POLITIEK

 

 

 

 

 

 

Dongens Nieuws.

Elke dag.

Actualiteiten voor en over Dongen,

s Gravenmoer , Klein-Dongen en Dongen-Vaart

De internetkrant van Dongen

is er voor alle Dongenaren

 

 

De besluitenlijst

van het Dongense college van B&W

dinsdag 15 mei 2018

 

 

Julianastraat 119

 

Het college heeft kennis genomen van een verzoek tot woningbouwontwikkeling voor Julianastraat 119. Op deze locatie staat nu een woning met daarachter een bedrijfsgebouw. Initiatiefnemer wil de woning aan de straatzijde laten staan en aan de achterzijdeeen achttal patiowoningen met parkeervoorzieningen realiseren. Het college acht deze ontwikkeling voorstelbaar, maar vraagt om nadere ontwikkeling van het plan en het creëren van draagvlak bij omwonenden (organiseren inloopavond). De ontwikkeling dient nog te worden toegevoegd aan het woningbouwprogramma. Medewerking aan het plan is mogelijk middels een planologische procedure.

 

Hart van Brabant Jeugdhulp

 

Het college heeft van de regio Hart van Brabant nadere informatie ontvangen over de wijze waarop het financieel resultaat jeugdhulp zal worden verwerkt in het jaarrapport 2017. Deze informatie wordt gedeeld met de gemeenteraad. Eerder is bekend gemaakt dat de verantwoording over 2017 voorlopig exclusief jeugdhulp is opgemaakt, omdat het resultaat omtrent de jeugdhulp nog niet bekend is.

 

Jaarstukken 2017

 

Het college heeft besloten de jaarstukken 2017, bestaande uit het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017, in conceptvorm vast te stellen. De jaarstukken worden aangeboden aan de financiële commissie en aan de gemeenteraad. De accountant zal deze jaarstukken aan een controle onderwerpen. Deze controle begint op 28 mei 2018. De officiële accountantsverklaring wordt half juni verwacht. Daarna worden de jaarstukken ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

 

EHBO

's Gravenmoer

 

Het college heeft besloten om EHBO-vereniging 's Gravenmoer een incidentele subsidie te verlenen van €2.350,- De subsidie komt ten goede aan cursussen en materialen.

 

Donckhuys

 

Het college stemt in met een subsidie voor DonckHuys voor eenmalige kosten ten behoeve van De Cammeleur. Deze kosten worden meegenomen in de definitieve beschikking voor 2018.

 

 

Geven en nemen : het wordt beloofd

De praktijk en toekomst van bestuursakkoord 'Bouwen aan Dongen' voor het eerst onder vergrootglas

Dongen, 25 mei 2018.Liefde moet groeien. Maar moet wel van beide kanten komen. Structureel samenwerken is een weids begrip en helemaal tevreden over de uitkomst van het debat in de Dongense raad was de oppositie bestaande uit D66, Ouderenpartij en CDA niet. Een verloving zit er voorlopig niet in , laat staan een huwelijk. Hun conclusie  versus  de partijen die ook een wethouder leverden aan het nieuwe college leek op het einde van het debat  eerder op een begin van een LAT- overeenkomst zachter uitdrukt; een samenlevingscontract .De coalitie is overtuigd van hun getoonde goede wil en zagen  ruimte voor op zijn minst een huwelijk op voorwaarden. De ouderenpartij bracht sinds hun bestaan en zitting in de raad, een tragikomische kijk op het te bespreken akkoord en liet het rode bloed van de in Dongen doodgebloede SP weer even stromen als het ging over de N629 . Nee dus. Deze partij constateerde maar weinig invloed in het bestuursakkoord van de partijen die niet tot de coalitie behoren. D66 had halsreikend uitgekeken naar de inhoud van het nu in boekvorm uitgereikte 'Bouwen aan Dongen' maar was daarover teleurgesteld . Volgens de partij en fractievoorzitter Marieke Schouten was er maar weinig concreets in te ontdekken . Het stuk toont visie maar ademt geen oplossingen voor concrete dingen zoals de benarde financiële positie van Dongen. HIER VERDER LEZEN : het hele verslag

 

foto : DHS / Piet Eelants

 

Nieuwe raadsleden

Dongen, 25 mei 2018. Er zijn sinds gisteren twee nieuwe raadsleden aangetreden in Dongen. De heer Cees Zwaal neemt plaatst in de raad als fractielid van de Volkspartij Dongen. Hij vervangt René Jansen die nu wethouder is. De heer Perry Wens zit nu in de raad als opvolger van Rolf Vullings die kort na zijn optreden in de raad benoemd is als wethouder voor de Dongense VVD. Burgemeester Marina Starmans naam de eed of belofte af van de twee nieuwe raadsleden

fot; Hans Zimniak ( zimniak.com)

Raad geeft unaniem groen licht voor nieuwe coalitie

 

Nieuw college in Dongen wil er de schouders onder zetten

 

Dongen, 18 mei 2018. Niet enkel met woorden , maar ook met daden. Het vandaag in feite door de raad aan het werk gezette nieuwe college van Dongen beloofde in het lijvig geschreven coalitieakkoord al dat ze meer gaan doen dan op de winkel passen. Of de hele raad daar op punten vertrouwen in heeft zal volgende week blijken als de politiek fracties het coalitieakkoord uitgebreid bespreken en het nieuwe college voor het eerst 'met de billen bloot moet '. Gisteren was alles in majeur – stemming wat de Hoge Ham 62 betreft. Een volle, goed gestemde tribune en de op vele momenten amicale sfeer in de raadszaal stonden mede borg voor een unanieme aanvaarding van de 'geloofsbrieven' van het startende college. Alle wethouders werden op voorhand beloond door unanieme instemming in de raad voor hun benoeming. HIER VERDER LEZEN ook nieuwe plaatsvervangende griffier

 

 

Nieuwe wethouders van de nieuwe bestuursperiode leggen hun

nevenactiviteiten in Dongen neer

 

Dongen, 15 mei 2018. In aanloop naar hun installatie op donderdag 17 mei , hebben de drie kandidaat-wethouders van de komende bestuursperiode laten weten geen nevenactiviteiten in Dongen te zullen vervullen. René Jansen, Bea van Beers en Rolf Vullings verklaren dat zij integriteit voorop stellen en daarom tot dit besluit zijn gekomen. René Jansen, Volkspartij Dongen, heeft aangegeven zijn functies in het verenigingsleven neer te leggen. Het meest zichtbaar was hij als voorzitter van het het 4-5 mei comité, mede-organisator van carnaval en hij was betrokken bij de realisatie van het Parkpodium en de Verenigingshal. Bea van Beers, PvdA, is al vier jaar wethouder en bekleedt sindsdien geen nevenfuncties meer in Dongen.Rolf Vullings, Dongense VVD, meldde dat hij binnen afzienbare tijd zijn zakelijke belangen in Dongen zal ontvlechten en beëindigen. Mochten er in de nabij toekomst in het college zaken voordoen met betrekking tot eerdere zakelijke belangen, dan zal hij zich onthouden van stemming. Daarnaast legt hij zijn bestuursfuncties bij Proef Dongen!, de Vrienden van Hospice de Volckaert en MHC Liberty neer.

HIER VERDER LEZEN 'regels 'van de VNG