POLITIEKDongens Nieuws.

Elke dag.

Actualiteiten voor en over Dongen,

s Gravenmoer , Klein-Dongen en Dongen-Vaart

en  de Langstraat. De internetkrant  van Dongen

is er voor alle Dongenaren.De vergadering van donderdag 14 mei is wegens  tijdafspraken op vrijdag 14 mei om even na 23.00 uur geschorst naar vrijdag 15 mei 17.00 uur 

Het vervolg van deze vergadering kunt u  ook zien en beluisteren op deze plaats in opname 2

Digitale

raadsvergadering

donderdag 14 mei

 • 1. Opening
 • 2. Vaststelling van de agendaOpen/Sluit
 • 3. SpreekrechtOpen/Sluit
 • 4. Raadsinformatiebrieven coronacrisisOpen/Sluit
 • 5. RaadsinformatiebrievenOpen/Sluit
 • 6. Tuf Recycling
 •  RAADSVOORSTELLEN
 • 7. Raadsvoorstel 85541 Eerste Bestuursrapportage (BERAP) 2020Open/Sluit
 • 8. Raadsvoorstel 84966 Voortgangsrapportage grondexploitatie 2020 (2)Open/Sluit
 • 9. Raadsvoorstel 85236 Conceptbod Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) Hart van BrabantOpen/Sluit
 • 10. Raadsvoorstel 83448 Verordening LeerlingenvervoerOpen/Sluit
 • 11. Raadsvoorstel 76782 Partiële herziening bestemmingsplan buitengebied hoek Groenstraat-LaagstraatOpen/Sluit
 • 12. Raadsvoorstel 83541 Kadernota 2021 Diamant-groepOpen/Sluit
 • 13. Raadsvoorstel 85443 Voorlopige jaarstukken 2019, Kaderbrief 2021 en Ontwerpbegroting 2021 OWMBOpen/Sluit
 • 14. Raadsvoorstel 84367 Beleidsontwikkeling gemeentelijke begraafplaatsenOpen/Sluit
 • 15. Rondvraag (schriftelijk)Open/Sluit
 • 16. Sluiting

Vergadering B&W  gemeente

Dongen dinsdag19 mei 2020Raadsvoorstel jaarstukken 2019 en begroting 2021 GGD

Hart van Brabant Het college heeft besloten een raadsvoorstel GGD Hart van Brabant voor te leggen aan de gemeente-raad. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarstukken 2019 en een zienswijze te geven op begroting 2021 van de GGD Hart voor Brabant.


Planschade Lijsterlaan 14

Het college heeft kennis genomen van een tussen-uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 25 maart 2020. Dit ten aanzien van het verzoek om tegemoetkoming in planschade met betrekking tot Lijsterlaan 14. De Raad van State acht een herstel nodig op de onderdelen taxatie en normaal maatschappelijk risico. Om dit herstelbesluit te kunnen nemen, heeft het college nader advies gevraagd aan Thorbecke, deskundige op het gebied van planschade. Thorbecke heeft een hernieuwd definitief advies uitgebracht waarin de herstelpunten zijn verwerkt. Dit advies wordt door het college gevolgd in het herstelbesluit. Het besluit word toegezonden aan de betrokkenen.


Diamant-groep

Het college heeft kennisgenomen van de jaarrekening 2019,de ontwerpbegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 van de Diamant-groep. De stukken worden gedeeld met de gemeenteraad. De gemeente Dongen neemt, samen met de gemeenten Alphen-Chaam, Gilze-Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Tilburg deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Diamant-groep (GR) voor de uitvoering van de Wet Sociale Werk- voorziening (Wsw) en onderdelen van de Participatiewet.


Uitbreiding inzet praktijkondersteuner huisartsenzorg

Het college stemt in met uitbreiding van de inzet van de praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) Jeugd bij huisartsenpraktijken. Binnen de Jeugdwet zijn er meerdere verwijzers voor jeugdhulp. Een belangrijke verwijzer binnen het medisch domein is de huisarts. Een goede samenwerking met de huisartsen is daarom van belang om kinderen en gezinnen snel de juiste hulp te kunnen bieden en om de kosten van jeugdhulp te beheersen. Vanaf 2017 is in Dongen middels een pilot ervaring opgedaan met een POH Jeugd bij de huisartsenpraktijken. De resultaten hiervan zijn positief; dankzij de POH zijn een groot aantal
dure/specialistische jeugdhulptrajecten voorkomen. Daarom wordt ervoor gekozen de inzet van de POH Jeugd uit te breiden. De verwachting is dat hierdoor het aantal doorwijzingen naar specialistische jeugdhulp verder zal worden teruggedrongen en daarmee de zorgkosten zullen dalen.


Voortzetting wijk GGD

Het college heeft besloten tot voortzetting van de inzet van een wijk GGD'er. Dat is een zorg- professional, die op lokaal niveau de zorg- en veiligheidsketen met elkaar verbindt en voorkomt dat een persoon met verward gedrag zichzelf of anderen schade berokkent. Afgelopen jaar heeft een pilot plaats gehad. Op basis van de goede resultaten is nu besloten over te gaan tot inkoop van 20 uur per week wijk GGD via GGD Hart van Brabant, met een looptijd van één jaar.


Raadsvoorstel bestemmingsplan
'Achter de Banken'

Het college heeft besloten het bestemmingsplan 'Achter de Banken' ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. Het plan voorziet in de bouw van in totaal 16 woningen tussen en achter de panden Hoge Ham 85 en 89. In het kader van de wettelijke procedure heeft het gedurende zes weken ter inzage gelegen. In deze periode is een zienswijze ontvangen. De zienswijze geeft geen aanleiding om de raad voor te stellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

D66: over het belang van afval

(en grondstoffen)

Dongen, 11 februari 2020.  Afgelopen donderdag werd in de gemeenteraad van Dongen het uitvoeringsplan grondstoffen behandeld. Voor D66 een belangrijk thema, omdat veel van het afval dat we produceren perfect kan dienen als grondstof voor nieuwe producten. Zo verminderen we de hoeveelheid afval wat verbrand moet worden en dragen we bij aan een circulaire economie, het hergebruiken van producten.

Op dit moment produceert een inwoner in Dongen gemiddeld 170 kg restafval per jaar. Landelijk is afgesproken dat dit fors omlaag moet, deze afspraak staat in de VANG doelstellingen. VANG staat voor Van Afval Naar Grondstof. In deze doelstellingen is opgenomen dat er in 2025 nog maar 30 kg restafval per persoon per jaar geproduceerd mag worden. Dit is een grote opgave, maar het is mogelijk als we al onze afvalstromen goed scheiden. In Dongen willen we als tussenstap in 2021 naar 100 kg restafval per persoon. Daarnaast gaat de gemeente samen met inwoners onderzoeken hoe we de stap naar 30 kg restafval per persoon gaan maken.

HIER VERDER LEZEN  ( eigen berichtgeving D66 , Dongen ) Foto : Jan Stads Pix4Profs

Volgende uitzending waarschijnlijk via YouTube

Rechtstreekse uitzending besluitvormende raadsvergadering gestopt wegens slechte verbindingen 


DONGEN - UPDATE De gemeenteraad van Dongen vergaderde donderdag 9 april 2020 in bijzondere samenstelling. De raad kwam bijeen in zogenoemde quorum-bezetting. Dat betekent dat er deze donderdag slechts 11 raadsleden verdeeld over de partijen aanwezig waren , plus de burgemeester als voorzitter en de griffier. Voor deze vergadering, stonden er louter hamerstukken op de agenda. De vergadering zou direct worden uitgezonden via een video- stream door de Streekomroep Langstraat Media die officieel ook de lokale omroep voor Dongen is. Dongen kent nog geen mogelijkheid om de vergadering te streamen via het raadsinfor-matiesysteem, vandaar dat Langstraat Media deze korte vergadering uit zou zenden. “Op die manier voldoen we aan de eis van openbaarheid”, aldus de griffier. “We werken er hard aan om het zelf live te kunnen streamen, maar we zijn blij dat we met inzet van Langstraat Media zodat de inwoners de vergadering in beeld en geluid kunnen mee krijgen...” Het ging dus mis. Ruim twintig minuten na aanvang van de uitzending moest worden besloten om de verbinding te onderbreken en de uitzending te stoppen. Ook deze krant heeft tot dat moment de overdracht doorgegeven Zowel de beeld-als geluidskwaliteit liet veel te wensen over. De gemeenteraad van Dongen vergadert op 16 april weer. Via ' Microsoft Teams' dan. Of dan weer een beroep wordt gedaan op Langstraat Media is nog niet helemaal zeker. Deze krant vernam uit betrouwbare bron dat als er voldoende technische voorzieningen zijn in het gemeentehuis ook gekozen kan worden voor het YouTube platform. In dat geval is  rechtreekse uitzending van de gemeenteraadsvergadering via deze krant geen probleem.

Plan snelfietsroute Tilburg-Dongen-Oosterhout krijgt gestalte 
De gemeente Dongen moet er nog een besluit over nemen , maar de eerste stappen voor de aanleg van een snelfietsroute van Tilburg , via Dongen naar Oosterhout (F629) zijn gezet. Afhankelijk van een Dongens bestuurlijk besluit kan een bestuursovereenkomst opgesteld worden. De gemeenten Tilburg, Dongen, Oosterhout én provincie Noord-Brabant zetten vervolgens een handtekening onder een gezamenlijke overeenkomst met onder andere afspraken over financiële bijdragen aan de aanleg.De gemeente Tilburg heeft de voorlopige route vastgesteld. Het plan wordt verder uitgewerkt. De fietsverbinding loopt vanaf de Slotlaan in Oosterhout via Dongen tot de midden-Brabantweg in Tilburg. Daar sluit het fietspad aan op de fietsroute N261 die tot het station in Tilburg loopt. Het grootste deel van de route loopt langs het Wilhelminakanaal. De gemeente Tilburg investeert samen met andere Brabantse gemeenten en de Provincie in snelfietsroutes. Dit zijn routes waar je lekker kunt doorfietsen. Het zijn vaak bestaande fietspaden die slim met elkaar verbonden worden en extra fietskwaliteit krijgen. Het gaat om brede, geasfalteerde fietspaden die, vaker dan nu, voorrang hebben op zijwegen. Met deze routes wordt Tilburg nog beter bereikbaar per fiets, maar ook binnen de stad vormen de snelfietsroutes de meest directe en comfortabele fietsverbindingen tussen wijken en de binnenstad.Dit jaar worden ook afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat. Een groot deel van de grond langs het Wilhelminakanaal is van Rijkswaterstaat en valt onder een ecologische verbindingszone. Het plan is om in 2021 de eerste delen van de snelfietsroute te realiseren. De hele snelfietsroute tussen Tilburg, Dongen en Oosterhout is naar verwachting in 2025 klaar. Het onderwerp wordt binnenkort in de raad besproken