POLITIEK
Dongens Nieuws.

Elke dag.

Actualiteiten voor en over Dongen,

 s Gravenmoer , Klein-Dongen en Dongen-Vaart

 en  de Langstraat. De internetkrant  van Dongen

 is er voor alle Dongenaren. 

De besluitenlijst

van het Dongense college van B&W 

dinsdag 11 december  2018

 

 

Herbenoeming leden adviescommissie voor de bezwaarschriften


Het college heeft besloten tot herbenoeming van de leden van de adviescommissie voor de bezwaarschriften voor de zittingsperiode 2018 - 2022. De leden van de bezwaarschriften-commissie ontvangen een benoemingsbrief.


Openbare orde en veiligheid


Het college stemt in met de gecombineerde piketregeling (24/7) van de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk voor de functies Bestuurlijk Adviseur Bevolkingszorg (BaBz) en AdviseurOpenbare Orde en Veiligheid (AOV). Dit onder voorwaarde dat de gemeente Waalwijk en Loon op Zand dit advies integraal overnemen.

 

 Eagle Shelter

 

Het college heeft besloten het lopende contract met Eagle Shelter met een half jaar te verlengen. De vrije inloopvoorziening voor kwetsbare inwoners krijgt verlenging van 1 januari 2019 tot 1 juli 2019. De subsidie over 2018 is vastgesteld op € 72.462. Eagle Shelter heeft voldaan aan de voorwaarden en verplichtingen die zijn verbonden aan het ontvangen van de subsidie.

 

Benoeming lid Wmo-adviesraad

 

 Het college heeft besloten de heer W. Segers te benoemen tot lid van de Wmo-adviesraad, met ingang van 1 januari 2019. De voordracht is gedaan door de adviesraad.

 

 Procedure gemeentelijk monument

 

 Het college heeft het voornemen om een looierijgebouw achter het woonhuis Hoge Ham 48 aan te wijzen als gemeentelijk monument. De procedure wordt in werking gezet om toepassing te geven aan artikel 5 van de 'Erfgoedverordening gemeente Dongen 2016'. De looierij dateert uit het laatste kwart van de 19e eeuw. Op 24 september 2018 is er door de Heemkundekring De Heerlyckheit Dongen een schriftelijk verzoek ingediend om op grond van de Erfgoedverordening de looierij aan te wijzen als gemeentelijk monument. Er zijn adviezen gevraagd aan het Monumentenhuis Brabant en de geïntegreerde welstands- en monumentencommissie. Deze adviseren om de looierij aan te wijzen als gemeentelijk monument. Volgens procedure dient binnen 26 weken een definitief besluit genomen te worden over de aanwijzing.

 

Dongen gaat flink op de rem

Financiële tegenvallers dreigen voelbaar probleem te worden


Dongen kijkt naar de bodem van de schatkist en de problemen zijn nog niet voorbij. Als gevolg van de beperkte financiële mogelijkheden gaat Dongen proberen het tij te te keren. Het drukpunt ligt in het sociale domein. Met name de jeugdhulpuitgaven dienen drastisch bekeken en mogelijk beperkt te worden. Dat kregen de raadsleden donderdag 7 december te horen. Zo kan het zomaar gebeuren dat met name de politieke keuzes in Den Haag een gemeente als Dongen in de problemen brengt. De raad lijkt er geen echte raad mee te weten, maar doet goede voorstellen en ook het college kijkt mee en doet haar best om uit de problemen te komen. Geen partij ging zo diep op de materie in dat ombuigingen en mogelijke bezuinigingen ook sociaal verantwoord zouden moeten zijn,waarbij aangetekend moet worden dat opmerkingen als dat de derde Berap (bestuursrapportage) goed leesbaar is, in dit geval eigenlijk wel het minst belangrijke is.

MEER LEZEN H I E R foto: Cammeleur

eerste vragen over prijskaartje

Spoedig kant en klare Cammeleur

DONGEN, 30 november 2018.Het is en blijft een vreemde gewaarwording als wethouder René Jansen bij elke gemeenteraadsvergadering moet aanschuiven om te vertellen hoe de actuele status van van de Cammeleur is. Toch is dat nodig. Dat vindt de wethouder en dat vindt de raad. Dat is ook goed om de uitgave van minstens 9 miljoen euro dat de accommodatie volgens eerdere afspraken tenslotte mocht kosten, te verantwoorden. In januari ziet Dongen 'het bonnetje'. Daar zal zeker op staan vermeld wie en welke kosten de aannemer en de gemeente Dongen tegen elkaar kunnen wegstrepen. Er blijken nog al wat schoonheidsfoutjes te zitten in de afwerking van het gebouw die leidden tot stevige gesprekken tussen gemeente en aannemer. Volgens de wethouder zit er nu echt schot in en zijn de gesprekken in een afrondende fase terecht gekomen. Vooral de akoestiek -problemen, een inmiddels herstelt daklek, de hier en daar kostbare 'meerwerken' en gedoe rond bepaalde bouwkundige garantiebedingen waren onderwerp van indringende gesprekken. Voor de rest was Jansen enthousiast als altijd en deelde hij mee dat het 'parkpodium' nu klaar is voor gebruik. Ook de in aantal groeiende bezoekers zijn volgens de wethouder nog steeds vol lof over het geheel van activiteiten en de accommodatie in het gebouw. Nog even kwam het 'lelijke ' trafohuisje ter sprake. Dat is een doorn in het oog en zou daar niet mogen staan. Er komt een oplossing. Het was de heer de Jong van D66 die vooruit liep op de te verwachten discussie rond de uiteindelijke afrekening. De partij is vooral benieuwd hoeveel de verkoop van gemeentelijke gebouwen zoals de muziekschool en 't Schouw hebben opgebracht. De opbrengst daarvan was nodig om de financiering voor de bouw van de Cammeleur rond te krijgen. De wethouder stuurt daarover in december een raadsinformatiebrief. OOK HIER 

Raad akkoord met begroting voor 2019

 

De oppositie in de Dongense raad waarschuwt tamelijk bezorgt voor het in zicht komen van de bodem van de schatkist van de gemeente en ziet hier en daar ook struisvogelgedrag achter de bestuurstafel. Ook de driepartijencoalitie ziet wat financiële beren op de weg, maar bij voorzichtig manoeuvreren hoeven ze niet allemaal aangereden te worden. Het college is voorzichtig optimistisch maar erkent dat het verstandig zal zijn om de olifant ver van de porseleinkast te houden. Als politieke dieren probeerden de woordvoerders van het Dongense politieke arsenaal in twee begrotingsbehandelingen hun ei kwijt te raken, met de hier en daar hard uitgesproken gedachte niet als kippen op stok te gaan. De politieke boodschap blijft nagalmen. De begroting is dan wel zowat ongeschonden door de raad geloodst maar de raadsleden beloofden om als waakhonden wakker en alert te blijven. Dat laatste is dan weer wel een geruststellende gedachte voor de doorsnee Dongenaar. Opvallend was dat in eerste termijn geen moties werden ingediend.

LEES VERDER  :

Alle betogen van alle partijen |  De opluchting en de vrees | De twijfel en het vertouwen 

 

 

D66: geen steun voor de Dongense begroting

Eigen berichtgeving D66 Dongen


Na een informatieavond, vele technische vragen, twee avonden vergaderen en vier ingediende moties heeft D66 afgelopen donderdag niet in kunnen stemmen met de programmabegroting 2019. Al bij de behandeling van de jaarrekening 2017 hebben we vragen gesteld over de financiële positie van Dongen. De zorgen die we toen hadden zijn niet weggenomen. Sterker, naar onze mening staan we er nu nóg slechter voor.


Geen keuzes

Zoals gezegd staat de gemeente Dongen er financieel slecht voor. Schulden stijgen,reserves krimpen en het weerstandsratio daalt. In de financiële stresstest van dit najaar werd geadviseerd om beleid te herijken.D66 verwachtte dan ook een begroting waarin oplossingen stonden voor deze situatie. Helaas blijkt dat de keuzes om deze situatie op te lossen, doorgeschoven worden naar de toekomst.

HIER VERDER LEZEN


 

 

D66 Dongen evalueert het TUF -interpellatiedebat

 

Eigen berichtgeving D66 Dongen

 

Vraagtekens bij het TUF dossier

Het interpellatiedebat over TUF was geen debat maar een vraag- en antwoordspel. De belangrijkste vragen liggen er echter nog steeds: Wie draait er op voor de kosten? Wat zijn de risico’s? Is het allemaal goed gelopen? Wat kunnen we leren om het beter te doen? Hoe goed worden onze inwoners geïnformeerd over milieuzaken?

HIER VERDER LEZEN