POLITIEKDongens Nieuws.

Elke dag.

Actualiteiten voor en over Dongen,

s Gravenmoer , Klein-Dongen en Dongen-Vaart

en  de Langstraat. De internetkrant  van Dongen

is er voor alle Dongenaren.
'We zijn al aan de slag met de voorgenomen uitdagingen'

Wethouder financiën René Jansen kijkt niet per se door pikdonkere bril


Dongen, 14 juni 2019. Het college begint bij de presentatie vandaag van de jaarrekening 2018 aan de gemeenteraad met de veelzeggende volzin “ Voor u ligt de Jaarrekening 2018. Belangrijkste conclusie: Onze financiële huishouding staat onder grote druk.” . Ondanks die bepaald niet echt opbeurende conclusie is wethouder René Jansen optimistisch. Deze ochtend werd de jaarrekening 2018 samen met de kadernota 2020 ook toegelicht en aangeboden aan de lokale en regionale pers. Voor de burger is het nu al vrij duidelijk en bijna zeker : De OZB gaat behalve met het indexeringscijfer ook percentueel omhoog. Daarbij zal het percentage voor bedrijfsgebouwen hoger liggen in verhouding tot de woningen. De raad moet daar nog een (bindende) uitspraak over doen.

HIER VERDER LEZEN101_2832
101_2831

Zes visies met bouwstenen voor de toekomst van Dongen

Raadsleden en belangstellenden onder indruk van grootse Dongense toekomstplannen

Dongen, 14 juni 2019. Dongen heeft een visie. Sterker : Dongen heeft zes visies. De visies zijn duidelijk , moeten nog behandeld worden in de raad en zijn bedoeld om Dongen voorwaarts te trekken in de vaart der volkeren en voor te bereiden op de toekomst. De visies overlappen elkaar soms en betreffen plannen op het terrein van het sociaal domein, economisch gebied, sport en bewegen en cultureel perspectief. Klimaat, energie en duurzaamheid zijn toverwoorden en de slogan “In Dongen doen we dingen samen” wordt wéér als haalbaar geacht. Waarom Dongen ? Daarom Dongen! Burgemeester Starmans opende de openbare sessie in de voormalige Hubertuskerk in Dongen-Vaart op 13 juni en sloot haar voorwoord af met die woorden. Plannen met durf en moed. Dat wel. Op het terrein van economie, het sociaal domein, onderwijs en geholpen door een goede kijk, ontwikkeling en verwerkelijking van de openbare ruimte 'die 'voor 'iedereen is en niet 'van' iedereen. De avond vond plaats op drie locaties die model stonden bij belangrijke thema's. Met de voormalige parochiekerk Hubertus als centraal middelpunt , werden de vele belangstellenden bijgepraat in kleine groepen en verdeeld over de sporthal de Gaasjes en de Agnesschool. De diverse visies werden verklaart en toegelicht door de de vak -wethouders en hun themagroepen die bestonden uit deskundige ambtenaren.

HIER VERDER LEZEN


De besluitenlijst

van het Dongense college van B&W 

28 mei 2019


Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Het college heeft kennis genomen van de jaar- stukken 2018 van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant en stemt in met de concept begroting 2020. Beide stukken worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Belastingsamenwerking West-Brabant

Het college heeft kennis genomen van de jaar-stukken 2018 van de Belastingsamenwerking West-Brabant en stemt in met de ontwerpbegroting 2020. Beide stukken worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Grondverkoop

Het college stemt in met het verzoek van de eigenaren van de woning Zwaanstraat 25 tot verkoop van een gemeentelijk perceel van 25 m2 aan de achterzijde van de woning. In 2011 is reeds beoordeeld en besloten om reststroken openbaar groen aan de achterzijde van de woningen aan de Zwaanstraat 13 tot en met 29 af te stoten. Ten opzichte van de destijds geldende uitgangspunten is er geen wijziging opgetreden, behalve de geldende grondprijs.
Voortgangsreportage grondexploitatie

Het college heeft kennis genomen van versie 2 van de voortgangsrapportage grondexploitatie 2019 en legt deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Op grond van de Nota Grondbeleid 2016 - 2021 wordt tweemaal per jaar een voortgangsrapportage
grondexploitatie aan de raad uitgebracht. De eerste versie is door de raad vastgesteld in oktober 2018.
Diamant-groep

Het college heeft kennis genomen van de jaarrekening 2018 van de Diamant-groep, de ontwerpbegroting 2020, de meerjarenbegroting 2021-2023 en het Strategieplan 2020-2024. De stukken worden gedeeld met de gemeenteraad. De gemeente Dongen is via een gemeenschappelijke regeling verbonden aan de Diamant-groep. Samen met de gemeenten Alphen-Chaam, Dongen, Gilze-Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Tilburg heeft de
gemeente de uitvoering van de sociale werk- voorziening neergelegd bij de Diamant-groep.
Bestemmingsplan Woningbouw Brabantpark

Het college stemt in met vaststelling van het
bestemmingsplan Woningbouw Brabantpark en legt dit ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.Woningcorporatie Casade wil de 47 woningen in het Brabantpark slopen en 47 nieuwe woningen bouwen, voor dezelfde doelgroep en in dezelfde prijsklasse. De bewoners van de huidige woningen, de wijkraad en de Huurders Belangenvereniging zijn diverse malen door Casade bijgepraat over de ontwikkelingen. Omdat de woningplattegronden anders van opzet worden, past de nieuwbouw niet binnen het vigerende bestemmingsplan Zuid en West Dongen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 22 maart 2019 tot en met 2 mei 2019 ter inzage gelegen. De zienswijzen die zijn ingediend, richten zich op het parkeren. Er is een alternatieve parkeeroplossing opgenomen in het raadsvoorstel.
PMD-containers

Het college stemt in met reparatie en aanpassingen van 9 ondergronds PMD-containers. Het benodigde budget past binnen de bestaande begrotingspost.


'Global Goals'
Werelddoelen voor bewust en duurzaam beleid door gehele Dongense raad omarmt


Bij de behandeling van ' Global Goals ' , kort gezegd een internationaal voorstel om ook gemeentelijk beleid af te stemmen op wat goed is voor de wereld, wilde de ook wel milieupartij genoemde progressieve democraten dat voortaan elk raadsvoorstel begeleid gaat worden met een aandachtspunt ten behoeven de doelstellingen van 'Global Goals'.. Concreet wilde D66 met het amendement bereiken de 'werelddoelen' als leidraad te verwerken in de vorm van een vaste paragraaf bij beleidsvoorstellen mee te nemen en te vermelden. De ouderenpartij die als enige het amendement steunde, voegde daar aan toe dat het telkens opnieuw aandacht vragen voor de nobele bedoelingen van de 'werelddoelen' het bewustzijn vergroot, bij het maken van beleid..De raad is in het algemeen voor het streven om de in 'Global Goals' omschreven doelen te omarmen en staat er positief in. Burgemeester Starmans uitte dat ook in afsluitende bewoordingen van sympathie door op te merken dat het college haar best zal doen in de geest van de belangrijke werelddoelen te handen.

HIER VERDER LEZEN


De besluitenlijst

van het Dongense college van B&W 

3 juni 2019


Visies

Het college stemt in met het voorleggen aan de gemeenteraad van de visies 'Openbare Ruimte', 'Sociaal Domein', 'Economie', 'Onderwijs', 'Sport en bewegen', en 'Klimaat, energie en Duurzaamheid'. De raad wordt gevraagd om de opgaven die volgen uit de visies en die staan vermeld in de bijbehorende paraplunotitie, te onderschrijven. De financiële kaders bij de opgaven zullen verder worden uitgewerkt in de begroting 2020. De visies en de paraplunotitie worden op 13 juni nader toegelicht op een raadsinformatieavond.

Gefaseerde sloop Cambreur College

Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan het verzoek van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) voor een gefaseerde sloop van het Cambreur College. Voor 1000 leerlingen vmbo-t, havo en vwo wordt nieuwbouw gerealiseerd in één gebouw aan de achterzijde van het huidige schoolgebouw aan de Mgr. Schaepmanlaan 13. Uitgangspunt van de onderwijswet is dat het bouwheerschap de verantwoordelijkheid is van het schoolbestuur. OMO is daarmee verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwbouw. Om de nieuwbouw mogelijk te maken terwijl het onderwijs in de bestaande school doorgaat, is gefaseerde sloop van het bestaande gebouw noodzakelijk gebleken. In totaal betreft het zes fasen, te beginnen met de sloop van de lokalen aan de noordzijde en berging gymzaal westzijde in juli/augustus 2019.
Het college stemt hiermee in op voorwaarde van voorfinanciering door OMO. De ingebruikname van de nieuwbouw is voorzien voor 2021, medio het tweede kwartaal.

Grondverkoop

Het college stemt in met grondverkoop op bedrijventerrein Tichelrijt 2. Het perceel, gelegen aan De Slof, kadastraal bekend gemeente Dongen, sectie L, nummer 204, ter grootte van 1.330 m² heeft een koopprijs van € 172.900,00. Met deze (voorziene) inkomsten is rekening gehouden in de grondexploitatie Tichelrijt 2.

Inkoop materialen dorpsplein Dongen-Vaart

Het college heeft besloten voor de inkoop van materialen voor het nieuwe dorpsplein Dongen-Vaart af te wijken van het aanbestedingsbeleid en de materialen op basis van een offerte in te kopen.De aanleg van het dorpsplein is als pilot ingebracht bij de Circulair Inkoop Academie van de VNG. Samen met een afvaardiging van de dorpsraad is gezocht naar materiaalsoorten bestaande uit zo veel mogelijk circulair materiaal. Hierdoor zijn de gebakken klinkers verwisseld door kleurvaste betonklinkers met 15% circulair materiaal en is bij de keuze van de brede rabatbanden en traptreden naar een leverancier gezocht die minimaal 15% circulair materiaal in deze materialen verwerkt heeft. Gezien de langere productietijd dan bij standaard materialen en het tijdig beschikbaar hebben van de materialen voor de uitvoering, is besloten in te kopen op basis van offerte. De inkoop heeft plaats binnen het budget herinrichting Vaartweg / inrichten Dorpsplein zoals opgenomen in de programmabegroting 2019.

Bestuursrapportage

Het college stemt in met de bestuursrapportage 2019-1 en legt deze voor aan de gemeenteraad.

Jaarstukken 2018

Het college stemt in met de jaarrekening 2018 en het jaarverslag 2018 en legt de jaarstukken voor aan de gemeenteraad.

Kadernota 2019

Het college stemt in met de kadernota 2019 en legt deze voor aan de gemeenteraad.

Ontwerpbegroting 2020 Hart van Brabant

Het college heeft kennis genomen van de ontwerpbegroting 2020 van de Regio Hart van Brabant en legt deze voor aan de gemeenteraad.

Strategische meerjaren agenda Hart van Brabant

Het college heeft kennis genomen van de strategische meerjaren agenda 2019-2023 Regio Hart van Brabant en legt deze voor aan de gemeenteraad.
Hondenbelasting
Heeft u één of meerdere honden? Dan moet u hondenbelasting betalen.

Aan- en afmelden
Als u een hond aanschaft, dan dient u hiervan binnen 4 weken aangifte te doen bij Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). Na aanmelding betaalt u hondenbelasting vanaf de eerstvolgende maand.Hetzelfde geldt als u geen hond meer heeft. Dan meldt u deze af bij de BWB. Wanneer u in de loop van het jaar uit de gemeente verhuist of ophoudt houder van een hond te zijn, hoeft u vanaf de eerstvolgende maand na afmelding geen hondenbelasting meer te betalen. U ontvangt dan vermindering van het opgelegde aanslagbedrag.


Tarieven in 2019
Eerste hond € 51,04
Elke volgende hond € 88,08
Kennel € 140,48

Bron : gemeente Dongen

De besluitenlijst

van het Dongense college van B&W 

11 juni 2019


Asbestsanering

Het college stemt in met de uitvoering van asbest-sanering. Bij een bodemonderzoek is asbest aangetroffen in de bodem van voormalige fruitkwekerij aan de Laagstraat 15. Er dient 150 m3 verontreinigde grond te worden verwijderd, zodat de grond daarna weer multifunctioneel kan worden gebruikt en verpacht.

Vergunningsaanvraag patiowoningen Beljaart

Het college heeft besloten mee te werken aan een verzoek bij de aanvraag voor een omgevings-vergunning voor het bouwen van 8 patiowoningen op het perceel Paardenbloem 3 t/m 9 en Boterbloem 4 t/m 10 (Beljaart). Het verzoek betreft de garagedeuren van de nieuwe woningen en wijkt af van het advies van de supervisor (welstand).

Krediet kruising

Mgr. Schaepmanlaan

Het college heeft besloten een investeringsbudget ad. € 68.910,00 beschikbaar te stellen voor het aanpassen van de kruising Mgr. Schaepmanlaan.

Recent is besloten dat er een fietsstraat komt op de Mgr. Schaepmanlaan met in het midden een steunpunt voor de overstekende fietsers Drijversveld - Mgr. Arienstraat. Na aanpassing van de kruising is de voorrang voortaan gewijzigd; overstekende fietsers zijn dan uit de voorrang.

Tarieven gemeentelijke sportaccommodaties

Het college heeft kennis genomen van de adviesnota tarieven gebruik gemeentelijke sportaccommodaties. Het college stemt in met een tariefsverhoging van 1.5% voor de periode van 1 januari 2020 t/m 31 december 2020. In de beheer en exploitatie-overeenkomst met binnensport-accommodaties Dongen BV is vastgelegd dat de gemeente jaarlijks de huurtarieven voor de binnensportaccommodaties vast stelt. De tarieven worden jaarlijks aangepast met het prijsindexcijfer dat in de gemeentelijke begroting wordt toegepast voor huren, pachten, sporttarieven e.d. Voor 2020 is dit percentage 1,5%.Vragenhalfuurtje

brengt niet overal

meer duidelijkheid

 Dongen, 7 juni 2019 Tijdens het ook in Dongen traditionele vragenhalfuurtje  gisteren, wilde de PvdA weten of wethouder Lepolder ook in Dongen een stijging ziet van mensen die gebruik maken van de voedselbank. In Oosterhout schijnt dat wel het geval te zijn. Om die reden heeft de gemeente Oosterhout de bijdragen aan organisaties als de voedselbank substantieel verhoogd .Wethouder Lepolder zei geen signalen te hebben dat die trend van verhoogd gebruik zich ook in Dongen zou voordoen. Ze constateerde wel dat de gemeente Oosterhout verhoudingsgewijs al minder bijdroeg aan deze sociale voorzieningen dan Dongen en het misschien in die lijn van die ontwikkeling valt de verklaren.


Sociaal domein
Wethouder Lepolder kreeg vervolgens ook een VVD- vraag in het kader van het sociaal domein. Deze partij constateert een verhoogde vraag naar huishoudelijke hulp. De verhoging betreft voor al de Nederlandse situatie en in vergelijking met andere landen. De oorzaak licht vooral in de stijging in aantal van 75-plussers in ons land. Petra Lepolder zei de zorgen te delen : er zijn meer aanvragen, maar constateerde ook dat sociaal met elkaar omgaan voorzien is van een prijskaartje.

Cammeleur
D66 wil van wethouder René Jansen duidelijk haring en kuit voor wat betreft de financiële afwikkeling van de nieuwbouw van de Cammeleur en de beloofde informatie daaruit aan de raad
De wethouder somde weer een aantal bekende oorzaken op die aan dit item vast blijven kleven. Voornamelijk ligt de oorzaak van het uitblijven van de definitieve cijfers aan het dispuut dat er nog steeds is tussen de aannemer en de gemeente Dongen over diverse niet afgehandelde kosten van meerwerk of niet afgewerkte afspraken met BMV. Bij een andere gelegenheid had de wethouder al eens gezegd dat het college niets anders wil dan een einde te maken aan de slepende onderhandelingen om te komen tot een definitieve financiële afhandeling van zaken. De wethouder kondigde dit keer zelfs juridische maatregelen aan om een en ander af te dwingen bij BMV. Gesprekken met de gemeente advocaat staan inmiddels op stapel.

Sportveldje
Wethouder Jansen werd duidelijk aan de tand gevoeld deze vragenronde. Ook het gebrek aan voldoende informatie betreffende de ontwikkelingen rondom het 'HertogJan trapveldje' werd de wethouder kwalijk genomen, zo bleek uit een vraag van het CDA . Het veldje ondergaat een flinke opknapbeurt .Het CDA wilde weten waar de rekening daarvan naar toe gaat. Bovendien maakt de partij zich zorgen dat er straks geen trapveldje meer is voor de Dongense jeugd. De wethouder schoof dat probleem in feiten terug naar de raad. Die kan haar visie geven bij de behandeling van de ontwikkelde Dongense sportvisie die de raad binnenkort gaat behandelen. Over de kosten van de huidige renovatie €45.000 was de wethouder duidelijk; die vallen binnen het beschikbare budget voor onderhoud dat ook begroot is. Uit het antwoord van de wethouder werd wel duidelijk dat het bekende 'hondenuitlaatpaadje' gewoon beschikbaar blijft ook als onderdeel van een wandelroute.

Kardinaal van Rossumstraat.
Naar aanleiding van vragen van D66 gaat wethouder Petra Lepolder onderzoeken wat er aan maatregelen kan worden genomen om het in feiten verboden vrachtverkeer in de Kardinaal van Rossumstraat aan te pakken. Lepolder gaat een verkeersdeskundige inzetten die moet analyseren of en hoeveel er overtredingen plaats vinden. Er wordt indien nodig ook gehandhaafd . Extra handhaven is nu een brug te ver voor de wethouder .