door de raad ontheven van de wens om te verhuizen naar Dongen. De nieuwe wethouder blijft aan voor een periode van 16 weken. De PvdA heeft het verworven recht op het aantrekken van een tijdelijke en vervangende wethouder . De wethouder is door de raad te benoemen en is daarom 'in dienst'bij de raad. De heer Pieters zal zich voor drie en een halve dag per week inzetten voor Dongen en naar rato bezoldigd worden. Burgemeester Starmans nam de eed af na het voorlezen van de geloofsbrieven van de tijdelijke wethouder.Wethouder van Beers kreeg uit handen van fractievoorzitter Eline van Boxtel ( PvdA) bloemen , de beste wensen en een cadeautje.

Eensgezindheid in de raad
Dongen laat van zich horen in Den Haag

Dongen, 4 oktober, 2019. De raad is het er over eens en zelfs burgemeester Marina Starmans, die als voorzitter van de raad geen stemrecht geniet, stak op verzoek van André Vonk ( CDA) bij de stemming bijna haar hand omhoog. Een moment van vanzelfsprekende eenheid in de raad bij een unaniem aangenomen motie 'vreemd aan de dag'. De motie wil het Rijk wakker schudden. Den Haag moet over de brug komen met meer geld voor onder andere naar de gemeente toegeschoven zaken en taken. Het water staat veel gemeenten tot aan de kin en soms tot de lippen. Veel gemeenten moeten drastisch bezuinigen en Dongen is daar geen uitzondering op. In Dongen is de motie ingediend op initiatief van het CDA en gesteund door alle fracties. De 'actiemotie' is de zuidelijke regio geïnitieerd door de gemeenteraad van het Brabantse Asten op 25 september en later ook unaniem aangenomen in Hilvarenbeek en andere Nederlandse gemeenten. Den Haag een echte brandbrief in de bus. Vooral de uit de pan geschoten kosten voor de jeugdzorg zijn bijna niet meer op te brengen. Dongen maakt zich zorgen. Diverse op stapel staande projecten moeten worden versoberd of misschien wel wegbezuinigd.
HIER VERDER LEZEN