POLITIEKDongens Nieuws.

Elke dag.

Actualiteiten voor en over Dongen,

s Gravenmoer , Klein-Dongen en Dongen-Vaart

en  de Langstraat. De internetkrant  van Dongen

is er voor alle Dongenaren.De besluitenlijst

van het Dongense college van B&W 

dinsdag 12 februari  2019


Subsidie Oranjecomité
75 jaar bevrijding Dongen


Het college heeft besloten aan het Oranjecomité een eenmalige subsidie te verlenen van € 20.000,- voor de organisatie van 75 jaar bevrijding in Dongen. In het najaar 2019 is het 75 jaar geleden dat de gemeente Dongen bevrijd is. Het Oranjecomité organiseert samen met diverse andere organisaties de herdenking/viering hiervan. Na afloop van de activiteit dient de organisatie (op basis van het subsidiebeleid) een inhoudelijk en financieel verslag in te dienen

.
Herfinanciering geldleningen


Het college stemt in met het herfinancieren van vijf vaste geldleningen bij de BNG Bank. Gezien de lage rente (0,78%), levert dat een financieel voordeel op. Voor de looptijd van de lening levert dat voor de gemeente Dongen een verlaging van de kosten van € 1.672.000 op.


Benoeming lid Wmo-adviesraad


Het college heeft besloten de heer H. Boer te benoemen als lid van de Wmo-adviesraad. Hij is voorgedragen door de voorzitter van de adviesraad.


Aanpassing beleidsregels

bijzondere bijstand


Het college heeft besloten tot aanpassing van het verzamelbesluit beleidsregels bijzondere bijstand. Het betreft Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ. Aanpassing op twee onderdelen is voor de uitvoering noodzakelijk. Het gaat om het ontbreken van een juridische grondslag voor het kunnen verlenen van bijzondere bijstand met terugwerkende kracht en het kunnen bieden van een voorziening in natura voor de reiskosten van een inburgerings- of re-integratietraject in Tilburg.


De besluitenlijst

van het Dongense college van B&W 

dinsdag 5 februari  2019


Jongerencarnaval 2019


Het college heeft besloten Gentlemen of Dongen een innovatie-/stimuleringssubsidie te verlenen van € 1.500,-. Deze extra ondersteuning is bedoeld voor het bereiken van jongeren tussen 16-18 jaar tijdens het jongerencarnaval 2019 in De Poort. Gentlemen of Dongen organiseert al een aantal jaren het jongerencarnaval in Dongen. Dit jaar ontvangt Gentlemen of Dongen een reguliere jaarlijkse activiteitensubsidie van € 4.000,-. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat met name de doelgroep 12-15 jaar deelneemt aan het jongerencarnaval in De Poort. In 2018 zijn er gemiddeld per avond 250 jongeren bereikt. Voor 2019 wordt er op verzoek van meerdere partners (o.a. gemeente en horeca) extra ingezet opde leeftijdscategorie 16-18 jaar. Er is een programma opgezet met artiesten die juist voor deze jongeren interessant zijn en er wordt een DJ-contest gehouden. Horeca Dongen heeft eveneens een bijdrage van € 1.500,- toegezegd.


Adviescommissie voor de bezwaarschriften


Het college heeft besloten conform het advies van de adviescommissie voor de bezwaarschriften. Op 11 juli 2018 is een besluit genomen tot verlenen van de omgevingsvergunning voor het plaatsen van
tijdelijke units (voor een periode van vijf jaren) t.b.v. seizoenshuisvesting op het perceel Vaartweg 22 te 's Gravenmoer. Hiertegen is bezwaar gemaakt door omwonenden. Het bezwaarschrift is voorgelegd aan de adviescommissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft de bezwaarmakers in de gelegenheid gesteld de bezwaren toe te lichten in haar vergadering van 22 november 2018. De
adviescommissie heeft het college geadviseerd het bezwaar ontvankelijk maar ongegrond te verklaren.Het college heeft dit advies overgenome


Grondverkoop


Het college stemt in met verkoop van een perceel ter grootte van 15 m² aan Coöperatie LangstraatGlas U.A. voor de koopsom van
€ 2.250,00 kosten koper. In 2018 is een glasvezel-netwerk in het buitengebied aangelegd. Als onderdeel van dit netwerk is aan deGemeentenweg een zogenaamd PoP-station geplaatst. De ondergrond van dit nutsgebouw dient in eigendom te komen van de exploitant van het glasvezelnetwerk.


Ambitieniveau gebouwen onderwijshuisvesting


Het college stemt in met het raadsvoorstel
om voor de gebouwen onderwijshuisvesting in de komende onderwijshuisvestingsopgaven uit te gaan van het ambitieniveau: niveau Bouwbesluit + Frisse Scholen (Klasse B voor Energie, Lucht, Licht, Geluid en Temperatuur) + Bijna Energieneutrale Gebouwen.
Klimaat- en energieagenda Dongen Het college heeft kennis genomen van de nulmeting Dongen en het concept van de startnotitie


Klimaat & Energieagenda Dongen


Deze worden gedeeld met de gemeenteraad. De resultaten uit de raadsvergadering worden verwerkt in de definitieve notitie Klimaat & Energieagenda Dongen.OMWB

Het college stemt in met bekrachtiging van het Gemeenschappelijke uitvoeringskader (GUK) van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Het GUK is in overleg met de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling (GR) opgesteld en dient als basis voor het opstellen van de werkprogramma’s. Het is op 12 oktober 2018 door het algemeen bestuur van de OMWB vastgesteld en moet worden bekrachtigd door de colleges van burgemeester en wethouders en provinciale staten die deelnemen aan de GR.


Recreatieboerderij Pukkemuk

Het college stemt in met het raadsvoorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Partiëleherziening bestemmingsplan Buitengebied Dongen, recreatieboerderij Pukkemuk. Tijdens de termijn van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zijn 3 zienswijzen binnengekomen. De zienswijzen zijn van een reactie voorzien in het document 'Nota
van zienswijzen'. Het bestemmingsplan wordt aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd. 


 


Nieuws van het CDA : ‘de financiële situatie van Dongen is zorgelijk’.


Eigen berichtgeving CDA


De fractie van het CDA bestaat uit Annemarie van Eenennaam (fractievoorzitter), André Vonk (Dongen) en Koenraad van Eersel (’s Gravenmoer). Veel inwoners hebben op ons gestemd en via het Weekblad Dongen (en de lokale digitale media red.) probeert de CDA fractie u op de hoogte te houden van actuele zaken in de Gemeentepolitiek en de standpunten van het CDA. Deze keer de zorgelijke financiële situatie van de Gemeente Dongen.
Zorgelijke financiële situatie
Donderdag 31 januari kwam het hoge woord van het College eruit ‘de financiële situatie van Dongen is zorgelijk’. De tekorten van de jeugdzorg, de situatie rond TUF en de vele investeringen zijn voor de gemeente Dongen niet meer te dragen. Het CDA heeft eind vorig jaar tegen de begroting gestemd. André Vonk geeft aan dat de redenen voor het CDA om tegen de begroting te stemmen destijds duidelijk waren “er waren 10 financiële risico’s in beeld die ons in financiële problemen kunnen brengen. Tegelijkertijd lopen de schulden op en neemt de kredietwaardigheid af. Het hebben van een positieve meerjarenbegroting is een voorwaarde om een zelfstandige gemeente te zijn.” Als oplossing voor dit probleem riepen wij het College op om direct maatregelen te nemen, prioriteiten te stellen en investeringen te herzien. Wij stelden voor om eens goed te kijken naar het uitgavenpatroon en de ambities uit het coalitieakkoord.  HIER VERDER LEZEN


Geloofwaardige Dongense politiek? 

Eigen berichtgeving D66


Donderdag 31 januari 2019 werd tijdens een raadsinformatieavond nog maar eens pijnlijk duidelijk dat de gemeente Dongen in zwaar financieel weer zit. Volgens de huidige cijfers moet zo’n €3,5 miljoen gevonden worden om de begroting van 2019 sluitend te krijgen.

20 november 2017, nog voor D66 in de raad zat, waarschuwden we al voor de enorme hypotheekschuld die in de begroting 2018 voor de inwoners van Dongen opgebouwd wordt door de coalitie van Volkspartij Dongen, VVD en PvdA. In mei 2018 kwam de eerste aap uit de mouw. Bij de jaarrekening 2017 moest een verlies gerapporteerd worden van bijna €400.000 en er werd, voor de kiezers vrijwel onzichtbaar, fors afgeboekt op reserves. Nog geen 3 maanden later kwam de eerste voortgangsrapportage 2018. Bijna €2 miljoen tekort. Het heetste hangijzer was het Sociaal Domein en dan vooral de Jeugdzorg.
Groot was dan ook onze verbazing toen de meerjarenbegroting 2019-2022 werd aangeboden met de tekst ‘hierbij bieden wij de raad een sluitende begroting voor 2019’. Voor D66 was het op dat moment bekende tekort op Jeugdzorg van €1,6 miljoen reden om aan wethouder Vullings te vragen of hij de begroting realistisch vond. Zijn reactie was dat hij daar op dat moment niets over kon zeggen en dat hij zich zou houden aan de begroting waarbij geen rekening werd gehouden met de stijgende kosten in 2018. Voor D66 was dit één van de redenen om tegen de begroting te stemmen. Naar onze mening was het risico voor hogere kosten Jeugdzorg onvoldoende gedekt. Ook het CDA en de Ouderpartij stemden tegen, maar de coalitiepartijen gingen vrijwel moeiteloos akkoord met de begroting. Het was november 2018. HIER VERDER LEZEN 


Financiën lijken splijtzwam
Motie 'vreemd aan de dag' toont duidelijke scheiding coalitie en oppositie

Dongen, 8 februari 2019. Met diverse plaatselijk georiënteerde partijen in de raad zullen de aanstaande provinciale verkiezingen in Dongen wel niet meespelen. Wel is er steeds meer een splijtzwam aan het groeien in de raad. Het verschijnsel werd en is al eerder vrij duidelijk gebleken bij bijvoorbeeld de TUF- zaak. Dat is nog een politieke strijd die het verschil tussen de partijen op een vrij gezonde manier benaderd. Deze keer speelt de benarde financiële situatie van Dongen een grote rol in het aanwakkeren van de duidelijk aanwezige politieke verschillen. Uit een in duidelijk gemoedelijke sferen vertelde toelichting van raadslid André Vonk(CDA) naar aanleiding van een door het CDA ingediende 'vreemd aan de dag ', groeide een bijna ongekend fel debat. Er werd door de coalitiepartijen duidelijk afstand genomen van de inhoud van de motie die de raad in het geheel opriep het college wat te helpen met oplossingsgerichte adviezen en meer. Een soort 'met z'n allen de schouders eronder'.

HIER VERDER LEZEN 


Financiën gemeente Dongen onder druk

Noodzaak voor pakket aan maatregelen


Dongen, 31 januari 2019. Het was al geen geheim. Vanavond bleek dat de bodem van de gemeentelijke schatkist inderdaad duidelijk in beeld komt als er geen maatregelen worden genomen. De gemeente Dongen heeft het zelfs over een pakkét van maatregelen. Zowel voor dit jaar als de periode daarna valt daar niet aan te ontkomen. Niets doen is geen optie zegt de wethouder financiën. Dat zou leiden tot een structureel tekort van € 3,5 miljoen per jaar. Dit is zo'n 6% van de begroting 2019 van de gemeente Dongen (€ 56,2 miljoen). Vanavond is tijdens een raadoverlegavond de raad ingelicht over de zorgen die wethouder René Jansen heeft over de financieel slechte positie waarin Dongen kan gaan verkeren. De feiten zijn duidelijk. “Als lokale samenleving moeten we met elkaar werk maken van toekomstgericht beleid dat financieel houdbaar is. Daarbij houden we stevig vast aan het Dongens DNA en de gemeente die we graag willen zijn'', aldus wethouder René Jansen (financiën) namens het college van burgemeester en wethouders. Toch zegt het college 'dat de doelen die zijn opgenomen in het nog verse bestuursakkoord en de toekomstvisie van Dongen leidend zijn en blijven bij het maken van keuzes.' HIER VERDER LEZEN


'Op weg naar het Lagerhuis' in het Provinciehuis in Den Bosch'

 

 

Lagerhuis Debat Team van het Cambreur College debatteerde met raads- en steunleden van de Dongense gemeenteraad.

 

Gedeputeerde Erik van Merrienboer (PvdA) was aanwezig als gast in Dongen tijdens de 'generale repetitie' voor de voorronde van de wedstrijd 'Op weg naar het Lagerhuis' op 22 februari in het provinciehuis in Den Bosch. Tien jongeren uit de 4e en 5e jaars Havo en VWO van het Cambreur College debatteerden met leden en steunleden van de Dongense raad over dezelfde onderwerpen als die in Den Bosch worden voorgesteld. 'Op weg naar Het Lagerhuis' is de grootste debatwedstrijd van Nederland. Ook dit keer doen zo’n 200 scholen uit alle provincies mee aan de voorrondes. In januari, februari en maart vinden die voorrondes plaats in alle provinciehoofdsteden. Zo wordt toegewerkt naar de tv finale op NPO 2 in het voorjaar. De gemeente Dongen organiseert de debatten samen met de school, dit jaar voor de derde maal. Vóór de debatten, die geleid werden door Mark van Rijen, hoofd communicatie van de gemeente Dongen, gaf gedeputeerde van Merrienboer een workshop over de 'kunst' van het debatteren. Hij betoogde onder andere dat het winnen van een debat niet altijd prioriteit heeft. Debatteren op zich is niet het doel. Veel belangrijker is het doel te bereiken door middel van het debat. Sommigen van de adviezen bereikten tijdens de latere debatten wel degelijk hun doel. Toch trapten de debaters soms in de op de loer liggende vallen om bijvoorbeeld hun persoonlijke gelijk te halen,terwijl een goed debat eerder leidt tot een resultaat als een gezamenlijk doel wordt nagestreefd.

 

HIER VERDER LEZEN 

D66 wil meer vaart in beleid

Lichtpuntjes bij 'TUF debacle' zorgen

voor  zinvolle discussie in raad

De raadsvergadering van donderdag 24 januari bracht enig licht aan de horizon, maar dat licht is nog niet te zien aan het einde van de tunnel.Onlangs verzuchtte burgemeester Marina Starmans het nog in deze krant : “ (...) tegelijkertijd blijft het een vervelende situatie.” Dit blijft ook de conclusie die ze trok aan het einde van het debat in de raad over de huidige situatie. Toch vond de raad dat er vorderingen zijn gemaakt in de ontwikkelingen rond dit Dongense drama. Bijna raadsbreed was er lof voor de laats genomen maatregelen, waarbij voor ruim €10.000 aan boetes betaald werden door het bedrijf en was er instemming met het te voeren beleid door de portefeuillehouder. De discussie rond het kunstgrasdebacle was opvallend diepgaand deze keer. De hitsige ruzieachtige sfeer waarin het debat eerder was verzandt is wat meer gestroomlijnd. Zelfs D66 was op punten tevreden over de gang van zaken, maar bleef als steeds duidelijker oppositiepartij hameren op meer 'doordachte' actie van het college. De partij vindt dat er meer voorwerk gedaan kan worden op dingen die gaan komen voor te blijven. De discussie met vooral de coalitiepartijen daarover was zinvol en er werd over en weer duidelijk rekening gehouden met veel onzekerheden in de kwestie rond TUF.

HIER VERDER LEZEN

Raadszaal lijkt even rechtszaal

heemkundekring Dongen

Donderdag 24 januari 2019. De raadszaal in Dongen zat de publieke tribune vol. Een echte traditie is dat eigenlijk niet. Er waren maar liefst vier insprekers. Een er van spreekt 'gerechtelijke' taal en is dan ook een heuse advocate. Een andere spreker is deskundige op historisch gebied en is de enige die geen partij is in de zaak. Velen vragen zich af of dit een zaak is voor de raad. Persoonlijke zaken komen maar zelden aan de orde als agendapunt. Vandaag is dat anders. Reden ervoor is er ook en is terug te voeren naar ten minste het jaar 2012. Maar de zaak speelde al langer. In 2012 wijzigde de gemeente een gedeeltelijk perceel aan de Windmolenweg 11 van bestemming. De wijziging was onderdeel van bestemmingsplan Zuid en West Dongen. De bestemming 'wonen ' aangaande Windmolenweg 11 werd veranderd in bestemming 'verkeer - verblijfsgebied'. De RvS sprak zich destijds uit in het voordeel van de ( ook huidige) bewoners en sommeerde de gemeente Dongen het besluit terug te draaien. De gemeente erkende uiteindelijk de fouten en gaf daarbij ook de nodige toelichting. De raad ging daarom deze donderdag vooralsnog vrij aarzelend in op het voorstel om de bestemming te veranderen in 'wonen' en wil de historische werkelijkheid het liefst herstellen.

HIER VERDER LEZEN

 

Fraude mag niet en wordt aangepakt

De Dongense VVD let op de centjes, ook uit het sociaal domein, maar wil ze wel uitgeven aan mensen die rechtmatig daarvoor in aanmerking komen. Fraude bij het verkrijgen daarvan is not done maar gebeurt volgens de liberalen toch. Wethouder Vullings is het daarmee eens. 'Er is helaas geen pasklare oplossing om het fenomeen helemaal uit te bannen' aldus Vullings . “Maar we sporen fraude wel op”zo betoogde hij. Ook worden bij ontdekking ervan sancties opgelegd”. “Hart van Brabant -gemeenten hebben bestrijding van fraude hoog in het vaandel staan” aldus nog de wethouder.

GGZ-woningen in de Heuvelstraat particulier verkocht

 

Het CDA legde haar oor te luisteren bij omwonenden van een aantal woningen in de Heuvelstraat. Bewoners weten niet precies wat daar aan de hand is. Zij zien werkzaamheden en gissen naar de bedoeling ervan. Wethouder Vullings zei al eerder en herhaalde nu dat voormalig eigenaar GGZ deze woningen verkocht heeft in de particuliere sector. Vullings gaat praten met GGZ die de bewoners zou moeten inlichten over het hoe en wat.