POLITIEK
Dongens Nieuws.

Elke dag.

Actualiteiten voor en over Dongen,

 s Gravenmoer , Klein-Dongen en Dongen-Vaart

 en  de Langstraat. De internetkrant  van Dongen

 is er voor alle Dongenaren. 

De besluitenlijst

van het Dongense college van B&W 

dinsdag 9 oktober  2018

 

Regionale samenwerking leerplicht en RMC

Het college heeft besloten om de deelname aan de ‘Gemeenschappelijke regeling inzake dienstverlening Leerplicht’ uit 2002 te beëindigen met als streefdatum 31 december 2018. De gemeente Tilburg verzorgt de afwikkeling van de gemeenschappelijke regeling. In de vergadering van 22 mei jl. besloot het college al om de regionale samenwerking leerplicht en RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) te optimaliseren, zodat de taakverdeling optimaal aansluit op jongeren, ouders, scholen en de samenwerking in het sociaal domein. Alle acht gemeenten in de RMC-regio hebben ingestemd en zo een stevig juridisch en privacy technisch fundament gelegd. De afspraken zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, met als doel om in 2018 en begin 2019 een verkenning uit te voeren en nadere afspraken te maken.

 

IKC 's Gravenmoer

 Het college heeft kennis genomen van de uitkomst van gesprekken met belanghebbenden naar het draagvlak van de variant van nieuwbouw Integraal Kindcentrum (IKC) op de locatie sportpark 't Wiel aan de Wielstraat in 's Gravenmoer. Het college spreekt mede op basis daarvan een voorkeur uit voor deze variant en verzoekt de schoolbesturen om vervolgonderzoek te doen om tot volledig inzicht te komen in de consequenties van deze nieuwbouwvariant. De gemeenteraad wordt nader geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

 

Kunstpodium

 Het college heeft kennis genomen van het concepttoekomstplan van Het KunstPodium. De gemeenteraad wordt nader geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

 

De besluitenlijst

van het Dongense college van B&W 

dinsdag 2 oktober  2018

 

Nieuwbouw Cambreur College

 

Het college stemt in met het ter inzage leggen van het ontwerpbesluit en het ontwerpbestemmingsplan in het kader van de nieuwbouw van het Cambreur College op de locatie Mgr. Schaepmanlaan 13. De periode bedraagt zes weken.

 

Combinatiefuncties

 

 Het college heeft besloten bij het ministerie in te schrijven voor uitbreiding van het aantal fte voor de regeling combinatiefuncties. Gedurende de resterende looptijd van het project wordt 140% (6,13 fte) combinatiefuncties aangevraagd. Deze uren worden ingezet binnen de pijlers onderwijs en zorg. De benodigde aanvullende cofinanciering wordt extern georganiseerd.

 

Programmabegroting 2019

 

Het college heeft de programmabegroting 2019 vastgesteld en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

 

Zwarte wolken boven Dongen: D66 wil onafhankelijk onderzoek naar gang van zaken TUF Recycling


Eigen berichtgeving D66


Op 11 oktober zou de gemeenteraad ‘s avonds in de raadsvergadering spreken over het omstreden bedrijf TUF Recycling. Diezelfde avond trokken er plotseling zwarte rookwolken over Dongen afkomstig van datzelfde bedrijf. Door de zeer grote brand ging de raadsvergadering niet door. D66 had zich voorbereid om zeer kritisch te spreken over TUF Recycling en de manier waarop de gemeente met vergunning verlening en handhaving is omgegaan. De brand heeft onze zorgen bevestigd. Het had nooit zo ver mogen komen.Al vanaf het moment dat het bedrijf zich in Dongen vestigde zijn er zorgen geuit over dit bedrijf. Zo kreeg de gemeente in oktober 2015 al een brief van BRBS, de branchevereniging van recycling bedrijven,met het verzoek om handhavend op te treden tegen TUF Recycling en een einde te maken aan de illegale handelswijze. Ondanks de zorgen van verschillende partijen heeft TUF Recycling een jaar later toch een vergunning gekregen.

HIER VERDER LEZEN

 

Raad vergaderde over TUF in besloten kring

Deurwaarder naar

TUF Recycling BV

 

Dongen, 5 oktober 2018. Vandaag vergaderde de Dongense raad besloten en over één bepaald onderwerp. Volgens een woordvoerder van de gemeente gebeurde dat eerder tijdens het hoogtepunt van de malaise betreffende energieproblemen in de Beljaart en bij het kiezen van een Burgemeester. Een bijna unieke gebeurtenis dus. TUF het recyclingbedrijf dat volgens het televisieprogramma ZEMBLA dat eigenlijk niet is, was de aanleiding. Het presidium ( bestaande alle factievoorzitters) bepaald in voorkomende gevallen de beslotenheid van een vergadering. De gemeente besloot al eerder kort na de vergadering een persbericht te doen uit gaan. De leden van de raad kregen een raadsinformatiebrief over het verloop van de vergadering waarmee het onderwerp een officiële status kreeg.

 Foto: Jan Stads | Pix4Profs  

HIER VERDER LEZEN 

Wel 'beren op de weg '

Belastingdruk voor Dongenaren valt mee

Dongen biedt raad weer een sluitende begroting aan

 

Dongen, 5 oktober 2018.Ook deze keer biedt het bestuurscollege van de gemeente Dongen de raad een sluitende begroting aan. Maar er zijn beren op de weg. Vooral op het gebied van het sociaal domein en meer bepaald de jeugdzorg dreigen structurele tekorten. Die moeten worden opgevangen en het geld daarvoor komt dan weer uit andere potjes, voornamelijk uit de in jaren opgebouwde reserves. Tijdens een persbijeenkomst vrijdag, bleek  dat het college zelf positief gestemd was over de nu voorliggende plannen die omschreven staan in een weer lijvige ,maar door prachtige infogrammen uit eigen huis, goed leesbare programmabegroting van de gemeente Dongen 2019-2022 .

HIER VERDER LEZEN  afbeelding( gemeente Dongen) groter door tik of klik

Nieuws van het CDA

( eigen berichtgeving CDA)


TUF recycling ‘zachte heelmeesters maken stinkende wonden’

Afgelopen jaren zijn door meerdere partijen, waaronder het CDA, vragen gesteld over TUF recycling. Tijdens de uitzending van Zembla is gebleken dat de problematiek rondom het recyclen van kunstgras zeer complex is. Fractievoorzitter Annemarie van Eenennaam legt het in eenvoudige bewoordingen uit ‘Bedrijven krijgen geld van de gemeente/sportverenigingen om de kunstgrasvelden op te ruimen en in ruil daarvoor moeten zij dit recyclen’. Wat nu blijkt is dat het recyclen van deze kunstgrasvelden niet eenvoudig is en dat daardoor deze kunstgrasvelden zich opstapelen. Dongen is één van de gemeenten die een steeds groter wordende berg aan kunstgrasvelden heeft op het terrein van Tichelrijt. Het betreffende bedrijf voldoet al zeer lange tijd niet aan de geldende wet- en regelgeving, qua opslagcapaciteit en afdekking van de matten. In de gemeenteraad is hier meerder keren op aangedrongen om dit aan te pakken. Er is door het College besloten om met zachte hand en te afwachtend tot een oplossing te komen. Nu dit niet blijkt te werken gaat het College over tot handhaving. Wat het CDA betreft had dit eerder mogen gebeuren. Bij de aanpak van drugsoverlast in panden heeft de gemeente een zero tolerance beleid. Laat dit een wijze les zijn voor de gemeente Dongen; zachte heelmeesters maken stinkende wonden.


Avondopenstelling Milieustraat Coolhof

André Vonk heeft aandacht gevraagd voor een avondopenstelling van de Gemeente Dongen. Veel mensen werken en in het weekend is het zeer druk bij de Coolhof. Om klantvriendelijker te worden hebben wij voorgesteld om te inventariseren of er behoefte is bij de inwoners om bij de milieustraat een avondopenstelling in te voeren. In de beantwoording is aangegeven dat het College bereid is om een onderzoek hiernaar te doen. André: ‘Gezien het aantal positieve reacties dat wij hebben ontvangen op ons voorstel zien wij dit met vertrouwen tegemoet’.

Felle discussies in de raad leiden tot uitstel van executie voor recyclebedrijf TUF


Dongen, 13 september 2018. Of het verweer van burgemeester Marina Starmans,uitgesproken tijdens het door de Volkspartij Dongen als toevoeging op de agenda gezette onderwerp over de ontwikkelingen rondom het bedrijf TUF, een verkapte vertrouwensvraag was, is vooralsnog een gewetensvraag voor de voorzitter van de raad zelf. Velen voelde dat wel zo aan. Pieter Brooijmans van coalitiepartij de Dongense VVD, 'tartte' de voorzitter met herhaalde opmerkingen over het zeker toepassen van bestuursdwang voor een gedeelte van het door TUF gehuurde stuk grond dat gelegen is aan de overkant van de Vierbundersweg waar de hoofdzetel is van het 'recyclagebedrijf '. Op het geschetste terrein liggen volgens de burgemeester niet vergunde voetbalvelden,terwijl er enkel hockeyvelden mochten worden opgeslagen. Brooijmans wil dat die grasmatten onmiddellijke verhuizen naar de de overkant.

HIER VERDER LEZEN  |  OOK HIER