POLITIEK
Dongens Nieuws.

Elke dag.

Actualiteiten voor en over Dongen,

 s Gravenmoer , Klein-Dongen en Dongen-Vaart

 en  de Langstraat. De internetkrant  van Dongen

 is er voor alle Dongenaren.De besluitenlijst

van het Dongense college van B&W 

dinsdag 17 juli  2018
 

 


Eagle Shelter

Het college heeft besloten tot het gunnen van de opdracht van de inloopvoorziening aan Eagle Shelter t/m 31-12-2018 met optie tot verlenging van twee keer een half jaar. Dit conform de offertaanvraag en de door Eagle Shelter ingediende offerte.  Gemeente Dongen verstrekt al sinds langere tijd subsidie aan Stichting Eagle Shelter, een inloopvoorziening voor kwetsbare inwoners van Dongen. De mening dat de voorziening een toegevoegde waarde heeft binnen Dongen wordt breed onderschreven. De gemeente had verschillende voorwaarden en verbeterpunten gesteld aan de voortzetting van de samenwerking en financiering van de voorziening.  Eagle Shelter heeft nu voldaan aan de gestelde voorwaarden. Vervolgens is een offerteaanvraag verstuurd aan Eagle Shelter. Naast een offerte diende Eagle Shelter een liquiditeitsbegroting en een onderbouwing van de offerte aan te leveren.


 

Grondverkoop

nabij Doelstraat 16 aan Arendse Beheer-maatschappij B.V.

Het college heeft ingestemd met de verkoop van een perceel grond, ter grootte van circa 80 m², gelegen nabij Doelstraat 16 te Dongen, tegen de koopsom van € 6.800,00 k.k.. In verband met verbouwplannen van de sportaccommodatie aan Doelstraat 16 heeft de eigenaar verzocht een stuk gemeentegrond aan te kopen. Door deze aankoop verdwijnt een onlogische hoek uit het perceel, waardoor de verbouw c.q. uitbreiding van het gebouw in meest optimale vorm kan worden uitgevoerd. 


Evaluatie proces statushouders

Het college heeft kennis genomen van het evaluatierapport en filmfragment over het proces begeleiding statushouders mei 2017 - mei 2018. De gemeenteraad wordt na het reces geïnformeerd over de evaluatie en het proces begeleiding statushouders via een raadsinformatiebrief en een raadsinformatieavond.  Begin 2017 heeft het college het besluit genomen om het proces rond de begeleiding van statushouders opnieuw vorm te geven. Het nieuwe proces ging mei 2017 van start. Nu, een jaar na de

 

start is het proces geëvalueerd met alle partijen waarmee contractafspraken zijn gemaakt in het kader van het proces


.Startnotitie Sport

Het college heeft ingestemd met het raadsvoorstel 'Vaststellen startnotitie sportvisie' waarin sportinhoudelijke, procedurele en financiële uitgangspunten voor de sportvisie zijn opgenomen. Dit raadsvoorstel wordt eind augustus ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. In het bestuursakkoord 2018-2022 is vastgelegd dat de gemeenteraad in 2018 een startnotitie over de op te stellen sportvisie ontvangt, zodat de raad aan de voorkant uitspraken kan doen over vragen en uitgangspunten. De Sportvisie wordt in principe voor het zomerreces 2019 voorgelegd aan de gemeenteraad


Dinsdag 17 juli, was  de laatste B&W vergadering voor aanvang van het zomerreces. Op dinsdag 21 augustus heeft dan de volgende B&W vergadering weer plaats.
D66: Een lokale visie op zonneparken

Eigen berichtgeving D66

D66 vindt veel natuur, schone energie en hergebruik van materialen zeer belangrijk. Daarom begrijpen wij dat mensen verbaasd zijn dat D66 kritisch is over het plan van de twee zonneparken in Dongen. Wij vinden Dongense zonneparken een geweldig idee en juist daarom willen we ook dat we vooraf samen goed bekijken hoe we deze parken zo kunnen inzetten dat heel Dongen er wat aan heeft.

Lokale participatie

Zoals bekend, is er met betrekking tot het zonnepark de Wildert door de gemeente al een afspraak gemaakt met Eneco, Coca Cola en Ardagh. Hierdoor blijft er weinig zonnestroom voor de inwoners van Dongen over.Daarom hoopt D66 dat het zonnepark Tichelrijt wel zoveel mogelijk voor onze inwoners en verenigingen beschikbaar komt. Maar hoe dit gaat gebeuren weten we nu niet. Vandaar onze zorgen bij het bespreken van de plannen over dit zonnepark in de gemeenteraad.

HIIER VERDER LEZEN

Een kleine analyse van de afgelopen periode

Rustige raad is op dreef en op reces

Dongen, 6 juli 2018. De Dongense gemeenteraad deed het gisteren  op de laatste vergaderavond voor het jaarlijkse grote reces , rustig aan. Bestuurstechnisch is dat in groot contrast met ons landelijk bestuur. Daar werd  op de zelfde dag lang doorgepraat over meer dan belangrijke dingen. Dat laatste was overigens ook het geval in Dongen;  politiek is belangrijk .Maar in Dongen had men aan ruim anderhalf uur voldoende om de laatste puntjes op de i te zetten .Als we dan toch bezig zijn om een soort analyse te maken over vergadertechniek en hoe men dingen aanpakt kunnen we zo langzamerhand een balans opmaken van de eerste ruim drie maanden dat de raad in zijn huidige vorm functioneert. Er zit wel degelijk een stijgende lijn in. De uitslag van de Dongense gemeenteraadsverkiezingen, het niet zo zeer het wisselen van de macht ,maar wel van de wacht, de onwennigheid van sommige raadsleden aan een discipline die vreemd is aan de orde van de dag en een vrij ingewikkelde samenstelling  van partijen met een even  groot aantal zetels die  juist daardoor aan elkaar gewaagd zijn.   HIER VERDER LEZEN

De Hoogt onderwerp van zorgen


De Dongense raad gebruikte de laatste besluitvormende vergadering voor het zomerreces vooral  om  duidelijkheid te creëren  op enkele actuele zaken in het dorp . Zo werd naar aanleiding van een ingezonden mening in het Weekblad Dongen over de veranderende plannen in een afwijkende dan eerst geplande stijl met betrekking het bouwproject De Hoogt. De Volkspartij Dongen  en de Dongense VVD kregen al antwoord op schriftelijke vragen over dit onderwerp. De VPD vroeg wethouder van Beers  toch nog  toe te zeggen om bewoners van dit wijkje actief te informeren over de stand van zaken  middels  een bewonersbrief  tijdens de zomerperiode als het Weekblad geen informatiekrant mee bezorgd  . Ook de Heemkundekring zou weer betrokken moeten worden en invloed moeten hebben bij het uiteindelijke ontwerp van het plan.  . HIER VERDER LEZEN

Beter Buiten App kan  en wordt beter

De ' Beter Buiten App'die sinds de korte tijd dat deze ten dienste staat van  de Dongense burger al ruim 4500 is gebruikt  wordt vernieuwd en aangepast. Dat zei wethouder Vullings op vragen van de Dongense VVD. Die partij vroeg zich af of   het bestaan  van de app wel voldoende bekend is en waar die dan wel allemaal voor gebruikt kan worden. De VVD vroeg  aan  Rolf Vullings  of de app missschoen opgewaardeerd zou kunnen worden .De wethouder gaf een gewaardeerd antwoord aan zijn 'eigen VVD. De bedoeling is dat de app en de doelstellingen ervan worden uitgebreid. Deze moderne vorm van communicatie wordt geperfectioneerd en kan vanaf eind 2019 gebruikt worden voor allerlei vragen aan diensten, ambtenrem en bestuurlijke zaken. Ook voor in de vraag opgesloten bezorgdheid bij handhavingszaken in bijvoorbeeld ongewenste gedragingen in het verkeer. Verder zou de app wat meer bekend moeten worden bij de Dongenaar. Daarom hier een plaatje ter lering en vermaak 

Dongense VVD: snel nieuwe N629


Dongen, 19 juni 2018.  “Het is de hoogste tijd dat we nu samen werken om de plannen zo goed en snel mogelijk kunnen realiseren. Het recht bestaat om bezwaarprocedures verder door te voeren. Dat lijkt ons niet zo verstandig. Tegenover elkaar staan levert nu echt niks meer op. De Dongense VVD vindt dat wethouder Vullings alle belanghebbenden moet betrekken bij het realiseren van de natuurcompensatie. Nu aan het werk.  “ dat zegt fractievoorzitter Pieter Brooijmans van de Dongense VVD . De voorman van de Dongense liberalen  heeft het over de nieuwe weg tussen Oosterhout en Dongen. In de volksmond de Heistraat en voor de provincie de N629. In een persbericht zegt de heer Brooijmans verder “Nu alle lichten op groen staan moeten we echt zo snel mogelijk aan de slag.  HIER VERDER LEZEN


Raad ziet met de kleinst mogelijke  meerderheid statiegeld op PET flesjes wel zitten


Dongen gaat zich aansluiten bij een grote alliantie van gemeenten en organisaties die zich in gaan zetten voor het invoeren van statiegeld op PET- flesjes en drinkblikjes . Volgens een motie 'vreemd aan dag' die donderdag 7 juni werd ingediend door D66 en ondersteunt werd door  het CDA, Ouderenpartij Dongen, en Partij van de Arbeid doen al 300 Nederlandse gemeenten mee met het duwen van de nieuwe 'milieukar '.  De gehele oppositie was dus voor en de coalitiepartij PvdA kon haar eerder op 8 maart ingediende motie over hetzelfde onderwerp en  met nagenoeg dezelfde inhoud nu wel  positief door de raad loodsen. De Dongense VVD vindt elke initiatief dat leidt tot een beter milieu een winstpunt ,maar vond uiteindelijk toch dat deze motie te ver ging. Dongen doet al veel aan scheiden van afval . Piet Brooijmans van deze partij zag al een  ( ongewenste) extra route rijden van de ophaaldienst en zei liever de landelijke ontwikkelingen te volgen. De Volkspartij Dongen had er zelfs een korte schorsing voor nodig om ten slotte toch het standpunt van de VVD te kiezen 

Bertus de Wit weet hoe de politieke vork in de steel zit

foto: Mark van rijen

Al zestig jaar op de publieke tribune  bij de raadsvergaderingen


Dongen,  7 juni 2018, Bertus de Wit.  Hij is er en hij was  er  ook vanavond. Al 60 jaar lang. Bertus kreeg een eigen stoel toen hij 50 jaar de raadsvergadering volgde op de publieke tribune. Hij 'versleet 5 burgemeesters en twee tijdelijke 'tussenpauzen' . Volgens burgemeester Starmans mist hij alleen een raadsvergadering als de politiek in de tweede kamer nóg belangrijker is en z'n vrouw ziek is. Gelukkig kiest Bertus voor de Hoge Ham. LEES HIER VERDER  : de warme woorden van burgemeester Marina Starmans. De foto's zijn gemaakt door Mark van Rijen ( gemeente Dongen )